Szabad Újság, 1993. május (3. évfolyam, 101-123. szám)

1993-05-03 / 101. szám

POtN9H0$POM0Ml *FO»MACn* STUiOtSKO Q\tti **t 01 «#«<■■«<. 34*H SNE) K‘4<2Htl.t >»cA «r«t#4 / M A G KÖZÉLETI ÉS GAZDASÁGI NAPILAP HÉTFŐ 1993. május 3. III. évfolyam 101. szám Ára 3 korona Rimaszombat, Fülek, Feled Vendégszereplés A héten sálunk turnézik a gödöl­lői Kerékasztal Színházi Társulás. A Magyarországon főleg pedagógusok éa a gyerekek körében népszerű tár­sulás kedden, tehát holnap «de 7-kor mutatkozik be Rimaszombatban. Műsorukon a Lovagsereg éneke cí­mű színdarab szerepel, amellyel a diákszínjátszók magyarországi feszti­válján nagydíjat nyertek. Szerdán Fűteken lépnek fel: urá ma pedagógiai napot tartanak, ezt követően pedig a Sárkányok ellen cí­mű mesejátékot adják elő. Május 6-án, csütörtökön Feleden tartanak dráma-pedagógiai napot. Ezután kél előadást is láthat a kö­zönség, a gyerekek egy mesejátékot, a felnőtt nézők pedig az I. Erzsébet című vígjátékot tekinthetik meg. Turnéjuk befejező napjáé, pénteken Rimaszombatban tartanak dráma­­pedagógiai bemutatót. (farkas) A gimnázium Rómába megy A Galántai Nyolcéves Magángimná­zium Tóth I^jos igazgató vezetésével 1993. május 4-én Rómába utazik. Az egyhetes látogatás során a diákok és a tanárok közép-európai országok diplomatáival találkoznak. Vatikánban a Szentatya és más magas rangú egyházi személyek fogadásán vesznek részt. Az utazás fő célja Róma és Velence törté­nelmi nevezetességeinek megtekintése. Az iskola tanulói a tandíjat évente olaszországi kirándulás formájában kapják vissza. (be) A popvilág sztárja, Cher, eredeti nevén Cherilin Sarkisian Jerevánba érkezett, hogy 2,75 milliárd dolláros humanitárius segéllyel járuljon hozzá a háborús esemé­nyekkel sújtotta ekkori hazájának megse­gítéséhez. Felvételünkön az Ethmiadzin székesegyház márványdíszítését készítő Maxim Hararjannak „segít” (Fotó: TA SR/AP) Elégtelen osztrák—szlovák kapcsolatok Meciar Bécsben Ausztria és Szlovákia gazdasági kapcsolatainak hatékonysága elégte­len és korántsem közelíti meg azokat a lehetőségeket, amelyek kínál­koznak—jelentette ki Vladimír Meciar kormányfő ma kezdődő kétna­pos ausztriai látogatása előtt a szlovák sajtóiroda munkatársának. Mefiar Bécsben találkozik Ausztria legfelsőbb közéleti képviselőin kívül a gazdasági tárca vezetőivel, valamint a vál­lalkozói és pénzügyi körök képviselőivel. Megbeszéléseik során minden alka­lommal a gazdasági kapcsolatok fellen­dítésének lehetőségeit vizsgálják majd, és a Bécs—Pozsony régió kialakításá­nak kérdését is megvitatják. Javasolni fogja a vámügyek egyszerűsítésének megoldását, újabb határátkelőhelyek lé­tesítésének kérdését, valamint Ligetfa­luban szabadkereskedelmi övezet létre­hozásáról is tárgyalnak majd. A Rákóczi-szabadságharc évfordulója A történelem áldásos vihara A Szatmármegyel RMDSZ és a szatmárnémeti Kölcsey Kör április 30-án és május 1-jén a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc zászlóbontásának 290. évfordulója alkalmából ünnepséget szervezett, melyre meghívta a szlovákiai, kárpátaljai és magyarországi szervezetek és települések képviselőit, melyek ápolják a fejedelem emlékét, illetve Rákóczi életének fontos színhelyei voltak. A rendezvény első napján a szatmár­németi Megyei Történelmi Múzeumban nyitották meg a nyíregyházi Jósa And­rás Múzeum kiállítását, mely Rákóczi útja Majténytől Rodostóig címet viseli. Majd a Vécsey-ház udvarán a jelenlevő húsz küldöttség megkoszorúzta Aurel Pop, azaz Papp Aurél alkotását, melyet 1908-ban lepleztek le, majd sérülten 1992 szeptemberében újra felavattak. Az em­léktábla azért került a házra, mert ebben az épületben folytak a tárgyalások gróf Károlyi Sándor és a császári megbízottak között, amelynek eredménye folytán, a kuruc hadak a közeli majtényi síkon 1711-ben letették a fegyvert. Megkötte­tett a szatmári béke. Délután a szabadságharc kérdéseivel foglalkozó előadásokra került sor a Fil­harmónia termében. R. Várkonyi Ág­nes előadását betegsége miatt írásban juttatta el. A budapesti professzorasz­­szony II. Rákóczi Ferenc Anna angol királynőhöz 1710-ben intézett levele kapcsán ismertette a fejedelem külpoli­tikai törekvéseit és azok máig időszerű üzenetét. Rákóczi úgy mint az erdélyi fejedelmek sora, az európai hatalmi egyensúly megteremtését óhajtotta, amelynek sarkköve Magyarország és Erdély volt. Az európai konszolidáció e két területen nemzetközi garancia nél­kül lehetetlen volt. A fejedelem minden diplomáciai erőfeszítése ellenére nem sikerült, mert az európai politika akkori irányítóit nem foglalkoztatta az a kér­dés, mi lesz a kontinens jövője a török kivonulása után. Habár ő személy sze­rint nem fogadta el a szatmári békét, diplomáciai erőfeszítései tették lehető­vé annak megkötését. Hogy Károlyi Sándor békét köthetett, abban a két protestáns nagyhatalomnak, Angliának és Hollandiának fontos szerep jutott. Ilyen megvilágításban kell látnunk a fe­jedelem Anna királynőhöz intézett mél­tatlanul mellőzött levelét. (Folytatás a 3. oldalon) Nyugat-Európá - ban a farmerek elégedetlenek kormányaik adó­politikájával A franciaországi Dijonban példá­ul háziállattete­mekkel borítot­ták az úttestet a megyei elöljáró­ság épülete előtt. (Felső képünk) Spanyolország­ban is hasonló a helyzet. A feldü­hödött farmerek­kel szemben a gazdasági minisz­tériumot rend­őrökkel kellett megvédeni. A rendőrök sorfala előtt „hancúro­­zó” kismalacok aligha tudják, miért kerültek a főváros ilyen „il­lusztris” helyére (Felvételek: TA SR/AP) Egy ünnep volt a sok közül. Egy bensőséges szeretetünnep. Egy csokor virág azoknak, akik a legtöbbet adják, az életet. Egy mosoly és né­hány könnycsepp. Anyák napján, immár nőnap híján azokat az asszonyokat köszöntjük, akik leküzdve minden akadályt vállalják a legnagyobb, az életre szóló hivatást, az anyaságot. Minden nő már kislánykorától kezd­ve arról álmodik, hogy gyermekei lesz­nek, és mi tagadás, talán kissé rózsaszí­nűbbnek képzeli a gyermeknevelést, mint ahogy az a valóságban „működik”. Aztán mikor először hallja meg újszülöttjének sírását, megkezdődik számára a valódi anyaság. Az éjszaká­zás, az izgalom, a féltés akárcsak a pici első lépése, legelső szava, mosolya mind ehhez tartozik. Nehéz, de mégis szép hivatás. Van, aki csak egyszer tudja vagy akarja vállalni a gyermek kihordását és