Szabad Újság, 1993. augusztus (1. évfolyam, 5-8. szám)

1993-08-04 / 5. szám

OKRESN ICA úsek periodik KÖZÉLETI ÉS GAZDASÁGI HETILAP 1993. augusztus 4. I. évfolyam Ára 5 korona $ MAGAZIN Magunkról (2) Atomfegyvermentes atomhatalom? (3) Beszélgetés Gyurcsik Ivánnal (4) Független élet, de mennyi­ért?! (5) A maffia (6) Dagályra várva (7) Privatizációs húzd meg—ereszd meg (8) A pohár már félig van (9) Szájzár nélkül (12) Keresztény fiatalok Érsekújvárott (13) Pop-rock bazár (14) Hallgasson ránk! (15) A megkötött kezű Piacszabályozási Alap Beszélgetés Farkas Pállal, az MKDM parlamenti képviselőjével — Képviselő úr, a szlovák parla­ment „összemosott” 20. és 21. ülé­sén több mezőgazdasági jellegű kérdés is megvitatásra került. Az egyik legfontosabb talán a Piacsza­bályozási Alapról szóló törvény el­fogadása volt. Miért volt erre szük­ség, s mi az, amiben az alap segíte­ni tudja az összeomlás előtt álló agrárágazatot? — Kezdjük talán a pozitívumok­kal. Mindenképpen jó az, hogy az alap a garantált árakon vásárolja fel a mezőgazdasági termékeket, tulajdon­képpen piaci viszonyt teremt ebben a korlátozott értelemben is, s a mind­eddig monopolhelyzetben lévő felvá­sárló központok, illetve feldolgozó ágazatok nem tudják az értelmetlenség és logikátlanság határát súroló módon letörni, egyre lejjebb szorítani az őster­melőtől származó termékek árát. Pozití­vumként kezelem azt is, hogy a törvény a Piacszabályozási Alapot gazdálkodó egységként kezeli, amelynek joga van a felvásárláson kívül a feldolgozásra, a szállításra, a raktározásra és az eladásra is. Sajnos, ezzel tulajdonképpen ki is merítettem minden előnyét e törvén­ynek, illetve alapnak. Termelői szem­pontból ugyan van még egy, fogy­asztói megközelítéssel azonban ez már hátrányos is lehet De ez már nem a törvénnyel, hanem a gyakorlattal függ össze. Arról van szó, hogy az alap az elképzelések szerint ebben az évben közel 790 ezer tonna gabona felvásár­lását képes biztosítani, de pénze min­dössze 250 ezer tonnára van. A kü­lönbség óriási! Termelői szempontból mégis előny, hogy az alap az 500 ezer tonnányi mennyiséget váltókkal fizet­heti ki, vagyis a termelők a váltók el­lenében azonnal a pénzükhöz jutnak. A fogyasztói megközelítés esetében azonban ez hátrány, hiszen a váltókra 13,5 százalékos kamat rakódik majd, ami azt jelenti, hogy az alap által érté­kesített gabona a felvásárlási garantált 3500 korona helyett akár a négyezret is elérheti tonnánként, s ezt, sajnos, az üzletben a liszt és a kenyér árán fogjuk majd érezni. — Tudtommal önnek több módo­sító javaslata is volt a törvény tár­gyalása során, amely részben az alap működésének szervezeti-szerkezeti részét érintette, illetve a törvény ál­tal biztosított mozgásterére volt ha­tással. Megtudhatnám, melyek vol­tak ezek a javaslatok? — Engedjen meg egy kis kitérőt. Ön is említette első kérdésében, hogy a parlament legutóbbi két ülése több esetben is foglalkozott a mező­gazdaság kérdéskörével, tehát az alap­ról szóló törvényt az ágazatot érintő problémák komplexitásában kell vizsgálni. Ugyan-akkor tudni kell, hogy a kormány ezúttal is a legutolsó pillanatra hagyta ezeket a súlyos kér­déseket, s azt kell mondanom, a par­lamenti házszabályt felrúgva sem harminc, sem a hatvannapos tárgya­lási idő nem állt rendelkezésünkre, (Folytatás a 6. oldalon) Egy hónapon belül másodszor áremelés Amikor lapunk ezen száma az olvasó kezébe kerül, már túl leszünk a fogyasztói és a hozzáadottérték-adó emelése következtében lejátszódott ..