Szabad Újság, 1993. május (3. évfolyam, 101-123. szám)

1993-05-03 / 101. szám

Belföld 1993. május 3. 2 Szabad ÚJSÁG MlCHAL KOVÁt köztársasági el­nök mondott beszédet április 30-án a szlovák tévében május elseje alkalmából, amely ezúttal más volt, mint korábban, az 1989-es forradalom előtt. Bár ezúttal is akadtak nagygyűlések, elsősorban azonban a majális-jelleg dominált. Az el­nök szerint a korábbi május elsejék, amelyek több mint negyven éven keresz­tül jellemzőek voltak, elejétől fogva zsá­kutcát jelentettek, amelynek végén sza­kadék volt és semmi köze nem volt a munkásosztályhoz, amelynek állítólag akkor vezető szerepe volt. Pozsonyban a Szent Márton székesegyházban a Közép-Európa Kul­turális Társaság ötventagú küldöttsége koszorúkat helyezett el a kommunista rendszer áldozatainak emlékére. A tár­saság, amelynek tagságát Ausztria, Szlo­vákia, Csehország, Magyarország, Hor­vátország, Szlovénia és Észak-Olaszor­­szág szervezetei alkotják, azt a célt tűzte ki, hogy hozzájáruljon a régió országai­nak együttműködéséhez. BrANISLAV LICHARDUS, a Szlo­vák Tudományos Akadémia elnöke Me­­őiar kormányfővel történt találkozója után a szlovák sajtóirodának elmondta, hogy az akadémia a tavalyi költségvetési támogatásnak csak 40 százalékát kapja az idén, és kilátásba van további „karcsú­sítás”, ami azt jelenti, hogy legfeljebb ok­tóberig lesz elég pénzük, sőt, jelenleg már csak gyakorlatilag a bérekre futja. KlASSÁN a prágai és budapesti székhelyű Közép-Európai Egyetem nemzetközi diákkonferenciát rendezett a kelet-közép-európai országok diákjai számára. E tanácskozáson a diákok meg­vitatják az érintett országok gazdasági és szellemi transzformációjának kérdéseit. Brüsszelből hazatért Július Humaj vezérőrnagy, a szlovák hadsereg főparancsnoka. Részt vett a NATO 16 tagállamának és 23 társult államának ve­zérkari értekezletén. Az Észak-atlanti Együttműködési Tanács keretében tár­gyaltak a NATO és a NATO-n kívül álló hadseregek együttműködésének lehető­ségeiről a békehadműveletekben. SZLOVÁKIA külkereskedelmi mér­lege az év első két hónapjában 1,4 milli­árd koronát tett ki, Csehországé pedig 2,7 milliárd korona volt. A kölcsönös szlovák—cseh fizetési mérleg Szlovákia javára 1,3 milliárd koronát tesz ki — . hangzott el a szlovák televízió tegnapi Lépések című műsorában. Józef TLCHYNA Németország­ban járt, ahol a két ország belügyminisz­terei szerződést írtak alá a szervezett bű­nözés visszaszorításáról, a kábítószer-ke­reskedelem megfékezéséről, valamint az illegális határátkelések megakadályozá­sáról. Besztercebányán a Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara ülésén közleményt hagytak jóvá, amelyben a ka­mara tagjai a gazdasági reform követke­zetesebb folytatására, a privatizáció meggyorsítására és a kereskedelem libe­ralizálására hívják fel a figyelmet. Losoncon Miroslav Tahy, a KDM parlamenti képviselője, a nemzet­­gazdasági bizottság tagja élesen bírálta a kormányt és hangsúlyozta, hogy a vállal­kozók, valamint a lakosság további széles rétegei közül a parlamentben képtelen lesz az ellenzék a kormányt arra késztet­ni, hozzon olyan intézkedéseket, ame­lyek növelik a külföld bizalmát és ezáltal a működő tőke Szlovákiába érkezését. ✓ O tÁTRAFÜREDEN ötnapos kere­sés után a hegyi mentőszolgálat tagjai be­fejezték annak a 30 éves pozsonyi újságí­rónak a keresését, aki szerdán túrára in­dult a hegyekbe, s azóta sem tért vissza. Hiábavaló volt a mentőszolgálat helikop­tereinek bevetése is. Közlemény A pozsonyi építészmérnök-hallgatók Ybl Miklós Klubja szeretettel meghív minden érdeklődőt MALEK ANDREA és KULKA JÁNOS Változatok szen^játékra című műsorára. Helyszín: Csemadok székháza Időpont: május 6-a, csütörtök, 10.00 óra Miét lélkili líraijai: Dl Sl Ha miniszter, ne vezessen félre Válságos, sőt katasztrofális A szlovákiai egészségügy helyzetét válsá­gosnak, süt katasztrofálisnak lehet ne­vezni, és nem lehet folytatni az utóbbi évek reformlépéseit sem — erre a követ­keztetésre jutottak a Szlovák Orvosi Ka­mara képviselői műit hétvégi összejöve­telükön. Szerintük itt az ideje, hogy Viliam Soboíia egészségügyi miniszter véget vessen a közvélemény félrevezetésének és a tárca valódi állapotával foglalkoz­zon. Hangsúlyozták, nem törekszenek mindenáron az orvosok anyagi lehető­ségeinek javítására. A legfontosabbnak az ekonomizáció és az egészségügy anyagi elszegényesítése közötti különb­ség kiemelését tartják. Kompetens sze­méllyel szeretnének tárgyalni az egész­ségügy helyzetéről, ez a személy azon­ban nem az egészségügyi miniszter. Amennyiben nem sikerül megteremteni a megfelelő együttműködés feltételeit, az orvosi kamara a sztrájk lehetőségét is fontolóra veszi. Követeléseiket Roman Kováé mi­niszterelnök-helyettesnek adták elő, aki együttműködéséről biztosította őket és vállalta a koordinátor szere­pét. A Szlovák Orvosi Kamara egyéb­ként 15 ezer aláírást gyűjtött petíciójá­ra, amelyben többek között szerepel az is, hogy az orvosok nem vállalják a fele­lősséget a jelenlegi egészségügyi állapo­tokért. A kormányfő a rádióban Jelentős jelzés Levelet kaptam Antall Józseftől, Magyarország miniszterelnökétől, amelyben egy találkozót ajánl fel a bős—nagymarosi vízlépcső körüli köl­csönös kapcsolatok rendezésére — je­lentette ki a hét végén Vladimír Meéiar szlovák kormányfő rendszeres rádióbeli nyilatkozatában. Hozzátette még, a magyar fél ezen lépését döntő jelzésnek tartja a további­akra nézve. A betöltetlen jegybankelnöki funk­cióról a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom nem akarja saját képviselői­vel betölteni ezt a hivatalt, az elsődleges szempont a szakmabeli tudás. A helyre kevesen, többnyire idősebb emberek pályáznak, a fiatalok félnek a felelős­ségteljes funkciótól. Az új jegybankel­nököt a nemzeti tanács legközelebbi ülésén mutatják be. A legfelsőbb ellen­őrző hivatal igazgatói széke jelenleg szintén üres. Vladimír Meőiar szerint a DSZM és az ellenzék között megállapo­dás jöhet létre, mivel ebben a hivatal­ban két alelnöki hely is van. A kormányfő nyilatkozatában vissza­tért a képviselői fizetésekről szóló tör­vényre, amelyet a nemzeti tanács képvi­selői elfogadtak. A szavazás előtt, álla­pította meg a kormányfő, minden párt képviselői azon a nézeten voltak, hogy a béreket emelni kell. Ebből karitatív cé­lokra is szándékoznak áldozni a képvi­selők. A Magyar Kulturális Központ (Pozsony, Somolického 1/a) májusi rendezvényei: Május 5-éig: Makovecz Imre Magyar Pavilonja Sevillában (Színes fotókiállí­tás, Kultúrház Nagymegyer) Május 4-én, kedd 19.00 órakor „Csontváry” Huszárik Zoltán filmje (MKK) Május 11-én, kedd 18.00 órakor. Krúdy Gyulára emlékezünk (Irodalmi est, filmvetítés: Szindbád — MKK) Május 18-án, kedd 19.00 órakor „A nagy postarablás” Sőth Sándor filmvíg­­játéka (MKK) Május 21—23-án, péntek-vasárnap: T. K. Csontváry születésének 140. év­fordulója (Közös rendezvény a losonci Nógrádi Galériával, szimpózium, em­lékkiállítás, film) Május 25-én, kedd 19.00 órakor „A nagy postarablás” Sőth Sándor filmvíg­­játéka (MKK) Május 30-án, vasárnap 15.00 órakor: A magyar organikus építészet — kiállítás (megnyitó: Szlovák Nemzeti Galéria) Május 30-án, vasárnap 19.00 órakor Sütő András: Advent a Hargitán — drá­ma (A budapesti Nemzeti Színház ven­dégszereplése, Szlovák Nemzeti Szín­ház)______________________________ Magyar Cserkészfórum Környezetvédelem és „cserkészet” (Dunaszerdahely) — A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség székházában tar­totta a hét végén soros ülését a Magyarok Világszövetsége égisze alatt működő Magyar Cserkészfórum, ahol több külföldi cserkészszövetség is képviseltette magát. A háromnapos tanácskozás központi témája a környezetvédelem a magyar cserkészetben. Ennek programtervezetéről részletesen beszámolt a KMCSSZ kül­dötte. A SZMCS a program megvalósításához hozzájárul a WOSM-UNEP környe­zetvédelmi tervezetének magyar nyelvű kiadásával. Az SZMCS sajtóosztálya minden szerdán 24 oldalas színes MAGAZIN A Tele Maga­zinban: Magyar TV1, Magyar TV2, RTL, SAT 1, melléklettel jelenik meg. PRO 7, 3 SAT, Osztrák 1, Osztrák 2, DSF, TV5, SZTV1, SZTV 2, Super Chan­nel, MTV, Eurosport, Duna TV A lap közli a Magyar Rádió egész heti műsorát, minden számban színészképek, rejtvények és receptek. a szerdai szám ára csupán 5 korona Szabad Újság + Tele Magazin Műsor egész hétre Ez az, amit keresek! Pénzinséges időket élünk, amikor a pazarlásnak, hivalkodó költekezés­nek minden ál- vagy valóságos híre tüskésre borzolja idegeinket. Nép­haragot lobbantott az ezerkétszáz koronás szociális segély és a négyezer­­valahány koronás átlagkereset összevetése a minisztériumi és más hivatali emberek meg alkotmányos személyiségek maguknak megszavazott több tízezres jövedelmével. Csak megmondaná valaki, meddig türtőzteti magát a szegénység! Még képviselőink és minisztereink is csak szegény rokonok, mi többiek pedig rongyos koldusok vagyunk a Londonban székelő Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) alkalmazottaihoz képest, akiknek évi átlagfize­tése 46 ezer font sterling (több mint 2 millió 100 ezer korona). Nos, vigye a kánya, mondhatnánk, arrafelé talán ennyit szokás fizetni. Mondhatnánk, ha nem lenne itt más is. Az angol lapok kiderítették, hogy ez a derék intézet, amelyet azért hoztak létre, hogy a Nyugat nyomában settenkedő posztkom-Mi fog megváltozni az EBRD-ben? Kövér macskák a szegények bankjában munista kelet-közép-európai országokban a kis- és középvállalkozásokat, valamint a gazdasági élénkülést segítő állami projekteket támogassa, eddigi kétéves fennállása alatt kétszer annyit (284 millió dollárt) költött saját „újjá­építésére és fejlesztésére", mint az említett országoknak nyújtott hitelekre (142 millió dollár), fgy már indokoltnak látszik, hogy a brit lapok valóságos dúhrohamot kaptak a bank rezsiköltségeinek egyes tételeitől. Miközben mil­liók éheznek, az EBRD kövér macskái kilenc pazar saját „üzemi étterem” kínálatából válogathatnak (The Daily Mirror). Azok közül a moszkvaiak közül, akik órákon át sorakoznak annak reményében, hogy az üzletekben talán még kapnak valamilyen ennivalót, nyolcvanat kétszázharmincöt évig lehet­ne élelmezni abból az összegből, amelyet a bank székháza falainak már­ványburkolatára költött (Today). Ráadásul mindössze kétéves eredeti már­ványburkolatot vertek le, hogy carraraival cseréljék fel. Az osztrák Der Stan­dard című napilap felháborodva közli, hogy amikor a többi londoni bank a recesszió miatt törölte a karácsonyi ünnepséget, az Európa Bank 84 ezer dollárt költött munkatársainak és vendégeinek eszem-iszomjára. A német Der Spiegel okkal nehezményezi, hogy miközben a tékozló EBRD huszon­három kormányzót és hatszáz alkalmazottat részesít busás jövedelemben, az Európai Közösség Oroszország és Kelet-Európa megsegítésére létreho­zott bizottságának száznyolcvan hivatalnoka évente 1,6 milliárd dollár hitel folyósítását képes elintézni. „Ha mindezt Attali (az EBRD francia elnöke) túléli, az az egész Kelet-Európának nyújtott segítség lejáratását fogja jelen­teni” — mondta ki az egyik brüsszeli EK-hivatalnok. Jacques Attali bankel­nököt Waigel német pénzügyminiszter is figyelmeztette, mondván, ha bebi­zonyosodik, hogy az EBRD indokolatlan kiadásai valóban olyan nagyok, mint hírlik, fejek fognak hullani. A brit parlament egyik bizottsága már vizsgálni kezdte, hogyan gazdál­kodott a bank azzal a 40 millió font sterlinggel, amellyel Nagy-Britannia járult hozzá a pénzintézet alaptőkéjének megeteremtéséhez. Annyit máris megál­lapított, hogy a bank fölöslegesen dobott ki 18 millió fontot átmeneti szék­helyének berendezésére, ahonnan 22 hónap múlva végleges székházába költözött. Ennek felújítására viszont 55,5 millió fontot költött, túlnyomórészt a luxus és nem a célszerűség jegyében. Ha nem a bankdiplomácia berkeiben mozognánk, azt kellene monda­nunk, így jár a gazda, ha kecskére bízza a káposztát. De mivel nem mondták ezt az EBRD-kőzgyűlésen megjelent kormányzók és pénzügyminiszterek sem, hanem Attali urat újból megválasztották a bank főnökének, nekünk is meg kell elégednünk a magánrepülőgépével 800 ezer dollárt elutazgatott bankelnök kijelentésével, amely szerint a jövőben megzabolázza az intézet belső kiadásait, és olyan stratégiát fog alkalmazni, amely gyökeresen meg­változtatja az EBRD eddigi financiális politikáját. Mert a kritikusok a bank munkájával sem elégedettek, lassúnak, túl körülményesnek, bürokratikus­nak tartják. Olyannyira, hogy némelyek szerint (The Times) ha az EBRD nem létezne, ma senki sem gondolná ki. Mi nem lehetünk ennyire kategorikusak, hiszen az Európa Banktól Szlo­vákia is hiteleket vár, s hátha többet kap, ha a jeles intézet költekezésében önmérsékletet tanul. Az elégedetlenség piszkáló ördöge mindössze azért ágaskodik bennünk, mert valahogy mégsem tisztességes dolog, ha a ká­posztából a szakács eszi ki a húst. SZ. G. Menetjegy ár-emelés Losoncon is drágábban Május elsejétől drágábban utaz­nak a losonciak. A helyi tömegköz­lekedést igénybe vevő felnőtt sze­mélyek 3 korona helyett 4-et, a gyer­mekek 16 éves korig 2 koronát fizet­nek ezentúl. Négy koronát kell fizet­ni a gyermekkocsik szállításáért. A bérletek ára is változik: a havijegy 150 koronába, a negyedévi bérlet pedig 420 koronába kerül. Devizapiaci árfolyamok Érvényben Devizaárfolyamok valutaárfolyamok 1993. május 3-án Vételi Eladási Közép Vételi Eladási Közép Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 44,728 45,178 44,953 43,38 46,52 44,95 Ausztrál dollár 20,225 20,429 20,327 19,48 21,18 20,33 Belga frank (100) 87,501 88,381 87,941 85,30 90,58 87,94 Cseh korona 1,02 1,10 1,06 Dán korona 4,676 4,722 4,699 4,55 4,85 4,70 Finn márka 5,239 5,291 5,265 5,03 5,51 5,27 Francia frank 5,339 5,393 5,366 5,21 5,53 5,37 Görög drachma (100) 13,245 13,379 13,312 12,54 14,08 13,31 Holland forint 16,014 16,174 16,094 15,61 16,57 16,09 ír font 43,844 44,284 44,064 42,06 46,06 44,06 Japán jen (100) 25,573 25,831 25,702 24,88 26,20 25,54 Kanadai dollár 22,375 22,599 22,487 21,71 23,27 22,49 Luxemburgi frank (100) 87,501 88,381 87,941 84,88 91,00 87,94 Német márka 17,995 18,175 18,085 17,63 18,55 18,69 Norvég korona 4,252 4,294 4,273 4,12 4,42 4,27 Olasz líra (1000) 19,037 19,229 19,133 18,41 19,85 19,13 Osztrák schilling 2,558 2.584 2,571 2,51 2,63 2,57 Portugál escudo (100) 19,429 19,625 19,527 18,72 20,34 19,53 Spanyol peseta (100) 24,576 24,824 24,700 23,85 25,55 24,70 Svájci frank 19,950 20,150 20,050 19,52 20,58 20,05 Svéd korona 3,908 3,948 3,928 3,77 4,09 3,93 USA-dollár 28,442 28,728 28,585 27,89 29,29 28,59

Next

/
Thumbnails
Contents