Szabad Újság, 1992. szeptember (2. évfolyam, 194-219. szám)

1992-09-01 / 194. szám

Belföld 1992. szeptember 1. 2 Szabad IIJSÁG Észérvek és érzelmi kitörések VeLKÉ MEZlftííÍBEN tegnap ülést tartott a Szakszervezeti Szövetsé­gek Csehszlovák Konföderációja Főta­nácsának elnöksége. A testület megálla­pította, hogy a tagállomány javarészt po­zitívan reagált annak az elemzésnek az eredményeire, amelyet a szakszervezeti konföderáció hozott nyilvánosságra az állam szétesésének a következményéről. Jan Brandejs szóvivő tájékoztatása sze­rint az elnökség tudomásul vette, hogy az államjogi elrendezési problémákból ere­dően megváltoztak a Csehszlovák Gaz­dasági és Szociális Érdekegyeztető Ta­nács munkájának a feltételei. A CSEHSZLOVÁK Állami Banknak a leszámítolási díjtétel csökkentésére vo­natkozó döntése nyomán a Szlovák Mező­­gazdasági Bank mától egy százalékkal csökkenti az általa szeptember 1-jétől nyújtandó ütemek kamatlábát. Ludovít Vitárius titkárságvezető közölte, hogy a rövidlejáratú hitelek esetében 12, a köze­pes lejáratúkéban 13, a hosszúlejáratú hi­telek esetében 14 százalékos kamatot szá­mít fel a pénzintézet. A LIBERÁLIS Szociális Unió nem tartja legálisnak a Polgári Demokrata Párt és a Demokratikus Szlovákiáért Mozga­lom között folyó tárgyalásokat az államjo­gi elrendezés kérdéséről. Mindez a párt prágai sajtókonferenciáján hangzott el. Frantiáek TrnKa elnök elmondta, hogy amennyiben változik a helyzet, kénytele­nek lesznek átértékelni álláspontjukat, de alapvető kérdésekben nem lépnek vissza. (Folytatás az 1. oldalról) Ennek ellenére 82 támogató szava­zatnak köszönhetően nyilvános, név sze­rinti lesz a szavazás. Az alkotmánytervezetet a kormány nevében a miniszterelnök, Vladimír Meéiar indokolta. Beszédében — a tőle megszokott módon — az érzelmekre próbált elsősorban hatni. Elmondta, Szlovákia történelmi pillanatokat él át, ő és politikai mozgalma pedig toleráns, nem magának, hanem Szlovákiának ké­szít alkotmányt. Felhánytorgatta, hogy az alkotmánytervezetet még meg sem tárgyalták, sok képviselő már igyekezett lejáratni azt. Holott más országokban az a nap, melyen az alkotmányt elfogad­ják, államünnep. Meéiar az alkotmányt a törvények törvényének nevezte, mely ellenében semmi nem tehető, s mely a jogrend egészét alakítja át. Meéiar hangsúlyozta: ez az első olyan alkot­mány, amelyet az SZNT külső befolyás nélkül fogad el, bár a tervezettnél ké­sőbb. Kiemelte, az európai standardnak megfelelően dolgozta ki a kormány az alkotmánytervezetet; a nemzet állama a legmagasabb államforma, melyet a világ ismer. Kifelé tehát Szlovákia nemzetál­lam, belül, magában a Szlovák Köztár­saságban nem az, mert a kormány nem tette magáévá a szlovák nacionalizmust, de a kisebbségek nacionalizmusát sem tűri meg. Meéiar indoklásában támadta a KDM és a magyar koalíció képviselőit, mondván, az egyik nem elég erős, a másik két mozgalom pedig csak saját magát képviseli. Jozef Moravéík szövet­ségi külügyminiszterre hivatkozva kije­lentette, szerte a világban elfogadható­nak és az átlagot meghaladónak tartja a kisebbségi jogokat, melyeket