ármódosításokon”. Az idéző­jel a kormánynak s néhány optimista képviselőjének szól. hiszen a devalváció után még csak nem is foglalkoztak a korona leértékelésének kiskereskedelmi hatásaival, mondván: maga a devalváció a bank ügye, mértéke pedig olyan kicsi, hogy legfeljebb apró „ármódosításokat” idéz elő. A pénzügyminiszter ezt 2—4 százalékban határozta meg, hozzátéve, nem minden termékre vonatkozik még ez a picike kis százalék sem. A valóság, persze, más volt. Alig néhány nap alatt több termék ára 8—10 százalékkal is emelkedett, továbbiaké öt—hattal. Nem tud vigasztalni, hogy ez valóban a keres­kedői önkény következménye volt, hiszen a devalváció előtt beszerzett és kifizetett termékek árát növelték — te­hát úgy emelték az árakat, hogy saját tiszta hasznukat nö­velték. Egyébként sem ez a döntő, hanem az, amennyire úgy csinálnak elöljáróink, mintha nem tudnának számolni. Mert ha Szlovákiában a külföldi termékek, illetve kompo­nensek aránya 50 százalék, eleve adott a 10 százalékos devalválásnál az öt százalékos áremelés. De ebben még nincs benne például a szállítás költsége, amelyet a határig ugyancsak dollárban számolnak el, s ez is növeli az ára­kat. ahogy a termékek külföldi raktározása is — hiszen köztudomású, hogy az észbontóan magas szlovákiai bér­leti díjak miatt számtalan amerikai, francia, német cég in­kább Bécsben tart fenn raktárakat, semmint nálunk. És dőreség lenne azt hinni — ahogy ezt egyesek állít­ják —, hogy a fogyasztói adó egy százalékos emelése is legfeljebb egy százalék erejéig jelenik meg a kispiaci árakban. Hiszen a kispiaci árak fogyasztói adójában ben­ne van a szállítási költségek hozzáadottérték-adójának két százalékos növekedése is, ahogy minden más egyéb szol­gáltatásé — újra maradjunk példánkban a raktározási költségeknél. Minden kiskereskedőnek ennyivel drágáb­ban fognak szállítani, raktározni — nem is beszélve arról, hogy ennyivel emelik majd az üzlet bérleti díját a villany­költségeket, a telefon-, a postadíjakat, a ... Szóval: ha netán az augusztus elsejével bevezetett emelt adók kapcsán újra 5—6 százaléknyi áremelkedést észlelünk a beígért 1—2 százalék helyett, ne hallgassunk azokra, akik ezért a kereskedőket, még inkább a kiskeres­kedőket és a vállalkozókat szidják. Ők csupán annyit tet­tek, hogy a százezernyi terhelésből, amellyel szerencsét­len, vállalkozásellenes kormányunk sújtja őket, ezt már nem tudták magukra vállalni, s hogy legalább talpon ma­radjanak, mindent az egyszerű vásárló polgárra hárítottak. De hát ki gondolta, hogy ez nem így lesz? Olyan em­ber valószínűleg nem is volt. Aki pedig azt mondta, hogy nem így lesz, az nem buta, csak hazudott. -neszméri-A pedagógiai megújulás és az alternatív oktatás Manapság, amikor hazai oktatás­ügyünkben lépten-nyomon az ..alternatívákat” emlegetjük, rendbe kellene tenni a fogalom körül kialakult jelentésbeli félreértést, tájé­kozatlanságot. Az alternatív szó a megszokottól való eltérést, a másságot jelenti, amely magában hordja a megújulást, s mint ilyen, mindenképpen a jövő, a hala­dás potencionális rugója. Az alterna­tíva a felkínált, a haladás rám bízott, értem és velem együtt kidolgozott választás lehetősége, nevezhetem akár jó értelemben vett nonkonformizmus­­nak is. Ha a másságot valaki devianciá­nak fogja fel. engedetlenségnek, akkor gátat szab a kreatív gondolkodásnak, a személyiségfejlődésnek, a fantázia­fejlesztésnek, immaginációnak. a de­mokratikusan értelmezett, szabadságjo­goknak. Ha a társadalomnak nincs megbízatása a képesség- és tehetség­­fejlesztésre, ha csak a reproduktív tu­dást szorgalmazza a kafkai bürokrácia útvesztőjébe csalva a tenni vágyót, az egy helyben topogás (ami egyenlő a visszafejlődéssel), politikáját választja. Hazai közoktatásunk teljesítmény­orientált. tanterveink nem komplexen (alaptantervként) fogalmazzák meg azt a tantárgyra lebontott ismereta­nyagot és készségszintet, követelmé­nyt, ami egyformán kötelező min­denki számára. Ez a hagyományos poroszos iskola, ahol az enciklopédi­kus tudás és a parancsra való enge­delmesség és teljesítés dominál a kia­lakítandó