Szabad Újság, 1993. december (1. évfolyam, 22-26. szám)

1993-12-01 / 22. szám

SZABAD ÚJSÁG 1993. december 1. Magyar értelmiségiek a Nagykürtösi járásban A magyarság vállalása felelősség 99 Szűcs Gézától kölcsönzött idézet szellemében („A magyarság vállalása felelősség vállalását is jelenti, és aki becsületes magyar ember akar len­ni, nem bújhat ki a felelősség vállalása alól.") invitálta tisztelettel talál­kozóra a Nagykürtösi {árás magyar értelmiségét november húszadiká­ra, szombatra, Csábra a területen működd érdekvédő PALÓC TÁRSA­SÁG. Több mint 130 személy kapott meghívót, ám közülük csupán harminc­­egynéhányan tartották fontosnak a részvételt. Ki tudja, miért? Az akciót szervező Palóc Társaság alapszabályából eredően mindent elkövet azért, hogy a szőkébb pát­riában élő magyar értelmiségiek tudjanak egymásról, s azokróf az erőfeszítésekről, amelyek megma­radásunkat szolgál(hat)ják. — Fontos azt is tudatosítanunk — szögezte le megnyitó beszédé­ben Urnán Aladár, a szervezet el­nöke —, hogy szükség van magyar értelmiségünk fokozott szerepvál­lalására a közügyekben s a szlová­kiai magyar mikrotársadalom meg­teremtésében. Hogy miért? Nos, elsősorban azért, ecsetelte a lelkes, nemzetéb­resztésből az elmúlt esztendők so­rán már többször jelesre vizsgá­zott, Ipolyvarbón tanító pedagó­gus, mert „mi, a nagy többség, ki sem mozdultunk szülőföldünkről, egyesek mégis másodrangú állam­polgárként kezelnek bennünket, s alku(k) tárgya vagyunk." — Megható, amint az idegenbe szakadt magyar ápolja anyanyel­vét, családi és egyházi alkalmakat keres, hogy a nemzetéhez, anya­országához, az otthon maradt csa­ládjához, a rokonságához fűződő egyre vékonyodó szálakat végképp eí ne szakítsa: ugyanez — érvelt a pedagógus — elkeserítő lehet itt, a szülőföldön, ha az anyanyelv hasz­nálata csupán a családon belülre korlátozódik, s a magyar múlt és a magyar kultúra csak elvétve, nosztal­gikus apropóként bukkan fel, amikor a karrier, az előmenetel és más egy­éb ürügyek okán a többségi nemzet majmolása folyik. A Társaság vezetője úgy látja, a­­hogy Illyés Gyula: „Növeli, ki elfö­di a bajt.” — Nyíltan, félelem nélkül sze­retnénk szólni bajainkról, gond­jainkról, feladatainkról, de erőt adó apró örömeinkről is — vonta le a következtetést a főszervező. — Szólni pedig azért kell, hogy egye­sekben szövetségest leljünk, má­sokban meg felébresszük a szuny­­nyadó lelkiismeretet... Egy népnek, egy társadalomnak a változásokra legfogékonyabb rétege köztudottan az értelmiség. De van-e nekünk, fel­vidéki magyaroknak értelmiségünk? Nos, a kérdésre könnyű is meg nehéz is válaszolni. Mert van, biz­ton van, csak a legtöbbje „tesped, aluszik." Ezért is van szükség alkal­mak teremtésére értelmiségünk ta­lálkozásaihoz. Az ötletgazda Palóc Társaság a fórum megszervezésében Csáb polgármesterében és a település képviselő-testületében megértő partnerre és lelkes segítőtársra ta­lált. Hogy miért éppen Csábra esett a hely kijelölésekor a választás? A felelet kézenfekvő. Az 1100 lelket számláló ősrégi (magyar) faluban (is) felébredtek vagy legalábbis ébredeznek az emberek, a szülők, s hála Istennek, a kezdetben csak magyar alapiskola „magyar tagoza­tán" is szép számban tanulnak újra magyar gyermekek. Ez pedig egy­két, a községben tanító pedagógus, mint Csala László vagy Balázs Éva érdeme... Csáb szülötte Szeder Fá­bián tudós tanár, néprajzi író és nyelvjáráskutató is, aki elsőként írt népismereti tanulmányt földijeiről, a palócokról. A rendezvényen hazai és ma­gyarországi előadók fejtették ki gondolataikat a magyar értelmiség szerepéről, szóltak a magyarok művelődési lehetőségeiről a Két vi­lágháború közötti és utáni időszak­ban, valamint napjaink társulásai­ról, különböző (alkotó)műhelyei­­ről, kezdeményezéseiről, továbbá