a tervezet rögzít. Milan Seéansky, az SZNT alkot­mányjogi bizottságának elnöke, a bi­zottsági viták során felhozott módosító javaslatok előterjesztője csupán a politi­kai egyezségben megfogalmazottakkal ismertette meg a plénumot, s javasolta, hogy az elvetésre, illetve az elfogadásra ajánlott javaslatokról egyben — an block — szavazzanak. Az augusztus 18-án megkötött frak­ciók közti egyezség értelmében a frakci­ók egy-egy képviselője ismertette klubja álláspontját. Csáky Pál (MKDM) és Rózsa Ernő (EPM) állásfoglalásában kifejtette, mit ki­fogásolnak klubjaik az alkotmányban és bejelentették, hogy annak elfogadását nem támogatják. (Beszédeikre később még visszatérünk.) Rózsa Ernő szerint ez az alkotmány a szocialista kollektivizmus bélyegeit hordja magán, az államot védi a polgárral szemben ahelyett, hogy viszo­nyukat szabályozná. Ján í'.amogursky (KDM) egy átmeneti alkotmány elfoga­dását ajánlotta, s ezt be is terjesztette módosító javaslatként. Jozef Pro kei (SZNP), Peter Weiss (DBP) és Augustin Marián Húska (DSZM) azon véleményé­nek adott hangot, hogy reméli, az alkot­mánytervezet elfogadható lesz. —ngyr— M egalakult a Keresztényszo­ciális Unió. A párt szóvivője, Helena Bast­­lová a Csehszlovák Sajtóiroda munkatár­sának nyilatkozva elmondta, hogy az unió centrumpárt szeretne lenni, mert nem akar kitérni a politikai élet bármely képvi­selőjével folytatandó párbeszéd elől. A POLGÁRI Demokrata Unió kassai képviselői a helybeli főpolgármester levál­tását követelik. A lépést Ján Kopnictynek és négy munkatársának tizenhat napos ka­nadai tanulmányútja váltotta ki. Az őket fogadó vállalkozókkal való találkozást a kassai alkotmány és demokráciavédő hiva­tal egykori munkatársa Andrew Tibor Adam von Rhédey szervezte, akit időköz­ben kitiltottak Csehszlovákiából. Bár hár­muk útját a kanadai fél fizette, kettejük útiköltségeire a csaknem üres városi pénz­tárból 55 ezer koronát fizettek ki, ezen fe­lül fejenként 616 kanadai dollár zseb­pénzt, amely összesen több mint 71 ezer koronát tesz ki. Az utat semmilyen önkor­mányzati szerv nem hagyta jóvá. POZSONYBAN kinevezték az egész­ségügyi biztosítótársaságok első tíz igazga­tóját. Az okleveleket Tibor ÓuriS, a Szlo­vák Egészségügyi Biztosítások Intézeté­nek igazgatója adta át. Az új vezetőket kö­szöntötte Viliam Soborta szlovák egész­ségügyi miniszter is. PoSTYENBEN tegnap megnyílt az immunológusok közép-európai nyári egyeteme. A hatnapos rendezvény célja, hogy a résztvevők eszmecserét folytassa­nak az elméleti immunológia legújabb eredményeiről. A 75 fiatal tudományos dolgozó és 24 lektor a világ tizenhárom országából érkezett Pöstyénbe. JaROSLAV KRÍÉ, a Cseh Köztár­saság közegészségügyi főorvosa cáfolta a Béres József által a közelmúltban tartott ostravai sajtótájékoztatóján tett kijelen­tést, miszerint Csehszlovákiában engedé­lyezték a Béres-cseppek forgalmazását, s így ez hamarosan kapható lesz a patikák­ban. Krß kijelentette: a Cseh Köztársaság semmilyen szerve nem hagyta jóvá a Bé­res-cseppek terjesztését, ezért a készít­mény behozatala a cseh piacra jogellenes. Stanislav