Szabad Újság, 1992. december (2. évfolyam, 271-295. szám)

1992-12-01 / 271. szám

2 Szabad ÚJSÁG Belföld 1992. december 1. POZSONYBAN tegnap rendkívüli ülésen foglalkozott a jövő évi szlovák költ­ségvetésjavaslatával a gazdasági és szociá­lis érdekegyeztető tanács. A háromoldalú testület áttekintette a beget- és társada­lombiztosítási alapról, továbbá az egész­ségügyi biztosításról szóló törvény terve­zetét is. IvAN KOéARNÍK cseh miniszterel­nök-helyettes, pénzügyminiszter tegnapi prágai sajtóértekezletén közölte, hogy becslések szerint 125 milliárd koronára te­hető a Cseh Köztársaság adóssága, amely a kiadási tételek között a jövő évi költség­­vetési törvényben jelenik meg első alka­lommal. Szavai szerint az adósságok a kö­vetkező években fokozatosan törlesztik, 1993-ban mintegy 13,5 milliárd koronát. E/UBOMÍR DOLGOS szlovák priva­tizálási miniszter nem érti, hogy csehor­szági kollégája, Jifí Skalicky miért nyilat­kozta a múlt héten, hogy a cseh nemzeti vagyonalap nem adja ki a részvényeket azoknak a szlovák állampolgároknak, akik a vagyonjegyes privatizálás első hullámá­ban csehországi vállalatokba fektették be pontjaikat. DolgoS szerint a kuponos pri­vatizálásról folytatott tárgyalások során nem merült fel ez a követelés, hogy „szim­metrikusak” legyenek a csehországi és szlovákiai vagyonjegykönyv-tulajdonosok­­nak a másik köztársaságbeli befektetéseik. Az AISA független ügynökség által október 19-e és november 2-a között vég­zett felmérés eredményei szerint a Cseh Köztársaságban a lakosság 22, a Szlovák Köztársaságban pedig a megkérdezettek 19 százaléka támogatja a válást. A föde­ráció megőrzését a polgárok mintegy 30 százaléka kívánja. A megkérdezettek csaknem 50 százaléka nincs teljesen meggyőződve a kettéválás elengedhetet­len voltáról. A SZLOVÁK kormány gazdasági ta­nácsa tegnapi ülésén megvitatta a papír- és bútoripar korszerűsítésére vállalandó költségvetési garanciák nyújtására vonat­kozójavaslatot. A tanács egyúttal tájékoz­tatót hallgatott meg az egészségügyre szánt pénzeszközök felhasználásáról, majd foglalkozott az iparpolitikára vonatkozóan előterjesztett javaslattal. Ivan LEXA, a szlovák kormányhiva­tal vezetője feljelentést tett Milan tilnf, a Szövetségi Belügyminisztérium független bizottságának volt alelnöke ellen, aki az F 1-es csatorna vasárnapi vitaműsorában úgy vélekedett, hogy a szlovák kabinetben vannak olyan emberek, akiket az egykori Állambiztonsági Testület ügynökeként vagy a Népi Milícia vezető tisztségviselője­ként tartottak nyilván, s a lusztrálási tör­vényt Szlovákiában azért helyezik hatá­lyon kívül, hogy ezen emberek előtt meg­nyíljon az út az érvényesülés felé. BOMBARIADÓ volt tegnap a Cseh Rádió ostravai szerkesztőségében. Reggel kilenckor egy névtelen telefonáló közölte, hogy az épületben pokolgépet helyezett el. A rendőrség tájékoztatása szerint a mint­egy 200 alkalmazottnak el kellett hagynia a rádió székházát, de a hatóságok nem ta­láltak bombát. Januárban új választások Kassán Tizenketten egy helyre Amint arról már korábban beszámoltunk, január 23-án új főpolgár­mester megválasztására kerül sor Kassán. Annak ellenére, hogy ennek a tisztségnek a betöltése nemcsak felelősségteljes, hanem szinte kilá­tástalanul bonyolult feladat is, 12 jelölt kíván harcolni a választópol­gárok kegyeiért Négyen — Martin Jalé, Viktor Kasper, Stefan Hudleiner és Ladislav Oloxa (ez utóbbi a Kelet-szlovákiai