a századvég ránk vonatkozó kilátá­sairól, de például a nagyvilágban szétszórt magyarok fórumairól, egyesületeiről, s egyebek mellett az anyaország és az erőszakkal el­szakított területek magyar nemzeti közösségeinek kapcsolatairól is. A nap folyamán több értekezés zetiségi Dokumentációs Központ igazgatója, Duray Miklós, az E- gyüttélés Politikai Mozgalom elnö­ke, s a meghívott szónokok között szerepelt Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának és Ta­máska Péter, a Magyarok Világszö­vetségének a képviselője is. A ren­dezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Sunyovszky Szilvia, a Magyar Kulturális Központ Inté­zetének igazgatója is. — Múltunk feltérképezése, a fe­hér foltok betöltése korparancs — sommázta véleményét a találkozó­ról Zatyko Ferenc, a rendezvény­nek otthont adó község polgár­­mestere —, történelmünk s helyze­tünk tüzetes megismerése nélkül mi Duray Miklós beszédét egész biztosan nem felejtik el a résztvevők (A szerző felvétele) elhangzott. Beszélt Molnár Imre, a Rákóczi Szövetség Ipolyság kör­nyékéről, Ipolyfödémesről szárma­zó főtitkára, továbbá Szőke József író, Lacza Tihamér, az A Hét fős­zerkesztője, Varga Sándor, a Nem­Nem jelentenek elszigetelődést (Folytatás az 1. oldalról) paragrafusának 3. bekezdését is figye­lembe vesszük. Ez kimondja ugyanis, hogy az állami és önkormányzati szer­vek annak függvényében bírálják el a nyelvhasználat jogát vagy lehetőségét, hogy megvannak-e hozzá az adottsá­gok. A gyakorlat pedig az, hogy a hiva­talos nyelv valójában az önkormányza­tokban is mindenütt a szlovák. Ez a tartományi felosztás nyilvánva­lóan azt is jelentené, hogy a magyar­lakta régiók tartományi szinten képvise­leti szempontból kisebbségben lenné­nek, s ebből is csak hátrányok szár­maznának. — Tartományi viszonylatban termé­szetesen a tartományi önkormányzati és állami szervek döntenek a rendelkezés­re álló anyagi eszközök elosztásáról, a regionális és fontosabb helyi fejlesztési tervekről, a tartományi hatáskörbe tar­tozó kinevezésekről és a közösségi élet sok más kérdéséről. A tartományi parla­ment etnikai összetétele a tartomány et­nikai megoszlását tükrözné, s így nem elképzelhetetlen, hogy a magyar többségű járások képviselői sokszor maradnának kisebbségben, magyarán: érdekképviseletükben leszavaznák őket. S ha a tartományi parlamentnek történetesen még az a joga is meglesz, hogy felülbírálja és semmissé nyilvánít­sa a helyi vagy körzeti (járási) önkormány­zatok döntéseit, és eközben etnikai szempontok is érvényesülhetnek, akkor a további bonyodalmak valószínűségét sem nehéz megjósolni. Milyen megoldást javasol az Együtt­élés? — Szerintünk a körzeti rendszerre épülő, nyugat-keleti irányú megyei vagy tartományi felosztás lenne elfo­gadható. A magyar többségű körzetek­ből egy tartomány vagy több megye alakulhatna, attól függően, hogy az or­szág területének egészére vonatkozóan milyen felosztás melett születik döntés. A kormányzat koncepciója szerinti tar­tományi felosztást egyébként Szlovákia más részein sem támogatják az önkor­mányzatok. Saját elképzelésének helyességét a kormányzat többek közt azzal indokol­ja, hogy nem engedhető meg a magyar­lakta területek elszigetelődése. A ma­gyar többségű körzetek vagy kis járások és a belőlük kialakított megyék vagy tartomány esetében reális az elszigete­lődés veszélyei — Én ennek semmiféle okát vagy alapját nem látom. Miféle elszigeteltség­ről lehetne itt szó? A járási vagy megyei határok nem államhatárok! Azok közi­gazgatási határok. Ha a Nagyszombati járás valamelyik lakosát megkér­deznénk, mennyire érzi magát elszige­telve a Trencséni járástól, azt hiszem, nem értené a kérdést. Az ilyen dema­góg állítás csak a megtévesztést