Szabad Újság, 1993. július (1. évfolyam, 1-4. szám)

1993-07-07 / 1. szám

SZABAD ÚJSÁG 1993. július 7.1.sz. Itthon f. Kormányülés Summit Csütörtökön végre megvalósult az első szlovák—cseh summit: Szomolányban találkozott a két köztársasági elnök, Mi­­chal Kováé és Václav Havel. Igen nagy szükség volt erre a találkozóra az után, hogy Szlovákia és Csehország már hó­napok óta nem tud előbbre jutni a va­gyonelosztási tárgyalásokon, ráadásul a német menekülttörvény megszavazása — és július elsejei bevezetése — óta fel­forrósodott kormányszinten a hangulat, a két ország közötti kapcsolat, a határok A kormányfő Koalíció I. A „gentlemanok találkozójáról” van szó, azaz a kormánykoalíció kialakításán fáradozó két pártelnökről: Vladimír Meéiarról és Ludovít Cérnákról. A töb­bedik forduló után sem sokat tudhat a tanácskozásokról a nagyérdemű választó­polgárság, minthogy a két elnök „gentle­­mani” szavát adta egymásnak, hogy a saj­tónak egy szót sem. Minthogy közelednek a felek a végső szerződés megfogalmazá­sához, azért csak elmondanak ezt-azt. Például tudni véli immár mindenki, hogy a Szlovák Nemzeti Párt a gazdaságot akarja felügyelni, s azt is, elsősorban azért, mert Szlovákiában továbbra is a Koalíció II. Vállalkozók Szegények. Év elejétől szinte könyörög­nek a kormánynak, tegyen már valamit a.J'íí"fíétLls adó- és biztosítási tend-’ térrel, amely szinte megfojtja őket. Le­­yen már végre vállalkozóbarát ez az or­­zág! Szombaton a Vállalkozók Orszá­­os Szövetségének közgyűlésén aztán legtudták Július Tóth pénzügy­­íinisztertől, mit tervez a kormány, imeli a forgalmi és hozzáadottértéka­­lót, védővámokat vezet be, s a táppénz tűzetésének egy részét is áthárítja a munkáltatókra. Csökkenti viszont in­vesztíciós kiadásait, több mint egy milli­­arirMmcpna értékben mond fel megren­deléseket. Hogy a vadi'aJkozók nem örül­tek a hímek, nem csoda. S ’ ki tudja, cso­da-e, hogy az országos vezetőségid» be­választották az alig egy hónapja menesz ■­­tett privatizációs minisztert, Lubomír Dolgost. Mert azért a vállalkozók is tud­nak ezt-azt. Lehet, azt is, nem Dolgoson múlott a privatizációs folyamat teljes le­állása?! Fuvarozók eleien a helyzet változó! Legalábbis annyiban, hogy a szlovák fuvarozók leblokkol­­ik a felsőnémeti átkelőhelyet, amely a legnagyobb forgalmú volt Ukrajna — és jyáltalán: Kelet — felé. Az ok, ukrán hatóságok közel hétszáz márka biztosítási sszeget kémek a szlovák fuvarozóktól Ukrajnába lépésük előtt. Hogy mi váltotta i ezt a lépést, nem nehéz kitalálni, hiszen Szlovákia ugyanilyen címen több mint étszáz dollárt kér az ukrán fuvarozóktól. És — ugyebár — kis ország, kis biztosítás, agy ország, nagyobb biztosítás. Még jó, hogy Szlovákiának keleti szomszédjával az rvilágon semmilyen problémái nincsenek. Csak a határátkelő nem működik. Egye­­íre legalábbis, csak az nem! ‘,B" Négyen ugyanarról — némiképp másképp Az idő majd eldönti... A kormány múlt heti keddi 57. üléséről nagy szavak nélkül elmondható, hogy az ország minden polgárát érintette. A kormány ugyanis megtárgyalta, hogyan tesz eleget a Nemzetközi Valutaalap által szabott feltételeknek, amelyekről most, majd­nem egy hónappal a dokumentum aláírása után derült ki a leglényegesebb. Az, hogy legalább négy milliárd koronával kell csökkenteni az állami költségvetés kiadásait, s legalább három milliárddal növelni a bevételeit. A kiadások csökkennek például a nyugdíjak a munkanélküli-segélyes és a családi pótlékok kifizetése terén, de keve­sebb jut az oktatásügyre is, amint hétszázmillió koronát a mezőgazdaság támogatá­sából