Mú­zeum igazgatója) — független jelöltként indulnak. Rudolf Bauert, a jelenlegi pol­gármester-helyettest — aki a város ügyeit intézi — a KDM—SZPDP—MPP koalí­ció támogatja. Peter Holéezy, a Zöldek Pártjának, Jozef Horvát, a Republikánus Pártnak, Jozef IJcsko a Szociáldemokra­ták Szövetségének, Július Olexa pedig a Munkapártnak a jelöltje. A papírforma szerint Stefan Dario (Demokratikus Bal­oldal Pártja) legesélyesebb, mivel a hely­hatósági választásokon csak néhány száz szavazattal kapott kevesebbet, mint a győztes. Feltehetően nehézségeket fog okoz­ni két további jelölt ügye, ugyanis Gejza Szabó, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom, Jaroslav Hlinák pedig a DSZM, a Szlovák Nemzeti Párt és a Keresztényszociális Unió színeiben in­dulna. Kétséges, hogy egy mozgalom állíthat-e két jelöltet. Az Együttélés egyelőre nem kötelezte el magát egyet­lenjelölt mellett sem. (balassa) Hogyan tovább, egészségügy? Sobona optimista Sajtótájékoztatót tartottak tegnap a szlovák egészségügyi minisztérium ve­zetői. A legfontosabb téma az egészségügyi biztosítás volt, illetve az ide vonatkozó törvényjavaslatok kidolgozása. Viliam Soboria tárcavezető sze­rint az egészségügy privatizációja hosszú folyatnál lesz, java része állami kézben marad. Ez a privatizáció nagyon bonyolult, mivel a tulajdonviszo­nyok nincsenek rendezve. Sobofta elmondta: nem hajlandó arra, hogy külső nyomásnak engedve meggon­dolatlan lépéseket tegyen. Az egészségügy igen el van adósodva, azt persze senki nem tudja, ki a felelős. A gyógyszerhiány vi­szont nem az eladósodás következménye, hanem a rossz elosztásé, és valószínűleg az állami gyógyszertárak rugalmatlansága is szerepet játszik. Az utóbbi időben több magántulajdonban levő gyógyszertár nyűt meg, amelyek lényegesen jobban működ­nek az államiaknál. A helyzet a miniszter szerint sokat javult, ennek ellenére vannak gyógyszerek, amelyekből még mindig nagy a hiány (például inzulin). „Az egészségügyi biztosítás jóval igaz­ságosabb és gördülékenyebb módon fog működni, mint Csehországban” — jelen­tette ki Sobofía. Szavai szerint ennek kere­tében a jövőben a polgárok úgynevezett biztosítási igazolványt kapnak. A szociális szempontból aktív rétegek rendszeresen fizetik majd a biztosítási díjat, a gyermek­ek és a nyugdíjasok biztosítását pedig az állam dotálja, ők automatikusan részesül­nek az egészségügyi biztosításban. Viliam Sobofta reagált a nyitrai kórház alkalmazottjainak a felhívására is, amely­ben a hazai egészségügy jelenlegi helyze­tét kifogásolják, és többek között az egészségügyi dolgozók fizetésének emelé­sét követelik. Ellenkező esetben sztrájkkal és egyéb intézkedésekkel fenyegetnek. A miniszter szerint „a felhívás mögött olyan személyek állnak, akik csak a hazai egész­ségügy hitelét rontják. Az orvosoknak ma is meg van minden eszközük arra, hogy hivatásukat maximálisan ellássák. Az egészségügyi ellátás a megfelelő jogi nor­mák között működik, amelyek eddig is jók voltak, feltéve, ha betartották őket. A vi­szonyok javításáról nem beszélhetünk ad­dig, amíg a jelenlegi problémákat állami szinten nem rendezik”. -zsé-Bősi kérdőjelek, nézőpontok (Folytatás az 1. oldalról) dása érdekében 14 napon belül ismét összeülnek Brüsszelben. (Nem lenne szabad olyan embereket bevenni egy kül­döttségbe, mint Binder úr, akinek nevét már több hasonló, a közvéleményt félre­vezető kijelentés jelzi — a szerk. meg.) „A