Szabad Újság, 1992. július (2. évfolyam, 153-167. szám)

1992-07-15 / 153. szám

tACNC f#W#MOSrWA*»ll |4FORMACnE ST«EP»SKO ipeci*!. «AfSNfcl KN'ZNtCE • 29 • BijNAJSKA 5 TIE#• / m m Közéleti és gazdasági napilap MAI SZAMUNKBAN: tévé- és rádióműsor MELLÉKLET szer ja 1992. július 15. II. évfolyam 153. szám Ára 2,30 korona Megkezdődött a Szlovák Nemzeti Tanács második ülése A kormány programnyilatkozata A Szlovák Nemzeti Tanács tegnap délután megkezdődött második ülé­sén Vbidütír Meciar miniszterelnök előterjesztette a szlovák kormány programnyilatkozatát A parlamenti tanácskozás előtt még ülést tar­tott a kab net is, s a napirendre utólag felvett első pontként megvitatta azokat az észrevételeket, amelyek a programnyilatkozattal kapcsolat­ban az SZNT-bizottságokban hangzottak el. ment elé terjeszthesse programnyi­latkozatát. A szlovák kabinet ülése csütörtökön délután folytatódik. (Folytatás a 2. oldalon) Prága és Róma gazdasági kapcsolatai Olasz benzinkutak Olaszország meg van győződve arról, hogy Csehszlovákiá­ban minden döntés­nek békés, demokra­tikus úton szereznek érvényt, s ezzel előse­gítik a közép-európai stabilitás megőrzését. Ezt a Jan Strásky szövetségi miniszter­elnökkel tartott talál­kozója után Frances­co Olivieri prágai olasz nagykövet jelen­tette ki. A diplomata szavai szerint az olaszországi vállalkozók bíznak Csehszlovákiában és a leghatékonyabb együttműködési for­mák alkalmazását sürgetik. Elmondta, hogy már több olasz cég fektetett be tőkét Csehszlovákiában. Példaként az ENI-t hozta fel, amely rövid időn belül 30-35 üzemanyagtöltő állo­mást kíván megnyitni az ország területén. A körmi ny egyúttal áttekintette a szövetségi kormány programnyi­latkozatát is, ezen belül a csehszlo­vák kabinet bizonyos hatásköreinek a köztársasági kormányokra való át­ruházásával foglalkozott. Ezt köve­tően megszakították a kormány ta­nácskozását, hogy Meőiar a parla-Parlamenti pártok a szlovák szuverenitásról Mit hoz? (És mit visz el?) Az Együttélés és az MKDM parlamenti klubjainak ÁLLÁSFOGLALÁSA a Szlovák Köztársaság szuverenitásáról szóló SZNT-deklaráció javaslatával kapcsolatban Mi, szabad választások útján megválasztott képviselők, akik legitim módon képviseljük főleg a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebb­ségek közli kikerülő választóink érdekeit, kinyilatkoztatjuk, hogy teljes mértékben elismerjük a nemzetek önrendelkezési jogát. Tekintettel arra, hogy az összes társadalom önrendelkezése a polgár szuverenitásából ered, nem csupán a nemzeteknek, hanem a nemzeti kisebbségeknek is joguk van az önrendelkezésre, mégpedig az önigazga­tási elvek érvényesítésével identitásuk megőrzése érdekében. Legelső bb érdekünk a jogállam, a demokratikus intézmények és me­chanizmusok megőrzése, valamint fejlesztése. Ezért a szuverenitási nyilatkozatot csak azzal a feltétellel támogathat­juk, ha a Szlovák Nemzeti Tanács 1) elismeri a nemzeti kisebbségi önkormányzat elvét s alkotmánnyal és a nemzetközi megállapodások megtartásával szavatolja a kisebbségek jo­gait; 2) a szuverén állam alapjaként elismeri a Szlovák Köztársaság összes polgárát; 3) megtartja az alkotmányos utat és az érvényben levő törvényeket, amelyből az ered, hogy az állam csak alkotmányos úton válhat szét. A „tervek" szerint a Szlovák Nem­zeti Tanács július 17-én, pénteken kiáltja ki a szlovák szuverenitást. Ebből az alkalomból a Csehszlo­vák Sajtóiroda azzal a kérdéssel fordult a parlamenti pártokhoz, mozgalmakhoz, hogy ez a lépés vé­leményük szerint milyen hatással lesz Csehszlovákia helyzetének to­vábbi alakulására, illetve hogy mi­képp fognak reagálni a szuverenitás kinyilatkoztatására. Az alábbiak­ban néhány politikai erő vezetőjé­nek a véleményét ismertetjük Frantisek Miklosko, a Keresz­ténydemokrata Mozgalom SZNT- beli képviselői klubjának elnöke el­mondta, hogy ha ez megtörténik a javasolt határozat értelmében és ha augusztus 20-án elfogadják az új szlovák alkotmányt, akkor de facto új állam jön létre. „Csehszlovákiá­ban defmiálhatatlan viszonyok ala­kulnak ki. A szuverenitás kikiáltása után a kormánypártok vállalják ma­gukra a politikai felelősséget” — tet­te hozzá. A sajtóiroda kérdésére válaszolva Václav Benda, a Keresztényde­mokrata Párt elnöke kijelentette: „A Szlovák Köztársaság szuvereni­tásának kikiáltása csupán egy továb­bi logikus lépés volna, amely azt tá­masztaná alá, hogy Szlovákia vissza-Duray Miklós és Bugár Béla nyilatkozata fordíthatatlanul az önállóságot akarja, illetve ez a lépés világosan je­lezné, hogy tarthatatlan a közös ál­lam további megőrzése. Magának a szuverenitás kinyilatkoztatásának nincsen olyan jogi jelentősége, hogy valamilyen közvetlen lépésekkel kel­lene reagálni rá.” Vladimír Miskovskjí, a Szlovák Nemzeti Párt titkára úgy vélekedett, hogy ezzel a lépéssel Szlovákia lát­hatóbbá válik külföld felé. Egyúttal közölte, hogy az SZNP semmilyen lépést sem tesz az önállóság kikiáltá­sa után. Zbynék Közel, a Csehszlovák (Folytatás a 2. oldalon) Elutasítjuk Meciar vádjait és fenyegetéseit A júniusi parlamenti választások eredményei értelmében a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom— Együttélés Politikai Mozgalom— Magyar Néppárt koalíció képviselői az egyedüliek, akik programjuk sze­rint legitim módon képviselik a Az MKDM továbbra is a párbeszéd híve Csak a demokratikus út járható... (Munkatársunktól) — Sajtótájékoztatót tartottak tegnap Pozsonyban a Ma­gyar Kereszténydemokra­ta Mozgalom vezetői. Mint azt Bugár Béla, a mozga­lom elnöke, Csáky Pál és Fóthy János parlamenti képviselők elmondták, az MKDM Elnöksége szük­ségét érezte, hogy a szlovák újságírókat is tájékoztassa az új kormány programnyi­latkozatával, Vladimír Me­­ciarnak és több más vezető szlovák politikusnak a ma­gyar kisebbséget sértő kije­lentéseivel, valamint a Szlovák Köztársaság szu­verenitásának deklará­ciójára vonatkozó javaslat­tal, illetve a hazai politikai életben egyre gyakrabban mumusként emlegetett magyar területi autonómi­ával kapcsolatos állásfogla­lásáról. A mozgalom vezetői rö­vid értékelésükben rámu­tattak, hogy az új szlovák kormány programnyilatko­zata túlzottan általános, és egész sor nem eléggé vilá­gos pontot tartalmaz, ame­lyek ezáltal ködösítik a (Folytatás a 2. oldalon) nemzeti kisebbségek jogait a Szö­vetségi Gyűlésben, valamint a Szlo­vák Nemzeti Tanácsban. Rögtön a választások után java­soltuk Vladimír Meciarnak, a győz­tes szlovákiai párt elnökének, hogy találkozzunk és tárgyaljunk a jogál­lam további építésében és a demok­rácia fejlesztésében való részvéte­lünkről. A demokratikus intézmény­­rendszer kiépítéséhez és a jogi viszo­nyok rendezéséhez az is hozzátarto­zik, hogy legalább olyan szinten old­ják meg jogilag a nemzeti kisebbsé­gek helyzetét, amilyet jogi mini­mumként a helsinki folyamat kere­tében elfogadott nemzetközi doku­mentumok határoznak meg. Sajnos, sem az utóbbi két évben, sem pedig most, a választások után nem te­remtettek elegendő teret vélemé­nyünk kinyilvánításához és a nemze­ti kisebbségek helyzetének rendezé­sében való részvételünkhöz. Az elmúlt két esztendő folyamán e tekintetben a nemzeti etatista erők nyomására — tiltakozásunk el­lenére — visszalépések történtek. Bíráló nyilatkozatainkat — főleg az utóbbi napokban — az egyedüli szlovákiai kormánypárt és baráti pártjai, a Szlovák Nemzeti Párt és a Demokratikús Baloldal Pártja ré­széről negatívan, a szlovák nemzet és az állam ellen irányuló nézetek­ként értékelik. Álláspontunk ilyen értékelését ellenségesnek tekintjük, amely a kisebbségellenes pszichózis keltésére irányul. Már több alkalommal egyértel­műen megállapítottuk, hogy támo­gatjuk a szlovák nemzeti önrendel­kezési folyamatot, amelyet politikai, (Folytatás a 2. oldalon) A lenni, vagy nem lenni kérdése eldőlt Két héttel ezelőtt azzal búcsúzott lapunk szer­kesztősége a Tisztelt Olvasóktól, hogy a mai nap, július 15-e eldönti, megszűnik-e vagy újra meg­jelenik a Szabad Újság. Nos hát: itt vagyunk. Az elmúlt két hét alatt laptulajdonost-kiadót cserélt napilapunk. Mától a Madách—Posoni­­um Kft. lapjaként jelenünk meg, s szerkesztőségi gárdánk minden tagja azon lesz, hogy minél jobb újságot tegyen az olvasó asztalára. Nem könnyű időkben folytatjuk azt a munkát, amit egyáltalán nem könnyű időkben kezdtünk. Ko­rábbi kiadónk, a Gazda Kft. olykor erején felül is segítette megjelenésünket, megmaradásun­kat, s bár eljutott végső lehetőségei határáig, ne­künk most illő köszönetét mondanunk azért, amit a Szabad Újság megjelenéséért megtett. Mától közéleti és gazdasági napilapként kerü­lünk a Tisztelt Olvasó asztalára. Közéletiként, mert olyan a társadalmi és politikai légkör or­szágunkban, hogy bőven van mit mondanunk róla nekünk, kisebbségben élőknek is. Naponta érnek bennünket olyan vádak, amelyeket nem hagyhatunk szó nélkül, naponta történnek-szü­­letnek olyan fontos, sorsunkat befolyásoló dön­tések, amelyekről tudnunk kell, amelyekre meg kell tanulnunk reagálni. Szerkesztőségünk to­vábbra is a tisztességes tájékoztatás, az egyenes beszéd elkötelezettje, nemzeti kisebbségünk érde­keinek szem előtt tartója akar lenni. A változó gazdasági helyzetben pedig továbbra is szeret­nénk híreinkkel, cikkeinkkel tájékozódási lehe­tőséget, segítséget nyújtani, hogy szellemiekben és anyagiakban egyszerre gyarapodjunk, mivel erősek, önfenntartók csak így lehetünk. Természetesen, lapunk a jövőben is csak az Önök támogatásával létezhet, maradhat fenn, Tisztelt Olvasóink. Ha Önök fontosnak tartják létét, ha megvásárolják, előfizetik, ha kitartóan kérik minden nap újra és újra, akkor is, ha a lapterjesztők csak nehezen állnak kötélnek... Mert szándékainknak, munkánknak csak ak­kor van, akkor lesz értelme, ha minél többen válnak olvasóinkká azok közül, akiknek a lapot szánjuk. N. GYURKOVITS RÓZA i 3V ■ A\ „'Uw i cu: (vvb\í

Next

/
Thumbnails
Contents