Szabad Újság, 1992. szeptember (2. évfolyam, 194-219. szám)

1992-09-01 / 194. szám

/ JSAG Közéleti és gazdasági napilap KEDD 1992. szeptember 1. II. évfolyam 194. szám Ára 2,30 korona OLVASÓINK FIGYELMÉBE! Holnapi számunk ismét a „hagyományos”, nyolcoldalas MŰSORMELLÉKLETTEL Jelenik meg Peter MattoS első sajtóértekezlete A demokraták a föderáció hívei A Demokrata Párt a föderációt a nyi sajtóértekezletén Peter Mattos, szlovákiai lakosság szempontjából a párt vasárnap megválasztott új el­­megfelelőbb államjogi elrendezési nöke mondta. Megjegyezte — s ez­­formának tartja, mint az önálló köz- zel valójában a hét végi pártkong­­társaságot. Ezt a DP tegnapi pozso- (Folytatás a 2. oldalon) Újra nyilvános szavazás lesz az SZNT-ben * Észérvek és érzelmi kitörések Tegnap röviddel 14 óra után Po­zsonyban a Szlovák Nemzeti Ta­nácsban megkezdődött a szlo­vák parlament 5. plenáris ülése, melynek egyetlen napirendi pontja volt: az alkotmányterve­zet vitája. Ivan Gasparovic, az SZNT elnö­ke megnyitóját követően Duka Zó­lyomi Árpád, az Együttélés frakció­­vezetője élt a javaslattal, hogy ve­gyék le a napirendről az alkotmány­­tervezet vitáját, mivel az számos el­lentmondást tartalmaz, sok kérdés­ben pedig egyenesen nem felel meg a fejlett demokratikus jogállamok alkotmányos rendjének. A napi­rendről történő szavazás során a 143 jelenlevő képviselő közül 29 tá­mogatta Duka Zólyomi Árpád ja­vaslatát. Ezt követően a DSZM egyik kép­viselője javasolta, hogy az alkot­mány elfogadásáról nyilvános, név szerinti szavazást tartsanak; erre a DBP képviselője javasolta, hogy kombinált — gombnyomásos és kézfeltartásos — legyen a szavazás. Frantisek Miklosko (KDM) tárgyi észrevétellel élt, mondván, az ilyen cirkusz szégyen a törvényhozásra... (Folytatás a 2. oldalon) A Polgári Demokrata Unió októberben tartandó köztár­sasági közgyűlésén dől el a párt to­vábbi sorsa. Ezt tegnapi pozsonyi sajtóértekezletén Martin Porubjak, a PDU elnöke jelentette ki, aki ezzel alkotmány érvényes lesz. Peter Ta­tár az új szlovák alkotmánnyal kap­csolatban bírált néhány dolgot, amely lehetetlenné teszi az állam demokratikus működését és a hatal­mi szervek tevékenységének az el­A PDU-nak saját alkotmányjavaslata van Beolvadna egy jobboldali blokkba Szövetségi munkaügyi minisztérium Szeptember 30-áig működik Szlovák Televízió Nemzetiségi magazin Ma este 17.15-kor újra jelent­kezik a televízió magyar adása. A tartalomból: 1) Beszélgetés Dobos Lászlóval a Magyarok III. Világtalálkozója után; 2) A kezdődő iskolaév kapcsán a tankönyvekről; 3) Hogyan segít a munkanélküli­ség enyhítésén a Varia Kft; 4) Samária ’92 — régi zenei na­pok Somorján; 5) Nyári gondok a páti termálfür­dőben; 6) Körkép a szárazság katasztro­fális hatásáról; 7) Kulturális ajánlatok. Műsorvezető: BÁRDOS ÁGNES Miroslav Macek szövetségi miniszter­elnök-helyettes, a föderális munkaügyi tárca megbízott vezetője tegnapi sajtóér­tekezletén közölte, hogy a Polgári De­mokrata Párt és a Demokratikus Szlová­kiáért Mozgalom között született politikai megállapodás értelmében a Szövetségi Szociális és Munkaügyi Minisztérium szeptember 30-án befejezi tevékenységét, s hatásköreit az illetékes köztársasági mi­nisztériumokra ruházzák át. A miniszterelnök-helyettes a meg­szűnő tárca eddigi munkájáról szólva elmondta, hogy munkatársai törvény­módosítási javaslatokat dolgoztak ki a társadalom- és betegbiztosításról, az anyasági