komplex világkép és sze­mélyiségfejlesztő pedagógia helyett. A tantervek külön-külön tantárgymű­veltséget. nem müveltségblokkokat céloznak meg. Ez meghatározó a komplex világkép kialakítása szem­pontjából. Az alternatívák szükség­szerűségét, kikerülhetetlenségét, az eszmék, az értékek polarizálásának jelentőségét fölösleges bizonygatni az „egyeszményü” iskolákkal szem­ben. Az egyik az alkotó szabadságot, az alkotásra nyitott iskolát pártolja, a helyi kezdeményezéseknek nyit utat, míg a másik kalodába zárja a lelket is. Zsolnai József fogalmazta meg A magyar közoktatás minőségi megújí­tásának szakmai programjában, hogy „... ha egy országban alacsony a műveltség színvonala, akkor a mű­velődés színvonalát kell javítani. Ha a műveltségünkből markáns jegyek hiányoznak, azokat be kell vinni a művelődés folyamatába.” Zsolnai­val mindannyian egyetértünk, mikor kimondja szakmai programtervezeté­ben: „Magyarország kis ország, rosszul működő közoktatást nem engedhet meg magának. A talpon­­maradásra csak akkor van esélye, ha műveltségben, munkakultúrában és teljesítményeiben utoléri a világ él­vonalába tartozó nemzeteket” Men­nyire igaz ez Szlovákiára, s benne nemzetiségi iskoláinkra vonatkoztatva is. Dr. Miron Zelina, az alternatív programok, módszerek egyik legtájé­­kozottabb szlovákiai szakértője így definiálja az alternatív iskolát:"Az al­ternatív iskola a hagyományos is­kolától minden lényeges jegyben eltér; az alternatív iskola, program újrafogalmazott célokkal indikálja a hagyományos rendszerbeli struk­turális és dinamikus változásokat. Tehát a magán- és egyházi iskolák nem alternatív iskolák, amennyi­ben érintetlen marad tantervűk, módszereik, feladat- és célrendsze­rük." Az alternatívák tekintetében megkülönböztetünk: a/ alternatív iskolát, melyet rend­szerújítás, szervezésújítás, szellemi innováció jellemez, (cél- és feladat­megújítás. a művelődési anyag újra­strukturálása, újrafogalmazása, alter­natív tantárgyblokkok, integrált tantár­gyak stb.). A felsorolt jegyek együttese a minőségi változást célozza meg; b/ az alternatív programok min­den tantárgyat átfogó tartalmi, műveltségi-művelődési, szerkezeti és módszertani megújulást jeleznek (mind a minőség jegyében); a prog­ramot az alapos tudományos kidol­gozottság, a határozottan megfogal­mazott, minőségileg magasabb szín­vonalat ígérő kimenet jellemzi. c/ az alternatív módszerek a mű­velődési anyag átadásának, megta­nításának, elsajátításának módjára utalnak, melyek a hagyományostól minőségükben és hatékonyságuk­ban térnek el. Az iskolák megújulási szándéka (Magyarországot és Szlovákiát figyelve) Magyarországon jó­val korábban jelentkezett, mint ná­lunk. A politikai rendszerváltást kö­vetően hozzánk is begyűrűztek a pe­dagógiai innovációs törekvések, al­ternatív programok, módszerek. Sajnos, csak begyűrűztek. A hazai pedagógustársadalom nem rendelke­zett kimagasló elméleti szakemberek­kel, akik a világban megjelenő peda­gógiai megújulási szándékokat publi­kálták, továbbgondolták, to­vábbfejlesztették, netán kutatási terü­letként művelték volna. Magyarországon a 80-as évek vé­gén közel félszáz alternatív módszer, prog-ram állt a pedagógusok rendel­kezésére. Továbbképzések útján adva volt tehát a szerkezeti, szellemi, tar­talmi másság, a vállalás lehetősége számunkra is. S a szlovákiai magyar iskolák éltek is a lehetőséggel, első­sorban a Szlovákiai Magyar Peda­gógusok Szövetsége jóvoltából. Pár megszállott ember erőt, időt, anyagia­kat nem sajnálva szervezte az átkép­zéseket, utazott, szponzorokat kere­sett, kellemetlenkedett a hivatalok­kal. És akadtak pedagógusok, első­sorban alsótagozatosok, fiatalok és nyugdíjkorhatárosok, akik igazi hi­vatástudattal újratanulták a szakmát. (Folytatás a 13. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents