Szabad Újság, 1993. szeptember (1. évfolyam, 9-13. szám)

1993-09-01 / 9. szám

Duray Miklós István király művének üzenete 4_____________________________________SZABAD ÚJSÁG 1993. szeptemberi. 9.sz. A község iskolájában a szlovák, illetve magyar alsó tagozatosok tanulnak Kiszáradt kutak, földbe süllyedt templom Vágkirályfa visszakéri, ami az övé Több mint ezer esztendeje szüle­tett Géza nagyfejedelem fiú­gyermeke, Vajk a keresztség­­ben kapta az István nevet. Erélyes apjának örökségét szellemében, lel­kében, cselekedeteiben folytatva in­dult el történelmet alakító életpályá­ján. Ezzel az örökséggel indította el népünket a szellemi Európát, Nyuga­tot meghódító útjára. Vajkból lett István szent volt, nem csupán a szó vallásos vagy egyházi értelmében, hanem amiatt is, hogy jövőlátó király volt. Olyasmit tudott, amit kortársai közül nagyon kevesen. Tudott válasz­tani, dönteni és megvalósítani. E há­rom képesség vagy inkább erény bir­tokában vált első királyunkká évez­redünk első évében. Ennek az elhiva­tottságnak a tudatában választotta vé­gérvényesen és visszavonhatatlanul az akkor egyedüli helyes utat, a nyu­gati (latin) kereszténységet. Úgy döntött, hogy a nemzetségi szerveze­tet végérvényesen felcseréli a terület­hez kötött államszervezettel, és min­dezt kemény szervezéssel meg is tud­ta valósítani. István méltán és sikeresen lépett hont foglaló zseniális vezér- és fejede­lem politikusaink nyomdokába: megfe­lelő időben és kellő mértékben fel tudta becsülni, mikor szükséges, mennyire célszerű, elkerülhetetlen a múlt becses értékeiről lemondani a jövő érdekében, milyen mértékben kell ezeket felcserél­ni egy új értékrenddel. István nem kényszerből döntött, hanem tudatosan. Döntési bölcseletében több évszázaddal megelőzve tisztázta a késő rene­szánsz gondolkodói által felvetett kérdést, miszerint a valószínűbb vagy a biztosabb megoldást hozó döntés az erkölcsösebb, illetve helyesebb. Szent István számunkra is létfon­tosságú határozottságával egy para­doxont teremtett. Elutasította azt a szokványos és hagyományos érték­ítéletet, mely szerint a meglévőnek és a kipróbáltnak a választása a bizto­sabb, mintsem az újszerűvé. István abból a felismerésből indult ki, hogy a keresztény és a területileg megszervezett, valamint a megálla­podás fázisában lévő Európa számára idegen múltra kötődő magyar jelen már inkább bizonytalanságot és ve­szélyt rejt magában, mintsem a kijárt út biztonságát. Ezért jutott arra a meggyőződésre, hogy a magyar jövő­építés érdekében a legbiztosabb meg­oldás az, ha a hagyományos szemlé­let szempontjából a legbizonytala­nabbnak ítélendő megoldást választ­ja. Az első és a második évezred ha­tárán a magyarság számára ugyanis már nem a múlt nyomdokaiban való megmaradás volt a legbiztosabb lehe­tőség. hanem a kipróbálatlannak, az újszerűnek a vállalása. Nem a kis lépések politikáját vá­lasztotta, hanem a komplex megol­dást. Ezt két módon ültette át a gya­korlatba: hívott idegen hittérítőket, hogy segítsenek megszervezni az új állam új ideológiai támaszát, az egy­házat, azokat pedig, akik a régi hit és a régi módszerek szerint akarták to­vább uralni a nemzetet, határozottan eltávolította útjából. Mai szemmel megítélve Szent Ist­ván egyértelmű és határozott, sőt az elmúlt ezer év legforradalmibb rend­szerváltoztatását hajtotta végre. Áta­lakította mind a politikai és gazdasá­gi szerkezetet, mind az ideológiát. Az új magyar államszervezet előzményei azonban hiába voltak fellelhetők ma­gában a magyar társadalomban, a külföld ideológiai segítsége, utasítá­sainak megszívlelése és Koppány fel­­négyelése nélkül