Szabad Újság, 1993. október (1. évfolyam, 14-17. szám)

1993-10-06 / 14. szám

KOZELETIES 1993. október 6. I. évfolyam Ara 5 korona TELE MAGAZIN A birodalom (más kezével) visszavág (3) A magyar kisebbség zömének elvárásai nyilvánvalóak (4) A csecse­mők második születése (5) Visszaköszönt a sóslepényes korszak? (6) „Többszörös becsapottak vagyunk!” (7) Tetemrehívás (11) A kassai Thália kulisszái mögött (12) Vértanúkra emlékezünk (13) Pop-rock bazár (15) Huszonhat közgazdászhallgatóval indult Rendkívüli állapot Oroszországban Egyetem Királyhelmecen A Petőfi Sándor Művelődési Központban új, ősi címer és zászlódísz alatt, neves hazai és külföldi személyiségek, valamint a város polgá­rainak jelenlétében került sor a Királyhelmeci Városi Egyetem és a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozatának ünnepélyes megnyitására. A Királyhelmec, a Bodrogköz és egész Dél-Szlovákia magyarságának életében és történelmében új korsza­kot jelentő eseményen többek között részt vett Magyarországról Entz Géza. címzetes államtitkár; Szabó Tibor, a Határontúli Magyarok Hi­vatalának főtanácsosa; Veres József, a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektorhelyettese; Lehr György, a Máltai Szeretetszolgálat Határontúli Szervezetének elnöke; Nátafalussy Lajos, a Rákóczi Szö­vetség küldötte; Boros Jenő, Ma­gyarország pozsonyi nagykövete, to­vábbá Dobos László, Bartha Pál és Köteles László parlamenti képvise­lők. valamint jelen voltak még a ha­zai és külföldi politikai mozgalmak, pártok, társadalmi, kulturális és pe­dagógusszervezetek, egyházak veze­tői vagy képviselői. Gál Sándor „Könyörgés” című versének elhangzása után, az egye­temavató és tanévnyitó rendezvé­nyen elsőként Pásztor István, a vá­ros polgármestere mondott ünnepi beszédet. „A felvidéki magyarság keleti szigetének eme bástyája új lehetőséget kínál mindazok számá­ra, akik anyanyelvükön, magyarul szeretnék gyarapítani tudásukat” — hangsúlyozta, majd a városi egye­tem alapításának előzményeiről szól­va kifejtette: „A rendszerváltás óta eltelt négy esztendő alatt nem válto­zott a hatalom politikája a kisebbség­ben lévő nemzeti közösségek isko­laügyében, az előző rendszer elkép­zeléseihez képest. A néhány magyar képviselőnek az 1990-ben a Szövet­ségi Gyűléshez benyújtott — egy önálló magyar felsőoktatási intéz­mény alapítását indítványozó — tör­vényjavaslatát a parlamenti bizott­ságok elutasították. Ugyanakkor a je­lenlegi szlovák kormány is ádázul el­lenszegül minden ilyen kezdeménye­zésnek. Sőt, ahogy azt napjainkban is tapasztaljuk, fondorlatos módon, az érvényesülés hamis ígéreteivel pró­bálja elsorvasztani a már meglévő magyar anyanyelvű alapfokú oktatást is. Megjegyzendő — folytatta —, hogy ez a régió, kedvezőtlen föld­rajzi fekvése és az itt élők válságos helyzete ellenére sem tartozik a kie­melten támogatott körzetek sorába. Ráadásul a kormány jelenlegi kilá­tástalan gazdaságpolitikáját figye­lembe véve, a legkisebb javulást sem várhatjuk. Tudatosítva mindezt és számba véve az élet puszta realitá­sait, rádöbbenünk, hogy rajtunk sen­ki sem segíthet, csak mi magunk. A városatyák megértették, hogy az ed­digiektől eltérő és újszerű küldetés­nek kell eleget tenniük. Hiszen csak a gazdaságban megerősödött, mű­veltségben előrehaladott nemzet­rész nőhet fel társnemzetté, s teheti jelképessé az egyesülés gondolatá­val áthatott Európában az egyre ellentmondásosabbá váló határo­kat, és válhat sorsának alakítójává. Vállaltuk — folytatta tovább a gondolatmenetet —■, hogy a Bodrog­közben élő mintegy 40 ezres magyar közösség szellemi központja leszünk. Tudjuk: szellemi környezet csak ott létezhet, ahol a humánumnak és a tu­dománynak fészke van... S íme, most, e szellemi központnak a lehető legerősebb és legnagyobb hatóerejű intézményét avatjuk. A Városi Egye­tem, a fiataljaink számára alternatív lehetőséget kell hogy jelentsen a nagyvárosokba történő elvándorlások ellen, biztosítván ezzel a szürkeállo­mány megtartását. A Kárpátok Eu­­rorégiót túlnőve olyan páldaértékű intézménnyé válhat egyetemünk, ahol