RYBAN, a szlovák bel­ügyminisztérium szóvivője tegnap délután nyilvánosságra hozott nyilatkozatában el­mondta, hogy a délutáni órákig még nem sikerült megfékezni a Pozsonytól nyugat­ra, Lozomó térségében pusztító erdőtü­zet. Közlése szerint az erős szél nagyban segíti a lángok továbbterjedését. A tűzol­tóság nagy erők bevonásával éjszaka is folytatta a küzdelmet a több hektáron pusztító tűzzel. Roman Kovái miniszterelnök-helyettes, Vladimír Meliar kormányfő, valamint Milan KAalko, a külkapcsolatok minisztere és Ludovít iemák gazdasági miniszter a Szlovák Nemzeti Tanács ülésén. Látszólag ajiangulat nem rossz... (Fotó: TK SR) PAVOL SLOVÁK: i kim ni lesz a félelem liiisztériia’ „Minden politikai pártnak és mozga­lomnak tudomásul kell vennie, hogy míg a Szövetség Biztonság Hírszerző Szol­gálat igazgatói székében fogok ülni, nem engedem meg hogy ez az intézmény újra a félelem minisztériumává váljon” — mondta a szlovák sajtóirodának adott tegnapi exkluzív interjújában dr. Pavol Slovak, akit szeptember folyamán ne­veznek Id a csehszlovák titkosszolgálat főnökévé A hírszerzés majdani vezetője a to­vábbiakban elmondta: „Személy szerint úgy gondolom, hogy a Szövetségi Biz­tonsági Hírszerző Szolgálatnak nem kellene olyan egyszerű emberek ügyei­vel foglalkoznia, akiket a mindennapi életben más problémák aggasztanak. Olyan kérdésekre kell összpontosíta­nia figyelmét, amelyek kárt okoznak a köztársaságnak. Ez pedig a terroriz­mus, a kábítószer-kereskedelem, a szervezett nemzetközi bűnözés, vala­mint az állambiztonság külső vagy bel­ső veszélyeztetése." Pavol Slovák szerint Csehszlovákia esetleges szétesésének politikai megál­lapodások nyomán kellene bekövetkez­nie. Rámutatott, hogy a változások kö­vetkeztében valószínűleg novellizálják a hírszerző szolgálatról szóló törvényt is. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy ő, mint a titkosszolgálat új vezető-Jelzés nélküli híranyag: CSTK, TK SR je, ehhez fogja tartani magát. Egyúttal megjegyezte, hogy most még nem be­szélhetünk a Szövetségi Biztonsági Hír­szerző Szolgálat felosztásáról vagy ha­tásköreinek a nemzeti köztársaságokra való átruházásáról. Arra a kérdésre, vajon a hírszerzés milyen titkos anyagokhoz jutott Vladi­mír Meéiar szlovák miniszterelnök sze­mélyéről — ahogyan erről a titkosszol­gálat igazgatóhelyettese, Vladimír Pal­kó tájékoztatott —, Pavol Slovák azt válaszolta, hogy nincsenek információi elődje tevékenységéről. „Csacai járási rendőrparancsnokként ilyen bizalmas információkhoz nem férhettem hozzá. Erről azoknak kellene nyilatkozniuk, akiket Baéinsty (a hírszerzés volt főnöke — a szerk. megj.) vagy a miniszterelnök úr lépései közvetlenül érintettek” — tette hozzá. Egyébként Pavol Slovák eredeti fog­lalkozására nézve vasutas, később a Tfi­­neci Vasműben, majd egy Karvinái já­rásbeli bányában dolgozott. Ami az új­ságírókhoz fűződő viszonyát illeti, erről a következőket mondta: „Nem utasítom vissza a sajtó tájékoztatását, ellenkező­leg, őszinte kapcsolatokat ápolok az új­ságírókkal, de ezt ahhoz a feltételhez kötöm, hogy ők is hasonlóan