Szamos, 1899. január (31. évfolyam, 1-9. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Vannak azonban t. P. más fajta emlékosz­lopok is, melyeket már nem pusztán a szeretet és kegyeletes érzések emelnek a sirhalom felé, | hanem a melyeket az emberek önmaguk emel-1 nek maguk számára még élőtökben a jó és ne­mes cselekedetek azon gránit koczkáiból, melyek felett nincs hatalma az időnek. A szeretetnek,1 akár márványból faragott szobrait is megsemmi- j siti az idő s nincs is értelmök, ha temetőben nyugosznak már azok is, kik azokat felállitot- ták; ellenben a nemes tettek emlékei felett nincs hatalma az időnek, mert azok a köztu­datba vésődve élnek nemzedékről-nemzedékre, vagy épen a történelem lapjaira feljegyezve buz­dító példái lesznek a késői századoknak is. Kegyeletünk jelenlegi tárgyát képező néh. Junk Károlyné sz. Nadányi Róza asszony azok közzé tartozott, kik nemes érzelmeik s ezekből kifolyó tetteik által önmaguk emelnek maguk j számára emlékoszlopot. Világ szerint nem volt J dús gazdag, nem szórhatta marokszámra a kin­cseket, de a mit szorgalmas és takarékos élete által összegyüjthetett: abbul tekintélyes részt áldozott az egyház, a köznevelésügy és a sze-1 gények számára; ezzel a tettével emelt már ma­gának ércznél maradandóbb emléket a szivek­ben. Az egyház számára 4 db. kereskedelmi és iparbanki részvényt, gimnáziumunk tanári nyug- j dijintézetónek 500 irtot, a felsőbb leányiskolá­nak 200 frtot adományozott, s ugyancsak 200 forintot, hogy annak kamatából 4 szegény prot. vallásu nő segélyeztessók évenkint. Ha minda- 'k t. P! kik bőséggel élvezik e föld javait, sok- hövebben, mint a kegyeletünket képező né uk Károlyné sz. Nadányi Róza asszony, ugyanennyire is áldoznának a közjóté- oítárán, akkor egyetemes magyar re- j egyházunk vezérlő fiainak nem ülne md szivökön az aggodalom miatt, hogy viharait átélt anyaszentegyház éle biztosíthatják a jövendőre; akkor veteményes kertjeit az iskolákat nem ytelenek egymásután leválni engedni ai emlőkről, melyek századokon ke- álták azokat; akkor szegényeinket lénk kitenni a lelki megkisértésnek lorodásnak, hanem szükségükben se- lyujtva nekik megmenthetnők őketön- az egyház számára. jdalom t. P! szomorúan kell beösmer hogy az áldozatkészség forrásai hova to­rn apadó félen vannak. A nemes példákra azért nagy szükség van épen a mi korunkban, midőn a szivek csak a földért s földiekért do­bognak s ha elvétve akadnak ilyenek, kétszere­sen kell azokat értékelnünk s megbecsülnünk . . . Korunk az anyagiság korszaka, melyben mig lá­zasan foly a munka egyfelől a világi haszonért s nyereségért, addig másfelől csaknem egészen szünetel a küzdelem a lelki kincsek megszerzé­sére. Élvezd a jelent, ez a jelszó, s addig élvezd mig élsz, mert ha majd meghalsz, reád az örök feledés és az örök megsemmisülés éjszakája borul. A kegyeletünk tárgyát képező úrnő nem Így gondolkozott t. P ! Mig ólt ö nemcsak a földnek, hanem égnek is élt; s hitte, a mit szent vallásunk hirdet, hogy ti a nemesen folyta­tott élet, az erény és jó cselekedetek azok, melyek biztosítják az ember számára a síron túl is az életet. A mint hitt, úgy is cselekedett s épen azért vau már t. P ! hogy ő nem halt meg vég- képen, midőn koporsóba sirba tették le porró- szeit. íme él ő ms is, szelíd emléke itt mulat kö­zöttünk buzdítva lelkesít bennünket az egyhá­zunk iránti kötelességeink hü teljesítésére. Vajha a rá való visszaemlékezés terméke- nyitöleg hatna áldozatkészségünkre, hogy igye­keznénk mi is magunknak a megboldogultéhoz hasonló emlókszobrot felállítani a szivekben. Nemes lélek, mig tested csendesen porlad a sírban, halhatatlan lelked