tárgyalófelek számára világossá vált, hogy a Duna elterelése felelőtlen tett volt, és kétséges az erre irányuló munkák minősége” — szerepel a ma­gyar külügyminisztériumnak a brüsszeli tárgyalásokról kiadott nyilatkozatában. A szlovák politikusok válaszai: D. Kocinger — „Ez misztifikáció, a mű ellenállt még a múlt heti, ez évszak­ban váratlan magas vízállásnak is, ami bizonyítja a munkák jó minőségét.” VrSansky szerint „semmi alapja a fent említett kijelentésnek”. Mikulás Pákh, a Hydrostav Rész­vénytársaság vezérigazgatójának helyet­tese: „A bősi vízerőmű lehetővé tette, hogy a Duna melléki falvak lakossága még csak nem is tudott a múlt héten bekövetkezett árvízveszélyről.” Tény: a dunacsúni árapasztó mű­tárgy védelmére emelt gát az árvíz során nem tudta megvédeni a létesítményt a víz pusztításától, és két rekesztőtábla a Mosoni Duna vizében kötött ki, egy pedig a csehszlovák oldalon; még ma sem működik a baloldali bősi zsilipkam­ra hidraulikus emelőkarja; kétséges a rekesztőgát bal oldalán emelt kerülő­csatorna sorsa, niivel annak zsilipjei már az árvíz előtti nyomást sem bírták ki; továbbá hasonló vízállás a felvízcsa­torna üzembe helyezése előtt soha nem okozott árvízveszélyt... (tüdő) Tragikus közlekedési baleset történt tegnap a Trencséni járásban. A szerencsétlenség következtében kigyulladt a személygépko­csi, s benne égett az autó négy utasa. Ké­pünkön a kiégett gépkocsi (TA SR-felvétel) Az AIDS (Folytatás az 1. oldalról) már az anya méhében megfertőződhetnek! Legtöbb fertőzött a be­tegség „szülőhelyén”, az afrikai kontinensen talál­ható. Az Amerikai Egye­sült Államokban csak az idén mintegy 40-80 ezer személy fertőződött meg. Európában a múlt évben 75 ezer embert kerített ha­talmába ez a betegség. A fertőzés a karibi térség­­• ben, valamint Észak- és Dél-Amerikában terjed különösen gyorsan. Az e­­lőrejelzések szerint az ez­redfordulóra Ázsiában lesz a legtöbb vírushor­dozó. A következő három esztendőben az AIDS mintegy 4 millió személy­nél fejlődik ki, s mintegy 5,7 millió felnőtt és 1,2 Jclitcs nélküli híranyag; CTK, TA SK nem kegyelmez millió gyermek válik po­tenciális halottá, azaz ví­rushordozóvá. Csehszlovákiában ok­tóber utolsó napjáig 160 vírusfertőzöttet tartottak nyilván, közülük 32 volt AIDS-beteg. Hatvanöt százalékuk homo- és bi­szexuális. Ott tartunk te­hát, ahol az USA tartott a fertőzés kezdetén! Nem kerüli el a kór Szlovákiát sem. Szlová­kiában a szakemberek eddig 34 vírusfertőzöttről tudnak, közülük négyen betegedtek meg. A har­mincnégyből tizenhár­mán külföldi diákok és vendégmunkások vol­tak, ezek azonban már elhagyták az országot. Az egészségügyi dolgo­zók szerint az új társada­lmigazdasági helyzet, el­sősorban pedig a turiz­mus nagyban elősegíti az AIDS terjedését. Mindössze egyetlen szlovákiai állampolgár fertőződött meg vérát­ömlesztéssel, a tranzfú­­ziót Csehországban haj­tották végre. A véradók vérét nálunk 1986 óta HIV-vírustesztnek vetik alá. A fertőzés veszélye tehát vérátömlesztés ré­vén kizárt! Vigyázzunk hát ma­gunkra, egymásra, hisz mindenkinek kedves az élete! (Az írásban sze­replő számokat, adato­kat a Szlovák Köztár­saság Egészségügyi Mi­nisztériuma és az Egész­ségügyi Intézet munka­társai bocsátották a mi­nap tartott sajtótájékoz­tatón az újságírók ren­delkezésére.) December elseje AIDS-ellenes világnap! (zolczer) Ügyfelet nem fogadunk! Nap mint nap láthatjuk, sőt