szolgál­hatja. A közigazgatási határok semmifé­le elszigetelődést nem jelenthetnek. Milyen támogatásra számíthat az E- gyüttélés javaslata — tehát az, hogy a magyar többségű körzetekből vagy járá­sokból alakuljon egy magyar többségű tartomány vagy három-négy magyar többségű megye — az Európa Tanács szakértői részérőli — Ha az Európa Tanács kiáll a Szlo­vákia felvételekor és a különböző doku­mentumaiban megfogalmazott ajánlásai mellett, továbbá ha az ET-szakértők is ügy gondolkodnak, mint a nálunk járt nyugat-európai képviselők, hogy tudni­illik ma az európai norma vagy stan­dard Dél-Tirol, Katalánia és a svédek finnországi helyzete, akkor nincs mitől tartanunk. Persze sok függ attól is, mennyire érti meg a többségi nemzet, hogy a nyugalom megteremtése és a viszonyok kölcsönös megelégedésre szolgáló rendezése nemcsak nekünk, hanem Európának is fontos. A nyuga­lom megteremtése elindíthatná a tőke beáramlását, ez pedig — más feltételek­kel együtt — végre a gazdasági fellen­dülést is. Európa nyugati fele többször értésünkre adta már, hogy csatlakozási szándékunknak csak akkor van reális esélye, ha a magunk térségében ren­dezzük dolgainkat, ha civakodásunkkal nem okozunk gondot ott, ahol abból nem kérnek. Az Együttélés javaslata messzebb megy, mint a dél-tiroli példa? — Nem. Elveiben, megoldásaiban nem éri el azt, bár újabb tapasztalataink alapján még pontosítjuk elképzelésein­ket. Történt-e egyeztetés a többi szlová­kiai magyar párttal, nekik mi a vélemé­nyük az Együttélés javaslatáról? — Koalíciós partnerünk tudomásul veszi mint létező javaslatot, mint a le­hetséges megoldási modellek egyikét. A Magyar Polgári Pártnak is van egy, a miénkhez viszonylag közeli megoldási javaslata, amelyben nyelvi zónákról van szó, és a régiók tekintetében tu­lajdonképpen korrespondeál a miénk­kel. Javaslatunk sorsa szempontjából azt tartjuk fontosnak, hogy az önkormány­zatok több mint fele támogatja, köztük szép számmal olyanok is, ahol MKDM- vagy MPP-tag a polgármester. Mi történik akkor, ha a területi és köz­­igazgatási felosztásban mégis a kor­mányzati koncepció fog érvényesülni? — Nyilvánvaló, hogy abba hosszú távon nem lehetne beletörődni. A poli­tika elérhető eszközeivel, a nemzetkö­zieket is beleértve, kellene cselekedni a változtatásért, s úgy gondolom, demo­kratikus parlamenti viszonyok között és megfelelő európai környezetben a ré­szünkre is jó megoldás nem reményte­len. Köszönöm a beszélgetést. Sz.G. nem tudunk előbbre lépni. Előbbre pedig csak akkor léphetünk, ha előkészítjük magunknak az utat... De, hogy vélekednek az összejö­vetelről mások, a többiek? Nos, íme: Balázs Éva tanítónő, Nagykür­tös: „Eljöttem, mert köteles­ségemnek tartottam, hogy itt legy­ek. Eljöttem, mert magyar vagyok, eljöttem, mert palóc vagyok, eljöt­tem, mert érdekel a múltunk, a je­lenünk s a jövőnk. Kibeszélhettük egy kicsit a gondjainkat, bajainkat, jobban megismerhettük egymást, s Duray Miklós szavaival élve, jó volt együtt gondolkodni." Csala László igazgatóhelyettes, Csáb: „Örülök, hogy olyan orvos és közgazdász is volt közöttünk, akit talán sikerült kimozdítanunk a tespedésből. mert, mint Szőke József mondta: "nem csak azt kell tudnunk, hová vetünk, hanem azt is, hogy ki veti el a magot.“ Mag József fogorvos, Ipolynyék: „Láttatni kell végre magunkat. Rendkívül fontos, hogy értelmisé­günk otthon érezze magát a szülő­földjén, s tegyen is valamit ennek érdekében, s ne mindig másoktól várja a megoldást." Éerencz János zootechnikus, Ipoly­­balog: „Magyarnak születtem. Ma­gyar iskolába jártam, magyar isko­lában tanulták gyermekeim is a betűvetést (ezt egyébként sok ma­gyar szülő nem mondhatja el), s azt szeretném, ha az unokáim is az anyanyelvü(n)kön tanulhatnának. Elég szomorú, hogy nekünk ezért harcolni kell. De kell. Hisz a fenn­maradásunk is a tét. Aki az anya­nyelvét megtagadja, mindenre ké­pes." Bálik László nőgyógyász, Nagy­kürtös: „Megtiszteltek a szerve­zők, hát eljöttem. Azt vettem ki a hívó szóból, hogy számítanak rám. Végre-valahára megmozdul az értelmiség is. Igaz, sokat-sokat kell még beszélgetnünk, sokszor és sokszor kell találkoznunk, vi­táznunk, vitatkoznunk. Elszomorít, hogy egyetlen pap sem jelent meg a találkozón." Ezek után lássuk, miképp értéke­li a fórumot az egyik főszervező? Urbán Aladár: „Jó volt látni, hogy nem csupán az a néhány sze­mély érdeklődött, akik évek óta járnak rendezvényeinkre. Talán ki­mozdulunk végre a holtpontról? Remélem, híre megy az akciónak, s legközelebb még többen jönnek majd el, s közülük egyre többen vállalnak közszereplést is. Minden becsületes magyarra szüksége van a Felvidéknek. A fórum fővédnöke a Csábi Köz­ségi Hivatal, támogatója pedig a Csemadok, a Nemzetiségi Doku­mentációs Központ, a pozsonyi Magyar Kulturális Központ, a Hatá­ron Túli Magyarok Hivatala, a Ma­gyarok Világszövetsége, a Rákóczi Szövetség és az Országépítő-ala­­pítvány volt. ZOLCZER LÁSZLÓ Ellustultak a betörők? Kevesebb lakásból több pénzt loptak A csalóknak manapság igencsak jó a „lapjárásuk". Viszonylag jobban megy a soruk az álkulcsos tolvajok­nak is. Legalábbis erre utalnak az elmúlt négy év során végzett sta­tisztikai felmérések. A rendszerváltást követően az enyveskezú'ek még leleményeseb­bek lettek. Azokat a fényűző csalá­di házakat, valamint többhetes csendbe burkolózó lakásokat kere­sik fel, ahol a legtöbb pénzt sejtik. Minél magasabb kerítéseket, sű­rűbb élősövényeket emelnek a la­kók családi házuk köré, és minél drágább biztonsági berendezése­ket, lakatokat szerelnek ajtajukra a bérházakban élők, annál jobb csa­livá válnak a betörők szemében. A betörésekkor keletkezett kár sem lebecsülendő. Tavaly például a la­kásbetörések során csaknem 100 millió korona veszteséget okoztak a tolvajok, akik mind fejlettebb műszerekkel, újabbnál újabb forté­lyokkal „keresik fel" otthonainkat. Az idén az első félévben 637 betörést jelentettek. Közülük 84-et lelepleztek, a többi ma még a vizsgálatok tárgyát képezi. Ami vi­szont figyelemreméltó, az alig ezer lakásbetörés során keletkezett kár meghaladta a két évvel ezelőtti négy­ezer betörés által okozott veszteség értékét. A „házitolvajok" az 1993- as év első felében pontosan 84 millió 405 ezer korona kárt okoztak. Ebből látható, hogy keve­sebb betörés több pénzt hozott a „tolvajkonyhára", a károsultak nem kis bánatára. Nem ritkák az olyan esetek sem, amikor a tulajdonos úgymond, „sa­ját magát" rabolja ki! Itt nem azt a példát kellene felhozni, amikor va­laki felmászik a villanypóznán, majd fényes nappal, a járókelők szeme láttára behatol ötödik eme­leti lakásába, mivel elvesztette a kulcsát. Az eset csupán azért lehet­ne tanulságos, mert bár lehetett volna az illető idegen is, a járóke­lők nem riasztották a rendőrséget. Egy más eset viszont már annak a vállalkozónak a története, akire a rendőrség azért lett figyelmes, mert tulajdon lakása feltörését csak né­hány nap múlva jelentette, és egy­általán nem volt érdekében, hogy a „bűnöst" megtalálják. Végül a nyomok „házhoz" vezettek. A vál­lalkozó ilyen módon szeretett vol­na pénzhez jutni, hogy rendezze adósságait. Közelednek az ünnepek, a gye­rekeket jó hosszú téli szünidővel ajándékozta meg a kormány. Ha kirándulni megyünk, ne csak azzal törődjünk, hogy hét lakatra zárjuk otthonunkat. Kérjük meg a szom­szédot, az ismerőst vagy egy ro­kont, hogy olykor-olykor látogas­son el hozzánk, oltsa fel a villanyt, járjon egyet a ház körül. Ezzel el­riaszthatjuk a kellő alkalomra váró betörőket. —száz—

Next

/
Thumbnails
Contents