szabadság időtartamának a meghosszabbításáról, a foglalkoztatás­politika finanszírozásáról, valamint a nyugdíjak valorizálásáról. „Most már kizárólag a nemzeti tanácsokon múlik, hogyan jár el a novellizálási javaslatok elfogadása terén” — tette hozzá. Miroslav Macek közölte: a Cseh Köztársaságban azt tervezik, hogy a csa­ládi pótlékot 1994 januárjától az állami szociális támogatás keretében folyósít­ják majd. összefüggésben elmondta, hogy ha Szlovákiában kialakul egy erős jobb­oldali politikai erő, akkor a PDU nem mond nemet az esetleges fúzi­óra sem. Porubjak hangsúlyozta, hogy az egyesülést akkor is szorgal­mazná, ha ennek az lenne az ára, hogy a PDU megszűnik. Ezzel való­jában a Demokrata Párt hét végén tartott kongresszusának az eredmé­nyeire is reagált, amelyek azt tükrö­zik, hogy a politikai élet kiegyensú­lyozása érdekében jobboldali pártok blokkját kell létrehozni. A PDU szerint amennyiben elfo­gadják a szlovák alkotmány kor­mányjavaslatát, akkor az ellentétbe kerül az érvényes föderális alaptör­vénnyel, s így Szlovákiában kettős jogállapot alakul ki, mivel mindKét lenőrzését. Elsősorban a majdani ál­lamfőnek a parlamenttel szembeni politikai felelősségét, továbbá azt említette meg, hogy a kormány visszaadhat a parlamentnek tör­vényeket. Tatár közlése szerint ezért a PDU kidolgozott egy olyan alkotmányjavaslatot, amely egy mo­dern demokratikus állam alaptörvé­­(Folytatás a 2. oldalon) A z idei augusztus az MXévszázad legszára­zabb, legforróbb hónapja­ként íródik be a meteoroló­gia lörénetébe. Szlovákia területén augusztusban 25 olyan nap volt, amikor a hő­mérő higanyszála (jóval) 30 fok fölé emelkedett. Ezért el­mondható, hogy a Szlovák Köztársaság földrajzi hely­zetére nézve csaknem az egész hónap trópusi volt A hidrometeorológiai intézet tegnapi tájékoz­tatása szerint a nyári káni­kula a múlt héten érte el csúcspontját. Ekkor a nap­pali hőmérséklet 33 és 37 fok közölt váltakozott. Po­ben sem okozott örömet. Az összes szlovákiai folyó vízszintje is jelentősen Hosszú, forró nyár (volt) Jön az „eny zsonyban és Nagytapol­­csányban 38 fokot mértek. A szokatlan szárazság el­sősorban a mezőgazdasá­got sújtotta: sok helyen csaknem teljesen kiszáradt a kukorica és a naprafor­gó. A hőség a szőlőskertek­visszaesett, hiszen — főleg délen és délnyugaton — az egész elmúlt hónap folya­mán szinte nem hullott egy csepp eső sem. A teljes „ki­száradás" fenyegeti a Ga­­ramot, az Ipolyi és több más folyót. Szepsinél a Bódvából mintegy hét kilo­méteres szakaszon már el is tűnt a víz Amint azt Gustáv Otruba, a Szlovák Hidrometeorológiai Inté­zet munkatársa elmondta, ma már „enyhül” a káni­kula. Nyugat-északnyugat felől hidegebb levegő érke­zik Közép-Európa fölé, s a hőmérséklet néhány fokkal visszaesik. Ami a szeptem­beri előrejelzéseket illeti, nagyobb mennyiségű csa­padék is várható, de ez az augusztusi esőhiányt csak kis mértékben csökkenti Megjelent a szeptemberi száma. Röviden a tartalomból: Sárgarépa ágyásban és bakháton; Mitől édese­­dik a burgonya; Új növényvédelmi műszercsalád; Telepítés előtt a talaj­­untságról; Eijesztés fajélesztővel; Időszerű növényvédelmi tanácsok; ősszel vethető gyógynövényeink; A nyulak elválasztása és felnevelése; Gyakori malacbetegségek a háztáji­ban; Harcban a költésmeszesedés­­sel; Mit kínál az EKR-szaknap? Mi­ért kevés a mezei nyúl Szlovákiá­ban? Ötletek és tanácsok farmerek­nek, gazdaasszonyoknak és horgá­szoknak. Keresse a Jó Gazda szeptemberi számát. Kapható az újságárusoknál, a kertészeti szakboltokban és a vidé­ki élelmiszerboltokban. A legismertebb csehországi zAnapilapok tegnap részle­tesen foglalkoztak az országban kialakult helyzettel, s ezen belül főleg az új szlovák alkotmánynak szenteltek nagy figyelmet. A Lidové novinyben Stefan Hríb Meíiar nemzeti tanácsa cí­mű kommentárjában a Szlovák Nemzeti Tanács alkotmányjogi bizottságának pénteki üléséről ír. Felteszi a kérdést, hogy vajon Szlovákiában még létezik-e parla­menti demokrácia, hiszen a kép­viselők döntéseinek kisebb a sú­lya, mint Vladimír Meíiar meg­emelt hangjának. A szerző szerint nagy figyelmet kell szentelni an­nak, hogy a szlovák kormányfő Cseh lapok a szlovák alkotmányról Ha nem kínálják, kérje! Meciar kezében az egész törvényhozás? már többször tapasztalhatta: a megfélemlített szlovák parlament révén bármikor mindent véghez­­vihet, amit akar. Hozzáfűzi: „Az SZNT pénteken Meőiar nemzeti tanácsává alakult át, amely a De­mokratikus Szlovákiáért Mozga­lom és a Szlovák Köztársaság kormánya után további egysze­mélyes szerv, és egy következő vastag szög a szlovák demokrácia koporsójába.” „Lavírozás az alkotmánnyal”, ez az, ami a Mladá fronta Dnes kommentárja szerint éppen Szlo­vákiában történik. A szerző, Ivó Slavík emlékeztet azokra a bizal­mas információkra, melyek sze­rint Vladimír Meőiar múlt ked­den kísérletet tett a szlovák alkot­mány tervezetének a visszavoná­sára, de nem járt sikerrel, mivel a Szlovák Nemzeti Párt ellenállásá­ba ütközött. Slavík szerint Meőiar tudatára ébredt, hogy nem volna túl szerencsés a kialakulófélben levő önálló állam szempontjából, ha az alkotmányt szoros szava­zatkülönbséggel fogadnák el. „Amennyiben a kormányfő úgy dönt, hogy el kell halasztani az alaptörvény jóváhagyását, akkor két lehetősége van. Vagy felelős­ségre vonja a Demokratikus Bal­oldal Pártját és a Szlovák Nemze­ti Pártot az alkotmány szabotálá­­sáért,- destabilizálva ezzel az amúgy is kiélezett szlovákiai poli­tikai életet. Van azonban elegán­sabb lehetősége is, az pedig az, hogy a föderáció felosztásáról szóló politikai megállapodásokra hivatkozva vonja vissza az alkot­mányjavaslatot. A lépést aztán az észrevételek tüzetesebb áttekin­tésével indokolná. Ezzel kielégít­hetné saját, nemzeti orientáltságú híveit és az ellenzék jelentős ré­szét is” — áll a Mladá fronta Dnes tegnapi kommentárjában. „Talán a kánikula számlájára írható, hogy megpuhul az olyan szilárdnak tűnő konstans alapál­lás, amilyen a DSZM magatartá­sa lesz a Szlovák Nemzeti Tanács­ban az alkotmányjavaslat megvi­tatása során” — ezt már a tegnapi Prostor írja, amelynek munkatár­sa ugyancsak visszatér az alkot­mányjogi bizottság pénteki ta­nácskozására. A szerző megemlí­ti, hogy az új szlovák alaptörvény javaslata értelmében a parlament alkotmánytörvénnyel semmissé nyilváníthatja egy népszavazás eredményét is. A napilap idézi Peter Weiss­­nek, a DBP elnökének a követelését, aki szerint az alap­törvény ne csupán a jelenlegi kormány számára és a mostani megbízatási időszakra készüljön, hanem évtizedekre. „Csakhogy a DSZM elnökének hajtása és nyomása nem engedi meg, hogy a Szlovák Köztársaság összes polgárának megfelelő alkot­mányról gondolkodjon” — áll a Prostorban. PAVOL SLOVAK: „A hírszerzés nem lesz a félelem minisztériuma” /—ís0r''~\f-'0 ^ ■<o >xP^vJO /

Next

/
Thumbnails
Contents