Szamos, 1899. január (31. évfolyam, 1-9. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Melléklet a „Szamos“ 1899. évi í-ső számához. A németi ref. papválasztás előzményei Már tudják e lap t. olvasói, hogy az egy­háztanács a közelmúlt napokban Pótor Elemér érdekében a meghívás iránt nyilatkozott. Most. egy érdemes presbyter eljárásairól akarom ér­tesíteni a közönséget. Ez a presbyter ur, ki a gyűlésben csak akkor szokott részt venni, ha álasztás van, aláírási iveket bocsátott ki, azzal . felirattal, hogy a kik Pótor urat akarják, ír­ják alá neveiket az Ívnek, jóllehet az esperes ur annak idejében figyelmeztette a presbitereket, ie hogy valami törvényellenest kövessenek el, iert akkor a törvény szigora szer nt fog eljárni. Ez a presbyter ur figyelmen kivid hagyta az esperes ur felhívását s gyűjtögette az aláb’áso kát; végre a decz. 27-ik egyháztanácskor beter­jesztette azon magyar izattal, hogy ö saját fia érdekében akar pártot csinálni, ki már választ ható a németi I-sö osztályú egyházban s ily czélból bocsátotta ki az aláírási iveket. Ez tisz telt olvasó közönség, nem felel meg a ténynek, mert mikor minket értekezletre hivott össze a presbyter ur, határozottan kifejezést adott an­nak, hogy Pótor ur érdekében az utol ,0 leheHé­tig mindent el fog követni, s i n az egy házta­nácsban mégis misként nyilatkozik, mint az érte­kezlet előtt. Az is bizonyos, hogy ha a Presby­ter ur ily mozgalmat meg nem indít, most Né­metiben nem volnának ennyire felkorbácsolva a szenvedélyek. Kovács Sándor. HÍRROVAT. f Telegdi-baczom Keresztes Sándor. A halai angyala váratlanul suhogtatta meg csat­togó szárnyait közöttünk, midőn küzdő soraink­ból alig nehány órai szenvedés után Keresztes Sándor ügyvédet elragadta. E hirtelen jöti gyász eset közönségünk minden körében mély fájdal­mat és általános megdöbbentést keltett, mert az elhunyt egyike volt ama férfiaknak, akiknek üdv .is munkája a társada om szervezetét számos kötelékkel fűzte magához. Munkaszeretete egy­másután emelte a legdíszesebb állásókba. így az ügyvédi kamarának választmányi, Szatmár vá­rosának bizottsági tagja volt; a szatmári ev. ref. egyháznak tanácsosa, főgimnáziumának pe­dig üg3rvédje, a szatmárnémeti gazdasági egye­sületnek elnöke és a Társaskörnek ugyancsak választmányi tagja. Alig merült fel társas éle­tünkben mozgalom, melyből részét ki ne vette volna s tehetsége mindenütt megnyitotta az ér­vényesülés útját a hozzá illő szerephez. Nyílt és lovagias jelleme egyensúlyban tartották aka rata erejét s nemes tulajdonánál fogva nem egy­szer tekintély volt a társadalmi ügyek elintéző sénól. Mint ügyvéd rajongó szeretettel karolta fel hivatását, a törvényhatósági ügyek terén buzgón munkálkodott, egyházának és iskolája nak elsőrangú támaszává emelkedett; a veztése alatti gazdasági egyesületbe egészen uj életet öntött: s a társaskör felvirágoztatására elősze­retettel törekedett. Nem engedte meg azonban neki a könyörtelen sors, hogy munkásságának gyümölcseit 'élvezhesse, mert élete deléről, lehul- lattá tette csillagát. Mint családfő gyöngéd gond- dal és pótolhatlan szeretettel ölelte magához övéit s mint atya és férj a legkiyállóbbak közé tartozott. Kiterjedt családján és rokonságán kí­vül, széles baráti kört borított gyászba váratlan halála. Ami belőle nem hamv, a földöntúli élet­ben is meg fogja érteni azt a fájdalmat, amely korán megnyitott sírja fölött mindnyájunk szivét eltölti ! Nemes barátunk, aludd örök álmodat csöndesen ! A családi gyászjelentés a követke­zőleg hangzik : Mély fájdalomtól lesújtva tudatjuk a szeretett férj, a pótolhatatlan családfő s a fe­ledhetetlen vő, sógor és rokonnak, telegdi-baczoni Keresztes Sándor ügyvédnek, s az ügyvédi kamara választmányi-, Szatmár város bizottsági tagjának, a szatmári ev. ref. egyház, tanácsosá­nak. főgimnáziuma ügyvédének, a szatmárnó- metii gazd sági egylet elnökének, mai napon d. u. 6 órakor, életének 46 ik, boldog házasságá­nak 7-ik évében rövid szenvedés után történt elhunytét. A megboldogultnak földi részei 1899. év első napján d. u 3 órakor a Petőfi utcza 15. , számú háztól fognak a szatmári ref. sirkertbe (örök nyugatomra helyeztetni. Szatmár -Németi, 1898. decz. 30. Neje : Keresztes Ilona és gyer­mekei, Németh József, Olga, Ilona és Keresztes Gábor; apósa: Keresztes András és neje Szö- dóuyi Juliánná, s gyermekekeik Keresztes Endre nejével, Losouczy Herminnel, Keresztes Árpád, Gizella. Testvérei: Zsuzsanna özv. Biró Józsefné, Eszter, férjével Jeney Györgygyel, nagynénje: Vai'ga Zsuzsanna Szabó Gusztávnó * Városi közgyűlés Szatmárnémeti szab. kir. város közönsége f. év. deczember 30-án Hermán Mihály polgármester elnöklete alatt rendkívüli küzgyülóst tartott, melyen a f. óv november 27 én megejtett városi képviselők be­jelentett igazolásának tudomásul vétele útin a bizottságod alakíttattak mog a következők sze­rint : A közigazgatási bizottságból most kilépő öt tag u. m. dr. Farkas Antal (39) Ko­rányi János (38), dr Fejes István (20), Jákó Sándor (36) Keresztes András (26) litkos szava­zás utján ismét megválasztottak. Az igazoló választmány tagjaivá lettek szintén titkos ! szavazás utján Keresztes Sándor (37), Losonc/i József (37). Autal Dániel (37), Haraszthy Tamás (36), Csomay Imre (36) Ezen bizottság elnökét és meg 3 tagját főispán ur 0 méltósága fogja kinevezni. A központi v.ílasztm íny tagjai, tettek litkos szavazá.ssal : Keresztes András (36) j Antal Kristóf (27), dr. Farkas Antal (36), K >- fiányi János (36), Kőrösmezei Antal (21), Ko lozsvári Károly (31), Litteczky Eudre (27), Uray Gáspár (3D, Taukóczi Gy. (35)„ Bekóssy G. (321, Jákó Sándor (36). Losonczy J. (27) szavaz ittál. A biráló választmányba beválasztattak: dr. Farkas Autal, Veréczy Antal, dr. Vajai Károly, Böszörményi Károly, dr. Papolczy Gyula. Mind­nyájan kaptak 34 szavazatot, jegyzője: a fő- j gyző. A lóavató bizottság elnöke lett egy­hangúlag Jákó Mihály. Tagjai hivatalból: a fő­kapitány, és állatorvos. Három becsüsnek kineve­zését a föúpáu fogja eszközölni. Szia ügy i bizottság: Elnöke; a főjegyző. Jegyzőjét kebe léből választja. Tagjai: Dr. Vajai Imre, Békésy Géza, dr. Fejes István, dr. Keresztszeghy Lajos, Márkusz Márton, Kőrösmezey Autal, Kovács Leó, dr. Kelemen Samu, Jandrisics János, dr. Tanódy Marton, dr. Kölcsey Ferencz. É