él és itt munkálko­dik közöttünk. Kérelem az iparosok barátaihoz és az iparosokhoz! Nyolcz esztendeje annak, hogy egy az egész város társadalmát felölelő mozgalom in­dult meg, egy régen érzett hiány pótlására,, egy általános iparos ifjúsági körnek a létesítéséért, hogy legyen menedókháza, legyen mód erköl­cseinek megmentésére, az ismeretek szélesíté­sére épen annak a jelentékeny számot tevő fia­tal seregnek, melyről országszerte a társadalom csak az utóbbi időben kezd gondoskodni, mely eddig önmagára hagyatva, jelentékeny száma miatt is nemcsak érvényesülni nem tudott a társaséletben, különösen mióta a czéhrendszer megszűnt, de magára hagyatottságában oly réte­get képezett, melyből csak rósz erek fakadtak. A testi elsattiyulás, az értelmi törpesóg képez­ték e rósz talajból eredő ereket, melyeknek sza­nálásáról a társadalom, az egészséges talajokra helye;' i t . /esfiiet'k'Htesitóse;ve! gondoskodott. ■ n ■ . - ~ z-.s/.d: U ntottunk, az ipa ..............................................................művelésé­nek éi.........................................■ ■ ■ >tt termé­szetes . c szembe­szállni '• mér! (, vissza­vonás b : ! ik erejűn­ket, muokákedv - az ifjúság egyetértése, a kéz' adatlan, I *got nem ismerő akarata és kitartása s a taioadalomnak azon része, mely még a közművelődési intézmé­nyekért lelkesedni és áldozni tud: diadalra jut­tatta lobogónkat. Nyugodt önérzettel és büszke öntudattal tekinthetünk vissza iparos ifjúsági körünk min­tájára : minden évnek meg volt a maga srkölcsi és anyagi sikere és ma nincs okunk szégyen­kezni közbecsülésben és általános jóakaratu tá­mogatásban részesülő czógünk miatt, s kétkedés­nólkül hivatkozhatunk arra, hogy pénztári va­gyonunk ez idő alatt 1500 frtra, leltári értékünk pedig 2000 — 2500 frtra szaporodott. Munkánkat nem tekinthetjük befejezettnek az elért eredmény szép, de nem elégséges. Ha egyleti életünk virágzását óhajtjuk, ha nem akar­juk — mint a hogy nem is akarhatjuk látni előbb a haladás szünetelését aztán a vissza fej­lődést : módokról kell gondoskodnunk, melyek által ne csak tovább tengethessük körünk életét de előmozdítsuk a virágzást, melynek okvetlen hasznos gyümölcsöket kell teremnie. A tagok számának szaporodásában nagy akadály egyletünk helyiségeinek szűkös volta: nincs egyetlen egy megfelelő helyiségünk. S e miatt daczára a város központján fekvő bérlet helyiségnek nem látogathatják a tagok kellő számban a kör helyiségeit s igy fáradságos munkánk sikere — ha ez az állapot soká tar­tana — nagy mértékben volna veszélyeztetve. Elhatároztuk tehát, hogy mostani helyisé­günkhöz valamely közelebb fekvő utczában tel­ket vásárolva egy egyszerű, de hivatásának s czóljának mindenben megfelelő otthont é tünk az iparos ifjaknak. — Ezen czóIud’" telére megfelelő tőkénk nem lóvén 7000 írtból 5000 forintot, oly módo; . el összehozni, hogy kibocsátun’. frtos részvényt, melyből évenk' • - ....... ,/ . hö z mérten annyit fogunk be csak lehet. Ezen 5000 fr* ; t--.ul fog szolgálni az építendő ház, egyletnek mindennemű Ha jövedelmeink ne .köz i n,< ' .tó­ban a helyzetben leszünk tólyes számú részvényt a - • „• 'fi ui Egyesületünk nyc - d , . t-‘ i ... ■ . ,.4 megmutatta, hogy a ... tímár!. támogatására teljesen j ti - érdemes-! -— Ez a bizalom jogosít fi .• . arra : - most midőn tovább ó , in összes fáradságunk mi ■ Aá van : újra egyes jóltevőii •-] őzetek! íz ha sonczélu intézetekhez / »1« be­vételével kérésünknek a a való mérésével Ítéljenek e! -■ - .. gatva a szív nemesebb í v zm ■ dési intézményünket — mii itt..", a,érten', támo­gatni kegyeskedjék. A nagy közönségnek A iíár.