minden bizonnyal megszűnt volna az új magyar állam: elsöpörte volna a Nyugat. Ez István király müvének egyik máig ható és máig érvényes üzenete. Ha üzenetét lefordítjuk a mai po­litika köznyelvére, akkor azt olvas­hatjuk ki belőle: a határozatlan, a hátratekintő és nem a jövőt figyelő politikus elbukik. A jövő érdekében a múlthoz kötődő módszereket gyak­ran a módszereket képviselő szemé­lyekkel együtt kell elutasítani, mégha ez fájdalmas is. Merni kell vállalni a hagyományostól eltérő megol­dásokat, következményeivel együtt. István államszervezési határozottsá­gát ma is sokan megszívlelhetnék. A honfoglaló magyarság nemzet­ségiig és etnikailag tarka ösz­­szetételű nép volt ugyan, a vándorlás idején és a kalandozások korában mégis egy nagy szervezeti egységként nyilvánult meg. Egy-egy törzsének sikere vagy kudarca kiha­tott az egész népre, de a törzsek kü­lön útjai ellenére sem esett szét a látszólag laza szövetség. A rendkívül erős belső autonómiájú törzsek zömét évszázadokon keresztül egyben lehe­tett tartani, ami a szervezés nagyfokú fejlettségéről, sőt művészetéről ta­núskodott. Az ezeken a szervezői ha­gyományokon felnőtt Szent István az autonóm csoportokból álló „magyar­ságot” egy területileg szervezett ál­lamban telepítette le. De hogyan? A nemzetségi szervezetet átalakí­totta területi szervezetekké. Az egyes nemzetségek által lakott területeket pedig megtette a vármegyék alapjául. Eközben két alapvető értéket tartott tiszteletben: a nemzetség autonómiá­ját és a területiséget. Műve Európa első olyan állama lett, amely tiszte­letben tartotta a csoportérdekeket. A vármegye rendszer pedig egy föderá­cióra emlékeztetett. Szent István egy közmegegyezésen alapuló államszer­vezet alapjait teremtette meg. Ez a szerkezet a későbbi korok so­rán ugyan átalakult, dé a lényege megmaradt, és ez adott lehetőséget arra, hogy a legnagyobb elnyomás idején is az ellenállás és az önrendel­kezés bástyája lehessen. Ezen alapult a nemesi demokrácia rendszere is, mely védelmet nyújtott a nemzeti el­nyomás ellen. István Király egy olyan államot szervezett meg, amely megfelelt az ak­kori autonóm nemzetségek közötti egy­enrangú viszony követelményének: az államalkotói társi viszonynak, egyúttal a multietnikus államalkotás alapköve­telményének is, a társnemzeti viszony kialakítása lehetőségének. Harmadik követendő üzenete művének fiához írt intelmei­ben található. Ebben példaér­tékűen fogalmazta meg az idegenek­hez való viszonyulását. Azok persze téves nyomon járnak, akik „az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő” mondattöredéket úgy ér­telmezik, mint egy, a 20. századi nemzetiségi politika számára idősze­­rűsíthető krédót. Ehhez a kérdéskör­höz ugyanis gondolatának semmi köze nem volt. Egyfajta alapállásról azonban tanúskodott: a befogadó készségről és a türelmességről. Az idegenekhez való viszonyulásának ez a módja a magyar történelmen vörös fonálként húzódik végig, csak a mo­dem nemzeteszmén törik meg némi­leg. Szent István keménykezű és ha kellett, véres kezű uralkodó volt. A kor bizonyítékai azonban arról valla­nak, hogy környezetéhez és uralkodó társaihoz képest jámbor király volt. Az általa hozott törvények és főleg büntetései humánusabbak voltak, mint másutt Európában. Az uralkodá­si és államalapítási eszméjével, vala­mint a keresztény felfogással ellenté­tes nézetű személyeket is viszonyla­gos türelemmel kezelte. Ma úgy mondanánk, felügyelet alá helyzete őket, hogy nézeteik ne terjedhesse­nek szerte az országban. Szent Ist­ván, eltérően korának felfogásától, nem rabolt és nem állt bosszút. Az általa hozott törvényeket