Szabolcsi Őrszem, 1937 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

1 SZABOLCSI ŐRSZEM A SZABOLCSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: NYÍREGYHÁZA, kálvineum Telefon : 2-80. Szerkesztő: dr. Ferenczy Károly. Helyettes szerkesztő: Szüle Miklós. ^feSTver^ megái ltál-e néha, csak egy. pillanatra legalább az élet lázas roha­násában és feltetted-e magadnak a kér­dést, hogy hova mégy és milyen úton jársz? Megfigyelted-e, hogy egész em­beri életünk csődjét az idézte és idézi elő, hogy emberek százféle célt tűztek ki és százféle célt mutattak, mindegyik­ről azt hirdetve és egymást, mint a vá­sári árusok túllicitálva, hogy a kijelölt cél is és a megmutatott út is az egyedül jó és egyedül idvezítő. Népek, nemze­tek, társadalmi osztályok, politikai pár­tok, a legkülönbözőbb mozgalmak és egyesületek hömpölyögnek és kavarog­nak különböző jelszavak lobogói alatt szörnyű összevisszaságban az élet nagy vásárjában. Népuralom... parancsura­lom ... demokrácia... diktatúra ... kom­munizmus ... fascizmus... irányított gazdálkodás... szabadverseny ... hang­zik a kikiáltók pokoli hangzavarában s az emberek mennek, sokszor egy irányban, de tülekedve, egymást leta­posva, megelőzni akarva, sokszor hom­lokegyenest ellenkező irányban, egy­másba ütközve, de mindenképen fog­csikorgatva, ellenségként, káromlásra és átokra nyíló szájjal, ökölbeszorított, vérontásra kész kézzel. Nem kell-e fel­tennünk a kérdést: Hát az Isten hol van? Testvér! Nem hagytad-e ki te is eddig Öt a számításaidból, a terveid­ből, a céljaidból? Tudod-e, hogy en­nek a világnak minden nyomorúsága, fölsíró szenvedése, döbbenetes arányú fegyverkezése, a már is tűzbe borított városok és falvak égrecsapódó jajkiál­tása, az embertestvér testébe mártott szuronyok nyomán kiömlő vér mindazt hirdeti: íme ez a magad gondolatainak gyümölcse és a magad útja. Van valaki, aki megszólít a halálba- rohanó élet hajszájában. »Nem kiált, nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán«. Csöndben megérinti a szívedet. Kezével felfelé mutat és megszólal sze­líden : y>£n vagyok az áh. * Népek, nemzetek, társadalmi osztá­lyok, egyének panaszolják keserű száj­jal a sérelmeiket és keresik a maguk igazát. Ez azt jelenti, hogy mindenki­nek igaza van... a maga szempontjá­ból. És azt jelenti, hogy az önzés, az egyéni érdek szabja meg, hogy mi az igazság. így lesz az én igazságom, amely a mások érdekébe ütközik, igaz­Beköszöntő! ságtalansággá másokra nézve és így mérgezi meg az önzés, az érdek az éle­tet. így akarja az érdek önmagát be­biztosítani minden lehető eszközzel, vesztegetéssel és renyegetéssel, hazug­sággal és erőszakkal. így lesz a hatalom, a fegyver az igazság nevében az igazság­talanság bebiztosítója, egyesek és nem­zetek elnyomásának eszköze, Trianon őre. És így lesz letagadhatatlan és meg­cáfolhatatlan erejű igazsággá, hogy a meg nem váltott, a Krisztusban újjá nem született ember világában sóvárgó szíved hiába keresi az igazságot. Ma­gad is, akinek a szívében az Én trónol, forrása és okozója vagy az igazságta­lanságnak. Testvér! Van valaki, aki az igazsá­got kínálja fel fuldokló életed és ful­dokló világod s.''