Szabad Újság, 1992. december (2. évfolyam, 271-295. szám)

1992-12-01 / 271. szám

Holnapi számunkban: NYOLCOLDALAS MŰSORMELLÉKLET [jÖVff HETI TÉVÉ- ÉS BÁPIÓMCTSOr] Jan Strásky az EUROPMI küldöttségével tárgyalt A kis- és középvállalkozásokról Jan Strásky szövetségi miniszterelnök tegnap megbeszélést folytatott a Kis- és Középvállalatok Európai Bizottságának (EUROPMI) a tagúival A találkozó résztvevői elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a kis- és középvál­lalkozások nagy szerepet játszanak a nemzetgazdaságfejlesztésében. Brian Prime, az EUROPMI el­nöke emlékeztetett arra, hogy az Európai Közösség tagállamaiban a munkaképes lakosság 75 százalékát alkalmazzák ilyen vállalatok. Rámu­tatott, hogy a csehszlovákiai vállal­kozók szervezeteinek a bevonásával (Folytatás a 2. oldalon) Ügyfelet nem fogadunk! ti 2 0 01 Brüsszel után, Brüsszel előtt Bősi kérdőjelek, nézőpontok Véget ért a brüsszeli tárgyalások újabb fordulója Bős ügyében. Az egyik félnek sem sikerült jelentős áttörést elérnie (kiütéssel győzni), így mindenki önmagának megfele­lő módon számol be a tanácsko­zásról Olyan is akadt köztük, aki személyes érdekből hajlandó valót­lanságot is állítani. Július Binder, a Vízműépítő Be­ruházó Vállalat igazgatója, a cseh­szlovák küldöttség tagja (szombat; Szlovák Televízió): „A bősi vízmű hatásait november 21-e óta vizsgáló háromoldalú bizottság jelentése még csak napirendre sem került. A magyarok csak a létesítmény lerom­bolását tartják megoldásnak. Lehe­tetlen velük megegyezni. Amíg vala­ki határozottan meg nem tiltja, foly­tatjuk az építkezést.” Dominik Kodhger, a bősi vízerő­mű építéséért felelős szövetségi és szlovák kormánybiztos (vasárnap; szlovák sajtóügynökség): ,A brüsszeli tanácskozás résztvevői nagyra érté­kelték az Európai Közösség szakértői bizottságának gyors munkáját.” Pavol Vrsansky, a Szlovák Köz­társaság Külügyminisztériumának A DP a lusztrálási törvény megőrzéséért Forgácsolódik a jobboldal A Demokrata Pártot aggodalommal töltik el a feddhetetlenségi törvény hatá­lyon kívül helyezésére törekedő szlovák kormány által az átvilágításokkal kap­csolatban közzétett nyilatkozatok. Ivan Brndiar, a DP alelnöke egyúttal rámu­tatott, hogy a Meőiar­­kormány gyakorlatilag már hivatalba lépése pil­lanatától ignorálja a lusztrálási törvényt. Vé­leménye szerint a jogsza­bály érvénytelenítése „vad” átvilágításokhoz, bizalmas információkkal való visszaéléshez és ma­gas beosztású személyek zsarolásához vezethet, akik valamilyen módon együttműködtek a néhai Allambiztonsági Testü­lettel. A demokraták úgy vé­lekednek, hogy az alkot­mánybíróság helyesen döntött a lusztrálási tör­vény néhány rendelkezé­sének az elvetése ügyé­ben. Brndiar hangsúlyoz­ta: a Demokrata Párt síkra száll amellett, hogy a Szlovák Köztár­saságban is érvényben maradjon a jogszabály, mégpedig az alkotmány­­bíróság által hatályon kí­vül helyezett rendelkezé­sek nélkül. A párt tegna­pi pozsonyi sajtóértekez­letén szóba került a no­vember 28-án Zsolnán tartott végrehajtó bizott­sági ülés is. A testület tu­domásul vette a föderá­ció megszűnéséről szóló törvényt, de ismételten hangsúlyozta, hogy a vá­lásról népszavazás útján az állampolgároknak kel­lene dönteniük. Peter