Szabad Újság, 1993. szeptember (1. évfolyam, 9-13. szám)

1993-09-01 / 9. szám

SZABAD ÚJSÁG 1993. szeptember 1. s * sz.9. Itthon i___ Filkusgate...(?) A sajtóiroda múlt keddi jelentései közül az egyik igencsak meglepő volt. Töb­bek között ez állt benne: hogy a kormányülésen javaslatot terjesztettek elő Ru­dolf Filkus professzor, Szlovákia ausztriai nagykövetének visszahívásával kapcsolatosan. Fő okként azt jelölte meg a kormány, hogy Filkus nem viselke­dett lojálisán az SZK kormányával szemben. Az érintett csupán kedden — te­hát a szóban forgó kormányülés napján! — értesült a hírről, mint mondotta, teljesen véletlenül, az osztrák sajtóirodától. „Nagyon meglepődtem, várok, mert nem tudom, tulajdonképpen miről is van szó. A Pravdának, valamint a Národná obrodának adott interjúmban nem találtam semmi olyat, ami esetleg nem lenne lojális. Csak az osztrák képvi­selők nézetét tolmácsoltam, azt, ami az itteni sajtóban megjelenik”, nyilat­kozta Rudolf Filkus. A hírrel kapcsolatosan elterjedt, Filkus professzor visszahívása összefüg­gésben van azzal, hogy ő lenne a Szlovák Szociáldemokrata Párt elnöke. Azonban ez a hír is kacsának bizonyult. Egyébként hivatalosan még csütör­tökön sem értesítették Rudolf Filkust esetleges visszahívásáról. Anna Nagyová is megy? A fentihez szinte hasonló szenzációjú volt az a hír is, miszerint Anna Nagyo­vá, a miniszterelnök titkárságának igazgatója is azok között szerepel, akik rö­videsen távozni kényszerülnek eddigi munkahelyükről. A sajtóiroda jelen­tésében egyebeken kívül az is ott áll, hogy Anna Nagyová jogköre ezáltal je­lentős mértékben csökkenne. Az sem kizárt, hogy ott kellene hagynia az SZK Kormányhivatalát. Tény, hogy Vladimír Meőiart múlt heti moszkvai útjára már nem kísérte el a titkárnő, aki — egyesek szerint — nagyon is beavatott a dolgokba, talán többet tud a kelleténél... Természetesen ö is reagált a fejle­ményekre, mondván, egyelőre tisztségében van, nem tud semmiről, senki sem hívta öt vissza. Persze, feltevődött az is, hogy esetleg Filkus helyére menne nagykövetnek Ausztriába. Anna Nagyová egyszerűen csak ennyi „kommen­tárt” fűzött az egészhez: mindez csupán pletyka... (Természetesen végképp nem kizárt, hogy mire ezek a sorok eljutnak az olvasóhoz, már teljesen más lesz a helyzet. De hát ebben a zűrzavarban ez egyáltalán nem lenne meglepő.) Egyre kevesebb szimpatizáns A népszerűségi közvélemény-kutatások arról tanúskodnak, hogy mind többen vallják: elég volt már az ígérgetésekből, végre konkrét lépésekhez kellene fo­lyamodni. A legutóbbi kimutatás szerint a megkérdezettek negyven százaléka úgy vélekedett, hogy egyik párttal sem szimpatizál. Ez például májushoz ké­pest egész szép „előrelépésnek” számít. Akkor ugyanis a lakosok 34 százaléka volt azon a véleményen, hogy egyik párttal sem szimpatizál. A Statisztikai Hi­vatal jelentése szerint a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom ugyan tartja 17—18 százalékos népszerűségi arányát, de mindez nem mondható el vezető­jéről, Vladimír Meéiar kormányfőről. Mert amíg például júniusban a megkér­dezettek 26 százaléka voksolt mellette, most csupán huszonhárom százalékuk. Az előző hónaphoz viszonyítva lényegesen csökkent a Szlovák Nemzeti Párt­tal szimpatizálók száma is (II—8). Ugyanúgy csökkenést kénytelen elköny­velni a Kereszténydemokrata Mozgalom is (8—6), viszont előrelépett a De­mokratikus Baloldal Pártja (I I—14). A vezető politikusok közül tartja 23 szá­zalékát Michal Kováé köztársasági elnök, „megugrott” Peter Weiss, a DBP el­nöke (17—19), valamint lvan GaSparovié, a parlament elnöke (8—11_). Ján Camogursky már harmadik hónapja „stabil”, 4 százalékával. Eudovít Cemá­­kot kevesebben „szeretik”, mint az előző hónapban (8—6)... Szóval nem ártana végre tudatosítani, hogy hiába a sok szöveg. Még ha mennyire szép és hangzatos is.., (s) TANÉ VNYIT AS AGGODALMAKKAL Nem elég a lelkesedés, pénz is kellene Aki csak egy kicsit is ismeri honi ok­tatásügyünk áldatlan helyzetét, nem lepődik meg azon, hogy ismét okta­tásügyi miniszter nélkül kezdődik az új tanév. Többek között ez is híven illusztrálja azt a fejetlenséget, amely ebben a resszortban évek óta uralko­dik. Az iskolák azért idén szeptem­berben is megnyitják kapuikat. És hogy hogyan tudnak helytállni a je­lenlegi súlyos helyzetben, erre keres­tünk választ. Három iskolát hívtunk fel, s az elhangzottakból kikerekedett kép szinte hajszálra azonos. Minde­nütt nyomasztó anyagi gondokkal küszködnek, s noha az igyekezet se­hol sem hiányzik, még a legnagyobb lelkesedés sem pótolhatja az anya­giakat. A tetemes villany- és gázszámlát, a konyha üzemeltetési költségeit, az apróbb-nagyobb kiadá­sokat ki kell fizetni. Hogy miből, azt talán a jövőben kinevezett miniszter sem tudja. Csak sajnálni lehet őt, de méginkább a pedagógusokat és a diákokat, akiknek naponta teljesíte­niük kell a koldusszegény iskolák­ban. Dr. Csáky Károly, az Ipolysági egyházi alapiskola igazgatója: — Helyt kell állni minden körül­mények között, habár ez most nem lesz könnyű. Építkeztünk, még sok­minden befejezésre vár, a tornaterem sincs kész, de nincs rá pénz. Sze­rencsére, ez az iskola működtetését és a pedagógusok fizetését nem érin­ti, az megy a költségvetésből. A tan­év kezdete mindig fokozott anyagi megterhelést jelent a szülők számára, s most, hogy a könyvek használatáért is fizetni kell, ez duplán érvényes. Még nem tudjuk, hogyan fog ez tük­röződni ott, ahol több gyerek van és valamelyik szülő munkanélküli. Ala­pítványunk van ugyan, de ennek a szakkörök, a nyelvtanulás és a tehet­séges diákok támogatása lenne a cél­ja. Még az a szerencse, hogy a szülők rendkívül segítőkészek és a helyi ön­­kormányzat is megtesz minden tőle telhetőt. Pék László, a galántai gimnázi­um igazgatója: — Már egy-két éve súlyos pénzhi­ánnyal küzdünk, legnagyobb problé­mánk a fűtés és a világítás költségei­nek fedezése, most is van egy 140 ezer koronás előlegfizetési kötele­zettségünk, amit nem tudom, miből ÚJRA A KISEBBSÉG ELLEN A múlt hét Szlovákiában újra a magyar kisebbség ellen irányuló frontális támadások jegyében telt el. Szinte minden többségi sajtótermék és elektromos média „megemlékezett” arról, hogy már megint a magyarokkal van baj; bezzeg a többi kisebbség jól érzi magát. Nem sokkal azt követően, hogy or­szágosjubileumi ünnepségén a Mati­­ca slóvenská ismét felszólította a par­lamenti politikai erőket védőszárnyai alatt való egyesülésére, e szervezet állami pénzen kiadott hetilapja, a Slovenské národné noviny „Apróhir­detés” fejléc alatt, de ingyen közölte a privigyei Matica elnökének ocs­­mány förmedvényét Duray Miklós ellen, melyben a „döglött kutyánk nyakörvét küldöm neked” és „írma­god ne maradjon” átkozódások a