is lefaragnak. Ezzel szemben a bevételek növekedését a forgalmi adó és a hozzáadottérték-adó emelésével kívánják elérni, illetve védővámok bevezetésére is készülnek. Ez utóbbi három tétel pedig egyetlen „kategóriáról” — a minden nap vásárló polgárról — húz le újabb bőrréteget. Ha még egyáltalán van bőrünk! Napilapunk leállása óta mintha felgyorsultak volna az események. Persze lehet, hogy csak nekünk, lapszer­kesztőknek, újságíróknak tűnik túl feszesnek a köntös, amit a napilap után a hetilap szűkössége jelent Az elmúlt napok sok-sok eseményéből két kérdést ra­gadtunk hát ki, s arra kerestük a választ pártjaink, mozgalmaink vezetőinél. Az első kérdés Szlovákia Eu­rópa tanácsi tagságára, annak körülményeire és ered­ményeire kereste a választ, míg a második kérdésünk­kel arra kerestük a választ, hogyan értékelik politikai erőink a készülő kormánykoalíciót, mit várnak a De­mokratikus Szlovákiért Mozgalom és a Szlovák Nem­zeti Párt „kormányházasságától”? Kérdéseinkre Tóth Károly, a Magyar Polgári Párt alel­­nöke Szőcs Ferenc, a Magyar Néppárt alelnöke, Dolník Erzsébet, az Együttélés Politikai Mozgalom főtitkára és Bárdos Gyula, a Magyar Kereszténydemokrata Mozga­lom sajtótitkára válaszolt kiépítése és a határátkelők kialakítása kérdésében is. Igaz, a köztársasági elnö­kök tárgyalásaikon elsősorban a kor­mányaik és parlamentjeik által képviselt nézetet vallották, de fokozatosan köze­ledtek az álláspontok, s megegyeztek abban: július végéig a vitás kérdések le­zárhatók. A határ és a határátkelők ki­építésében is megegyeztek úgy, hogy az nem érintené a csehországi, illetve szlo­vákiai polgárok kölcsönös látogatását, utazását. / «// Nehéz lenne azt állítani, hogy Vladimír Meéiar örült a csúcstalálkozó megállapodá­sainak. Ami a határkérdést illeti, biztosan nem. Pénteki — szokásos — rádiós nyi­latkozatában ugyanis elmondta: a határkérdés megoldása a kormányok feladata, az ügyben kollektív döntést kell hozni. „Én az olyan szerződés megszavazásához soha nem emelem fel a kezem, amilyenben a köztársasági elnökök megállapodtak” — nyilatkozta. Elmondta azt is, a csehek és a szlovákok között érvényes szerződések rendezik a határkérdést, ezeket senki nem mondta fel, minek ide újabb szerződés. Egyébként is: alig néhány menekült jut át a cseh—szlovák határon, kár ezt annyira felfújni. S az sem akármi, hogy az átkelők kiépítése Szlovákiának több mint két milliárdjába kerülne, s erre most igazán nincs pénz. Ennyi! (Meg még annyi, hogy a határátkelőket a csehek maguk is működtethetik, ahogy azt várhatóan meg is teszik — de ez már a szerkesztő véleménye.) nagyipar a legerősebb lobby, s Údmák egy közülük. Azt is, hogy Andel képvise­lőből mégis oktatásügyi miniszter lesz, merthogy „ha már egyszer kezdemé­nyezte Kuéera leváltását, biztosan tudja, hogyan kellene irányítani a tárcát”. A kormányzó mozgalom ennek fejében azt kéri megszavazni az SZNP képviseld ál­tal, hogy a parlamenti mandátummal a párt rendelkezik, tehát, ha egy képviselő a frakcióból kilép, elhagyhatja a parla­mentet is. Ki tudja, mi lesz igaz. Érdekes lenne, ha a legutóbbi. Mert akkor a kor­mányzó mozgalomnak megint nem len­ne szüksége koalíciós partnerre... Ezúttal viszont az „árulók kerékasztaláról”, vagyis az ellenzékiről van szó, amely a summittal egyidőben csütörtökön ülésezett. Róluk állítja a kormányfő, hogy egyéni és csoportérdekeket szolgálnak csak, nem a népét. A kormányzás felelősségét nem vállalják, de ellenőrizni akarnának, mármint meg akarják kaparintani a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal, azaz