p i t k e z é s i bi zottság.4 Elnöke: a polgármester. Jegyző: Szöl- lusy Lajos. Hivatalból tagjai: a főkapitány,gaz das ági tanácsos és mérnök. Megválasztott tag - jai : Dr. Farkas Antal, Böszörményi Károly, An tál D iniéi, Keresztes András, Papp Gé«a, Foga- rasy Sándor, Kiszely Károly, Halmy János, Lo­souczy J ózsef, dr. Vajai Károly. Bordély ügyi bizottság: Hivatalból tagjai: főkapitány, t. fö orvos, kér. orvosok. Megválasztott tagjai : dr. Farkas Antal, dr. Kölcsey Ferencz, Jaskovics Ferenc/., dr. Tanódy Márton, Márkus Márton. Jegyzője: Szőllősy Lajos. Elnökét e bizottság kebeléből választja. Szagé nyügyi bizottság: Elnöke : a közigazgatási tanácsos. Jegyzője : Vári Autal. Tagjai: Tabajdi Lajos, Jandrisics János, Antal Dániel, Keresztes Sándor, dr. Fechtel Já­nos, dr. Korbay Károly, Jankovics János, Pás- kuj Imre, Morgent al Antal. Nyugdíj bizott­ság : Elnök : a polgármester. Megválasztott tag­jai: Jákó Sándor, Korányi János, Veréczy An­tal. Három tisztviselő tag megválasztása iránt a polgármester fog intézkedést tenni. V 1 zár vé­delmi bizottság: Elnöke: a polgármester Jegy­zője: Vári Antal. Hivatalból tagjai a főkapitány, gazd. tanácsos, közig, tanácsos, mérnök és tűz­oltó főparancsnok. Megválasztott tagjai: dr. Far - kas A., Antal Dániel, Kiszely Káro'y, Fogurasi József, dr. Lengyel Márton, Bilmyi Líszló, Szakáll László, Gábriel József, Síimouisz Al­bert, Szenti ványi Károly. Számo n kérő szék .- Elnöke a főispán: Hivatalból tagjai: a polgár- mester, főjegyző, t. főügyész és a tanácsosok. Választott tagjai: dr. Farkas Antal, Kereszt- szeghy Lajos. Sorozó bizottság: Elnöke a I polgármester, helyettese: a főkapitány, tagok: jdr. Jéger Kálmán, helyettese: dr. Vajay Imre. A bizottsági tagok közül Kovács Leó, Ruprecht Autal. Közművelődési szakbizottság: El­nöke: a lejegyző. Előadója: a tanío.sjogyző. Ta­gok: Jandrisics Jáuos, Haraszthy Tamils, Gliol- uoky Imre, Lengyel Géza, Tabajdi L vjos.. (Jray Géza, Mátrai Lajos dr. Kölcsey Ferencz, dr. Vajay Imre, dr. Fejes István, dr Lelióczky Já­nos, dr. Torok Ist/án, Jákó Mihály, Jankovics János, dr. Fechtel János, Kovács Leo, Pap Li helyett vessünk egy pillantást a darab konczep- cziójára. A föntebb jelzett probléma a Don Lorenzo egyéniségében van reáíizálva. Az eszményi er köles symboluma ö, ki hitében, lelkiismeretiében már e földön az ég lakója, de a megváltás ke­resztjét neki is el kell szenvednie, mint az Is­ten-embernek, a világ megváltójának. Felesége Angela és leánya Inós azon földi kötelékek, ki két el kell szaggatnia magától az eszményi er köicsi törvény kíséretében. Inós egy herczegi ifjúba szerelmeseitől viszont szerettetik. A Lorenzo rangja és vagyona némi ellen­tétek után lehet vó teszik, hogy Ineznek egy herczegi sarj, Eduardo legyen a térje s a házas­ság létrejövóse már épen semmin sem múlnék, a midőn Lorenzo borzasztó titoknak jut a birto­kába. Juana, Lorenzó dajkája már20 óv óta őrzi ama titkot, hogy Lorenzo nem annak a nőnek gyermeke, kit ez anyjának tartott, hanem neki a dajkának természetes gyermeke s igy terme szetes jog szerint nevének, rangjának, vagyo­nának csak bitorlója. Jóllehet, semmi