‘ eddig tanúsított bizalmát és ■ ■ . ezúttal is hálásan köszön, hívünket co­lag nagy becsű jóakarat:'. neg! 1 ■ • ' etett tisztelettel ajánlva vagyr Szatmár-németiben ji fi'S i. 20 alázatos szolgái A szatmárnémeti ipái . Tankóczi Gyula ei í r i elnök. Kerekes * alelnf Hová sülyedt a haza szent képe, Hogy a poklok oltárin áldoztok ? Vagyon, vér, s élet nem drága érte S pellengérre vinni nem haboztok; Hol az emlőről beszivott tiszta lonszeretet szűzies erénye, íely egyedül riaszthatna vissza Hogy hazánk’ ne vigyétek lejtőre ? A nemzet, a nép az istenadta Nyög, roskadoz ezer teher alatt, De jajszavát el-el fojtogatja ! rted hazám, csak légy te nagy s szabad, Már-már hitte, hogy régi fénj-ében Újra úszik a Kárpátok orma S a hány csillag csak ragyog az égen, Sugarait mind hazánktól lopja. Mint hattyú fürdik a tiszta tóban, Az őrömben úgy fürdött ez a nép Felhasadván reá biztatóan, A dicső múltról szóló ezred óv. Eltűnt az álma, elmúlt öröme Szeme kopár mezőkön siklik át, Nagyság, dicsőség.oda örökre, Önfiai öldöklik a hazát. S óh hallom, hallom . . . gúnyos kaczagás, Repül felénk a négy tájék felől: .Nézd a magyart, önmagának sirt ás; Csak rajta, rajta ! Itt a szemfedő !“ Mint a vadul üvöltő szélvihar Pusztítva zúzva rémes éjfelen : Úgy bánik a gúny szivem húrjával, Remegteti, fájditja végtelen. S vásári nép ti, szószátyár hadat, Henyélni bátrak, tenni félénkek, Pazarlani mi kincsünk még akad Elég gőgösek, elég merészek. Nem rettent meg a borzasztó htlál Mely elzüllött, korcsult nemzeteire Lecsapni szokott, mint dögre salál S hagyja rothadni el se temetvi? Oh remegek, óh aggódom hazái, Érted, miattad . . . mit kell m górned ? Száll-e még rád az évek folyarián Bűbája fénynek és dicsőségnek? Vagy mint Göröghon s Róm; dicstelen Harczban emésztő föl önnön nagát: Úgy dőlsz te is sírodba — Isbnem! Hozván magadra szennyes, ru halált ? Te fővaló, népek nagy Istene Hozzád esengek bus keservenben: Szólj közbe immár, szólj ele lékitve A pártviszálynak vége hadd legyen ! Vérrel fölszentelt földjén haámnak Fonódjon egybe minden hű sebéi, S kit már annyi nagy vész« dulának Ne engedd, hogy szolgákén vészén el ! F. arga Lajos. í Szent-e vagy őrült? Echegaray, e világhírűvé vált spanyol költő j fenti czimü darabját mikor a müveit államok külömböző területein először adták, a kritika lá­zas megnyilatkozásában a darab eszmei tartal­mára nézve a legkülönbözőbb kritikai álláspon­tok alakultak. E körülménynek természetes oka az, hogy e darab eszméi tartalma maga is egy probléma. Szent-ó az, ki nevének, rangjának, va­gyonának és családjának teljes önfeláldozásával teljesiti az eszményi kötelességeit,—vagy őrült? Más szóval az ember tragédiája van mesterileg megkonczipiálva azon nagy ellentét lelki harczá- nak feltüntetésében, melyet a vérségi kötelékkel családjához lánczolt embernek az eszményi er­kölcs törvényeivel kell megvívnia. A kötelességek e problémája van a XIX ik század világné­zetébe beledobva. E probléma a költő szem­pontjából nyílt kérdésnek vau meghagyva, de a modern társadalom ítélő széke előtt eldön­teti a kérdést s az utilitárius világnózlet meg­adja rá a választ: nem szent, hanem örült. — De joggal hagyja a költő a I maga eszményi fülfogásában nyitva e problémát s a kritikusok két csoportja e mii megítélésében ! a szerint sorakozik egyik vagy másik oldalra, a I mint egyéni világnézletük szerint az eszményi I vagy az utilitárius felfogás emelkedik bennök : túlsúlyra. Mi természetesen e bizonyára érdekes, | de messze terjedő kérdés taglalásába itt nem bocsátkozhatunk. Meghagyjuk a kérdést annak, a minek a költő is tekintette: problémának. E

Next

/
Thumbnails
Contents