Szabolcsi Hírlap, 1919 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1919-01-05 / 1. szám

Nyíregyháza, 1919 — Január 4. Vasárnap Vili évfaíyam. í szám ELŐFIZETÉS ÁRA : Egész óvr© 20 K Félévre 10 K Tanítóknak féláron. Egyes szám ára 30 fillér. Főszerkesztő: dr. Klekuer Károly. Felelős szerkesztő: Táger Béla. Megjelenik minden héten vasárnap Szerkesztőség-kiadóhivatal: Xyirvlz-palota, I emelet Turiíui-lijr Telefon 101 Beköszöntő. Forradalmon mentünk keresztül, a mely hivatva lett volna véget vetni mind ama sok kínnak és szenvedésnek, a melybe a négy éves véres háború beletaszitotta a világot. Vártuk és vár­juk, hogy hogyan és mikor alakul ki az az uj vi ágrend, a mely ismét meg­szelídítve az elvadult erkölcsöket, az egymással gyilkos haraggal szemben álló embereket istnét egymásnak segítő társaivá, egymás barátaivá teszi. E he­lyett azonban, mintha a pokol összes ördögei íelszabadulva győzelmi táncu­kat járnák, midenütt csak pusztulást, rombolást és bosszút lihegő gyülölséget látunk. Mintha a négy éves háború min­den borzalmassága csak előkészítője lett volna annak a végpusztulásai te- nyegető örvénynek, a melybe a teke- vesztett szenvedélyek árja sodorja egész társadalmunkat. A szenvedélyek téktolensógót meg­zabolázni, a további pusztításoknak gá­tol venni indul útjára lapunk ez uj esz­tendőben, régi és mégis mindig újnak tetsző tégy vérről kezében, melynek tudva azt, hogy az általa ejtett seb nem táj és nem vérzik, hanem hegeszt ós kiengesztelést ébreszt, a szeretet fegyvere az, a melyiyel íelvesszük a harcot a gyülölsóggel szemben. Nem osztályharcot, nem szétválasztást fogunk hirdetni, hanem a tagadás szellemével szemben állítani logjuif, hogy van hit, van haza, van szérűiéi és erkölcs s hogy ezek birtoklásáért érdemes dol­gozni. A tiszta erkö cs, a hazaszeretet es a munka eszméjébe vetett törhetetlen igazságórzósünk az, a mely nem hagy minket csüggedni egy pillanatra sem s bármilyen sötét felhők tornyosuljanak is j a látóhatáron, eszméink világossága J mellett a sötétségen keresztül is látjuk a mi világunk derűs napfényét, mely uj életre takasztja szivünk melegét s békességet teremt lelkűnkben. A tiszta erkölcs, a hazaszeretet és a munka eszméjét lógjuk ápolni ós ter­jeszteni ama meggyőződésből táplálkozva, hogy bármilyenek legyenek is az äham formák, bármilyen társadalmi irányza­tok is kerekedjenek telül, ez eszmék világa iniudezuken felül álló, mindeze­ket csak ez eszmék tölthetik meg igaz tartalommal, s csakis ezeknek a taga­dása hozhatja iólro a {elfordulást, a bi­zonytalanságot, a pusztulási. Ez eszmék hirdetésével igyekszünk majd kivezetni az oitóvelyedetteket abból a feneketlen mocsárból, a melybe a tagadás szelleme vezette őket, hogy viszzaadjuk a hitét azoknak, akik elvesztették azt, a hazát, a nemzeti érzést azoknak, a kiktől el­vették azt ós a munkaszeretet érzését azoknak, a kik nem ismerik azt. A lazítás és izgatás helyett a meg­értést és megbocsájtást fogjuk hirdetni, hogy az útját egyengessük a megértés­nek, hogy így lehetővé tegyük az ösz- szes társadalmi erők egyesülését egy cei, a közöz boldogulás elérésére. A politikai pártokon kivül és felül állva nenr^csatiatlakozunk egy politikai párt­hoz sem, hanem közös, mindnyájunkat összetarió eszméink néző