<u iára, aki o' nagy kérdést is meg tudja oldani, az mert megoldotta az emberi szív újjászülető sének titkát s ezzel azt, hogy hogyan formálódik át a csak magát kereső em­beri élet önzése önfeláldozássá és szol­gálattá. Van valaki, aki azt üzeni egy­mást felfalni kész népek, farkasszemet néző érdekcsoportok, gyűlölködő test­vérek és pereskedő atyafiak felé s üze­netében ott van a békesség, a hősiesség és az istenfiúság ígérete: »Én vagyok az igazság«. Népek, nemzetek, felekezetek, társa­dalmi osztályé*!;, családok, és egyének életében egyaránt megfigyelhetjük, hogy milyen sokfelől kiált felénk a sö­tét intés: A halál útján járunk. A halál útján járnak a népek és nemzetek, ami­kor józanságukat veszítve, hazárdjá­tékba kezdenek és mindent egyetlen lapra, a háborúra tesznek fel. A halál útján járnak a felekezetek, amikor kö­zönybe dermed a lélek, amikor önma­gukat teszik a hirdetett evangélium tar­talmává, amikor e világban való érvé­nyesülésük kedvéért megalkusznak ez­zel a világgal, amikor csak beszédben és nem erőben áll náluk az Isten or­szága. A halál útján járnak a társa­dalmi osztályok, amikor meglazul, vagy, megszűnik közöttük az egység, amikor elfeledkeznek arról a törvényszerűség­ről, amely a test tagjait egybefűzi s aminek következményeként nem lehet beteg az egyik anélkül, hogy az egész test meg ne érezné. A halál útján jár­nak, amikor az egyik oldalon gőgös megvetés és lenéző elzárkózás, a má­Előfizetési dij: Egy évre 80 fillér. sik oldalon sunyi irigykedés és retteg- tető gyűlölet ontja mérgét a minden­napi életbe és érintkezésbe, amikor a vezetőkből kialszik a felelősség s a rájukbízottak helyett magukat legelte­tik s amikor a vezetettek csak azért irigylik a hatalom birtokosait, hogy nem ők élhetnek vissza a hatalommal. A halál útján jár a család, amikor tűz­helye megszűnik szentnek lenni, amikor felbomlik egysége, hogy ki-ki járjon a maga útján, amikor a megszentelődött szeretet kősziklája helyett az érdek fö­venyére, vagy mocsarára épít. A halál útján jár az egyén, amikor habzsolva az élvezeteket azt hiszi, hogy »nagyon él« s megcsalja magát elfelejtvén, hogy minél gyorsabb a tempó, annál hama­rabb alszik ki az élet lángja. Milyen jó, hogy van menekvés! Hogy a halál útján menetelő világ szá­mára mindörökre elhangzott és ma is hangzik a nap-v visszahívás: »£n va­gyok az élet«. »£n vagyok az út, az ige az élet!« Mit akar a »Szabolcsi őrszem ? Krisztusra mutató kéz szeretne lenni. A jelenvaló világ rettentései között vi­gasztalás és szabadulás hirdetőjeként bekopogtatni a szabolcsi református gyülekezetek ajtaján és segítni abban, hogy ezek a gyülekezetek s bennük magyarságunk egy drága rétege megta­lálja Krisztusban az utat, az igazságot és az életet. A »Szabolcsi Őrszem« nem azért áll a posztjára, hogy emberi érdekek, po­litikai pártok és csoportok kiszolgálója legyen. Vigyázni akar, mint az őrszem. Testre-lélekre egyaránt veszedelmes és nyomorúságos jelenünk éjszakájában az Ige fényét akarja magasra lobog­tatni. Szabolcsi református gyülekezetek: segítsetek az Ige szövétnekét minél ma­gasabbra tartani, hogy fénye minél messzebbre világíthasson! Dr. Ferenczy Károly. • • Üzenet: - Haza... Irta: Farkas István tiszáninneni ref* püspök. Vallomást teszek... Szívembe zárt édes titok volt eddig s csak az tudta, — akinek Írogattam — most — boldog örömmel vallom meg nyíltan, hogy negyvenhat esztendő óta, hetenként

Next

/
Thumbnails
Contents