legszalonképesebb kifejezések közé tartoztak. A szlovák médiák közül egyedül a SME napilap reagált e „nemzeti tettre", elutasítva az ilyen hangnemet s figyelmeztetve, hogy mindennemű jó ízlést, jó érzést és emberi jogot megsértettek vele. A kis példányszámú szlovák napilap mel­lett azonban egyik hazai méltóságunk sem merészkedett el addig, hogy ki­kérje magának e hangnemet. Még a kultuszminiszter sem, aki pedig e­­gyébként fennen hangoztatja, hogy az államkasszából csak azon lapo­knak jár apanázs, amelyek nem köz­ölnek a hivatalos állami politikai ér­dekekkel ellentétes kicsengésű cikke­ket. A „vétkesek közt cinkos, aki né­ma” jegyében most milyen követ­keztetéseket vonjunk le e hallgatás­ból, mi, kisebbségiek? S milyen következtetésre jussunk a kormány nemzetiségi politikája el­len szervezett komáromi nagygyűlés sajtóvisszhangját tanulmányozva? A szombati, többé-kevésbé tárgyilagos híreket hétfőn meglehetősen epés magyarellenes kifakadásokkal teli ri­portok követték. Vezető helyen a Szlovák Televízió áll e sorban, mely­nek tudósítója a legfontosabb közlen­dőnek azt tartotta: egyetlen szót nem értett a komáromi nagygyűlés tartal­mából, mivel ott magyarul beszéltek. Ezzel egy vérbeli újságíró nem di­csekedne, főleg akkor nem, ha ezt követően kifejtené: a magyarok az Európa Tanács ajánlásait kérték szá­mon a kormánytól, melyeknek telje­sítésére ez a kormány kötelezte ma­gát, majd kiszól a képernyő mögül mélyszlovák elvbarátaihoz, hogy ezekre az ígéreteire nyugodtan füty­ülhet az ország vezetése, hiszen nem nemzetközileg ratifikált egyez­ményekről van szó... Egy vérbeli újságíró elvakult nem­zeti gőgje helyett sokkal érdekesebb dologra hívhatta volna fel a múlt hét végén a szlovákiai magyar kisebbség — és a szlovákság — figyelmét. Ca­therine Lalumiére asszony, ET-főtit­­kár Romániában elmondott, az ottani magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kijelentésére. Az ugyanis azt tartalmazta, hogy az Európa Ta­nácsnak fontos ugyan a kisebbségi kérdés, de annál sokkal fontosabb neki Európa nyugalma és békéje, s ennek érdekében hajlandó a benne bízó kisebbségeket sorsukra hagyni országaikban az őket elnyomó többségiekkel szemben. E sorok írója csupán annyit óhajt hozzátenni a fentiekhez: régóta tudja, hogy vannak Nyugat-Európában baszkok, írek, skótok, bretonok, sót, okszitánok is, nem csak finnországi svédek, dél-tiroli németek... És tudja azt is, a kisebbségek helyzetét jogilag rendező nemzeti alapegyezmény ki­dolgozásán kizárólag többségi nem­zetek dolgoznak, melyek „kizárólag jót akarnak kisebbségeiknek”. De azt is tudja — sajnos —, hogy a po­kolra vezető út is jószándékkal van kikövezve. így hát ha kapóra jön egy-egy országban közellenséget állítani, kapóra jön a legnagyobb lélekszámú kisebbség. Mivel Szlo­vákiában ez a kisebbség a nemzeti­sége alapján határozható meg, talán az sem véletlen, hogy az ország új "nemzeti egységfrontját" éppen a szlovákság ápolására létesített és államilag fenntartott intézmény, a Matica slóvenská kívánja megte­remteni. N. GY. R. fogunk kifizetni. Nem kevésbé sú­lyos gondot jelent a konyha üzemel­tetése. Még tavalytól 170 ezer koro­nával tartozunk a szállítóknak, akik már nem tudnak tovább hitelezni. Ha nem sikerül pénzt szereznünk a tan­ügyi hivatalból, a gyerekek nem kap­hatnak ebédet. Tegnap beszéltem a tanügyi hivatal