a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy egyes hivatalok már szinte az égig nőttek. Bennük kurtarokolyás hölgyek parádéz­nak, angolosan öltözött urak „dolgoznak”, irányítanak vagy olykor-olykor az ügyféllel packáznak... Pedig hát, a hivatal van a polgárért, nemde? A minap (1992. november 25-én, szerdán reggel, az ügyfélfogadás „hiva­talos" napján) felkerestem Dunaszerdahelyen a telekkönyvi hivatal magas intézményét, hogy apám néhány hektár szántójáról-legelőjéről kikérjem a tulajdonjogi bejegyzés másolatát, amelyre az esetleges elkonfiskálás meg­szüntetéséhez, az eredeti tulajdonoshoz való visszajuttatáshoz van szükség. Ugyanis a földhivatal csak ennek az okmánynak a benyújtása alapján „in­tézkedik" a jogfosztás éveiben egy firkantással elvett ingatlan sorsa felől. (A pár holdas magyar parasztoktól csak abban az esetben konfiskálták el ősi földjüket vagy a verejtékkel szerzett csekélyke vagyonukat, ha nem reszlo­­vakizáttak", bár megeshet, hogy a „szlovák nemzetiségüket vissza nem ve­vők” papíron valamilyen oknál fogva — leginkább a „felejtés" játszott közre —, továbbra is tulajdonosok maradta, nekik és az örököseiknek szerencsére nem kell az „anulálásért" megalázkodniuk. Hát, az említett telekkönyvi hivatal 1992. november 1-jétől egészen az év végéig nem fogad ügyfelet, hirdeti megföllebbezhetetlenül a főnök úr, Nagy Gyula kettes számú irodaajtajára kitűzött „tájékoztató”. Tudni kell, hogy a föld-visszajuttatási igényt — a rendelkezés alapján — pedig csak 1992. de­cember 31-éig lehet benyújtani a fent említett kivonatok kíséretében, mert ellenkező esetben a jogosult elesik ettől a „kegytől”. Volt olyan is a várakozók hosszú sorában, aki — mint az Ekecsről elszármazott hölgy — Mladá Boles­­lavból utazott a hivatalba, jómagam „csak" Komáromból „vettem" a fáradt­ságot, sokan a környékről... Nagy úr, jogos fölháborodásunkra, főképp az egyik „tisztviselő-hölgye" lekezelő cinizmusának a hatására, még szóba sem akart állni velünk. Csak erélyes föllépésre mondta el, hogy Pozsonyból, „fent­­ről” kapta a megbízást az „Ügyfelet nem fogadunk!" kiírásra; a körlevelet is megmutatta. Gondoltam, ha már „itt vagyok”, bemegyek a közjegyzőségre, hátha meg­tudhatom a konfiskálás tényét, jobb esetben a nemlétét. Ugyanis, apám hagyatéki eljárása ezért „szünetel”, mert annak idején (még az év márciusá­ban) a dunaszerdahelyi közjegyzőség nem kapta kézhez az ide vonatkozó adatokat a Vágsellyén levő levéltárból. Folyó év augusztusában érdeklődtem Kovács László doktor úr titkárnőjétől az ügy felől, aki udvariasan és jóindu­lattal (hál’ Istennek, akadnak kivételek, de sajnos, kevesen) elmondta, hogy még mindig nincs válasz a sellyei archívumból, de legyek nyugodt... Érdek­lődjem októberben-novemberben, de kizárólag szerdai napon. Még, hogy nem fontos, hogy személyesen kérjem, ill. kerestessem ki a levéltár anyagát. Legnagyobb meglepetésemre a jegyzőségre sem juthattam be, holott a Kovács doktor úr által vezetett hivatal kényesen ragaszkodik a szerdai napi ügyfélfogadási időpont tiszteletben tartásához: a jegyzőséget elbarikádozták (fizikailag is) azzal a „hirdetménnyel", hogy „Nincs félfogadás!" Ejnye-ejnye: ha a Führer hasonlóan körúlbástyáztatta volna Berlint, lehet, hogy még min­dig a háborús éveket élnénk... A fentiek „jóvátételére" vagy a végzetesen közeledő december végi hatá­ridő meghosszabbítására a parlamenti képviselők, Varjú János, Bartako­­vics