viselked­nek velem szemben. Minden újságíró­nak meg kell értenie, hogy a titkosszol­gálat nem hozhat nyilvánosságra min­dent, ugyanis vannak olyan tények, amelyeket titokban kell tartani.” Magyarország ismeri el elsőnek Szlovákiát? A gazdasági kapcsolatok erősítése „Amennyiben az önálló Szlovákia tiszteletben tartja az eu­rópai politikai együttműködés elveit, semmi nem áll útjában annak, hogy az európai és a nemzetközi közösség tagja­ként ismerjék ei. Magyarország e folyamat élén állhat” — jelentette ki Bába Iván magyar külügyi államtitkár-helyettes a Magyar Hírlapnak adott interjújában. A szlovák—cseh válás minden szempontját nem lehet előre megjósolni. Igen valószínű azonban, hogy a szlovák—magyar gazdasági kapcsolatok megerősödnek és a kölcsönös egymásra utaltság tovább nő — mondotta az államtitkár-helyettes Jeszenszky Géza pozsonyi látogatásával kapcso­latban. Bába Iván lehetségesnek tartotta, hogy Szlovákiában nagyobb arányú gazdasági vagy szociális megrázkódtatásokra kerül sor, aminek kedvezőt­len következményei lehetnek néhány magyar ágazatra. A magyar külgaz­dasági kapcsolatok minisztériuma, az ipari és kereskedelmi minisztérium, a pénzügyminisztérium és a külügyminisztérium előrejelzéseket készítenek a várható szlovákiai fejlődésről. Számításokat végzünk ugyan, de még korai lenne ezek közzététele, mondotta Bába Iván. A dunai vízlépcsővel kapcso­latban kijelentette, hogy Magyarország kész a probléma kétoldalú megol­dására úgy, hogy ne kelljen sem a Nemzetközi Bírósághoz, sem az Európai Közösséghez fordulni. Arra a megjegyzésre, hogy a szlovák kormány állí­tólag nagy reményekkel tekint Dél-Szlovákia és a szomszédos magyar te­rületek együttműködésére, Bába Iván közölte: a magyar kormány ezt min­den erejével támogatja, mert ez a szoros együttműködés természetes útja. A kormányközi kapcsolatok ehhez megteremtik a megfelelő keretet. Ján Klepáő szerint A mozgalmak ideje lejárt O qJ q/J Ján Klepácnak, a Szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom elnökének a véleménye szerint a mozgalmak ideje már lejárt. Közlése szerint az SZKDM októberi közgyűlésén a mozgalom szilárd struktúrájú, világosan megfogalmazott programú párttá alakul át. Mindezt tegnap Pozsonyban tartott sajtóértekezletén jelentette ki, s hang­súlyozta, hogy az átalakuló mozgalom vagy kereszténydemokrata, vagy keresz­tényszociális, vagy néppárt lesz. Klepáé a továbbiakban ismertette a mozgalom tanácsának a nyilatkozatát, melyben a testület felszólítja az összes parlamenti pártot és mozgalmat, hogy hagyják figyelmen kívül a párt- és egyé­ni szempontokat, amelyeknek nincs he­lyük az alkotmányjavaslat vitájában. A tanács egyúttal követeli, hogy a képvise­lők legyenek tudatában a „történelmi szempontból meghatározó alkotmány­elfogadási aktusban, s ezzel a nemzet­közi szubjektivitással rendelkező szuve­rén szlovák állam alapjainak a lerakásá­ban vállalt felelősségüknek. Az SZKDM elnöke megjegyezte: ma már nincs idő arra, hogy ideiglenes alaptörvé­nyeket fogadjanak el vagy módosítsák a föderális alkotmányt, de ”lvan Camo­­gurskynak az ’önálló Szlovákia a közös államban ’-típusú ekvilibrisztikájára sem". Bartolomej Kunc, a mozgalom alel­­nöke szerint Szlovákiában nem jöhet létre jobboldali blokk, amíg azok a pár­tok, amelyek szeretnének beletartozni, nem veszik figyelembe a nemzeti eman­cipációval és a nemzeti követelésekkel kapcsolatos aspektusokat. A demokraták a föderáció hívei (Folytatás az 1. oldalról) resszuson elfogadott nyilatkozatot is­mertette —, hogy ha bekövetkezik a kö­zös állam felbomlása, akkor ezt a De­mokrata Párt tiszteletben fogja tartani, s úgy fog működni, hogy a „különválási károk” a lehető legkisebbek legyenek. A demokraták felszólították a hason­ló meggyőződésű pártokat, hogy kezd­jék meg a tárgyalásokat a politikai egye­sülésről, létrehozva ezzel egy aktív jobb­oldali szubjektumot. Ezzel kapcsolat­ban Peter Mattoä a DP-hez legközelebb álló partnernek az egykori szlovák kor­mánykoalíciót és a Polgári Demokrata Pártot nevezte meg. Az előző elnök, Ján Holcík a válasz­tási sikertelenséggel és a pártban kiala­kult problémákkal indokolta meg le­mondását. Beolvadna egy jobboldali blokkba (Folytatás az 1. oldalról) nye lehetne, s ezt nyilvánosságra is hoz­za. A sajtóértekezleten Ján Piáút volt oktatásügyi miniszter részleteket közölt arról, hogyan jártak el Anton Hajdúk­nak a Nagyszombati Egyetem rektorává történt kinevezése során, amely vélemé­nye szerint összhangban volt az alkot­mánytörvénnyel. Mint elmondta: bár a felsőoktatási törvény értelmében a rektort az egyete­mi szenátus válassza meg, Hajdúk kine­vezése idején azonban — tekintettel ar­ra, hogy újonnan létesült felsőoktatási intézményről van szó — ez a testület még nem létezett. Ján Piáút úgy véleke­dett, hogy a botrányt közvetlenül Július Kováé professzor robbantotta ki, akit személyes ambíciók fűznek e tisztség betöltéséhez. Devizapiaci árfolyamok Érvényben; Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1992. szeptember 1-jén Vételi Eladási Közép-Vételi Eladási Közép-Devlza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 52,62 53,68 53,15 51,32 54,46 52,89 Ausztrál dollár 18,94 19,32 19,13 17,96 19,66 18,81 Belga frank (100) 91,34 93,18 92,26 89,18 94,46 91,82 Dán korona 4,87 4,97 4,92 4,74 5,04 4,89 Finn márka 6,83 6,97 6,90 6,61 7,09 6,85 Francia frank 5,52 5,64 5,58 5,39 5,71 5,55 Görög drachma (100) 15,17 15,47 15,32 14,11 15,65 14,88 Holland forint 16,70 17,04 16,87 16,31 17,27 16,79 ír font 49,71 50,71 50,21 48,05 51,41 49,73 Japán jen (100) 21,52 21,96 21,74 20,94 22,26 21,60 Kanadai dollár 22,25 22,69 22,47 21,52 23,08 22,30 Luxemburgi frank (100) 91,34 93,18 92,26 88,32 94,44 91,38 Német márka 18,84 19,22 19,03 18,57 19,49 19,03 Norvég korona 4,75 4,85 4,80 4,62 4,92 4,77 Olasz líra (1000) 24,65 25,15 24,90 24,06 25,50 24,78 Osztrák schilling 2,68 2,74 2,71 2,65 2,77 2,71 Portugál escudo (100) 21,55 21,99 21,77 20,65 22,27 21,46 Spanyol peseta (100) 29,03 29,61 29,32 28,27 29,97 29,12 Svájci frank 21,07 21,49 21,28 20,75 21,81 21,28 Svéd korona 5,15 5,25 5,20 5,01 5,33 5,17 USA-dollár 26,54 27,08 26,81 26,11 27,51 26,81

Next

/
Thumbnails
Contents