Mutlos pártel­nök a Konzervatív De­mokraták Pártjának megalakításáról — ame­lyet Peter Mi&Sík és Mi­­loslava Zemková volt DP-alelnök is támogatá­sáról biztosított — el­mondta, hogy ez további szétforgácsolódást idéz elő a jobboldali erők ese­tében. Egyúttal csalódá­sát fejezte ki, hogy nem sikerült véghezvinni a Demokrata Párt és a Polgári Demokrata Unió fúzióját. osztályvezetője, aki szintén részt vett a tárgyalásokon (hétfő; szlovák sajtóügynökség): „A tárgyalófelek kézhez kapták a szakértői bizottság jelentését. Méltatták a jelentés ki­dolgozóinak gyorsaságát és munká­juk minőségét.” Kocinger és VrSansky még azt is elmondta: a magyar féllel meg­egyeztek abban, hogy a Hágai Nem­zetközi Bírósághoz fordulnak, s az intézmény majdani döntését kötele­ző érvényűnek tekintik országaikra nézve, valamint az átmeneti helyzet miatt felmerült problémák megol­­(Folytatás a 2. oldalon) A Business Age folyóirat leg­frissebb száma szerint Nagy- Britannia leggazdagabb férfiú­ja a 67 éves Paul Raymond, akinek a londoni Sokában több sztripttzbár és más szóra­kozóhely van a tulajdonában. Szakemberek 1,5 milliárd fontra becsülték Raymond va­gyonát „Ha én vagyok a leg­gazdagabb, akkor ennek az or­szágnak szörnyű állapotban kell lennie" — nyilatkozta Pa­ul Raymond aki eredetileg pap akart lenni Vagyonára a Nyugaton viszonylag elterjedt módon tett szert, ingatlanokba fektetett be. Örököse nincs, mivel lánya nemrég halt meg kokain túladagolás következ­tében, feleségétől elvált, fiát pedig kitagadta. Az egyedüli személy, aki gazdagabb nála, II. Erzsébet angol királynő (Telefotó: CTK/AP) Ma kezdődik a bírósági tárgyalás Négyszeres gyilkos a vádlottak padján A Pozsonyi Városi Bíróságon ma kezdődik a 41 éves Jozef S. négy­szeres gyilkos ügyének a tárgyalá­sa. A különösen veszélyes, vissza­eső bűnöző 1990 júniusa és 1991 augusztusa között négy fiatal lány életét oltotta ki. Az eddig nyolcszor büntetett Jo­zef S. a köztársasági elnök amnesz­­tiarendelete értelmében 1990. már­cius 10-én szabadult a lipótvári fegy­intézetből, ahol egy jugoszláv állam­polgárságú nő megöléséért ült. Az 1978-ban történt bűncselekmény ügyében előbb halálos ítéletet mondtak ki rá, de fellebbezés után a bíróság 15 évi szabadságvesztés­büntetésre változtatta az ítéletet. Ebből tíz és fél évet ült le, szabadu­lása után rövid ideig fűtőként Mari­ánske Láznéban dolgozott. Első ál­dozata egy 15 éves lány volt, akit 1990 nyarán ölt meg a konopiátéi kastély melletti erdőben. A bűncse­lekmény elkövetése után néhány nappal egy vonatban ismerkedett meg újabb, 18 éves áldozatával, aki­nek életét Pozsonyban, a vaskutacs­­kai erdőparkban oltotta ki. Még 1990 októberében Jozef S.-t 8 havi szabadságvesztés-büntetésre ítélték illegális fegyvertartásért. Sza­badulása után meglátogatta rabtár­sának élettársát, s azzal az ürüggyel, hogy a lány barátja találkozóra hív­ta, kicsalta Pozsonybesztercére, s a közeli erdőben megfojtotta a mit sem sejtő 18 éves áldozatát. Két hó­nappal később, 1991 júliusának az elején egy másik rabtársának 18 éves lányát hívta erdei sétára. Ő volt Jozef S. utolsó áldozata. A nyilvánosság bizonyára feszülten várja a tárgyalást, ugyanis rendkívüli hidegvérrel elkövetett brutális gyükas­­ságokról