Szabolcsi Őrszem, 1940 (2. évfolyam, 1. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Z-iV»­1. szám. Gserepéldány. KÖZLÖNY tsk. Szerkesztőség DEBRECEN. Kollégiumi. ,jáza, 1940. január 1. SZABOLCSI ŐRSZEM A SZABOLCSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Bencs László tér 5. Telefon: 599. Felelős szerkesztő: Békefi Benő református lelkész. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díja egy évre: 1'50 P. Ujesztendei gondolatok Megpróbálom egymásután elmondani új­esztendei gondolataimat, hátha segítségül lesz egyik-másik olvasónknak. A legelső újesztendei gondolatom, mikor éjfélkor ránk köszöntött az 1940. esztendő, Jé­zus Igéje volt: „NEM TI VÁLASZTOTTATOK ENGEM, HANEM ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET, ÉS ÉN RENDELTELEK TITEKET, HOGY TI ELMENJETEK ÉS GYÜMÖLCSÖT TEREMJETEK, ÉS A TI GYÜMÖLCSÖTÖK MEGMARADJON .. .“ A keresztyén élet mö­gött Jézus választása és rendelése van. Nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak a tulajdona vagyok. Ö rendelkezik velem. Ez esztendei életutam csak úgy és csak akkor le­het békességes, ha az Néki való engedelmes­ség. Így kívánom, hogy ez az esztendő szá­momra AZ ENGEDELMESSÉG ESZTENDEJE legyen. Az engedelmességgel pedig Néki, az én Uramnak és Istenemnek tartozom. lendő A LÉLEK-KÉRÉS ESZTENDEJE lenne számomra. Űj gondolatot nyertem a ránk virradt új­esztendőre nézve egyik testvér újévi Igéjéből: „JÉZUS KRISZTUS TEGNAP ÉS MA ÉS ÖRÖKKÉ UGYANAZ.“ Az örökkévaló dolgok­ban nem történt semmi változás. Azok, amik­re, mint örök valóságokra számíthat és építhet az ember, a hívő lélek, azok ebben az eszten­dőben is valóságok. Milyen jó ez, hogy nem min­den múlandó, nem minden esik a változandó- ság törvénye alá. De még ennél is jobb az, hogy éppen az én Uram és Istenem, az én Gazdám az, aki megmarad annak, aki öröktől fogva volt: Istennek, Erősnek, Szentnek, Sza­badítanak és Megváltónak, Hűségnek és Ki­rálynak. Ebben az új esztendőben is csak Ö lehet a fundamentum, a menedék, a kőszikla. Ez az esztendő A KRISZTUSRA ÉPÍTÉS ESZTENDEJE. Mindjárt feltámadt bennem a kifogás: tő­lem nem telik ki az engedelmesség, mert ter­mészetemre nézve engedetlen vagyok. Olyan jó volna, — sírt fel lelkem mélyéből a sóhaj­tás, — valaki, aki segítene az engedelmesség­ben. így lett második kifejeződött gondola­tommá az imádság: „ ■ ■ ■ ENGEDELMESSÉG LELKŰVEL TÁMOGASS MEG ENGEM.“ Tu­dom, hogy csak úgy válhatik ez az esztendő számomra az engedelmesség esztendejévé, ha újra és újra, ha naponként megújul bennem az engedelmesség Lelke, a Krisztus Lelke, öt pedig csak imádságban hívhatom, kérhetem szorongó várással. Így szeretném, ha ez az esz­Űj esztendő első napjának már-már vége felé felmerült bennem a kérdés: Hogyan le­hetne végig örülni ezt az esztendőt? Többféle lehetőségre gondoltam, de mindegyikről hama­rosan kiderült, hogy nem jó. Már-már azt akartam vállalni, hogy ebben az esztendőben is örömet szomorúság vált fel, mert sorsunk ez a változás. Esti áhítatunkhoz készülődtünk. Közben elevenedett meg előttem Jézus mon­dása: „DE NE AZON ÖRÜLJETEK, HOGY A LELKEK NÉKTEK ENGEDNEK; HANEM INKÁBB AZON ÖRÜLJETEK, HOGY A TI NEVEITEK FEL VANNAK ÍRVA A MENNY-

Next

/
Thumbnails
Contents