pontjából bi- rálgatva mérglegeljük a politikai esz­mék tartalmát is, igyekszünk azokat kellő megvilágításba helyezni, hogy al­kalmat adjunk az eszmék ós elvek ki­cserélésére s így a megértésre. Tiszte­letben tartjuk mindenkinek a politikai meggyőződését, hisz az azokban levő erkölcsös és nemzeti érzés és a munka megbecsülése kell, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket a szétválasz­tás helyett. A tiszta erkölcs alapján állva nem teszünk küiömbsóget felekezetűk között som, mert egyesek erkölcsi hibáit nem a küiörrbözö vallások és letekozete\ ta­naiból, hanem abból a tévhitből szár- maztaijuk, a mely az erkölcs törvényei­nek csak a vallás gyakorlásában ad helyet, a magán ós társadalmi életben pedig nem. A hazaszeretet ós nemzeti érzés ápolásában tentartani igyekszünk mind­azon nemzeti hagyományokat, a melyek magyar nemzetünket a múltban is a töb­bi nemzetével egyformán tisztelőé és becsültté tették. Nem szógyeljük, hanem javítani igyekezünk majd hibáinkat, a mi megengedhetővé teszi azt is, hogy inas nemzetüknek is tiszteljük nemzeti Őrzésüket csakúgy, mint a hogy azt a magunkéval szemben megköveteljük. — Nemzetek tenmaradását a világ népei­nek boldogulására teltóilenüt szükséges­nek tartjuk, azért minden erőnkkel bá- | torságot ós kitartást fogunk önteni csüg- ! gedő honfitársaink leikébe, hogy ne ! hagyják elveszni dicső múltú nemze­tünket sem, hanem apáink hagyatékát megerősödve juttassuk örökségül utó­dainknak, hogy majdan hálával ós büsz­keséggel telve gondoljanak reánk. De nem tartjuk elegendőnek a nemzeti esz­me puszta hirdetését, hanem azt tarta­lommal, a munkaszeretettel töltjük meg, mert mint nemzet csak úgy válunk az emberiség hasznára s ezért csakis úgy van létjogosultságunk, hogy ha dolgo­zunk és közös munkánkkal embertár­saink, felebarátaink javát szolgáljuk, nem pedig, ha rajtuk élősködőnk. A nemzeti érzés és munkaszeretet egymástól elválaszthatatlan s mindkettő akkor szolgálja mindnyájunk és az egész emberiség javát, ha mindkettő alapja a tiszta erkölcs. Tiszta erkö:cs, nemzeti érzés ós munkaszeretet azok az erkölcsi értékek, a melyek társadalmunkat össze kell, hogy tartsák, legyen az bármily politi­kai vagy felekezeti részekre is tagolva. Ezeknek az erkölcsi értékeknek az ápo­lásával igyekszünk majd embertársain­kat a gyűlölködés, a bosszú és széthú­zás világából kiragadva telebaráti sze­retőiben egyesíteni ós a megértés útját egyengetni, hogy a hitetlenből hivő, a hazátlanból hazafi s a henyólőból mun­kás váljék. De nem maradunk meg az eszmék hirdetésénél, elméleti okoskodásoknál, hanem reámutatunk a módok ós eszkö­zökre is, hogy hogyan lehetséges ez eszméket a gyakorlati élet követelmé­nyeivel is öszhangzásba hozni, hogy ho­gyan tehetséges az osztály, a politikai, a felekezeti válaszfalakat átjárhatókká tenni, hogy bebizonyítsuk, hogy a közös boldogulásnak valóban ezek az esz­mék az alapjai, ismerjük jól az e téren élénk tornyosuló nehézségeket, a me­lyeken könnyű szerrel fog azon szent elhatározásunk átsegíteni, hogy előre te­kintő arccal haladunk az általunk előirt uion, lüggetlonül minden egyéni érdek vagy belolyásolástúl, nem rettenve viaz- sza semmiiéle fenyegetés, kényszer vagy üldözéstől, de semmiféle csalogató ki­

Next

/
Thumbnails
Contents