együtt tanulhatnak majdan a kárpátaljai, az erdélyi és szlovákiai ukrán, magyar, szlovák hallgatók, elsajátítván egymás nyelvét is.” Végezetül a polgármester annak a nem titkolt óhajuknak is hangot adott, miszerint remélik, hogy a vá­rosi egyetem mihamarabb önálló, életképes intézménnyé válhat. Ezt követően Veres József rektor­helyettes köszöntötte az egybegyűl­teket, s tanárkollégái nevében is szól­va kijelentette, hogy valamennyien küldetéstudattal vállalták a KVE-nek nyújtott és adandó szakmai segítsé­get. Majd tartalmas előadást tartott „az átmenet gazdaságpolitikájának néhány problémájáról”. Tőle Entz Géza vette át a szót, aki hangsúlyozta, amikor egy új világról és egy esült Európáról beszélünk, akkor rendkívüli jelentőségük van — különösen ebben a kelet-európai tér­ségben — az ilyen polgári kezdemény­ezéseknek, mert ez a szellemiség felel meg leginkább annak az elérendő piac­­gazdasagi koncepciónak, amelyhez az itt oktatandó speciális ismeretekre is szükség van. „Béke, együttműködés, stabilitás csak akkor lesz térség­ünkben, ha ezek a kapcsolatok sza­badon építhetőkké válnak, s a hatá­rok is csak ezáltal vál(hat)nak iga­zán átjárhatókká. A modern piac­­azdaságot építő, pluralisztikus sza­­ad államban a politika és a kormá­nyok feladata, hogy ezeket a kezde­ményezéseket elősegítsék — zárta mondandóját az államtitkár. (Folytatás a 2. oldalon) Véresre fordult a válság Vasárnap, az oroszországi válság 13. napján vasrudakkal, botokkal felsze­relt tízezres tömeg támadta meg a par­lament épületét, az ún. fehér házat blo­kád alatt tartó rendőrkordont. A rend­őrláncot áttörték, több rendőrt meg­lincseltek, és kettejüket megölték. A parlament erkélyéről Ruckoj a behatoló tömeghez beszédet intézett, Haszbulatov parlamenti elnökkel együtt arra szólították fel híveiket, hogy foglalják el a moszkvai város­házát és az osztankinói televíziós központot. A városházát (a volt KGST-palotát) a parlament hívei va­sárnap 14 óra 20 perckor elfoglalták. Tóthpál Gyula felvétele Itt négy belügyi katona esett el, gép­pisztolyokkal lőttek rájuk. A belügyi katonáktól Ruckoj hívei kb. húsz páncélozott jármüvet és teherautót zsákmányoltak, amelyekkel Osztan­­kino felé vonultak. Itt felrobbantot­ták a kaput, és behatoltak a TV-köz­­pontba. Osztankinóban voltak a leg­nagyobb áldozatok, kb. húszán hal­tak meg, és 150-en megsebesültek. A belügyi alakulatok éjszaka visszafo­glalták az épületet. Hétfőre virradóra megérkezett Moszkvába a tamani hadosztály, a belügyi alakulatok (OMON) csapatai és a harci helikopterek, valamint egy deszant alakulat. A haderő páncélo­zott járművekkel és harckocsikkal bekerítette a parlament épületét, és az első kommandósok behatoltak az épületbe. Hétfő reggel két emeletet foglaltak el. a Ruckoj-féle vezetés ál­lítólag a föld alatti óvóhelyre vonult. A városházáért is folytatódott a harc. A hadsereg megszállta Moszkva je­lentős épületeit. Jelcin elnök hétfő reggel televí­ziós beszédet mondott. Nénány órával korábban egy hétre az egész országban szükségállapotot hirdetett, és gyüleke­zési tilalmat vezetett be. Jelcin beszé­dében bűnözőnek nevezte azokat, akik a véres uralmat akarják visz­­szaállítani az országban. Kijelentette, a fegyveres összecsapásra a lázadók már korábban felkészültek. A lázadás vezetői azt remélték, hogy a hadse­reg tétlenül szemléli majd garázdál­kodásukat. Szavai szerint nem bo­csátható meg, hogy parancsot adtak fegyvertelen emberek megtámadásá­ra. A főügyészségnek ki kell vizsgál­nia ezt a bűncselekményt. Az elnök felszólította a régiók vezetőit, ne en­gedjék meg a harcok kirobbanását, mert elég volt a vérontásból. (Folytatás a 3. oldalon) Már jövőre korona-forint elszámolás a kereskedelemben is? Berényi Lajos helyettes államtitkárral a szlovák—magyar gazdasági kapcsolatokról Szeptember végén személycsere tör­tént Magyarország pozsonyi nagykö­vetségének kereskedelmi tanácsosi posztján. A távozó Németh Ferenc helyét Csendes János foglalta el. A tiszteletükre adott fogadáson jelen volt Berényi Lajos, az MK Nemzet­közi