pedig következetesen betartatta. A jogálla­miság híve volt. mondhatnánk. Szent István az elmúlt évszáza­dok során különbözőképpen ér­tékelték. Volt. mikor jámborsá­gát vagy éppen ezzel ellenkező maga­tartását keménységét hangsúlyozták, esetenként bölcsességét vagy mély hi­tét emelték a többi tulajdonsága fölé. Az alkalom szülte jellemzések részle­teiben mind valósak voltak, de egy-egy erénye, elkülönítve a többi tulajdonsá­gától és képességétől, őt magát hamisí­totta meg. Nekünk a teljes István Királyra van szükségünk, aki kardot fogott, parancsokat osztogatott, imádkozott, elmélkedett, tollba mondott, dühöngött, szervezett és ki tudja, mi mindent cselekedett még emberhez és államférfihoz méltót. Nekünk erre az államalapító Istvánra van szükségünk. Az elmúlt ezer év alatt népünk, nemzetünk többször élt meg olyan időszakot, amikor vissza kellett nyúl­nia az Államalapítóhoz, vagy jó lett volna megtanácskozni vele egyné­hány sorskérdést, esetleg példát ven­ni róla. Ma ismét ilyen kort élünk. Nem­zetünk szét van darabolva. Vívja külön-külön harcait a megmaradásért, államalapító energiákat pocsékolva el a természetesnek tekinthető megtartásá­ért és védelméért. Kiálthatnánk: segíts, István király, újra összefogni a népet. Ma is döntenünk kell a régi és az új között. A régi, amit el kellene vetnünk, azonban súlyosabb kölönc, mint a honfoglaló magyarok hite volt, mert ez maga a jelen: a hitetlen­ség. Az előttünk álló pedig legalább annyira ismeretlen vagy elérhetetlen­nek tűnő, mint akkor a kereszténység volt István népe számára. Kiálthat­nánk: István, Géza fia, segíts megfe­lelően és határozottan dönteni. A mi helyzetünk valóban bonyo­lultabb, mint akkor az övé volt, mert körülöttünk három értékrend kevere­dik. A jövő építése érdekében a kö­zelmúlt fölött, a hitromboló szere­­tetnélküliség korszakán túlra is vissza kell nyúlnunk. Csakhogy erőnknek ez a vélt. elapasztott forrása, melynek alap­értékei alig változtak ugyan Szent Ist­ván óta, a jövő szempontjából avítt, hi­szen nem alakulhatott folyamatosan, velünk együtt. Képesek leszünk-e dönteni istváni módon és a legbizony­talanabbnak tűnőt választani a leg­biztosabb megoldásként? Van-e ben­nünk erő az átfogó megoldásra? z ilyen megoldás valóban bo­nyolult, mert az államalapító István képességeit igényli tő­lünk, egyszerű halandóktól. Mert fela­datunk egyszerre több síkon fogalmazó­dik meg, kezdve a bosszú nélküli fele­lősségre vonástól a teljes rend­szerváltoztatáson keresztül nemze­tünk újrafogalmazásáig. Ez utóbbi ta­lán a legnehezebb, mert néhány kiölt értéket kell újraélesztenünk és több megrendíthetetlennek tűnő értéket kell újravizsgálnunk: fenntarthatok-e vagy sem. Ezt mind a tömbmagyar­ság, mind a szétdaraboltságban élő egyharmad rész, mind a szétszórtság­ban élő tizedrész érdekében meg kell tennünk. Szent István államalapítói művét, munkáját haladéktalanul újra kell él­nünk, és a mai viszonyokban és lehe­tőségeknek megfelelően újra kell fo­galmaznunk. Van-e bennünk ehhez elég erő, képesség a választásra, dön­tésre és a megvalósításra? Számtalanszor kellett újrakezde­nünk az elmúlt évtizedben állami és nemzeti létünket, és sokszor a ro­mokból építettünk új hazát. Legkeve­sebb háromszor álltunk térdig süp­pedve romjaiban: a tatárjárás után, a törökdúlás elvonultával és a Trianon után többször is. Ez utóbbiból kell végre felépülnünk és egyik mellék­­termékének szörnyűségéből, a kom­munizmus pusztításából. Nem vélet­len, hogy sokszor zavartan kapko­dunk, hiszen az üszkösödő sebek tömkelegé egyszerre kívánja a szak­avatott beavatkozást, miközben leg­többször csak tudósoknak álcázott felcserek állnak rendelkezésünkre. Szent István a bizonyítékunk arra, hogy hittel akár a lehetetlen is meg­valósítható, de a hit jövőlátás nélkül csak vakhit. Engedtessék meg nekem, mint egynek azon több millió ma­gyar közül, kik a szétdarabolt­ságban élnek, hogy a sok égető gond mellett a széthúzó új koppányok nél­küli államépítést tartsam a legfonto­sabbnak. és ezzel párhuzamosan a haza új épületének a megtervezését, amely­ben az a sokmillió magyar is helyet találna, akinek már három generáció óta csak szülőföldje van. de hazája, sőt gyakran otthona sincs. Mint ahogy Szent István akkoron hite teljes erejével felajánlotta Ma­gyarországot és népünket Nagyasszo­nyunknak, ezzel az erővel fogadjuk be István Szent királyunk minden bölcsességét és erényét az új törté­nelmet alakító munkánkhoz. Segítsen bennünket ebben az Egy Isten. (Az emlékbeszéd Szent István nap­jának előestéjén hangzott el Vácott) Mátyusfoldre látogatunk, ahol a Vág parttán egymást érik a kisebb-na­­gyobb települések. Vágkirályfa ezer­ötszáz lelket számláló község, mely­nek környékét, különösen a Vág mentén, egykor gazdag flóra borítot­ta. Ma már a fáktól megfosztott par­ton csak az egymáshoz tapadó aprócs­ka kertek jelentenek némi tarka szín­foltot. A falubeliek mindezért a vás­­királyfai víztározót okolják, amely akár a bősi víziszömy „unokája" is lehetne. A helyi víztározó „elvette” a vágkirályfaiak vizét, kiszárította kút­jaikat. Áki vizet akar, annak egyre mélyebbre kell fúrnia, mert a talajvíz jelentősen süllyedt. A község központjában, ahol egy­kor az iparoskor klubja, a kovácsmű­hely és a falusi bolt állott, mára egy­szintes iskola, vendéglő épült, közé­pen pedig a nyugdíjasok rend­­szeretete jóvoltából takaros park ke­rekedik. Ennek közelében találjuk a községházát, ahol komoly munka fo­lyik. Meszesgödröket, festőállványo­kat átlépve, megkerülve, eljutunk az épület utolsó helyiségébe. Itt — mint­ha mi sem történne — napi ügyinté­zés közepette találjuk Tóth Pál mérnököt, Vágkirályfa polgár­­mesterét. — Komoly erőfeszítéssel egy kis pénzt takarítottunk meg. amelyet most megpróbálunk ésszerűen befek­tetni. Amikor a választásokon rám szavaztak a lakosok, megígértem, ha­marosan sor kerül a községben a gáz bevezetésére. Most, ezekben a na­pokban tervekkel és az építkezési en­gedéllyel a kezünkben megkezdjük a cseppet sem olcsó beruházást. Ebben az évben befejeznénk a szabályozó­­rendszert és a magasnyomást. Ameny­­nyiben sikerül együttműködnünk a gázmüvekkel — és lesz e célra elég pénz — a jövő évben befejezhetjük a munkálatokat. Ezenkívül — a nyug­díjasok segítségével a község temető­jét is sikerült rendbe hoznunk, a la­kók nagy örömére — tudtuk meg a polgármestertől, akit ezt követően ar­ról az új falufejlesztési tervről kér­deztük, amelyet a Nyitrai Járási Fej­lesztési- és Tervezőiroda készített. — A fejlesztési tervnek köszönhe­tően újabb elképzeléseket válthatunk valóra az elkövetkező időszakban. Fontos tervünk a csatornahálózat kié­pítése. mert a talajvizeink használha­tatlanok. Számos magánvállalkozó pedig addig nem kockáztat, míg nem vezetik be a faluba a gázt, és nem építik ki a csatornahálózatot. Egy vállalkozó például addig nem tudja megnyitni a mosodáját, míg ezt a be­ruházást meg nem valósítottuk, pedig a berendezéseit már két éve beszerez­te. Ugyancsak a falufejlesztési terv­nek köszönhetően megnyitunk né­hány új utcát, az építkezni kívánók­nak viszont az új törvény alapján már a telektulajdonosokkal kell kapcso­latba lépniük. Talán ekkor majd többen döntenek úgy, hogy a faluban maradnak. Ez ideig a falu lélekszá­múnak csökkenését tapasztaltuk. Míg 1960-ban 2018 lakosunk volt, 1990- re számuk 1565-re csökkent. Ma még kevesebben vagyunk — mondotta Tóth Pál mérnök, majd így folytatta: — Kemény dió számomra a kisker­tek tulajdonosaival való jogi viszony rendezése, ezt „terhes örökségként” kaptam, amikor elfoglaltam a polgár­­mesteri széket. A kiskertek telke az úrbéri társaság és egyes magángaz­dák tulajdonát képezi. Az úrbéri tár­saság vagyona nem ment át sem ál­lami, sem szövetkezeti tulajdonba. A kertecskék és a nyaralók jelenlegi használói pedig komoly gondíot okoz­nak a községnek. Minden kert mellett szemétdombok nőnek. De a falun belül is gond van a hulladék elszállí­tásával, tárolásával. Polgáraink pél­dás adófizetők, így a — nyári idény­ben kellemetlen szagot árasztó — probléma megoldásában anyagilag támogatjuk őket. Az 500 koronás szeméttárolókat féláron, a szemét el­szállítását pedig 367 korona helyett 250-ért biztosítjuk. A községi hivatal épületét, az öreg postát, a nyugdí­jasklubot a nyári hónapokban a vág­­királyfai nyugdíjasok segítségével hoztuk rendbe. Rájuk mindenkor szá­míthatunk — tudtuk meg a polgár­mestertől, akinek az arcát a kijelen­téskor először látjuk felderülni. Falunézöbe indulunk. A község kultúrháza nemcsak az újjáalakult iparoskömek nyújt helyiséget üléseik idején, itt találkoznak Szatmár Ti­bor vezetésével a falu kiscserkészei is, és itt tartják szombat esti össze­jöveteleiket a Keresztény Ifjúsági Klub tagjai. Pincehelyiségeiben vég­zik testépítő gyakorlataikat a kama­szok, a próbatermekben kemény munkát folytatnak a vágkirályfai ci­­terazenekar és éneklőcsoport tagjai, Tóth György vezetésével. Az emlí­tett kultúrcsoport és színjátszókör si­kereiről Vincze Gábor, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke tudna mesélni a legtöbbet, akit a vágkirály­fai kulturális élet mozgatóerejének, fenntartójának ismer a falu. Dunnák, gyermektakarók, apró párnák száradnak az óvoda nap­sütötte udvarán. Látszólag nyugalom honol itt, bár a polgármestertől tud­juk, hogy az oktatásügyi minisz­térium „mostohagyermekét” a falu támogatja anyagilag. Ennek ellenére sem a szlovák, sem a magyar osztályt nem szüntették meg, csupán a délu­táni órákra vonták össze a csoporto­kat, amivel egy munkaerőt megtaka­ríthatnak. A községben 91 százalék­ban magyarok élnek, a község egy­szintes 1-4, osztályos kisiskolájában szlovák ás magyar osztály is találha­tó. Nemsokára véget ér a szünidő, és a felsőbb osztályba kerülő gyerekek a közeli városokban folytatják tanul­mányaikat. Ki tudja, vajon ott is o­­lyan családias lesz a hangulat, mint a falusi iskolában? S ha már a fiatalokról szóltunk, ér­dekes volt meghallgatni Tóth Mag­dolna véleményét, aki a községháza anyakönyvvezetője. — Vágkirályfának az idén csupán hat új kis lakosa lett, ez­zel szemben tizenhármán már a helyi temetőben nyugszanak. Nem értem, miért költöznek el innen a fiatalok. A mi időnkben szüléink a nagyszü­­leinkkel együtt neveltek bennünket, és nekem is megnyugvást jelent, ha a gyer­mekeimet a szüléimre bízhatom. Rég volt, de még emlékszem nagyapám tör­téneteire, a híres utazásairól. Á térdére ültetett és mesélt, hogy végre csend és nyugalom legyen a názban. Nem hi­szem, hogy ártana a fiataloknak, ha ta­nulnának szüleiktől és nagyszüleiktől. Ez akkor válna lehetővé, ha együtt él­nének, mint régebben. Magdolna elárulta, hogy a helyi éneklőcsoport tagjai is. Emléktöredékei egy dalban hazáig elkísértek ben­nünket: „Jaj de széles, jaj de hosszú a király fai utca, jaj de sokat, jaj de soka/ jártam hozzádrajta... " SZÁZ ILDIKÓ

Next

/
Thumbnails
Contents