Szabad Újság, 1992. június (2. évfolyam, 127-152. szám)

1992-06-01 / 127. szám

Csengő Énekszó és Jókai Napok / / Gazdasági és érdekvédelmi napilap HÉTFŐ, 1992. június 1. • • II. évfolyam • 127. szám • Ára 2,30 korona Az utolsó felmérések alapján Erősödtek a koalíció pozíciói Dúl a választási kampány, hatásának ellenőrzése azonban már tilos. A választási törvény értelmében mindennemű közvélemény-kutatást be kellett szombatig fejezni. A legutolsó felmérést a Közvélemény-kutató Intézet végezte el, annak eredményeit ismertették szombaton a nyilvá­nossággal. Kulturális hétvége A reprezentatív felmérésből sem­mi különös nem derült ki, Csehor­szágban biztosan tartja vezető he­lyét a Polgári Demokrata Párt—Ke­reszténydemokrata Párt koalíció, melynek mintegy húsz százaléknyi választó szavazna bizalmat. A május 25—28-a között végzett felmérés szerint Csehországban a korábbi, május 17-én zárult vizsgálódáshoz mérten a legnagyobb változást az je­lentette, hogy vesztett népszerűsé­géből a Polgári Demokratikus Szö­vetség, sok szimpatizánst szerzett vi­szont a Szociálliberális Unió, amely — mint ismeretes — három csehor­szági párt választási szövetsége. Ugyanezen felmérések eredmé­nyeit összehasonlítva Szlovákiában sem történt különösebb erőátcso­portosítás. A Meőiar vezette De­mokratikus Szlovákiáért Mozgalom közel harminc százaléknyi szimpati­zánssal fölényesen vezet a Demok-Szerdán délben elkezdődik a kampánycsend, pénteken és szombaton pedig lezajlanak a vá­lasztások, eldől sok nyitott kér­dés. Hogy minél könnyebb legyen a döntés az urnák elé járulók szá­mára, az elmúlt hét végén minden választásokban érdekelt párt, po­litikai erő nagygyűléseket tartott. Sőt a köztársasági elnök, Václav Havel is országa „legkényesebb” területén, Szlovákiában töltött négy napot Tegnap Saätinban, a Hétfájdalmas Szűz Mária bazilikában ünnepi szentmi­sén vett részt a kétnapos nemzeti búcsú­járás keretében, melyet ezúttal megtisz­teltek részvételükkel a pozsonyi „Az Életért” világkonferencia résztvevői is. A hívők ezrei előtt Alfonzo Lopez Tru­jillo vatikáni érsek pontifikálta a szent­misét, melyet a világkonferencia eszmé­je lengett be. A harmadik évezred csa­ládjának eszményét kereső emberek fo­hászkodtak együtt az egységes Szlováki­áért, a betegekért és öregekért, az élet ratikus Baloldal Pártja előtt. Ahogy az várható volt, a hónap végi felmé­résben már sokkal jobb pozíciói vannak a szlovákiai szociáldemokra­táknak, ami egyértelműen Alexan­der Dubéek személyéhez fűződő szimpátia. A felmérések a Magyar Polgári Pártot nem értékelik, pontosabban önállóan nem mutatják ki, ami azt jelenti, hogy a kutatások során nem érték el az egy százalékos arányt sem. (A Szlovákiai Zöldek Pártját ennyi százalékkal még jegyzik.) A 15-ös listán induló MKDM— Együttélés—MNP hármaskoalíció ellenben a hónap végére a felmérés szerint megerősítette pozícióit: a május 17-i kimutatással szemben a Népek Kamarájába egy (összesen 4), a Nemzetek Kamarájába pedig két százalékkal (5) kapna most több szavazatot, amivel Szlovákiában a hatodik legnagyobb politikai erő le­tiszteletéért, a meg nem született gyer­mekekért, az abortusz démona ellen. E kérdésekről beszélgetett Havel elnök is az egyházi méltóságokkal, miközben Ján Sokol Szlovákia érseke azon remé­nyét fejezte ki, hogy Szlovákia patrónu­­sa, a Hétfájdalmas Szűz Mária, aki a tör­ténelmen átvezette népét, a jelen moz­galmas napjaiban is úgy vezéreli majd őket, hogy hűek maradjanak istenhez, az egyházhoz, nemzetükhöz. Tegnapi rádiós interjújában (Lányi beszélgetések) Havel elnök visszatért ah­hoz a témához, hogy annak idején a tit­kosrendőrség a „titkos együttműködés je­löltjének” tartotta őt. Kiemelte, a szövet­ségi belügyminisztérium felülvizsgáló bi­zottsága — melynek tagjai munkájukért fizetséget sem kapnak — rendkívül ala­pos munkát végez, így számos, az övéhez hasonló esetben állapítja meg megbélyeg­zett emberekről, hogy ellenzéki magatar­tásuk miatt ugyan kiváltották a belső el­hárítás érdeklődését, de nem adték be a derekukat. Tehát ők ugyanolyan tiszták, mint azok, akiket az elmúlt rendszerben hetne. A 20-as listán induló MKDM—Együttélés koalíció ugyancsak két százalékkal (összesen 4) javított helyzetén, ami a Szlovák Nemzeti Tanácsban jelentene ha­sonló erőt, mint a szövetségi parla­mentben. Ez az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az 1990-es választások előtt a mostanihoz ha­sonló közvélemény-kutatásokban az MKDM—Együttélés koalíció ál­talában a három százalékot sem ér­te le, a végeredmény pedig 8,6 szá­zalék lett. Figyelemre méltó a felmérésből még az is, hogy a választások köze­ledtével egyre többen kívánnak élni demokratikus választójogukkal. Míg május közepén a megkérdezet­tek kilenc százaléka úgy vélekedett, hogy nem fog szavazni, ez az arány május végére Csehorszában négy, Szlovákiában pedig mindössze há­rom százalékra csökkent. Remélhe­tőleg a csehszlovákiai magyarok kö­rében ennél is kisebb azok száma, akik nem kívánnak hozzájárulni sza­vazataikkal sorsunk alakításához.-is­nyilván sem tartottak, mert nem voltak a titkosrendőrség számára érdekesek. Mindez azon a találkozón derült ki, amelyet a Szlovákiai Iparosok Szerve­zete rendezett szombaton Pozsony­ban. A találkozón az oktatásügyi tár­cán kívül a Kereskedelmi és Idegen­­forgalmi Minisztérium is képviseltette magát. A közös tanácskozás eredmé­nyeként született meg az a döntés, hogy a vállalkozók és iparosok a szak­munkástanulók számára a gyakorlati oktatás céljára akkor teremthetnek munkahelyet, amennyiben ehhez el­őzetes hozzájárulást kaptak az okta­tásügyi minisztériumtól. Két országos rendezvényünk vál­totta egymást a hét végén. Érsekúj­váron vasárnap fejeződött be VIII. Csengő Énekszó gyermek- és ifjúsá­gi kórusfesztivál, ahol 15 hazai énekkar lépett versenyzőként pódi­umra, s köszöntött további három vendégkórust a színpadon. A nagyon színvonalas vasárnapi gálaműsort megtisztelte jelenlétével ifjabb Bartók Béla Magyarország­ról, Boros Jenő, a Magyar Köztár­saság pozsonyi főkonzulja, Su­­nyovszky Szilvia, a pozsonyi Ma­gyar Kulturális Központ igazgatója, László Ferenc, a Romániai Magya­rok Zenetársaságának elnöke és Tóthpál József, a magyarországi Kórusok Országos Tanácsa ügyve­zető elnöke. Míg a több országot megjárt kül­földi énekkarok, a budapesti Jubilá­­te kórus és az osztrák Sängerknaben von Wienerwald, továbbá az érse­kújvári szlovák Lastoviéka kórus fel­adata a bemutatkozás, a gazdag él­ményt nyújtó koncertezés volt, ad­dig hazai magyar kórusaink számára e háromévenként ismétlődő rendez­vény a megmérettetést is jelenti. Külön kategóriában versenyeztek az alapiskolák alsó tagozatos tanulói, külön a felsőtagozatosok és a kö­zépiskolások. Az eredmény végül így alakult: az I. kategóriában arany-Nem orvosolják Szombaton Iglón tartotta tanácsko­zását a Szovjetunióba erőszakkal elhur­coltak szövetségének tagsága. A szerve­zet titkára, Mária Knizková elmondta, május végéig a benyújtott 5 300 kártala­nítási kérelemből mindössze 44-et intéz­tek el. A résztvevők rámutattak: az érintet­tek zöme idős ember, aki rossz egészségi állapotban tért haza a kényszermunka­táborokból, így most joggal kiábrándult és türelmetlen. A szervezet első alelnö­­ke, Virág László beszámolt arról, hogy tárgyalásokat folytatnak az illetékes mi­nisztériumokkal tagságuknak különböző kedvezmények nyújtása céljából (pl. in­gyenes utazás, üdülés) és szeretnék, ha a rájuk vonatkozó törvényt úgy módosíta­nák, hogy ugyanolyan elbírálás alá esse­nek, mint a politikai foglyok. A szövetség