Gazdasági Kapcsolatok Minisz­tériumának helyettes államtitkára is, aki készséggel válaszolt kérdése­inkre. □ Az ellenzék némely képviselő­je szerint a magyar gazdaság az ösz­­szeomlás küszöbén áll, viszont a kormánypártiak jelentős eredmé­nyekről beszélnek a privatizálás­ban a külföldi tőke beáramlásában és az exportképesség növekedésé­ben. Ön milyennek tartja a ma­gyar gazdasági helyzetet? — Jelentős sikereink vannak a pi­acgazdaságra való áttérésben, de ugyanakkor nagyon sok a gond is. Néhányat kiemelnék. Az eredmény­ek közül az első: a privatizáció egé­szében véve számottevő előrehala­dást mutat. A privát szektor aránya a nemzeti össztermék létrehozásában az év végére meghaladja az 50 száza­lékot. Most 45 százalék körül van. Ezt nagy eredménynek tartom, és meggyőződésem, hogy a privát szek­tor arányának növekedése élénkülést hoz a gazdaságban. A másik: a nem­zetközi recesszió ellenére folytatódik a külföldi tőke beáramlása Magyar­­országra. Jelenléte a közép-európai országok közül még mindig Ma­gyarországon a legjelentősebb, ér­téke öt és fél milliárd dollár körül van. Ebben az évben is másfél mil­liárd dollár beáramlásával számo­lunk, ami azt jelenti, hogy a tavalyi szinten lesz, amely rekord volt. A harmadik: a lakosság megtakarítá­sai mind devizában, mind forintban továbbra is jelentősek és növeksze­nek. Ez mindig fokmérő, és azt mu­tatja, hogy az állampolgárok biza­lommal vannak a kormány gazdaság­politikája iránt. A negyedik: megállt az ipari termelés visszaesése, sőt az év első hét hónapjában 2,5 százalék­kal növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. Hosszú idő óta most volt növekedés először. Az ötö­dik: Magyarország az elmúlt két­­három évben sikeres piacváltást hajtott végre. A magyar export 70 százaléka most a fejlett ipari orszá­gokba, 20-25 százaléka a volt szo­cialista és 5-6 százaléka a fejlődő or­szágokba irányul. A 80-as években a KGST-részarány több mint 50 száza­lék volt. A Szovjetunió megszűnése és az utódállamok drámai fizetéskép­telensége sok vállalatot nehéz hely­zetbe hozott, akárcsak Szlovákiában vagy Csehországban, de a piacváltás­sal viszonylag hamar sikerült enyhí­tenünk a gondokon. Igaz, a nemzet­közi recesszió és megszorítások miatt exportunk a tavalyi rekordszinthez képest visszaesett, de ezt átmeneti je­lenségnek tartom. □ Nagyobb gondjaik közül talán első helyen említi a munkanélküli­séget... — Valóban. Aránya jelenleg 12- 13 százalék, hasonló, mint Szlová­kiában. Egyelőre stagnál, tehát nem növekszik. Látványos javulásra azonban nem számíthatunk. A felszá­molásra került vállalatok kiesését a privatizáció csak részben tudta ellen­súlyozni. További nagy gondunk az infláció. ’91-ben 35, tavaly 25 száza­lékos volt, idén remélhetőleg 22-23 százalék között marad. A környező országok többségében sokkal maga­sabb, néhol három számjegyű, de a magyar polgárt, főleg a nyugdí­jasokat és a kis jövedelmű rétegeket ez nem vigasztalja. Az infláció min­dig életszínvonal-csökkenéssel jár. Beszélnem kell arról is, hogy a költ­ségvetés hiánya tavaly is és már az idén is nagyobb volt a feltételezett­nél. Idén valószínűleg meghaladja a 200 milliárdot. □ Leginkább milyen okokra ve­zethető vissza a hiány? — Én úgy szoktam mondani, hogy a bevételi oldal már az új piaci viszonyok alapján működik, a kiadá­si oldal pedig még nem. A bevételek kisebbek a tervezettnél, hiszen a veszteséges vagy csődfelszámolás alatt álló vállalatok nem fizetnek nyereségadót. Az adófizetési morál egyébként is gyenge, hasonlóképpen a vámfizetésé. Most a szigorúbb in­tézkedésektől várunk bizonyos fokú javulást. A kiadási oldal úgy műkö­dik, mint régen, vagyis a szociális, kulturális, oktatási és államigazgatási célokra szánt eszközöket tervszerűen felhasználják, s bár igyekszünk szi­gorúan takarékoskodni, ha kevés a bevétel, hiány keletkezik. Szólnom kell a gondok között arról is, hogy a most már második-harmadik éve tartó aszály, bizonyos strukturális és fejlesztési problémák, valamint a (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents