Szamos, 1899. augusztus (31. évfolyam, 62-70. szám)

1899-08-03 / 62. szám

Melléklet a „Szamos“ 1899. évi 62-ik számhoz Tagdíj nyugtázás. Előbbi £98 99 Ossz. évre. alapitó EI6rB forint Múlt szám összege 288 6 129 172 571 1169 338 Radó B. Szatmár 3 3 339 Szálkái Z. M.-Szalka 3 3 Összesen 288 6 129 172 58Ö 1175 Koznia Zsiginond e. pénztárnok. hírrovat. * Személyi hir. Habrovszky József ezredes dandár parancsnok a Hnszton tartott s a tegnapi napon befejezett gyakorlatokról váró sunkba visszaérkezett s az állomás parancsnok­ságot átvette. * A Petóli-üimepségek városunkban. A Kölcsey-kör vasárnap fényes Petöfi-ünnepsóget rendezett, melyre a fővárosból a Petőfi-társaság kiküldöttje Rákosi Viktor szombaton este a gyorsvonattal közénk érkezett. A vasútnál nagy számú fogadó publikum várta az érkezőt s a Kölcsey-kör nevében dr. Fechtel János titkár üdvözölte. Rákosi meleghangú válasza után fel­hangzott a lelkes éljenzés s a fővárosi vendég Uray Gézához, házigazdájához hajtatott. Vacso rára egy kis társaság a Sörösbe gyülekezett, hova Rákosit Dr. Fechtel, Dr Fejes, Papp La­jos, Uray Géza, Szentiványi Sándor kisérte el. * A vasárnapi Petőfi-ünnep. A város fel volt lobogózva s a sétatér előtt, hol az ünne- j pély tartatott, hatalmas tricolorok lengettek. 11 óra tájban egyesületek, testületek zászlók alatt vonultak fel, a közönség pedig, — hölgyek,I urak — nagy tömegekben siettek az ünnepély j színhelyére, hol városunk társadalmának minden ! rétege képviselve volt. A dobogó a nyári szín­körnek a kaszárnya felől való oldalán volt fel­állítva, a színkör falán zászlók, szőnyegek és virágkoszoruk között diszlett a halhatatlan költő képe. y412 felé megjelent az iparos dal­kör az emelvényen és elénekelte a Himnust. Ezek után Dr. Fechtel János titkár az ünnep méltóságához gyönyörű hazafias beszédben nyi­totta meg az ünnepélyt s a szót átadta Rákosi Viktornak, ki fényes beszédével tapsokra ragadta a közönséget. Mátray Lajos Petőfi költészetéről olvasott fel egy szép dolgozatot, Szentiványi Sándor és Deák Kálmán hatással szavaltak. Zá­radékul az iparos dalárda a „Nemzeti Zászló“ czimü hazafias dalt adta elő igen szép hang- szinezéssel s kellő preczizitással. Az ünnepélyt Dr Fechtel János a Kölcsey-kör titkára rendezte. * Társas ebéd. A Sörösben déli 1 órakor egy nagy társaság gyűlt össze közös ebédre Rákosi tiszteletére. Az ebéden Dr Fechtel Já­nos a Kölcsey-kör nevében Rákosit köszöntötte fel, ki válaszában éltette a város lelkes közön­ségét. Papp Lajos szintén Rákosira köszöntött poharat. A társaság 4 óra tájban a legjobb han­gulatban oszlott szét. * Az iparos ifjak Petőfi-üimepélye. Az iparos ifjak köri helyiségük udvarán, melyet szépen fel is díszítettek, szintén Petőfi-ünnepet akartak rendezni, de a 7 óra tájban megeredt szakadó eső az ünnep megtartását lehetetlenné tette. 8 órakor megjelentek a kör helyiségében Rákosi Viktor, Dr. Fechtel János és Uray Géza is, a kör elnöke és titkára, kik fogadták az urakat, sajnálkozással jelentették ki, hogy tekintetlel a rósz időre, az ünnepség ez úttal meg nem tar tathatik. Az ünnepélyen úgy Rákosi, mint Dr. Fechtel alkalmi beszédeket mondottak volna. * Az iparos ifjak Petőfi ünnepélye f. hó 6-án a Lövelde kerti helyiségében pontban esti 8 órakor tartatik meg a már közzétett program­mal, a mikor a kör nyári tánczmulatságát is tartja. * Finom asztal. A finom asztal impozáns sikerűnek Ígérkezett, azonban az ömlő nagy eső a készülődök közzül igen sokat vissza tar tott. A megjelentek — hölgyek és urak — a belső termekben csoportosultak Rákosi körül, mégis úgy 10 óra tájban, mivel az eső kissé csendesedett, a társaság a keríi fedett helyi­ségbe vonult s dr. Fechtel János elnök Rákosit, mint a szellemesség emberét éltetve, a finom asztalt megnyitotta. Dr. Fejes István humoros tósztjaiban, Dr. Gönczi, Papp Lajos. Csomay Imre komoly beszédeikben éltették a disztagot. A finom asztal soha sem volt még ily kedélyes, az egószt társaság azójfóli órán jóval túl ma­radt együtt. — A minden részében sikerült ünnepéiy rendezéséért az elismerés dr. Fechtel Jánost a Kölcsey-kör tikárát illeti. * A helybeli Társaskör julius 30-án, dél­előtt 10 órakor, a városház tanácstermében rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Nagy Bertalan h. kir. közjegyző is jelen volt, hogy a Budapest-belvárosi Takarékpénztártól felveendő 20.0 0 frtos járadékkölcsön és a helybeli Taka­rékpénztárnál kieszkozlött 4''00 frt második vo­nalú kölcsön felett szerkesztendő okirat jogi for­máit betartsa, a megjelent tagok neveit hitele­sen összeírja és a közgyűlés összehívásának sza­bályszerűségét és határozatképességét megálla­pítsa. Mindezek a közgyűlést vezető Antal Dániel alelnök megnyitója után az előirt mó­don megtörténvén, Ferency János jegyző előadta a választmánynak a jelzett építési ügy ben kelt terjedelmes jelentését, melyet a köz­gyűlés egyhangúlag elfogadott s fülhatalmazta Hermán Mihály elnököt a kölcsön kötvény aláírásával és az összeg felvételével. * Fényes ebéd. A Jézustársaságnak hely­beli rendháza julius 31-én, a rend alapítójának névüunepén, a szokásos fénynyel tartotta meg örömlakomáját, melyre mint rendesen, úgy most is a főpapság és papság, valamint a városi tisz­tikar tagjai voltak hivatalosak. Az első kö­szöntőt H i p p i c h István atya, a rendház ér­demes és köztiszteletben álló főnöke mondta, melyben kifejtve e nap jelentőségét, a vendégek boldogságáért emelte poharát. Beszédében a szeretet közvetlenségével emlékezett meg az asz­talnak örökre elköltözött egyik legkedvesebb törzsvendégéről, Kiss Gedeou elhalt főkapitány­ról. Végül rámutatva arra, hogy a vendógse- reg egy másik kedvelt alakja, Jandrisics János apát esperes-plébános betegsége miatt van ezúttal távol, mielőbbi felgyógyulását kívánta. A mély benyomást tett szép beszéd után álta­lános figyelem és zajos tetszés közt dr. Kesz- ler Fereucz praelátus kanonok, Bodnár Gás­pár tanitóképző-intézeti tanár és Kőrösmezei Antal városi közigazgatási tanácsos szólaltak fel, meleg színekben ecsetelve azon érdemeket, melyeket a rend a vallás, tudományosság, haza­fiasság, tanügy és nevelés terén szerzett s me­lyeket falaink közt is napról-napra gyarapit. A társaság emelkedett hangulatban délután 4 óráig maradt együtt. * A honvédség helybeli zászlóalja a Husz­ton befejezett gyakorlatokból holnap délben ér­kezik vissza, a három napig tartó gyalog me­net után. A zászlóa'j 1-ső nap Husztról Nagy- Szőllősre, 2-ik nap N.-Szőllösről Halmiba s 3 ik nap Halmitól Szatmárig teszik meg a fárasztó nagy utat. Kívánjuk, hogy mindnyájan egész­ségben érkezzenek meg s pihenjék ki fára­dalmaikat. * Kofranek Antal ny. kataszteri felin. központi felügyelő, ki régebben városunkban, legutóbb pedig a pénzügyminisztériumban szol­gált s ki közelebb 2000 frt nyugdíjjal nyug­díjaztatok, városunkban telepedett meg. * Dalestély. A szatmári gkath. „Ének és dalegyesüiet“ hosszas hallgatás után a múlt va­sárnap d. u. rendkívüli közgyűlést tartott Papp Lajos gk. lelkész elnöklete alatt, s egyhangú­lag elhatároztatott, hogy aug. 20 án azaz István király napján az egyesület tánczvigalommal egy­bekötött dalestélyt rendez a Kossuth-kertben. Elnök meg lett bízva, hogy a szükséges lépése­ket ezen ügyben megtegye. A dalpróbák már javában foljmak és igy a nagyközönség aug. 2C-án egy élvezetes estének néz eléje. Ezen egyesület egy párszor már életjelt adott magá­ról, sőt egy dalestélye igen szépen sikerült. — Most is hisszük, hogy Papp Lajos elnök kezé­ben a rendezést siker fogja koronázni. * Emléktáblát Petőfi lakására ! Az alábbi levelet kaptuk Budapestről: „Petőfi 1847-ben 6 hónapon keresztül Papp Endre szatmári követ házában, mint vendég lakott (a Korona szálló­val szemben) a Fried-féle házban az iskola mel­lett; innen rándult át N.-Károly, N.-Bánya és Koltóra. A ház, úgy tudom, emléktáblával nincs ellátva. Kiszolgáló cselédje Horváth Julia volt Papóknál. Ezen Horváth Júliát (özv. Böször­ményi Józsefnó) Szatmáron sokau ismerik, igy Jandrisics, dr. Fekete stb., akiknél szintén, mint takarítónő szolgált. Ezen asszony sokat tud Pe­tőfi akkori életmódjáról; jelenleg Halmiban szol­gál. Illenék Szatmár városának t á b Iával örökíteni meg a házat és segélyezni e szegény asszonyt. A Kölcsey kör volna talán hivatva az indítvány felkarolására, s mi­dőn más városok a nagy költőnek még szálló helyét is megjelölik, 6 hónapig való itt tartóz­kodása még inkább kötelességünkké teszi, hogy rójuk le a kegyelet adóját ily módon is az iránt, ki rövid de dicsteljes életéből 6 hónapot töltött falaink között.“ * Gyászhir. Özv. nemestóthi Szabó Páltió sz. csiktusnádi Sántlia Terézia életének 82 ik évében f. hó 30-án reggel 4V2 órakorN.-Károly- ban elhunyt. Gyászolják: Sántha Imre, testvére. Trux Lajosné sz. N. Szabó Etelka. N. Szabó Kálmán, N. Szabó Antal gyermekei. Kölcsey Ferencznó sz. Nagy Cella, Kölcsey Cella, Köl­csey Boriska, Kölcsey Lili unokája és déduno­kái. Trux Lajos, Trux Jenő, N. Szabó Albert, N. Szabó Hedvig, N. Szabó Melánia, unokái. * A szőlészeti és borászati felügyelőség szék elyének Szinérváraljáról Szatmárra helye­zése tárgyában a Szatmármegyei Gazd. Egye sülét annak idején felterjesztést intézett a földm. minisztériumhoz. Amint értesülünk, a minisz­tériumban élénken foglalkoznak a kérdéssel s igy remélhetjük, hogy ez rövid idő alatt váro­sunk előnyére el fog dőlni. * Nagy hangverseny. Közönségünkre a legközelebbi kedden és szerdán este a „Sörcsar nők“ helyiségében ritka műélvezet kínálkozik. 0 d r y Lehel, a budapesti operaház volt ország- hirü baritonistája Yárkonyi Basa zongoramű- vészszel fog fellépni. — A kitűnő műsor egyes pontjai a következők: 1. Zongorajáték. Concert- Sonata, Yárkonyi ’ Bélától, előadja a szerző. 2. Thoms, a lantos, scott-ballada Leőwetöl, előadja Odry Lehel. 3. Magyar Ábránd, Liszt Ferencz- től, zongorán előadja Várkonyi Béla. 4. Torreá­dor dala, Carmen operából, előadja Odry Lehel. 5. Rhapsodia, Liszt Ferencztől, előadja Várko­nyi Béla. 6. Prolog a Bajazzók-ból. előadja Odry Lehel. 7. Tarantella, Moskovszkytól, előadja Vár­konyi B. 8. „Kis furulyám szomorufüz ága“ Ballada, előadja Odry. Ä hangverseny kezdete 8 órakor leend, belépő jegyek ára személyen ként 1 korona. * A batizi ev. ref. egyház augusztus hó 20-án tánczmulatságot rendez. Belópti-dij : 1 ko­rona, családjegj7 3 korona. * Meghívó. A n.-bányai ev. ref. egyház- megyei tanítóegyesület f. é. aug. 7-én d. e. 10 órakor N.-Koloson, saját házában rendes közgyű­lést tart, melyre a tagokat és érdeklődőket tisz­telettel meghívom. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó és jelentés. A vallás és énektanítás, mint a ke­dély és jellemkópzés legfőbb eszközei. Előadó : Somogyi István ombodi tanító. 3. Faiskolák cso­portosított berendezése és befásitása. Előadó: Sinka Lajos. 4. A fák élete és gyakorlati nyári szemzés, szabad értekezési tétel és útmutatás. 5. Gyámpénztári jelentés. 6. Tanítók háza, elő­terjeszti Hajdú Ambrus k.-kolcsi tanító. 7. Or­szágos gyűlésre képviselők küldése. 8. Indítvá­nyok. Krassőn, 1899. julius hó 31. Sinka Lajos elnök. * Törvényhatósági utak államosítása. A kereskedelemügyi minisztériumban az utóbbi időben azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a debreczen-nagykárolyi, nagy-károly-szatmári és szatmár-szigeti törv. hatósági utat államosítsák, legalább arra mutat az, hogy a miniszter már kiküldte Harlig Sándor műszaki tanácsost, ki ma és holnap a fentjelzett vonalat be fogja utazni. * JÓ Üzletet csináltak a mi városunkban is a füszerkereskedők ama rémhír hatása alatt, hogy a ezukor ára augusztus 1-től kezdve kilo- grammonkint 6 krral emelkedik. Hát ebben az az igaz, hogy a czukoráraknál jött létre ugyan emelkedés, de nem nálunk, hanem Ausztriában s mi az ott most életbe lépett különbséget ré­gebb idő óta bölcs tűréssel fizetjük, inig jó szomszédaink ä. miatt tele tüdővel belármázzák az egész világot. A történet vége ott is csak az : „Fuss vagy fizess !“ * Elveszett a fapiaczon keresztül vagy a vasúthoz vezető utón szerdán este egy óra lán­| czostul; a megtaláló e lap kiadóhivatalában j kellő jutalomban részesül. * A honvéd zenekar f. hó 5-én szomba- \ ton este a Sörcsarnokban hangversenyt tart. + 1000 frtos váltót lopott el valami ügyes 1 tolvaj a múlt héten Szentpály Gábor halmii la - | kos szobájából. Az ottani szolgabirói hivatal | széles körű nyomozást indított, ez ideig azon- ! ban a tettes nem került meg. * A sertésvész Batizvasvári községben fellépett s a hivatalos zárlat elrendeltetett.

Next

/
Thumbnails
Contents