sem áll útjában, hogy e felfedezés titok maradjon, esz­ményi erkölcsének lelkiismerete fellázad az ellen, hogy e titkot tovább is homályban hagyja, szét­szakítja a családi szeretet kötelékeinek szálait s most már ez okon kész megtagadni beleegyezését leánya házasságába, ha utóbbi bele is hal fáj­dalmába. Juatia, kinek nem volt más czólja, minthogy halála előtt Lorenzót legalább egyszer, mint fiát ölelhesse keblére, most ébred fül ama katasztróphára, melyet titkának földerítése oko­zott s tragikus vergődésében arra ösztönzi, hogy ama levelet, mely a titok bizonyítéka volt, Lo renzó tudtán kívül tüzbe dobja, s a levél bo­rítékjába egy üres lapot helyezzen, s a meny­nyire az anyai szív engedi, a fölfedezést elta gadja, a mi csak részben sikerül neki. — Don Tomas, házi orvosuk és barátjuk azon régebben táplált nézete, hogy Lorenzo örült, most miig in - kibb megerősödik s ezt a kétségbeesett család­dal is közli. Angela hajlandó is elhinui e bor zasztó föltevést, de Inós szive, kiben atyjának vére csörgedez, mintegy ösztönszerüen ismeri föl azon két segédet, kiket Lorenzo rohama esetére erőszakos elhurczolás czóljából rejtett el házi orvosuk. Ez utóbbiaknak ügyetlen viselkedésé­ből Lorenzo megtudja, hogy öt őrültnek tartják s kétségbeesésében az ellenkező bebizonjdtására nincs más eszköze, mint ama- titkot .tartalmazó levél fölmutatása, a melyet most már közjegyző óstauuk élőt akar nyilvánosságra hozni Katasz- tróphája teljes, mikor a borítókban csak üres lapot talál s a levél elsikkasztásával családját gyanúsítja, mely gyanújában fokozatosan meg­erősödik. Szót van szakítva most már egyetlen re­ménye is, hogy családja karjában megnyugvást találhassan s lelke végső krízisében maga is az őrültség symptomáit bizonyítván, még egy végső búcsúzó után önként megy az elhomályosodott elmójüek élő halottai közé. E merész kompoziczió ellen több jogos észrevételt tett a kritika, különösen a cselek • vények technikai megoldásában, de egészben véve a költői genie hatalmas konczepczió ja méltán tarthat igónj't a legmagasabb elisme­résre. E koucepcziónál csak egy dolog volt me­részebb: e darab szinrehozása a szintársulat mostani erőivel, ha t. i. az előadást egészben tekintjük. A főszerep (Lorenzo) i- mi átlagos igényünknek megfelelően a Rajz kezében elég jó helyen volt; méltányoljuk ambiczióját, habár ily szerepkörben a mester a! kot isit nehezen nélkülözzük is ; tehetsége legjavát érvényesítette e szerepben s a költő intenczióit különösen a végső jelenetekben megközelítette; Keresztesi Amália (Juana) is igyekezetével majdnem meg­lepett, de a többi szereplők, kivóvén az amúgy is jelentéktelen szerepeket, egy közepes műked­velő társaság színvonalán egyátalán nem emel­kedtek felül. Inós szerepében Lányi Irmát saj­nosán nélkülöztük. Szász Anna nagyon távol áll attól hogy ily szerepkörbe lelket öntsön, pe­dig e nélkül bizony semmi egyéb a szereplés, mint szerepmondás. Epén azért, mert a fenti két szereplőn kí­vül semmi egyéni alkotásra való törekvéssel nem találkoztunk, az előadásról egyéb mondanivalónk sem lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents