Szabad Újság, 1992. július (2. évfolyam, 153-167. szám)

1992-07-15 / 153. szám

2 Szabad ÚJSÁG 1992. július 15. A CSEH NEMZETI TANÁCS máso­dik ülésén tegnap a cseh kormány prog­ramnyilatkozatával foglalkozott A parla­ment egyes bizottságai egyetértésüket fe­jezték ki a dokumentumtervezettel kap­csolatban. A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMI BANK nem rendelkezik olyan információkkal, amelyek szerint Szlovákiában csökkenne a bizalom a központi pénzintézet iránt. Martin Svehlának, az állami bank szóvivő­jének a tájékoztatása szerint például nincs szó tőkeáramlásról Csehországban. PRÁCÁBAN tegnap megtartotta első ülését a CSNT alkotmány-előkészítő bi­zottsága. A sajtóiroda közlése szerint a bi­zottság csütörtökön ül össze ismét, s a cseh kormány alkotmány-előkészítő bizottsága tagjának jelenlétében meghatározza, hogy vajon az alaptörvényt egy önálló állam vagy a föderáció részét képező Cseh Köz­társaság számára dolgozza-e ki. JoZEF MORAVÓÍK csehszlovák külügyminiszter a prágai diplomáciai tes­tület tagjaival tartott tegnapi találkozóján elmondta: az ország legfontosabb külpoli­tikai feladatai közé tartozik, hogy a külügyi tárca rendszeresen, objektív módon tájé­koztassa a nemzetközi közösségek a bel­politikai helyzet alakulásáról, illetve felké­szítse a világot arra, hogy esetleg két önál­ló ország jöhet létre. A POZSONYI ötödik kerület mint­egy húszezer háztartásába a napokban „üdvözlet” érkezik a ligetfalusi lakásszö­vetkezettől, miszerint július elsejei ha­tállyal átlagosan 200 koronával emeli fel a lakbért. A KOMMUNISTA rendszer bukása után két és fél évvel a szlovákiai polgárok egyharmada tekinti előnyösebbnek a je­lenlegi rendszert. A Szlovák Statisztikai Hivatal által végzett közvélemény-kutatás során megkérdezettek 29 százaléka szerint az 1989 novembere előtti rezsim volt a jobb. A lakosság 27 százaléka nem lát sem­milyen különbséget az előző és a mostani rendszer között. Jriü DIENSTBIEK, a Polgári Moz­galom elnöke tegnap nyilatkozatot jutta­tott a Csehszlovák Sajtóirodához. Ebben egyebek között megállapítja, hogy ha a je­lenlegi politikai reprezentációk nem talál­nak igazságos államjogi elrendezési mó­dot, akkor a mozgalom ragaszkodni fog népszavazás kiírásához. Az ÁLLAMBIZTONSÁGI TESTŰ­­LET ügynöklistáját szellőztető Necenzu­­rované noviny—amely Rudé krávo néven is ismeretes — nyilatkozatot közölt, mely­ben egyebek között azt tanácsolja a listán szereplő azon egyéneknek, akik meg van­nak győződve „feddhetetlenségükről”, hogy az §tB volt vezetőit jelentsék fel, mi­vel ők voltak felelősek az egész belügyi há­lózatért. A lap szerint a korábbi informá­ciók ellenére nem teljes az általa közölt ügynöklista. Az ELSŐ félévben Csehszlovákia közútjain 71 315 közlekedési baleset tör­tént. A szerencsétlenségek következtében csaknem 900 személy vesztette életét, 3252-en súlyosan, 15 112-en pedig köny­­nyebb sérüléseket szenvedtek. A múlt év hasonló időszakával összehasonlítva a közúti balesetek száma 32 százalékkal, szám szerint 17 281-el emelkedett és nyolcvannal többen vesztették életüket. Pozsonyban tegnap folytatódott a második Európai If júsági Hét elnevezé­sű rendezvény. Fernando Couto dós San­tos portugál oktatási miniszter beszédé­ben hangsúlyozta, hogy minden államnak nagy figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, az ifjúsági szervezetekkel kapcsolatos kér­désekre. Az ELKÖTELEZETT Pártonkívüli­­ek Klubja szerint a nacionalizmus a kom­munizmus utolsó veszélyes szakasza. Al­bert Prouza szóvivő szerint a posztkom­munista országokban a titkosrendőrségek keverik a „nemzeti kártyát”. A PRÁGAI Közvélemény-kutató In­tézet legutóbbi felmérése szerint az ország állampolgárainak többsége (72 százalék) úgy vélekedik, hogy az emberek kötelesek orvosnak jelenteni, hogy ismerősük, hoz­zátartozójuk narkós. JeUfc nélküli híranyag: éSTK, TK SR Csak a demokratikus út járható. Fájdalommentes csehszlovák jövő Mitől fél Michal Kováé? (DIE ZEIT-karikatúra) Két forduló között 6 hét Michal Kováé, a Szövetség Gyűlés el­nöke (DSZM) tegnapi sajtóértekezletén a parlament holnapig megszakított (júli­us 3-án kezdődött) második együttes ülésének programjáról nyilatkozott. Sza­vai szerint a folytatódó tanácskozáson javaslatot terjesztenek elő az elnökvá­lasztás ügyrendjének a módosítására. Az indítvány lényege, hogy a kétfor­dulós elnökválasztások közötti eddigi ti­­zennégynapos „szünetet” hathetesre hosszabbítsák meg. Kováé feltételezése szerint ha július 16-án, azaz holnap nem választják meg az egyedüli hivatalos el­nökjelöltet, a republikánus párti Miros­lav S Iádé két, akkor a második forduló­ra vagy még aznap, vagy pedig másnap, július 17-én kerül sor. Amennyiben a parlament jóváhagyná az említett mó­dosítási javaslatot, akkor a harmadik kétfordulós elnökválasztást augusztus végén, szeptember elején tartanák meg. A Csehszlovák Sajtóiroda munka­társának azon kérdésére, hogy mitől fél, amikor elődjétől, Alexander Dub­­éektől eltérően a parlament egyik he­lyiségéből a másikba is testőrök kísér­­getik, Michal Kováé azt válaszolta, hogy semmitől. Hozzáfűzte: minden­nek ellenére azt javasolták neki, hőgy testőrség kísérje a Prága és Pozsony közötti „ingázása” során. (Folytatás az 1. oldalról) nemzetgazdaság egyes ágazatainak vár­ható fejlődési irányát. Az MKDM veze­tői szerint a Meéiar-kormány vagy való­ban nem tudatosította, hogy program­­nyilatkozata inkább csak egy választási tömeggyűlés követelményeinek felel meg, s a konkrét célok meghatározása helyett ezért tartalmaz sok közhelyet vagy ellenkezőleg: nagyon is tudatában van az általa előterjesztett program ala­csony színvonalának, és a jövőben ép­pen ily módon akar minél nagyobb teret teremteni magának a politikai manőve­rezésre. Bugár Béla és Csáky Pál többször is figyelmeztette a sajtótájékoztatón kis számban megjelent szlovák újságírókol­légákat arra a tényre, hogy a mai napig sem tudják, miért nem hajlandó a De­mokratikus Szlovákiáért Mozgalom ve­zetősége párbeszédet folytatni a parla­ment ellenzéki mozgalmaival, és ez kü­lönösen nyugtalanítja a magyar koalíci­ót, hiszen ezáltal vezető szlovák politi­kusok is anélkül nyilatkoznak a magyar pártok, illetve mozgalmak kéréseiről, követeléseiről, hogy azokat közvetlenül tőlük hallanák — elkerkülendő a félre­értéseket. Az MKDM számára az sem világos, hogy a kormánynyilatkozat mi­ért tartja másodlagosnak az anyanyelvi oktatás támogatását Dél-Szlovákiában, miért említi a szlovák nyelvet állam­nyelvként, amikor a hazai jogrend ilyen kifejezést nem ismer stb. Az MKDM nem ellenzi teljes egészé­ben a kormányprogramot, de sok pont­jával nem ért egyet vagy nem tartja azokat eléggé konkrétnak, egyértelmű­nek. A szlovák szuverenitással, illetve a Meéiar-féle támadásokkal kapcsolatos nyilatkozatot más helyen közöljük. (baranyai) A kormány programnyilatkozata Meciar: „Nem követelünk más államoktól reciprocitást” (Folytatás az 1. oldalról) A Szlovák Nemzeti Tanács ülésé­nek elején Ivan Gasparovic, az SZNT elnöke üdvözölte és bemu­tatta az új szlovák kormány tagjait. A napirend jóváhagyása után a szlo­vák kormányfő ismertette a kabinet programnyilatkozatát. Előtte azon­ban még egy személyes megjegyzést tett: „Nemrég ígéretet tettem a Szlovák Nemzeti Tanácsnak és a Szlovák Köztársaság polgárainak, hogy visszatérek.” Hozzáfűzte: ezzel teljesíti azt a kötelezettségvállalását is, hogy a „jelenlegi kormányt tisz­telni és védeni fogja a demokratikus hagyományokat”. Szavai szerint ezeket a tradíciókat úgy fogja ápol­ni, hogy már senkinek se jusson az eszébe az utcára menni. A Meéiar által előadott program­­nyilatkozatnak a nemzetiségi politi­káról szóló „fejezete” megállapítja: ,A polgári társadalom részének, a szlovákok egyenrangú partneré­nek tekintjük a nemzeti kisebbségek tagjait. A kormány szavatolja a nemzeti kisebbségek szabad fejlődé­sét, egyedi nemzetiségi és etnikai jel­lemzőik kidomborítását, nyelvi kul­túrájuk ápolását és művelődésüket. A kormány nemzetiségi politikájának természetes része lesz a köztársaság polgárai jogainak tiszteletben tartása, tekintet nélkül nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásukra. Mit hoz? (Es mit visz el?) (Folytatás az 1. oldalról) Szociáldemokrata Párt sajtóosztá­lyának a munkatársa közölte, hogy a CSSZDP nem tulajdonít különö­sebb jelentőséget a Szlovák Nemze­ti Tanács lépésének, mivel az a vá­lasztások eredményeinek tükrében várható volt. Jaroslav Volf, a Szlovákiai Szoci­áldemokrata Párt alelnöke úgy véle­kedett, hogy a szuverenitás kikiáltá­sa nem volna alkotmányellenes, mi­vel az erre vonatkozó politikai nyi­latkozat csak azt tartalmazza, amit a jelenlegi alkotmány. Daniel Kroupa, a Polgári De­mokrata Szövetség alelnöke hang­súlyozta: a PDSZ ezt a lépést azon politikai akarat megnyilvánulásának tekinti, amely az önálló Szlovákia létrehozására irányul. Egyúttal a szuverenitás kikiáltásában azt látja, hogy a szlovák politikai reprezentá­ció egyértelműen elutasítja a közös állam jelenlegi formáját. A PDSZ elengedhetetlennek tekinti, hogy a cseh politikusok tiszteletben tartsák m. f ezt a szlovák lépést, s mindent meg­tegyenek annak érdekében, hogy a Cseh Köztársaságban folytatódjon a demokratikus gazdasági fejlődés. Bohuslav Géci, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom szóvivője szerint a szuverenitás kikiáltása nem lesz hatással Csehszlovákia fejlődé­sére. Hozzáfűzte, hogy a DSZM üd­vözölné, ha a Cseh Nemzeti Tanács is hasonló lépésre szánná el magát. Duka Zólyomi Árpád, az Együtt­élés Politikai Mozgalom alelnöke ezt válaszolta: „Ez pusztán politikai lépés, mivel a szuverenitást az ér­vényben levő csehszlovák alkot­mány is rögzíti. A szuverenitás kiki­áltását a teljes szlovák önállóság felé irányuló folyamat kezdetének kell értékelni. Ezzel nagyon kétségbe vonható a Cseh és Szlovák Szövet­ségi Köztársaság további léte.” Az Együttélés alelnöke hangsúlyozta, hogy a mozgalom csak olyan lépése­ket támogathat az államjogi elren­dezés során, amelyek alkotmányos keretek között történnek majd. (Az Együttélés és a Magyar Keresztény­­demokrata Mozgalom parlamenti klubjának a szuverenitással kapcso­latos nyilatkozatát az első oldalon közöljük ) A nemzeti kisebbségeket és az et­nikai csoportokat érintő kérdések­ben a kisebbségekről szóló nemzet­közi megállapodások szintjéből fo­gunk kiindulni. Erőfeszítéseink ré­szét képezi a más államokban nem­zeti kisebbséget alkotó szlovákok tá mogatása és annak elérése, hogy olyan megállapodások szülessenek, amelyek azonos jogokat és fejlődési lehetőségeket biztosítanak számuk­ra ezekben az országokban. Hang­súlyozzuk azonban, hogy a szlováki­ai nemzeti kisebbségek tagjairól va­ló gondoskodás magas színvonalát nem csökkentjük, s nem kötjük ah­hoz a feltételhez, hogy azonnali, re­­ciprocitásjellegű intézkedéseket te­gyenek a más államokban élő szlo­vák nemzeti kisebbségről való gon­doskodás terén." A kormány programnyilatkozatá­nak elhangzása után Hvezdon Koc­­túch bizottsági előadó (DSZM) is­mertette azt a jelentést, amelyet a parlamenti bizottságok dolgoztak ki. Néhány bizottság egyebek között ja­vasolta, hogy mérlegelni kell a szlo­vák kormány gazdaságpolitikájának módosítását, éspedig abban az eset­ben, ha önállósul a Cseh Köztársaság. Az SZNT Elnöksége felkérte a kor­mányt, hogy dolgozzon ki „forgató­­könyvet” a szlovák gazdasági szuvere­nitás következményeiről, valamint terjesszen csomagtervet a szlovák parlament elé a köztársaság gazdasági fejlődésének a felélénkítésére. Elutasítjuk Meciar vádjait és fenyegetéseit (Folytatás az 1. oldalról) történelmi és társadalmi szempont­ból alátámasztottnak, jogosnak te­kintünk. Joggal várjuk el a győztes szlovákiai politikai erőtől és a parla­menti erőkhöz közeli kormánytól, hogy partneri módon hallgassa meg // Közveszélyes táborvezető véleményünket és a szlovákiai prob­lémák rendezésére vonatkozó ja­vaslatainkat, valamint azokat az indítványainkat, amelyeket a ki­sebbségek helyzetének az önkor­mányzati elvek és a pozitív európai példák alapján történő rendezésé­re tettünk, de ezeket ne minősít­sék az állam szétverésére irányuló kísérletnek. Eddig az errflített poli­tikai erők részéről nem találtunk megértésre, csupán egyértelmű el­utasításra, legitimitásunk kétségbe vonására, amely fenyegetőzésekkel társult. Aggodalmat kelt bennünk a ki­alakult helyzet. Válaszként az el­lenséges „gesztusokra” azonban ismét felajánljuk együttműködé­sünket. Pozsony közvéleményét a napokban egy döbbene­tes tábori történet kavarta fcL A hír közreadásával nem elriasztani akarjuk a szülőket attól, hogy gyer­mekeiket táborozni küld­jék, csak figyelmeztetni: nézzenek utána gondosab­ban, kire bízzák őket *Hol van? No, szálljon csak ki! ” Az apa, aki eze­ket a szavakat mondta, sá­padt volt és reszketett dü­hében. A többi szülővel együtt várta az autóbuszt, amellyel fia érkezett haza a tíznapos nyári táborból. mogatta a fiúkat, az egyik srác mellé be is feküdt az ágyba és fogdosta a fűte­jét, volt, akit behívatott a szobájába, cigarettával kínálta, de az meglógott, mert már 14 éves volt és tudta, mire meg/ a játék... Az igazgató úr csak egyetlen éjszakát töltött a táborban. Látogatása azonban nagyon felkavar­ta a fiúk lelkét. Lehet ilyen embernek ifiúságra orien­tált magánvállalkozásra engedélye? Amint látjuk, lehet Az E.C. társaság le­gális, rendesen be van je-Korábban azonban levelet gyezve. D. S. úr, a társaság kapott fiától, akárcsak a igazgatója mindezidáig többi szülő, amelyben az kétségkívül feddhetetlen állt, hogy az igazgató ré- volt Egyébként nem kapta szeg volt, meztelenül ro-\ volna meg a vállalkozói „ o___o___ hangáit a szobákban, si- : engedélyt ilyesfajta tévé- fiú szempontjából (h) kenység folytalásáshoz Mi lesz, ha őrült módjára vi­selkedik azokkal szemben, akik a továbbiakban nem kívánják igénybe venni szolgáltatásait? „£zt nem hagyjuk any­­nyiban. Összefogunk, már­is utánanéztünk, mit tehe­tünk, kihez fordulhatunk. Majd a bíróság rendet te­remt az ügyben. Úgy tud­juk, D. $. további üdülteté­seket tervez gyermekek ré­szére, külföldön is ...” A szülők ezekkel a szavakkal búcsúztak el egymástól, és gyermekeikkel távoztak. Reméljük, elhatározásukat véghez is viszik. Még ma Mert holnap esetleg már késő lenne — a többi, ezi­­dáig egészségesen fejlődő ( Devizapiaci árfolyamok ) Érvényben: 1992. /úliut 15-in Deviza-(Pénz-)nem Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép­­árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 52,42 53,48 52,95 51,12 54,26 52,69 Ausztrál dollár 20,35 20,77 20,56 19,39 21,09 20,24 Belga frank (100) 89,26 91,06 90,16 87,88 92,36 89,72 Dán korona 4,(77 4,87 4,82 4,64 4,94 4,79 Finn márka 6,71 6,85 6,78 6,49 6,97 6,73 Francia frank 5,44 5,56 5,50 5,31 5,63 5,47 Görög drachma (100) 14,95 15,25 15,10 13,89 15,43 14,66 Holland forint 16,31 16,63 16,47 15,91 16,87 16,39 ír font 48,91 49,89 49,40 47,24 50,60 48,92 Japán jen (100) 21,87 22,31 22,09 21,29 22,61 21,95 Kanadai dollár 22,87 23,33 23,10 22,15 23,71 22,93 Luxemburgi frank (100) 89,26 91,06 90,16 86,22 92,34 89,28 Német márka 18,38 18,76 18,57 18,11 19,03 18,57 Norvég korona 4,68 4,78 4,73 4,55 4,85 4,70 Olasz líra (1000) 24,25 24,75 24,50 23,66 25,10 24,38 Osztrák schilling 2,60 2,66 2,63 2,57 2,69 2,63 Portugál escudo (100) 21,60. 22,04 21,82 20,70 22,32 21,51 Spanyol peseta (100) 28,87 29,45 29,16 28,11 29,81 28,96 Svájci frank 20,34 20,76 20,55 20,02 21,08 20,55 Svéd korona 5,07 5,17 5,12 4,93 5,25 5,09 USA-dollár 27,2t 27,83 27,55 26,85 28,25 27,55

Next

/
Thumbnails
Contents