világrahozását, van, aki többször is átéli a csodát. Vannak fájó szívű asszonyok, akiknek nem adatik meg a gyermek. Aki akárcsak egyszer is vállalja a gyermeket, megteszi a legtöbbet, továbbviszi az életet, új taggal bővíti az emberiség táborát. Át-meg átjárnak régi emlékeim, de az új gondok ebben az új országban is az eszembe jutnak. Nehéz is lenne szabadulni, megfeledkezni a drámai gazdasági helyzetről, amelyben élünk. A pénz kevés, hiába csalogatnak az üzletek kirakatai, örülünk, ha úgy-ahogy megélünk szerény jövedelmünkből. Az anyák is megérzik ezt, hiszen nem telik a gyereknek játékra, néha még új cipőre sem. Az árak emelgetésénél valahogy mindig a gyermekruházati és élelmiszer-ipari termékek állnak az első helyen. Szemtanúja voltam magam is nemegyszer annak, hogy könyörgött a kisgyerek sírva, toporzékolva egy kis édességért. Hiába. Az anyukák panaszkodnak, kevés a gyermekgondozási (anyasági) segély, éppen csak a gyer­mek alapvető szükségleteinek fede­zésére elég. A családi pótlék nevet­séges összegéről már ne is beszél­jünk. Az édesanyák panaszos hang­ját mintha ott, ahol egy ország sorsáról döntenek, nem hallanák. Pedig bizony itt az ideje, hogy az anyaságot mint hivatást anyagilag is kellőképpen megbecsüljék. Mégis, ebben a helyzetben is mindig születnek újak. Szebbnél szebb, pufókabbnál pufókabb csecsemők, kisgyermekek kacagása teszi boldogabbá a családok otthonát. így van ez rendjén, a bölcs természet szabályainak megfelelően. Május első vasárnapján nem csak szeretetünket, hálánkat, hanem egyúttal csodálatunkat is kifejeztük, és új erőt is sugallhatunk az édesanyáknak, hogy az élet megpróbáltatásait türelemmel viseljék, egyetlen pillanatra se felejtsék küldetésük fontosságát. Azért, hogy milyen lesz a jövő embere, ők tehetik a legtöbbet. Köszönet minden édesanyának, mert vállalják ezt az áldozatos, mégis szép hivatást. VIDA JÚLIA Anyák napja után Újságírók a miniszterelnöknél Megszűnik az ellenségeskedés? Szlovákiában teljes a sajtószabadság, a tömegtájékoztatásban maradékta­lanul érvényesül a demokrácia, s itt az ideje, hogy megszűnjön az újságírók és a politikusok ellenségeskedése — jelentette ki Vladimír Meciar kor­mányelnök azon a pénteki fogadáson, amelyen az újságíró-szindikátus, a rádió, a tévé és néhány napilap vezetőivel találkozott. A sajtó 6s az elektronikus hírköz­lés súlyos anyagi gondjain a kor­mány közvetett támogatással, pél­dául adókedvezményekkel, a nyom­dák és a terjesztővállalat előnyös privatizálásával enyhíthetne, hogy csökkenjen a kiadók kiszolgáltatott­sága. A miniszterelnök megígérte, hogy a kormány alaposan fontolóra veszi a tömegtájékoztatás gazdasági vonatkozású javaslatait. (szó) A viszonyok rendezése nincs elle­nére a hetedik nagyhatalom képvi­selőinek, de az elképzelés megvaló­sításához bizonyos intézményi, gaz­dasági és politikai feltételeibe van szükség. Magának a találkozónak a létrejötte esetleg jelezheti az új feje­zet kezdetét. Az újságírók azonban nem adhatják fel autonómiájukat, s a politikusoknak meg kell barátkoz­niuk a gondolattal, hogy a tömegtá­jékoztatás — ha oka lesz rá — a jövőben is bírálni fog.

Next

/
Thumbnails
Contents