a számvevőszék elnöki posztját. A Szlovák Nemzeti Párt, amely a kormányzásra készül, már elhagyta ezt a kerekasztalt. Az SZNP vezetői szerint azért léptek ki, mert az Európa tanácsi felvétel kapcsán a magyarok úgy viselkedtek, hogy ártottak Szlovákia érdekeinek, s ők ilyen felelőtlen politikusokkal nem ülnek egy asztalhoz tárgyalni. Kinek szólt az üzenet? A magyaroknak vagy Camogursklóknak és Weisséknek, hogy amennyiben ők mégis erre vetemednek, a nemzeti számonkérő szék elé kerülnek? Nem tudni, de hogy egy kormányzó politikai erő nem lehet egyúttal ellenzéki is, elég nyilvánvaló minden normálisan működő országban. Lehet, hogy erről feledkeztek meg Cemákék; ezért ez a bukfenc? Hál’ istennek még akkor, amikor nem kormányzott. Utána ugyanis üyen hibákat nem szabad elkövetnie, ha nem akar ártani Szlovákia jó hírének. TOTII KAROLY: — Az MPP üdvözli az Európa Tanács döntését a Szlovák Köz­társaság felvételéről. Ezt a döntést az Európa Tanács tagországai (beleértve Magyarországot és Szlovákiát) részéről a politikai realizmus megnyilvánulása­ként értékeljük. Meggyőződésünk, hogy a két ország közötti feszültség csökke­nésével új lehetőségek nyílnak a szlo­vák—magyar kapcsolatok problemati­kus pontjainak rendezésére. Reméljük, hogy á szlovákiai politikai vezetés és a közvélemény elfogadja az Európa Ta­nács ajánlásait. Véleményünk szerint az a tény, hogy a Szlovák Köztársaságot és a Cseh Köztársaságot egyidőben vették fel az ET-be, az 1989 novembere óta le­zajlott változást, az itt élő népek erőfe­szítésének elismerését, valamint a geo­politikai helyzet tudatosítását jelenti. A Magyar Polgári Párt szorgalmazta és to­vábbra is szorgalmazni fogja, hogy az ET és a többi nemzetközi intézmény megfeleld ellenőrzési mechanizmusokat alakítson ki, amelyek a demokráciát és a nemzetiségi jogokat védelmezők szá­mára segítséget jelenthetnek a jövőben. — Akár létrejön a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom és a Szlovák Nemzeti Párt közti koalíció, akár nem, egyvalami biztos: minőségi változás nem következik be a kormánypolitikában. Véleményemet arra alapozom, hogy az eddigi tárgyalások nem a koszcnzusos megközelítés mentén haladtak, hanem a hatalmi elosztások mentén. Ami pozotí­­vumként fogható fel a korábbi DSZM­­SZMP csendes koalícióhoz képest az, hogy írásban rögzítik a megállapodást. Mintegy zárójelesen szeretném megje­gyezni, hogy amikor három évvel ezelőtt létrejött az első kormánykoalíció, ter­mészetes volt, hogy írásban kell rögzíte­ni ilyen felelősségteljes megállapodást. Tény, hogy ha létrejön az említett koalí­ció, a szlovákiai belpolitikai élet stabili­zálódik. Más kérdés viszont, hogy ez a stabilizálódás milyen politikai irányvo­nal követését jelenti. És ebben, mint már a válasz elején kifejtettem, nem szá­mítunk különösebb változásokra. DR. SZŐCS FERENC: — Megnyug­vással fogadtuk a hírt, hogy Szlovákiát felvették az ET teljes jogú tagjainak so­rába. A négy hazai politikai párt vélemé­nye közel állt egymáshoz Szlovákia fel­vételével kapcsolatosan többször leszö­geztük, hogy támogatjuk a felvételt. Mindamellett természetesen felsoroltuk a sürgős megoldásra váró problémákat is. Ezek már hónapokkal ezelőtt ismer­tek voltak. Nem igaz tehát, hogy az utol­só pillanatban hozakodtunk elő újabb és újabb követelésekkel. Most már az ET is megismerkedett gondjainkkal. Re­méljük, hogy mindez segít olyan kisebb­ségi törvények megalkotásában, ame­lyek valóban mérsékelhetik a feszültsé­geket. Azt hiszem, az a vita, amely Szlo­vákia felvételét megelőzte, hasznos volt. Rádöbbentette