elkészítette a kártalanítási jogigény bejelentésére szolgáló forma­­nyomtatványok mintáit, s június végéig ki­adásra kerül a Návraty (Visszatérések) c. folyóirat azon száma, amely minden ezzel kapcsolatos tudnivalót tartalmaz majd. Az engedély megszerzéséhez a vál­lalkozónak írásbeli kérvényt kell be­nyújtania, amelyben feltünteti, hány oktatói munkahelyet, milyen irányút akar teremteni és milyenek a gyakor­lás feltételei. A kérvényhez csatolni kell a vállalkozói vagy iparengedélyt, a kérvényező segédlevelét, valamint a szakmunkásképző intézettel kötött szerződés másolatát. A résztvevők azt is megtudhatták, hogy az ilyen munkahelyteremtés esetében mi­lyen adókedvezményekben részesülnek, il­letve milyen támogatást kaphatnak. sávos minősítést kapott a nagyme­gyeri Igricek gyermekkórus (karna­gyuk Varga Éva) és a komáromi Bé­ke utcai Kicsinyek Kórusa (kar­nagy Kaszás Margit), a II. kategó­riában az aranysávos minősítés a kassai Csengettyűé (karnagyok Ho­­molya Éva és Homolya Szilvia), a komáromi Béke utcai gyermekkó­rusé (karnagy Stirber Lajos) és a peredi Pitypang gyermekkórusé (karnagy Jónás Katalin) lett. A kö­zépiskolások kategóriájában a leg­jobbaknak kijáró aranysáv a kassai Nagy Csengettyű leánykaré és a Ga­­lántai Magyar Tannyelvű Gimnázium leánykaráé lett. Az előbbit Homolya Éva és Homolya Szilvia vezényli, az utóbbinak Józsa Mónika a karnagya. A délutáni órákban fejeződött be a Csengő Énekszó, s néhány kilomé­terrel arrébb, Komáromban este 7 órai kezdettel az idei Jókai Napok ünnepélyes megnyitójának lehet­tünk részesei. A csehszlovákiai ma­gyar színjátszócsoportok, diákszín­játszók, irodalmi színpadok immár nemzetközi színházfőrummá tere­bélyesedett találkozója e hét végéig, szombatig tart, s ez idő alatt bemu­tatkoznak a Tháliának hódoló ama­tőr színjátszók Nagymegyerröl Ki­­rályhelmecről, Ipolyságról, Fülek­ről, Komáromból, Losoncról, s ter­mészetesen a határon túlról érke­zettek: a pápaiak és aradiak. Nem kisebb érdeklődéssel várjuk a seni­­cai Zádrapky színpad és a Jókai Színház művészeinek előadásait is. A Jókai Napok eseményeiről a továbbiakban rendszeresen tudósí­tunk. —cs— Figyelem! A budapesti TV 2. csatornáján ma este 19.05 órai kezdettel' „SZÜLŐFÖLDEM, LOSONC” címmel portréfilmet vetít Duray Miklósról. „Magyarnak születni egyszerű dolog. Elég, ha a szülők és a nagy­szülők magyarok voltak. Szülővá­rosom ugyan Losonc, de szülőföl­dem Nógrád, Gömör, a Kárpát­medence és Közép-Európa. Ma­gyarnak születtem ide, de én csehszlovákiai magyarnak szület­tem. Én itt szeretnék lenni hatá­rok nélküli magyar” — hangzik el a műsorban. Magyar pártok és mozgalmak a televízióban Ma, azaz június 1-jén a I5-ös számmal induló Magyar Keresz­ténydemokrata Mozgalom—Együtt­élés Politikai Mozgalom—Magyar Néppárt koalíció körülbelül 18.38- kor, illetve 18.48-kor egy- és három­perces választási műsorral jelentke­zik az F 1-es csatornán. A 20-as szá­mú Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom—Együttélés Politikai Mozgalom koalíció háromperces műsorát körülbelül 16.51-kor sugá­rozza a Szlovák Televízió. A 40-es számmal induló Magyar Polgári Párt hatperces választási műsorát körülbelül 17.16-kor láthatják az STV programján. Havel bejárta Szlovákiát Tiszták, mert nem adták be a derekukat A szakmunkástanulók a vállalkozóknál is gyakorolhatnak A szakmunkástanuló fiatalok gondjain kíván segíteni a szlovák oktatásügyi tárca azzal a döntésével, mely szerint már szeptembertől magánvállalkozóknál és iparosoknál is gyakorolhatnak különböző szakmákat az említett intézmé­nyek diákjai. A vállalkozók és iparosok a gyakorlati oktatás kiadásait önma­guk fedeznék, ellenben az elméleti oktatás a fiatalok részére ugyanúgy ingye­nes lesz, mint ezidáig volt

Next

/
Thumbnails
Contents