István, valamint Rózsa Ernő' és mások közbenjárását is kérjük! A dunaszerdahelyi telekkönyvi hivatalból és a közjegyzőségről „kirekesz­tettek” nevében: CSIBA GÉZA Szlovák Földműves Párt Támogatásért támogatás „A Szlovák Földműves Párt a közös állam alkotmányos úton történő meg­szűnését szorgalmazta. Látva, hogy a kettéválás folyamata visszafordíthatat­lan, elállt eredeti javaslatától, azaz nép­szavazás megrendezésétől. A felelős­séget azonban azoknak a politikai pár­toknak kell vállalniuk, amelyek meg­gyorsították e folyamatot” — mondta el tegnapi sajtótájékoztatóján Pavel De­­linga pártelnök. A gazdasági és szociális problémák megoldása a kormány feladata lesz. A párt vezetüi szerint a vagyonelosztás — remélhetőleg — békésen fog lezajlani, és Szlovákia megkapja a neki járó részt. A szövetkezetek transzformációja kap­csán elhangzott, hogy a földművesek számítanak a kormány támogatására, s ennek fejében ők is segítenék a kormány elképzeléseinek megvalósítását. A párt múlt héten Kassán a válságos helyzetből való kilábalás lehetőségeiről tárgyalt, s javaslatot terjesztett a parlament elé. Többek között a kormány jövő évi adó­politikáját is bírálta. (s. balta) A kis- és középvállalkozásokról (Folytatás az 1. oldalról) lényegesen fokozható az itteni kis- és középállatok aktivitása az egész európai kontinensen. Jan Strásky kiemelte: an­nak ellenére, hogy a szövetségi kor­mánynak már meg vannak számlálva napjai, addig is szorgalmazza, hogy ne csupán a mammutcégeket, hanem a ki­sebb vállalatokat is fejlesszék, s ennek érdekében arra törekedik, hogy ehhez cseh—szlovák szerződések megkötésé­vel is megteremtse a feltételeket. Meg­jegyezte, hogy Csehszlovákiában a négy évtizedig tartó „elnyomás” után is talál­hatók bátor, sikeres vállalkozók, első­sorban a legkisebb cégeknél. Szavai sze­rint ezzel szemben a középvállalkozások terén mindeddig bátortalanság tapasz­talható, de elmarad a támogatás is, ame­lyet ez a szféra megérdemelne. f---------------------------:-----------------------------: Devizapiaci árfolyamok ^ _________________________________________u Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1992. december 1-jén Vételi Eladási Közép-Vételi I Eladási Közép-Devlza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 43,126 43,560 43,343 41,51 44,65 43,08 Ausztrál dollár 19,535 19,731 19,633 18,43 20,13 19,28 Belga frank (100) 86,826 87,698 87,262 84,18 89,46 86,82 Dán korona 4,622 4,668 4,645 4,40 4,70 4,55 Finn márka 5,567 5,623 5,595 5,32 5,80 5,56 Francia frank 5,266 5,318 5,292 5,13 5,45 5,29 Görög drachma (100) 13,703 13,841 13,772 12,55 14,09 13,32 Holland forint 15,895 16,055 15,975 15,41 16,37 15,89 ír font 46,933 47,405 47,169 43,97 47,97 45,97 Japán jen (100) 22,920 23,150 23,035 22,14 23,46 22,80 Kanadai dollár 22,269 22,493 22,381 21,33 22,89 22,11 Luxemburgi frank (100) 86,826 87,698 87,262 83,32 89,44 86,38 Német márka 17,869 18,049 17,959 17,50 18,42 17,96 Norvég korona 4,370 4,414 4,392 4,19 4,49 4,34 Olasz líra (1000) 20,386 20,590 20,488 19,24 20,68 19,96 Osztrák schilling 2,540 2,566 2,553 2,49 2,61 2,55 Portugál escudo (100) 19,842 20,042 19,942 18,72 20,34 19,53 Spanyol peseta (100) 24,745 24,993 24,869 23,82 25,52 24,67 Svájci frank 19,777 19,975 19,876 19,35 20,41 19,88 Svéd korona 4,174 4,216 4,195 3,99 4,31 4,15 USA-dollár 28,626 28,914 28,770 28,07 29,47 28,77

Next

/
Thumbnails
Contents