illetékesével, aki meg­ígérte, hogy a hónap végéig legalább a konyha működtetésére és az ener­giaszámla kifizetésére ad valami pént. Van egy uszodánk, amely az utóbbi időben már nem állami költ­ségen épült, hanem a helyi Staveco részvénytársaság vett fel 6 millió ko­ronás hitelt. Sajnos, az ő pénzforrásai is kiapadtak, így leállt az építkezés. A didaktikai technika vásárlásánál egyedül a szülői szövetségre tá­maszkodhatunk. Próbálunk önerőből valamit kezdeményezni, létrehoztunk egy alapítványt, mert látjuk, hogy másképp nem megy. Hlavács Mária, a Kassai Gépi­pari Szakközépiskola igazgatóhe­lyettese: — Maximális takarékosságra tö­rekszünk, ezért megpróbáljuk az óraelosztást úgy megoldani, hogy minél kevesebbet kelljen fizetésként kifizetni, tehát összevonjuk a csopor­tokat. Ez persze korántsem tekinthető ideális megoldásnak az oktatás szín­vonala szempontjából, de azzal szá­molni kell, hogy az anyagi megköté­sek mindig a tanítás rovására men­nek. Aki azt állítja, lehet úgy is taka­rékoskodni, hogy közben nem szen­ved kárt a színvonal, nem mond iga­zat. A fűtés, a villanyszámla nálunk is gondot okoz, sőt már az apróbb kiadások is; havonta felmerül a prob­léma, lesz-e pénz papírra, borítékra, irodaszerekre, krétára. Kérdés az is, hogy amennyiben az iskolának lenne is lehetősége egy kis pluszbevételre a melléküzemági tevékenységből, kifi­zetődő lesz-e ez egyáltalán a jelenle­gi adóztatási feltételek mellett. To­vábbi gond, amely bennünket külö­nösen nyomaszt, hogy az utazási és az intemátusi költségek drágulása miatt erősen megcsappant a diák­jaink száma, hisz hozzánk Dél-Szlo­­vákia egész területéről érkeznek a gyerekek. S míg régebben a szállá­sért havonta mindössze 40 koronát kellett fizetni, most már kétszázat, de a bentlakók reggelit, ebédet, vacsorát is kapnak, s ez a szállással együtt havi 900 koronát tesz ki. Mindezek ellenére arra törekszünk, hogy nö­vendékeink minél kevésbé érezzék azokat a negatívumokat, amelyek a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből következnek. További támogatókat, szponzorokat keresünk. Szerencsére a volt iparisták között, szétszóródva a nagyvilágban, nem egy sikeres vál­lalkozó akad, aki azért gondol régi iskolájára. Tvk-Türéshatárok... Már csupán néhány ezer hektár­ról kell betakarítani az ez évi ga­bonatermést. Százalékban mindez annyit tesz, hogy kb. a vetésterület 3-4 százalékát kell learatni, s be­fejeződik az idei aratás. Peter Baco földművelésügyi miniszter az elmúlt héten éppen ennek ürü­gyén találkozott a sajtó képvise­lőivel. Leszögezte, hogy az átla­gos hektárhozam mintegy 3,55 tonna, ami másfél tonnával keve­sebb az utóbbi öt év átlagához vi­szonyítva. A következtetés mind­ebből — sajnos — teljesen egyér­telmű: behozatalra szorul Szlová­kia! A feltételezések szerint a mi­nimális mennyiség 200 ezer ton­na, de — a maximális határt is fi­gyelve — akár a 700 ezret is meg­haladhatja. A szakemberek a kö­zépértéket tartják a legvalószí­nűbbnek, magyarán 400 ezer ton­nát. Hogy mennyit fizetünk majd a külföldi gabonáért, ma még nem tudni. Ugyanis ha csak egy mód lesz rá, Szlovákia a katasztrofális szárazságra hivatkozva kedvezőbb hitelt próbál meg majd kikönyö­rögni az EK-tól vagy az Amerikai Egyesült Államoktól. Sovány vigasz számunkra — de sokan úgy is fogalmaztak, hogy szerencse a szerencsétlenségben —, hogy a világ különbözőbb .tá­jain viszonylag szépen termett ga­bona ebben az évben. Baco mi­niszter szerint Nyugat-Szlovákia produktív járásaiban, amelyek sok-sok éven át az ország élés­kamrájának bizonyultak, az ez évi aszály az oly sokat emlegetett 1947-es évet is felülmúlta. Tény, hogy a szlovákiai gabonater­mesztés létezése óta nem volt pél­da arra, hogy a Túrócszentmárto­­ni járás dicsekedhetett a legmaga­sabb átlagos hektárhozammal. Az idén megtörtént. A sajtóiroda je­lentése szerint ebben a járásban 4,48 t volt az átlag az idén, mege­lőzve ezáltal a Dunaszerdahelyi járást (4,27). Amint azt Peter Baco is han­goztatta, igencsak akadozik a fel­vásárlás gépezete. A termelők várnak, mondván hátha valame­lyest emelik a felvásárlási ára­kat. A gabonatárolók előtt júli­­usban-augusztusban hosszú so­rok kígyóztak, mostanság viszont alig néhány teherautó várakozik. Baco miniszter nem tartja ki­zártnak, hogy a gabonafelvásár­lás üteme már a közeli napokban felgyorsul. Szó, ami szó, közeleg az ősz, s gondolni kell a további munkákra is. A jövő évi termés megalapozására. A pénz meg mind kevesebb. Talán ezért is fo­lyamodik majd a földműves ah­hoz, hogy — ismét — áron alul adja el termékét. De hát meddig lehet ez megol­dás? Vajon meddig tűri mindezt a termelő? -sb-Komáromban tiltakoztak (Folytatás az 1. oldalról) ník Erzsébet, aki szólt arról is, hogy szeptembertől a nyitrai tanárjelölte­ket a humán- és társada­lomtudományi karra veszik fel, ahol nincs biztosítva a szaktantárgyak ma­gyar nyelvű oktatása. Valószínűleg azzal számítanak e lépés megvalósí­tói, hogy nem is lesz szükség magyar pedagógusra a jövőben. Popély Gyula, a Magyar Néppárt elnöke arra szólította fel a jelenlévő­ket. hogy ragaszkodjanak magyar is­koláikhoz, saját politikai, gazdasági és mindenfajta emberi jogaikhoz. — Vegyes érzésekkel fogadtam ezt a kezdeményezést, ám mindenképpen szükséges felhívni az ország vezetői­nek figyelmét arra, hogy döntései nem az állampolgárok jogait szolgál­ják. sőt, homlokegyenesek az Európa Tanácsnak tett ígéreteikkel. Vajon ki­nek ártanának a vegyes lakta falvak és városok magyar nyelvű elnevezé­sei? — tette fel a kérdést Bugár Béla, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke. — Komáromban mindig nagy dol­gok történnek. Három és fél évvel ezelőtt a Jókai Színház termében először mondtuk ki, hogy helyre kell állítani megtépázott jogainkat, és meg kell teremteni az egyenjogúsá­gunkat. — közölte a jelenlévőkkel Duray Miklós, az Együttélés elnöke. Szavait A. Nagy László felszólalása követte: Komáromban a Klapka térre az elkeseredettség és a jószándék ho­zott bennünket. Elkeresedettségünk­­nek kívánunk hangot adni amiatt, ami Szlovákiát már egy éve jellemzi, és sújt mindannyiunkat, magyarokat és szlovákokat egyaránt. Hangot aka­runk adni elégedetlenségünknek ami­att is, ami bennünket szlovákiai ma­gyarokat még ezentúl is sújt és elke­serít. Tesszük ezt jószándékkal abban a hitben, hogy a közvélemény nyo­mására a kormány változtatni fog ed­digi magatartásán. Kétségtelenül szükség volt már a szlovákiai magyarok ilyen jellegű til­takozó tüntetésére. A Klapka téren összegyűltek kitűnő példát mutattak honatyáinknak, miszerint igenis lehet bármifajta ellenségeskedés és provo­káció nélkül reagálni a sokakat fájón érintő megtorlásokra is. SZÁZ I.

Next

/
Thumbnails
Contents