Szabad Újság, 1993. november (1. évfolyam, 18-21. szám)

1993-11-03 / 18. szám

KÖZÉLETI ES GAZDASÁGI HETILAP 1993. november 3. I. évfolyam Ára freie Magazinnal együtt) 5 korona lő VHÉV V T Jft TELE MAGAZIN Rétegröntgen a csallóköziek szolgálatában (4) Fizetésemelésre várva... (5) Negyvenezer tonna cukor­ral kevesebb (6) Forró lett az ősz a Harkácsi Állami Gazdaságban (7) Lady Thatcher Downing Street-i évei (10) Globális korszakváltás (11) Szájzár nélkül (12) Kettőn áll a vásár (13) Pop-rock bazár (15) Parlamenti ülésszak a köztársasági elnök részvételével Bizottságosdi - milyen eredménnyel? A parlamenti küzdőtér egyre inkább a DSZM—SZNP koalíció működéséről győz meg bennünket. Már amennyiben közös érdekekről van szó. Ilyen közös érdek volt a nemzeti tanács múlt héten folytatódott huszonharmadik ülésszakán a tévétanács olyan összetételének megteremtése, amely szavatolja, hogy a közszolgálati intéz­mény a kormányzó koalíció elképzeléseinek megfelelően fog tevékenykedni. A 14 DSZM-es és egy független képvi­selő által kezdeményezett akció végül a kormányzó koalíció vágya szerint zá­rult, apró, szinte lényegtelen szépséghi­bával, ugyanis a megmaradt négy ta­nácstag közül csak kettő leváltását sza­vazta meg a parlament. A hét új tag (Jó­zef Darmo, Éva Kristínová, JerguS Fer­­ko, Duäan Jariabek, Miroslav Kollár, Milan Oívold és Peter Papán) most már garantálja azokat a személyi válto­zásokat a televízió vezetőségében, amelyeket a kormánypárt régóta szíve­sen látott volna. Akadtak persze formá­lis kifogások is a régi tanáccsal szem­ben, például hogy a Szlovák Televízió nem szolgálja a közérdeket, a tanács nem foglalkozott a televízió két prog­ramjának stratégiájával, beruházási kér­déseivel stb., ám a legfontosabb mégis csak az, hogy nem érvényesül kellő­képpen a kormányzó mozgalom befo­lyása, s ezt az érintettek tűrhetetlen ál­lapotnak minősítették. Amire tehát szá­mítanunk kell: a televízió egyszínűbb, kormánypártibb lesz. Privatizációs bizottság Meglehetősen nagy volt a huzavona a parlament privatizációs bizottságának megválasztása körül is. A képviselők többsége szükségét érezte egy szigo­rúbban és következetesebben felügyelő testület létrehozásának, különösen azt követően, hogy a privatizációs minisz­térium túlságosan a kormányzó mozga­lom hatáskörébe került. Jellemzően a rivatizációs parlamenti bizottság létre­­ozását most csak ennek a mozgalom­nak a képviselője ellenezte (Ján Michel­­ko), mondván, tevékenysége durva beavatkozás lenne a kormány és a mi­nisztériumok hatáskörébe. Mikulás Dzurinda (KDM), Hatna István (Együtt­élés) és mások viszont olyan értelem­ben szólaltak fel, hogy a kormány gya­korlatilag befagyasztotta a privatizá­lást, és fontos vagyonkérdésekben tu­lajdonképpen egy személy dönt, a mi­niszterelnök, aki.egyben privatizációs miniszter is. Figyelmet érdemlő fordu­lat, hogy a bizottság létrehozását an­nak idején a DSZM kezdeményezte, de miután a kormányelnök állt a pri­vatizációs minisztérium élére is, mó­dosította véleményét. A parlament vé­gül a bizottság létrehozása mellett döntött, de szerdai ülésén csak elnökét választotta meg Peter Tomeéek (DSZM) személyében. A tagok megválasztását elnapolta. Komplett bizottságot választott vi­szont az ún. Indiagate affér kivizsgálá­sára, noha ennek a testületnek a létre­hozása sokkal bonyodalmasabbnak