van szó. A rendelkezésünkre álló információk szerint a vádlott min­dent meg fog tenni a per időtartamá­nak a meghosszabbítására, a bíró és az ügyész félrevezetésére. A SZABAD ÚJSÁG szerkesztősége azonnali belépéssel felvesz REKLÁMÜGYNÖKÖKET Jelentkezni lehet a szerkesztőségben te­lefonon (071210-39-94; 07/210-39-98) vagy személyesen, naponta 8 és 18 óra között- Kór, amely rettegésben tartja a világot <9‘ A leány vonzó volt, dús keblű, roppant kívánatos. A fiatalember nem is tudott ellenállni a csábí­tásnak. Azt hitte, joga van neki is a tiltott gyümölcsre, azt gon­dolta, lop néhány boldog percet az élettől... Aztán hazament. Ott­hon takaros felesége várta. Fia­tal házasok voltak. Néhány hó­nap múltán már el is feledkezett a kalandról. Testében viszont örök nyomot hagyott a pásztor­óra. Minderről azonban jó ideig sejtelme sem volt. Egyszer rosszul lett. Nem ko­moly az ügy, csak tüdőgyulla­dás, nyugtatta meg az orvos, nem kell sokáig nyomnia a kór­házi ágyat, pár nap alatt rendbe jön s hazamehet. A vizsgálat azonban meglepő eredményt mutatott. A fiatalember menthe­tetlen. A főorvos is csak halkan merte kimondani a diagnózist: — AIDS! A férfi odahaza bevallott min­dent. Aztán feleségét és pár hó-Az AIDS nem kegyelmez napos kislányukat is elkísérte a szakrendelőbe. Az orvosok egy ideig reménykedtek, ám a tüze­tes vizsgálat kétséget kizáróan beigazolta: mind a ketten vírus­­hordozókká váltak, a leányka már az anyaméhben megfertő­ződött. Testükben azóta bomba ke­tyeg, az időzítő szerkezetet azonban nem lehet leállítani! Az AIDS kegyetlen kór, gyó­gyíthatatlan fertőző betegség, korunk pestise, válogatás nélkül öl. Nem menekülhet halálos öle­léséből a jól szituált orvospro­fesszor, a népszerű popénekes, a híres sportoló sem... Tudjuk mór, hogy elsősorban és legfő­képp nemi kapcsolat útján ter­jed, terjesztői pedig homosze­xuálisok, prostituáltak és kábító­szerélvezők. De ezzel még ko­rántsem teljes a lista! A gyakori partnervál(toga)tás szintén ko­moly rizikófaktor'lehet. A kór­okozó ellen nem létezik haté­kony gyógymód vagy oltó­anyag. A vírus — legalábbis a szak­emberek állítása szerint — leg­inkább vérrel, ondóval és hü­­velyváladókkal terjed. A kór első felfedezése, 1981 óta, az AIDS betegséget kiváltó HÍV vírus a világon több mint 13 millió felnőttet és megközelítő­leg 1 millió gyermeket fertőzött meg. A fertőzöttek közül mint­egy 5 millió személynél már ki is fejlődött a betegség, s a baj­bajutottak egyre duzzadó tábo­rából megközelítőleg két és fél millió ember meg is halt. Sajnos nem minden vírushordozó is­mert, ezért az adatok csak becs­lés értékűek, a valóságban a fertőzöttek száma ennél jóval magasabb lehet. Az Egészségügyi Világszer­vezet számításai szerint 2000- ben legalább 35-40 millió fertő­zött lesz a világon és a megbe­tegedettek száma megközelíti majd a 12-18 milliót. Ez idáig a kór hordozói és terjesztői közé leginkább a homoszexuális vagy biszexuális férfiak tartoz­tak, 1990-ig a nők csupán a ví­rushordozók 20 százalékát tet­ték ki, 1992 elejére azonban ez a szám megduplázódott. Aggasztó a helyzet a gyere­kek esetében is. Az apróságok (Folytatás a 2. oldalon) Gazdasági stratégia nélkül nem megy

Next

/
Thumbnails
Contents