a szlovák közvéleményt arra, hogy vannak európai normák, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azáltal, hogy Szlovákia vállalt bizonyos kötelezettségeket, és Magyar­­ország nem állt a felvétel útjába, egy jó­zan kompromisszum született. Remél­jük, hogy senki sem él vissza az előlege­zett bizalommal. — Nem lepett meg a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom és a Szlovák Nemzeti Párt újabb közeledése, hiszen nyilvánvaló, hogy igencsak közel áll egy­máshoz a szóban forgó két politikai erő programja, elkötelezettsége. Abban vi­szont pártunk kételkedik, hogy éppen így lehetne megoldani a jelenlegi politi­kai válságot. Az a nézetünk, hogy min­denképpen szélesebb körű konszenzus­ra lenne szükség, amelybe termé­szetesen több pártot kellene bevonni. DOLNÍK ERZSÉBET: — Nem le­pett meg bennünket az Európa Tanács döntése, vártuk azt, s ha figyelembe ve­szem Szlovákiának címzett ajánlásait, azt kell mondanom, elégedettek va­gyunk, hiszen benne van a mi progra­munkban is. Igaztalan vád velünk kap­csolatban ennélfogva az, hogy az Együttélés nem akarta Szlovákia Euró­pa tanácsi tagságát. Más kérdés, hogy mi úgy közelítettünk a problémához, e­­lőbb teljesítse a fiatal ország az Európa tanácsi normákat, hogy legyen egy sta­bil, demokratikus jogállam, amelyben messzemenően garantálják a kisebbsé­­gek jogait, míg mások úgy ítélték meg a helyzetet, jobb, ha belülről tudják befo­lyásolni Szlovákiát, azaz: vegyük fel, hogy nyomást tudjunk rá gyakorolni bi­zonyos kérdésekben. A felvétel megíté­lésénél az utóbbi szempont győzött. De nem biztos, hogy nem nekünk volt iga­zunk. Gondoljunk csak a máris dúló vi­tára a bencái dekrétumok eltörléséről! Számomra megdöbbentő, hogy már a strassbourgi döntéssel egyidőben a kor­mányzó politikai mozgalom alelnöke bejelenti, nem fogják a parlamentben támogatni ennek az ajánlásnak a teljesí­tését, a szlovák kormányfő pedig úgy nyilatkozik, hogy ezzel megváltoztatnák a második világháború lezárását követő nagyhatalmi tárgyalások és békeszerző­dések eredményeit. Más kérdés, hogy jó érzés tölt el, amikor szlovák barátaim, felfigyelve a témára, utánanézve a té­nyeknek, azt mondják, valóban szörnyű, hogy a magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elvét alkalmazták, s ezen mó­dosítani kellene, főleg mert a mai napig tartó hatásai vannak. — Ami a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom és a Szlovák Nemzeti Párt koalícióját illeti, nem sok információnk van, de nem sokat várok tőle. Úgy vé­lem, a nemzetiek gazdasági és szociális programja legalább annyira általános, így követhetetlen is, mint a kormányzó erőé. Ugyanakkor a Szlovák Nemzeti Párt nemzeti programját — áttételesen — éppen most utasították vissza Stras­­bourgban. Ezért, nézetem szerint, a kor­mánykoalíció lényege csak az lesz, hogy nem egy mozgalom, hanem még egy párt is bukik majd a kormánnyal. Lehet azért pozitív hatása is, éspedig az, hogy az ellenzéki kerekasztal most már iga­zán ellenzéki lesz, bár bevallom, a de­mokratikus baloldal magatartásában nem nagyon bízom. BÁRDOS GYULA: — A Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalom Szlová­kia Európa tanácsi felvételét tényként kezeli. Most is hasonló a helyzet, mint Szlovákia önállósulási folyamatában volt: figyelmeztettük a kormányzó körö­ket e lépés előkészítetlenségére, miköz­ben kifejtettük, nem vagyunk a szlovák nemzet önrendelkezési jogának kitelje­sedése ellen. Minden előrejelzésünk igaza fokozatosan mutatkozik meg, ter­mészetesen, komoly gondként. Az Eu­rópa tanácsi tagsággal