ígérkezett. A bizottság elnöke Frantiíek Caulieder (DSZM) lett. Tagjai között, akiket más-más pártok, ill. mozgalmak jelöltek, az Együttélést Fehér Miklós, az MKDM-et pedig Barta Pál képviseli. Caulieder átvette a parlament elnökétől azt a jelentést, amelyet a „cukorügyről" a kormány készített. Most már csak dol­gozzon is a bizottság! Elnöki felszólítás Szerdán, a 23. ülésszak utolsó napján Michal Kováé köztársasági elnök is részt vett és beszédet mondott a parla­ment ülésén, hivatalosan először meg­választása, illetve beiktatása óta. Beszé­de első részében megindokolta, miért adta vissza újratárgyalásra a parlament által egy hónappal korábban jóváha­gyott ún. egyházi törvényt. Véleménye szerint új sérelmek keletkeznének az egyházi vagyon visszaszármaztatása so­rán, ha a törvényben nem változtatnák meg a jogi személyekre vonatkozó ren­delkezést, amely főként a szövetkezete­ket és a kereskedelmi társaságokat érin­tené hátrányosan. Beszéde második ré­szében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a DSZM—SZNP koalíció megteremti a politikai stabili­zálódás feltételeit Szlovákiában. Az el­lenzéket és a koalíciót partneri párbe­szédre szólította fel, az ellenzéket pe­dig külön arra is, hogy a kormányban ne ellenfelet vagy ellenséget lásson. A szavazás során a képviselők elfogad­ták az elnök javaslatát, az egyházi tör­vény 3. paragrafusából kihagyták „a más jogi személyek" megjelölést, s ez­zel voltaképpen az eredeti törvényja­vaslatot hagyták jóvá. A törvény hatály­ba lépésének időpontját január 1-jére módosították. Az interpelláló képviselők között Köteles László (Együttélés) az Ung nagyarányú olajszennyeződésével kapcsolatban vetette fel, ki téríti meg a környezeti katasztrófa okozta károkat, és a kormány hogyan akarja elejét ven­ni a hasonló esetek megismétlődésé­nek. A folyó szennyeződése ugyanis jó­részt azért okozott tetemes károkat, mert az ukrán fél megkésve tájékoz­tatott bennünket a megrongált olajve­zeték várható következményeiről. (szó) Ősz derekán nem rendkívüli, ha egyik napról a másikra nagyot változik az időjárás. A derűs, enyhe napokat hűvös, borongós idő váltja fel, egymást követő kisebb-na­­gyobb esők nehezítik a betakarítást, szántás és vetést. A munkát késleltető időjárás ellenére a termésüktől meg­fosztott cukorrépa- és kukoricatáblák, frissen szántott parcellák között egyre nagyobb a zöldellő vetések részaránya, s ez megnyugtató. A soha nem volt sze­génységben tengődő mezőgazdasági üzemek előteremtettek annyit, amennyi az ősziek, elsősorban a legfontosabb kalászos gabona, a búza elvetéséhez kellett. Ezzel már a jövő évi temést, kenye­rünket, megélhetésünket alapozták meg. Interjúink tanúsítják, egyik helyen könnyebben, a másikon nehezebben. Ha valahol valamit megvontak a búzá­tól, azt kényszerből tették, takarékos­kodva minden koronával, hogy fenn­maradjanak, ők legyenek, akik az elve­tett mag termését learatják. — A búza vetését szeptember utolsó hetében kezdtük, így tábláink már zöl­dellnek. Búzát 440 hektáron ter­mesztünk. Ez a korábbinál negyven hektárral több. A területet a borsó rová­sára növeltük, a bevétel miatt. Agro­­technikailag kifogástalanul előkészített talajba jó minőségű magot vetettünk. ELVETETTEK Aratni is szeretnének Fotó: Archív Ez a jövőre nézve megnyugtató, hiszen a kenyérgabonának jó az ára — mond­ta Perkátai József, a Felsőpatonyi Me­zőgazdasági Szövetkezet agronómusa. A cukorrépa és a kukorica kisebb hányada még a határban van, az eset­leges fagy gondokat okozna. Befejezték viszont a rózsaburgonya felszedését. Saját boltjukban árulják, kilóját 3,50- ért, így a vevők szinte egymásnak adják a kilincset. Kissé bonyolultabb a helyzet Fámá­don. A 600 hektár búza vetését ma fe­jezik be. Nem felelőtlen tétlenkedés, hanem a szükségszerű takarékoskodás okozta a késést. Pénzükből csak a fize­Fábry Zoltán Irodalmi és Kulturális Napok Szellemi honfoglalás Újra magyar könyvesbolt Kassán Az elmúlt hétvégén zajlottak le Kassán a XXIII. Fábry Zoltán Irodalmi és Kultu­rális Napok. A kétnapos rendezvény sok­rétű, gazdag műsort kínált. A megnyitó után került sor az idei Fábry-dfj átadásá­ra. Ez alkalommal Gál Sándor méltatta KONCSOL LÁSZLÓ — az idei Fábry-dí­­jas — irodalomtörténeti munkásságát. BÍRÓ ZOLTÁN irodalmárnak, az MDF alapítótagjának politikai tárgyú előadása sokakat késztetett vitára. Bíró a rendszerváltozás(ok) óta eltelt korsza­kot két részre osztotta: Magyarországon az első 1987 végétől az új kormány megalakulásáig tartott. Ebben az idő­ben az emberek telve voltak várakozás­sal, és remélték, hogy 1956 októbere is­métlődik meg de immár vér nélkül. Az öröm és az emelkedettség korszaka gyorsan véget ért. A következő időszak­ra, mely máig tart, a közhangulat rom­lása nyomta rá bélyegét. Ez nem csu­pán Magyarországra jellemző. Csaló­dás lett úrrá az embereken, amely nem­csak az anyagi-gazdasági romlással függ össze, hanem azzal, hogy Európa morálisan szétesett, nincs erkölcsi nor­marendszer, csak hatalmi önzések ér­vényesülnek. Ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy nem marad más hátra, mint illúziók nélkül lábra állni. POMOGÁTS BÉLA iroda­lomtörténész, az Anyanyelvi Konferen­cia elnöke a magyar irodalom egységé­ről értekezett. Ez az irodalom mindig is egységes volt, csak a Trianon után be­következett politikai változások miatt bomlott föl. Az utódállamok is igye­keztek ezt az állapotot fenntartani, ami­kor a kisebbségi magyar irodalmakat a többségi irodalom részévé kívánták tenni. A magyar nemzeti kultúra és iro­dalom megbonthatatlan egységet alkot. Amit az erőszak megbontott, azt a szel­lemnek kell összefognia. KÁNTOR LAJOS, kolozsvári fró, a romániai magyar irodalom állapotáról számolt be. Ez az irodalom mindig meg tudta őrizni különállását, ahogyan Er­dély sem volt képes sohasem beil­leszkedni Romániába. A két világhábo­rú között még erdélyi magyar iroda­lomról beszéltek. Csak 1945 után, ami­kor a magyar kulturális élet központját megkísérelték Kolozsvárról Bukarestbe helyezni, akkor jött divatba a romániai magyar irodalom emlegetése. Nagy gondja ennek az irodalomnak, hogy 1990 előtt a száz „könyves" szerző kö­zül negyven távozott. Mindenképpen örvendetes, hogy az erdélyi lapok hasáb­jain jelen vannak mind az szlovákiai, mind a magyarországi írók, vagy akár a világ bármely részén élő írástudók. Ez­zel egy természetes állapot állt helyre. A pénteki nap egyik legszívmelenge­­tőbb élménye a magyar könyvesbolt megnyitása volt. Hosszú hónapok után a magyar könyvnek újra méltó otthona van Kazinczy városában. A zsúfolásig telt könyvesboltban DOBOS LÁSZLÓ, a Madách Könyv- és Lapkiadó igazga­tója emelkedett szólásra: Az ötvenes évek elején magyar könyvesboltok sora alakult. Ekkor jött létre a kassai és a po­zsonyi is... Sajnos, az elmúlt húsz évben ezek a könyvesboltok elmesze­­sedtek, elszlovákosodtak.l...) Azt szeret­nénk, ha ebben a boltban jelen lenne a Kárpát-medence magyar irodalma. PÓMOGÁTS BÉLA arról szólt, hogy minden könyvesbolt szellemi honfogla­lás. Beszédét a következő szavakkal fe­jezte be: Kívánom, hogy örömmel ve­gyék birtokukba ezt a boltot, és amikor birtokukba veszik, gondoljanak arra, hogy a magyar szó, a magyar könyv visszatér valahova, ahol lenni joga van. Isten áldja meg ezt a visszatérést, ezt a honfoglalást! A Thália Színházban a budapesti Nemzeti Színház és az Állami Opera­ház művészei emlékeztek Katona József Bánk bán című drámájának ősbemuta­tójára, melyet 160 évvel ezelőtt 1833. február 15-én tartott a kassai magyar társulat legendás együttese. B.Z. tésekre és nagyon szűkösen az üzema­nyagra futja. Takarékoskodniuk kell, ahol csak lehet, ezért várták meg a szántással, amíg kissé ájázott a talaj, s kevesebb gázolaj fogyott. — Ez visszaütött, késlelteti a búza vetését, de mit tegyünk, ha a lévai tejü­zem és húskombinát januártól csak most adott termékeinkért némi apró­pénzt — magyarázta a helyzetet Rózsa Sándor elnök. — Az oroszkai cukorgyár­tól sem kaptuk még meg a tavalyi ré­pánk árát. így más lehetőség híján saját vetőmagunkat tettük a talajba, ráadásul olyanba, amelyik műtrágyát már máso­dik éve nem látott. De nemcsak ettől fáj a fejünk. Adósaink hétmillió koronával tartoznak, mi ugyanennyivel a bank­nak. A különbség csak annyi, hogy míg a mi adósaink nyugodtan alszanak, ad­dig a bank hiteleinkre rövidesen ráírja a harminc százalék kamatot, s ez a me­zőgazdaságot kétvállra fekteti. Gondokkal bár, de Garamkövesden is földbe került a búza. Négyszázötven hektáron, saját vetőmagból, immár har­madik éve műtrágya nélkül. Ez már ele­ve nagy hátrány, de legalább megma­rad a remény, hogy ha kevesebbet is, de fognak aratni. Varga József elnök fő­leg a hivatalos szervek felesleges késle­kedései miatt bosszankodik. — Az illetékesek tudják, hogy mi­lyen helyzetben vannak a mezőgazda­sági üzemek, a segítő intézkedésekkel mégsem sietnek. Ha előbb tudtuk vol­na, hogy milyen támogatást kérhetünk és kapunk, akkor nagyobb területen ve­tettünk volna jobb minőségű vetőma­got. Akárcsak Garamkövesden, Nagypa­­kán is tudják, hogy amit ősszel tesznek a búzával, az minden más időszak munkáinál jobban befolyásolja a hoza­mot, a 230 hektár búzát mégis műtrá­gya nélkül fogják termeszteni — tudtam meg Jozef Seftan elnöktől. Nem bioter­mesztési megfontolásból, hanem kény­szerből, mivel műtrágyára egyszerűen nem futja. Esetleg majd fejtrágyázásra, tavasszal, ha ad hitelt a bank. Elgondolkodtató a mezőgazdasági üzemek helyzetével kapcsolatosan az is, amit a marcelházai vetőmagforgal­mazó vállalat üzemgazdásza, Nagy And­rás mondott. — Az őszi vetéshez 3 ezer 900 ton­na búzát adtunk el, ennek több mint harmadát hitelben. Az üzemek tartozá­sukat gabonával, kukoricával, gazdasá­gi állatokkal egyenlítik ki, esetleg a ké­sőbbiekben készpénzzel. A hitel ne­künk is nagyobb terhet jelent, hiszen a bank húsz százalék kamatot számláz, de az se lenne jobb megoldás, ha a ve­tőmag a raktárban állna, a földbe pedig kényszermegoldásként kevésbé értékes mag kerülne. (egri)

Next

/
Thumbnails
Contents