Szabad Újság, 1993. október (1. évfolyam, 14-17. szám)

1993-10-06 / 14. szám

2 SZABAD ÚJSÁG 1993. október 6.-----------------— Itthon" Visszaadják az egyházi vagyont Ami annak idején nem sikerült a íamogursky vezette szlovák kormánynak, most sikerült MeCiar kabinetjének. A szlovák parlament jóváhagyta az egyházi vagyon restitúciójáról szóló törvényt. Két éve éppen az ellenzékben lévő mai kormányfő és hívei szavaztak e törvény ellen, most azonban nem kellett tartaniuk a KDM ellentámadásától. Egyedül a Demokratikus Baloldal Pártja lépett fel a törvényjavaslat ellen, kifogásolva, hogy az átlé­pi az 1948. február 25-ei határidőt, s precedenst teremthet további visszamenőleges kár­pótlási lehetőségekre. Kifogásolta azt is, hogy a törvény visszaadja az egyházi földbirto­kokat és erdőket, melyek tulajdonjoga korábban nem is mindig volt rendezett, hiszen számtalan ingatlant csak használatba kapott az egyház is. Főleg olyan iskolákról, egyéb intézményekről esett szó, melyet a Tiso-féle szlovák állam idején kapott meg a katolikus egyház a korábbi állami tulajdonból. E kifogások ellenére a honatyák többsége megszavazta a törvényt, melynek értelmé­ben a jelenlegi használók minden kártérítési igény vagy anyagi juttatás nélkül kötelesek két éven belül visszaszolgáltatni a korábbi egyházi vagyont. Az egyházaknak egy évük lesz arra, hogy a tulajdonjogukat bizonyító okmányokat beszerezzék, vagy a bizonyítási eljárást lefolytassák. A kormányfő azt is bejelentette: az ő kormánya több restitúciós tör­vényjavaslatot már nem kíván előterjeszteni. Az egyház azért kapja vissza vagyonát, hogy saját anyagi eszközei legyenek az iskolák, szociális intézmények, karitatív szerve­zetek és egészségügyi intézmények fenntartására. Szociális résztörvények és új rendeletek A mostani parlamenti ülésről lekerült ugyan három szociális törvényjavaslat, további hármat azonban a múlt héten tárgyalt és hagyott jóvá a törvényhozás. Az egyik a munka­­nélküli-segély folyósítását szabályozza, mégpedig olyan értelemben, hogy drasztikusan csökkenthető legyen a segélyezettek létszáma, illetve a kifizetett segély összege. A most elfogadott törvény úgy rendelkezik, hogy azon jogosult személyek, akik a munkahivatal­ban úgy vetették magukat nyilvántartásba, hogy előzőleg nem volt munkahelyük, csak a mindenkori minimálbér 45 százalékának kifizetésére jogosultak. Ez elsősorban a pálya­kezdő fiatalokat és a háztartásbeli nőket sújtja. Sokat vitatott új rendelkezése a törvény­nek az is, hogy a segély kifizetését a munkahivatal közhasznú munkavégzéshez kötheti. Számos képviselőben idézte fel a törvénycikkely a harmincas éveket, amikor tanárokat, professzorokat, a gazdasági válság esetén munka nélkül maradt felsőszintű végzettségű értelmiségieket köteleztek utcaseprésre, más megalázó munkára. A törvénymódosítás tételesen felsorolja azt is, kik vonhatók ki a nyilvántartásból, ha nem fogadják el a hivatal által nekik felkínált munkalehetőséget. Egy ilyen lépés után csak hathónapos várakozási idővel lehet újra a munkahivatalhoz folyamodni. Bár a kormány visszavonta a parlamentből a családi pótlék kifizetésének feltételeire vonatkozó törvénymódosító javaslatát, a nevelőszülői gondoskodásról rendelkező javas­latban a kormány megkísérelte jóváhagyatni a családi pótlék mellett fizetett, gyerme­kenkénti 220 koronás állami árkiegészitési pótlék eltörlését. Ezt a törvényhozás nem hagyta jóvá. Jóváhagyta viszont, hogy a gyermekgondozási segély 1100 korona összegé­hez hozzáadják az eddig kifizetett 140 koronás pótlékot, valamint hogy a nevelőszülő a gondozásában lévő gyermekek után az eddigi fejenkénti 400 korona helyett havi 600 ko­ronát kapjon. Felemelte e törvény a gyermekek után járó havi költségtérítés összegét is. Az ET rosszallja a névtörvény módosítását A szlovák parlamentben újratárgyalt névhasználati törvény már nem az Európa Tanács ajánlásai és az 1201-es ajánlás szellemében született meg. A július 7-én elvetett javaslat a női nevek kizárólag -ovával megtoldott Írásmódjáról az újratárgyaláskor visszakerült a törvénybe. Kikerült a törvényből az a cikkely, amely lehetővé tette volna, hogy a nem szlovák nemzetiségű állampolgárok saját nyelvi szokásaik szerint, anyanyelvűre javíttat­hassák nevüket az anyakönyvben. A magyar képviselők e szavazást követően tiltakozá­suk jeléül kivonultak a parlamentből. A névhasználati törvény módosításának kérdését egy nappal a jóváhagyás után újra megkísérelték napirendre tűzetni a szavazás körül kialakult technikai vita miatt, s e javaslat egyik támogatója épp a Szlovák Nemzeti Párt volt. Csak a múlt hét végén derült ki: az ügy hátterében az húzódott meg, hogy az ET parlamenti ülésszakán éppen Románia felvételéről tárgyaló küldöttek órákon át vitatták, érdemes-e fel­venni olyan országokat, mint Szlovákia, mivel nem teljesítik vállalt kötelezettsé­güket. Eubomír FogaS, a szlovák ET-küldöttség vezetője szerint maga Catharine L.alumiere főtitkár asszony jelentette ki, hogy a módosított törvény ellentétben áll az ajánlásokkal és az 1201-essel. Ion Iliescu és a magyar képviselők kivonulása Szeptember végén Pozsonyban Ion Iliescu román elnök és Michal Kováé aláírta a szlo­vák—román alapszerződést. A két ország nemzeti buzgalmát ismerőket nem lepte meg az „aktus” felett honoló nagy egyetértés, az azonban már diagnózisértékű, hogy Ion Iliescu volt az önálló Szlová­kia első olyan külföldi vendége, aki beszédet mondott a szlovák parlamentben. A szlovák sajtó a múlt héten azután annak bűvöletében élt, hogy a magyar koalíció képviselői any­­nyira faragatlanok voltak, hogy a román elnök beszéde alatt kivonultak az ülésteremből. Az MKDM a jelen-nem-létet a véletlennel magyarázta. Duka-Zólyomi Árpád, az Együttélés frakcióvezetője a múlt heti sajtóértekezleten a tá­vozást így indokolta: ők nem hajlandók megtisztelni olyan ország államfőjét, amely poli­tikai foglyokat tart börtönben, elnyomja a kisebbségeket, és ellenük uszít. Indiagate - gyanús botrány, miniszterekkel Szlovákia indiai tartozásainak rendezésére tavasszal született egy államközi szerződés, amely szerint bizonyos, egyébként importálandó árucikkeket ad érte cserébe az ázsiai ország. Ahogy a szlovák SME napilap a múlt héten közzétette, e szerződésből máig ösz­­szesen 100 ezer tonna cukor eladására került sor. Az ügy pikantériája, hogy a cukor nem szerepelt az adósságrendezési egyezményben. Szerepelt viszont benne, hogy a szlovák fél a szerzett árut nem adhatja el harmadik országnak, csak a volt CSSZSZK területén ér­tékesítheti. A SME információja szerint Július Tóth pénzügyminiszter, Jaroslav Kubeéka gazdasági miniszter és Vladimír Masár, a Szlovák Nemzeti Bank kormányzója „sáros” az ügyben A cukorüzletet Szlovákia úgy bonyolította le, hogy a 100 ezer tonna cukrot elad­ta a VS2 Selecta Kft. prágai leányvállalatának, az pedig az indiai behajózást követően eladta az árut harmadik országnak. Az ügyben érintett kormánytagok becsületsértési eljá­rást kívánnak kezdeményezni, mivel 22 millió dollár elsikkasztásával vádolják meg őket. Vladimír MeCiar kormányfő politikai kampányról beszél, s védi minisztereit mondván: a vételár április óta rendszeres részletekben, dollárban folyik be a Szlovák Nemzeti Bank­ba. A SME által először szeptember 7-én feltett kérdésekre — hogy ki és miért hagyta jóvá a cukrot, amikor olyan árucikkek szerepeltek a listán, amelyeket mindenképpen im­portálnia kell Szlovákiának és dollárral kell fizetnie érte; hogy ki és milyen alapon jelölte ki a VS?. Selecta Kft.-t az üzlet lebonyolítására, s miért éppen ezt a céget jelölte, amikor az a cseh államkasszába adózik; illetve hogy hogyan lehetett a Szlovák Nemzeti Banknak bevétele az indiai cukorügyletből már áprilisban, amikor J. Kubeéka csak május 14-én írta alá Indiával az adósságtörlesztési egy ezményt — mindmáig egyetlen válasz nem szü­letett. Csupán annyi történt, hogy J. DurCót, a gazdasági minisztérium fejlődő orszá­gokkal megbízott osztályának vezetését bizalomvesztés címén azonnal leváltották, mert ő is hozzájárult az ügy nyilvánosságra kerüléséhez. -ts-Egyetem Királyhelmecen (Folytatás az első oldalról) Gilányi Istvánnak, a KVE igazgató­jának tanévnyitó beszédéből érdemes bővebben is idézni: „Lehetőséget te­remtünk arra, hogy sok, rátermett, te­hetséges fiatal szülőföldjén folytassa tanulmányait, s ezzel meghatározza nemcsak az egyéni, hanem az egész térség szellemi, gazdasági és kultu­rális fejlődését. A KVE létrejötte: a kiszolgáltatottságból való kitörés! Sok, szlovák nyelvű főiskoláról és egyetemről kiszorult és kedvesze­­gett fiatalnak adja vissza a hitét... Egyetemünk nemzetiségi közössé­günk erejének, önszerveződő ké­pességének az iskolapéldája. Létre­jötte, az oktatás beindulása, sokak­ban eloszlatta a másodrendüség béní­tó érzését, s egyben — bekapcsolva Királyhelmecet a városi egyetemek láncolatába — olyan városokkal állí­totta egy sorba, mint Kassa, Eperjes, Poprád és Komárom... Egyetemünk nem kíván idegen test lenni Szlová­kia iskolarendszerében, hanem an­nak kiegészítője, a magyarországi juttatás előnyeivel. Tulajdonképpen egy olyan szellemi kútfő kialakításá­ra van ’’itt és most” lehetőség, amely hosszú távra szólóan meghatározó formálója lesz a régió kulturális és gazdasági arculatának... Megküzdöt­tünk a hatalom lejáratási, bizalmat­lanságot szító propagandájával is, bár ez folyik még napjainkban is. Nem értik vagy nem akarják tudomásul venni, hogy az intézmény létre­hozásának, létének szükségessége vi­tathatatlan. A helyi szakem­berképzéssel segít majd a gazdasági átalakulással járó nehézségek leküz­désében... Még fontosnak tartom elmondani, hogy az intézmény létrehozásával a nappali típusú közgazdasági képzés lehetősége minden érdeklődő számá­ra nyitott. Szeretném, ha az egyetem falai között együtt tanulnának a kü­lönféle nemzetiségű fiatalok. Ezért már most szorgalmazzuk az előké­szítő nyelvi tanfolyamok indítását mindazok számára, akik kevésbé bírják a magyar nyelvet. Párhuza­mosan a magyar nyelvű képzéssel az alapvető szakmai területeken biztosított a szlovák nyelvű okta­tás is. A helyi feltételek az angol nyelv elsajátításának kedveznek, de a német nyelv oktatása sem ki­zárt. Terveink között szerepel még a posztgraduális képzés megszer­vezése, és más, hazai és külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel. A következő programpontban a polgármester — köszönetként — a városi egyetem díszoklevelét és emb­lémáját adta át mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel támogatták az intézmény létrehozását. A tanévnyitó ünnepség a Szózat meghallgatásával ért véget. Utána, a polgármester és a rektorhelyettes jel­képes szalagátvágással hivatalosan is átadták az egyetem épületét, amelyet máris birtokába vett az első évfolyam 26 hallgatója. * * * Az egyetem udvarán van egy kút, mellette tábla, melyen ez olvasható: Nepitná voda! Nem ivóvíz! Ám né­hány lépéssel arrébb, az örökzöld fe­nyők vigyázásában álló, a református egyházközség részéről nagylelkűen felajánlott házban igazi szellemi kútfő buzog, melynek élő-éltető vize hama­rosan kiárad arra a hallgatóseregre, amely majdan főleg a Bodrogközre és a környező régiókra sugározza ki a ma­gasabb rendű-rangú tudás rendező, tü­zes elveit. Ugyanakkor a sugárzó mág­neses erőnek egyben törvényszerű von­zást is kell gyakorolnia mindazokra, akik életfeladatukká lényegítik az itt élő közösség boldogulásáért tenni ne­mes szándékát. Lám (az államot, a költségvetést ki­véve) számolatlan támogatója akadt az Igaz Ügynek, melynek tisztaságát, tör­vényességét, valamint létjogosultságát épp olyan balgaság lenne kétségbe vonni, mint azt a tényigazságot, hogy az éjszakák után mindig ránkpirít a hajnal Világossága. Mert ez az ország­határokat és a bezártságot oldó — kö­zelgő 3. évezredbe való „felvételünket” előkészítő — EGYETEMESSÉG o­­lyan európai valóságérték, amelynek hatalom általi megkérdőjelezése egyen­lő a legnagyobb Ostobasággal! De: 2000 esztendeje tudjuk, hogy a sötét­ség nem képes felfogni és befogadni a Világosságot... (korcsmáros) A miniszterelnök sajtónapja Még nem jön borúra derű Ha a politika a lehetőségek kihaszná­lásának művészete, a munkájához va­lamit is konyító politikus tudja, mit kell tennie. Élni a kínálkozó lehető­séggel, például azzal, hogy vagy száz érdeklődő toliforgatónak úgyszólván egész napos sajtótájékoztatót tarthat, kedvére beszélhet, az igazát bizony­gathatja, és önbizalmát fitogtathatja. Csakhogy mint minden, a lehetőség és kihasználása is viszonylagos. Abból, amit Meéiar miniszterelnök pénteken a Modor melletti Harmóniában a tömeg­tájékoztatás képviselőinek mondott ki­kerekedett ugyan a kormányzat öniga­zoló gazdaságfilozófiája, a súlyos gon­dok értelmezhető magyarázata, de sok­kal kevésbé a bajok elfogadható ok­fejtése és a megoldások megnyugtató programja. A gazdasági hanyatlás még tart, folytatódni fog jövőre is (infláció 12%, munkanélküliség 20%, GDP-ha­­nyatlás 4,5%, költségvetési hiány 16 milliárd korona), de ’95-ben már eljön a fordulat megállunk a zuhanásban, és legkésőbb ’9(Éban lendületesen elin­dulunk a felemelkedés útján. Sírjunk vagy nevessünk? Veleszü­letett gyarlóságában az ember vala­hogy inkább vágyik a jóra, mint a rosszra, s még hinni is tudna a jóban, Akik benne vannak, mondják: a vál­lalkozás olyan bonyolult, mint az élet. Igazuk lehet, hiszen a vállalko­zás is része az életnek, sőt sokaknak maga az élet. Sikerek és tragédiák bi­zonyítják. Á kevesebb tragédia és a több si­ker jegyében a Szlovákiai Vállalko­zók Egyesülete célszerűnek tartja, hogy világra segítse a nem lakóhelyi­ségek bérlőinek és tulajdonosainak érdekvédelmi társulatát. Szükség van rá, mert „a jelenlegi legiszlatív és gazdasági feltételek annyira diszkri­minálják a kis- és középvállalkozó­kat, hogy az magában létükben ve­szélyezteti őket” — olvashatjuk a társulathoz való csatlakozásra kiadott felhívásban. Különösen a bérlők sé­relmezik (az ún. kisprivatizációt kö­vetően a kisvállalkozók között ők vannak többségben), hogy — a 182/1993. sz. törvény szerint a tulajdonosok aránytalanul magas árat követelhetnek a nem lakás céljai­ra szolgáló helyiségekért, — ha a tulajdonos által diktált árat ha emlékezete és válságérzete nem intené óvatosságra. Am ha még fi­gyelmen kívül hagyjuk is a rózsás ígé­retek nyomán született eddigi csalódá­sainkat a felvázolt módszerekben nem meggyőző az. amit a kormányfő elérni ígér. Újra be kell indítani a privatizá­lást, de — nehogy meggondolatlanul járjgnk el — nem szabad elsietni. Érvényt kell szerezni a csődtör­vénynek, de elővigyázatosan gondol­ni kell a hátrányos szociális követ­kezményekkel. Meg kell kezdeni és gyorsított ütemben folytatni a szerke­zetváltást, de a pénzt csak külföldről tudjuk (ha tudjuk) megszerezni hoz­zá. Korszerűsíteni kell a pénz- és bankrendszert, de kevés a tőke és a szakember. Külföldi tőke segítségé­vel kell megvalósítani az infrastruk­túra nagyszabású beruházásait, de még el sem kezdtük a tervek kidol­­ozását, sőt azt sem döntöttük el, mit ol építsünk (pedig a japánok és má­sok adnák is a pénzt). Ipari kapacitá­sunk több mint 60%-át külföldön kel­lene értékesíteni, de nincsenek külke­reskedőink. Beindíthatjuk a készpénz nélküli, törlesztéses privatizációt, de a bankok — mert elesnek a kamatok­tól — bosszút állhatnak érte. A nyu­gati piacokra egyre több kohászati nem fogadják el és nem fizetik ki, a Polgári Törvénykönyv szerint két hó­nap múlva elvesztik elővételi jogu­kat, — a tulajdonosok korlátlanul nö­velhetik a bérleti díjat, s ha azt nem fogadják el, a másik fél felmondhatja a bérleti szerződést, aminek követ­keztében elvesztik formális elővételi jogukat is, — rosszabb lett a helyzetük azok­ban az épületekben, amelyek eddig a lakásszövetkezetek tulajdonában vol­tak, itt ugyanis még formális elővéte­li joguk sincs. Érdekütközések világát éljük — gondolhatnánk —, s a nagy arányta­lanságok sérelmesek lesznek mindad­dig, amíg a kereslet-kínálat kemény piaci törvénye el nem simítja a túlsá­gosan kiugró érdekellentéteket. Csak­hogy nálunk még nincs (és az eseten­ként nagyon is szegényes kínálat mi­att nem is lehet) piacgazdaság, és a sérelmeket — legalábbis a bérlőkét — növeli a pénzínségtöl szenvedő ál­lami és önigazgatási bürokrácia (és más) terméket szállíthatunk, de meddig elégszik meg a kassai mun­kás a német munkás bérének 9 szá­zalékával? Az állami lakásokban a lakbéreket szociálpolitikai okok miatt nem lehetett a költségekhez igazítani, de mikor jön el az idő, amikor már nem kell tartani a lakosság szociális tűrőképességének kimerülésétől? A jövő évi költségvetés javaslatát a kor­mány úgy állította össze, hogy a be­vételi oldalnak három, a kiadásinak négy változata van. A politikai pár­tok és a parlamenti képviselők fela­data lesz, hogy a kreálható tizenegy változat közül válasszanak. Mi törté­nik, ha egyik sem tetszik nekik? Mindez csak ízelítő azokból a bi­zonytalansági tényezőkből, amelyek a miniszterelnök mérsékelten derűlá­tó jövőképét is nyomatékosan meg­kérdőjelezik. S ha még az egyéb gon­dokat is fontolóra vesszük (politikai válság, idő előtti választások, mező­­azdaság, kisebbségekkel szembeni ajthatatlanság, társadalmi elégedet­lenség stb.), a kételkedés kérdőjelei a hiányérzet felkiáltójeleivé mereved­nek: az elszabott, elfaragott vagy még meg sem talált kőkockákból nem lehet megépíteni a gödörből ki­vezető utat. Sz. G. (tisztelet a kivételnek), amely mohó­ságában azt sem mérlegeli: ha tönk­reteszi a vállalkozókat, honnan jut bevételhez. A bérlők felháborodása különösen akkor érthető, ha a túlsá­gosan magas bérleti díjat vagy felkí­nált árat meghatározó ingat­lantulajdonos túlélésre spekuláló ál­lami szervezet, illetve pénztelenségét mohósággal orvosolni akaró közi­gazgatási testület. Az életösztön parancsolja, hogy a vállalkozók tiltakozzanak a vagyonu­kat haszonbérletbe adók kapzsisága ellen, ha kell, szélsőséges módon is, úgy, hogy a boltokat, műhelyeket hosszabb-rövidebb időre bezárják, vagy az adófizetést sérelmeik orvos­lásáig megtagadják. Persze előbb szövetkezni és tárgyalni akarnak, a drasztikusabb megoldásokat csak ak­kor fogják alkalmazni, ha az állami és közigazgatási szervek közömbös­sége nem hagy más kiutat számukra. Akik velük akarnak tartani, az alaku­ló társulatba a Szlovákiai Vállalko­zók Egyesületének központi vagy legközelebbi járási titkárságán jelent­kezhetnek. Ha sokan társulnak, talán kevesebb lesz a káosz, a bürokrácia, a korrupció, és több az érdekvédelem — ahogy azt a vállalkozók egyesüle­tének pénteki sajtótájékoztatóján mondták. (szó) Káosz, bürokrácia, korrupció van. Ami nincs: Bérlői érdekvédelem

Next

/
Thumbnails
Contents