kapcsolatban is konkrét állásfoglalásaink voltak, lénye­gében mind olyan nemzetközi doku­mentumból indult ki, amelynek alapján várhatóak voltak az ország számára megfogalmazott ajánlások. Eleddig eze­ket nagyon erőteljesen utasította vissza a kormányzó mozgalom, s készüld kor­mányzó társa, a Szlovák Nemzeti Párt. Szerintem most kettős feladatunk van. Egyrészt állandó jelleggel ügyelni a ja­vaslatok törvénnyé alakítására, másrészt szoros kapcsolatot tartani azokkal a nemzetközi erőkkel, amelyek figyelmen kívül fagyták meglátásainkat. A mi ész­revételeink arra épültek, hogy nem lát­juk az akaratot a kormányzó erők részé­ről a felvetett kérdések megoldására. Másként fogalmazva: nekünk az a fel­adatunk, hogy a kialakult helyzetből in­duljunk ki, ahhoz igazítsuk lépéseinket céljaink elérése érdekében. — Ilyen szempontból is érdekesnek tartom az alakuló koalíciót, amely — a két politikai erő eddigi politizálását ér­tékelve — erősen nemzeti bal irányult­ságúnak tűnik, s azért nevezem így, hogy ne kelljen használnom a nemzeti szocia­lista kifejezést. Nem tartom valószínű­nek, hogy különösebben nagy nemzet­közi elismerést vív majd ki, hacsak 180 fokot nem változik eddigi politizálásuk. De akkor már nem is lesznek önmaguk. Amennyiben nem tudnak váltani, nem tesznek teljesen egyértelműen eleget a Nemzetközi Valutaalap feltételeinek és az Európa Tanács ajánlásainak, rövid időn belül teljesen elszigetelődhet az or­szág. Úgy vélem, nekünk erre a helyzet­re is fel kell készülnünk, s ezt a vélemé­nyemet is a két mozgalom eddigi politi­zálására építem. Arra tudniillik, hogy minden gondot, minden felmerülő problémát megpróbáltak másra kenni. Más szóval: céljaik elérésére mindeddig „az ellenség” felmutatásának, megneve­zésének módszerét alkalmazták. Ez az ellenségkép egy gazdasági összeomlás és tarthatatlan szociális helyzet esetében könnyen mi lehetünk. Politikusaink fe­lelőssége ezt is tudatosítani! SUSLA BÉLA NESZMÉRI SÁNDOR Zbigniew Brzezynski, amerikai politológus A házhoz hívott tanítómester Két napig tar, tózkodott Pozsonyban a vi­lág egyik legisu-nertebb politológusa, Kö­­zép-Európa-sza .kértője, a lengyel szár­mazású amerikai j-nolitológus, Zbigniew Brzezynski. A szlovaít; kormányfő meg­hívására érkezett Szlovákjába, s Vladi­mír Meéiaron kívül vendég ül látta Ivan GaSparovié parlamenti elnöök, Michal Kováé köztársasági elnök, Jo:- -ef Morav­­éík külügyminiszter és Július Binder. Merthogy Bőst látni kell mindemv;nck. Legjobb hajóról, mert akkor a vízen vül nem látni semmit, de helikopter is megteszi, ha a vendégnek kevés az ideje, mert az elég gyors, s madártávlatból egyébként is csak a búzamezőket és a kukoricásokat lehet látni, a megrongá­lódott természetet nem. Egyébként az amerikai politológusnak vendéglátói el­sősorban azt akarták bizonyítani, Szlo­vákia éppen olyan biztos pontja Európá­nak, mint Csehország, Lengyelország és Magyarország. Tudvalévő, hogy Brzezynskinek pozsonyi látogatása előtt nem ez volt a véleménye, amit éppen a szlovák kormányfőnek magyarázott el még Amerikában, májusban. És a két nap látogatás után? Nos, íme: „Meggyő­ződésem, hogy a visegrádi csoport tagál­lamai nem egyszerre lesznek tagjai az európai struktúráknak, minthogy más a fejlettséi szintjük, politikai kultúrájuk, demokratikus törvényrendszerük, s más utakat is járnak.” Vajon kire, mire gon­dolt a híres amerikai szakértő? Melles­leg Bősről is nyilatkozott. Elmondta, hogy sok szépet hallott az építményről, de a tisztánlátás végett meghallgatja majd a magyarokat is. NS

Next

/
Thumbnails
Contents