Szabad Újság, 1992. június (2. évfolyam, 127-152. szám)

1992-06-01 / 127. szám

Szabad ÚJSÁG 1992. június 1. USJSÁíB hír) Pozsonyban tegnap fejeződött be az a egészségügyi világkongresszus, amelynek központi témája az emberi élet védelme keletkezésétől a halálig. Mint­egy kétezer genetikus, demográfus, filo­zófus, teológus, szociológus és más szak­ember volt a résztvevője öt világrész 28 országából. Itt leszögezték: az emberi élet a fogamzással kezdődik, egyes szaka­szai között nincs különbség. ]VtoSTBAN, a Csehszlovák Szociál­demokrata Párt választási nagygyűlésén Miloä Zeman pártelnök kijelentette: „Kis cseh fasisztáink, akik jobboldalinak tüntetik fel magukat, ebben az országban a baloldali diktatúrát jobboldalival akar­ják felváltani.” A párt egyébként támo­gatja a temelíni atomerőmű befejezését, fokozott biztonsági intézkedések mellett. BrÜNNBEN a hét végén folytatód­tak az árverések. Csak a milliomosok rúg­hattak labdába. A Palack^ utcai húsbolt ára a 622 ezer koronás kikiáltási árról 3 800 000 koronára kúszott fel. 2 milliónál többet fizettek egy órajavító műhelyért (kikiáltási ár 42 ezer korona) és több mint 1 milliót egy órásüzletért (99 ezer). PoHOÉELICÉBEN felszentelték azt az emlékművet (keresztet), amely Brünn és környéke azon németajkú egy­kori lakosainak emlékét őrzi, akik nem élték túl a kitelepítés megpróbáltatásait. Itt egy tömegsírttan 890 személy nyug­szik, s az emlékműavatással egyúttal a megbékélést is szolgálni akarják—hang­zott el a helyi templomban celebrált gyászmisén. P RÁGÁBAN bejelentették, hogy közvetlen vonatösszeköttetést létesíte­nek Prága és Hamburg között. A Porta Bohemica elnevezésű expressz kilenc óra alatt teszi meg a két város közötti utat. JáCHIMOVBAN több mint 1200 egykori politikai fogoly vett részt a „Já­­chimovi pokol” elnevezésű rendezvé­nyen, amelyre ezúttal már harmadízben került sor. Az itt életüket vesztettek em­lékére gyászmisét szolgáltattak. TRINECBEN a hét végén rendezték a csehszlovákiai lengyelek kulturális fesztiválját, amelyen a Lengyel Kulturá­lis Szövetség megalakulásának 45. évfor­dulójáról is megemlékeztek. POZSONYBAN a becslések szerint mintegy 20 ezer—40 ezerre tehető a ho­moszexuálisok száma. Részükre mától minden hétfőn és csütörtökön 17 és 20 óra között telefonos tanácsadó szolgálat működik. Kérdéseikre a 21 38 88-as po­zsonyi telefonszámon kapnak választ. JVASSÁN tegnap megnyitották Ja­­koby Gyula festőművész kiállítását a róla elnevezett galériában. Az 1904-ben szü­letett kassai magyar művész a világban expresszív vonásokat felmutató sajátos képeivel vált híressé. A kiállítás megnyi­tóján részt vett a PDU vezérkara is, mely éppen kelet-szlovákiai kampányát ab­szolválta e napokban. Ladislav Snopko miniszter a kassai városi kulturális hét egyik legérdekesebb rendezvényének minősítette a tárlatot. H raDEC KRÁLOVÉBAN a vasúti pályaudvar újságosstandjának ötéves bérletéért Nadéída Prouzová 658 ezer koronát fizetett az ottani árverésen. A ki­kiáltási ár mindössze négyezer korona volt. Korábban már egyszer 910 ezer ko­ronáért elkelt a stand, de a Prodi'isk cég ezt az összeget nem tudta befizetni. A stand egyébként 1990-ben 3,7 millió ko­rona forgalmat bonyolított le. A Szabad Újság Bécsben Az Ausztriai Magyar Egyesüle­tek és Szervezetek Központi Szö­vetségének meghívására Mészá­ros János, lapunk főszerkesztője, és a szerkesztőség néhány dolgo­zója is részt vett azon a beszélge­tésen, amelyet a múlt hét végén rendezett a bécsi Georgikon Gaz­dakör. Körmendy-Faber Ida, a gazdakör jelenlegi vezetője el­mondta, miként alapítottak Bécs­ben gazdakört, jelentettek meg magyar nyelvű mezőgazdasági-ér­dekvédelmi folyóiratot. A beszél­getés résztvevői a további együtt­működés lehetőségének fejleszté­séről is megállapodtak. (hajdú) Jelzés nélküli híranyag: CSTK, TK SR Mi legyen a kisvállalkozókkal? Alapítvány hitelgaranciák nyújtására Az elmúlt hét végén Vladimír Dlo­uhy szövetségi gazdasági miniszter Leopold Maderthamerrel, az osztrák kereskedelmi kamara elnökével talál­kozott a Znojmói járás határmenti te­lepülésén, Jaroslavicében. A kis- és középvállalkozókat sújtó gondokról és tényekről folytattak eszmecserét, többek közt a tőkehiányról, az infor­mációs központok hiányáról, a túlzott adóterhekről és a privatizáció általá­nos kérdéseiről. Vladimír Dlouhy szerint ebben a határmenti övezetben új munkahe­lyeket lehetne létesíteni a határ két oldalán elterülő régiók vállalkozói­nak együttműködésével, így pótol­hatók lennének azok a munkalehe-Ki fizeti a révészt? A nagyszabású választási plakát-há­ború láttán egyre többen kérdezik: ilyen pénzszűk-esztendőkben miből telik a pártoknak mindenre? Ezt kérdezte a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársa is. A válasz szerint 64 millió koronával tá­mogatja a választásokat a szövetségi költ­ségvetés. Azon pártoknak, amelyeket er­re a választási törvény feljogosít, törvény adta lehetőségük az államkasszából rájuk eső részt kimeríteni. A cseh kormány költségvetéséből 17 155 000 koronát „kampányoznak” el pártok, a szlovákéból 6 679 000 koronát. A cseh pénzügyminisztériumtól egyik politikai erő sem kért kölcsönt választá­si kampánya fedezésére, míg a szlovák­tól a PDU és a KDM 1-1 millió koronát vett fel, a Szlovákiai Zöldek Pártja 600 000-et, s néhány további párt 300- 500 000 koronát. Tegnap éjfélkor zárult az a határidő, ameddig nyilvánosságra kellett hozni a választói törvény értelmében képviselő­­jelöltjeikre feddhetetlenségi vizsgálatot kérő pártoknak a lusztrálási eredménye­ket. A PDU szerint minden képviselője­löltje tiszta, a Polgári Mozgalom 334 vizsgált képviselője közül 331 mutatott fel negatív bizonylatot, a PDP alelnöke, Josef Zieleniec pedig csak annyit kö­zölt: tudatos együttműködésre egyetlen esetben sem derült fény. tőségek, amelyek a Znojmói járás mezőgazdaságában a transzformá­ció következtében megszűnnek. „Nem csupán a szolgáltatások terén keletkező új munkahelyekre gondo­lunk — mondta Dlouhy —, hanem a termelői szférára is. Vállalkozó­inknak most a közös privatizációs tervezetek megvitatása lenne a fel­adatuk. Az osztrák vállalkozóknak azonban szinte semmilyen informá­cióik nincsenek Csehszlovákia gaz­dasági helyzetéről, ami termé­szetesen a mi hibánk. Nehézkesen működik nálunk a bankrendszer is, s ha bankjainknak konkurálni kez­denének az osztrák bankok, nekem nem lenne ellenemre.” Dlouhy szerint olyan alapokat kellene létrehozni, amelyek segíte­nék a most induló vállalkozásokat. Csehszlovákia olyan alapítvány lét­rehozását tervezi, amelyből a kis- és középvállalkozókat segítenék hitel­­garanciákkal és persze információs és konzultációs központok fenntar­tásával. A találkozón részt vett TomáS Je- 2ek cseh privatizációs miniszter, Ausztria csehszlovákiai nagykövete, valamint a határmenti községek pol­gármesterei — a csehszlovák-oszt­rák határ mindkét oldaláról. (KISS ISTVÁN rajza) Vagyonjegyes privatizáció, mint Magán nőgyógyászat Hogy az egészségügyi ellátás drá­ga lesz a jövőben, annak bizonyítéka az első csehszlovákiai magán nőgyó­gyászati rendelő díjszabása. A prágai déli városrész egyik kórházában bé­relt nőgyógyászati rendelőintézet­ben egy hüvelyi kisműtőt pl. 1000 korona, a petevezeték röntgenvizs­gálata 350, a terhességi teszt 90, egy poliplecsípés 1000 korona, egy ott­honi vizsgálat 350... A GYN Cent­rum névre hallgató társaság szer­ződést kötött a betegbiztosítóval is, így általános és ingyenes ellátást is nyújtanak az intézetben a beteg­­biztosító terhére. Összekötő kapocs „Úgy gondoltuk, hogy a vagyon­jegyes privatizáció olyan elem lehet közös országunk életében, amely hozzájárul nemzeteink összetarto­zásának megerősítéséhez” — mondta Tomás Jezek, a Cseh Köz­társaság privatizációs minisztere Brünnben egy vitaest keretében. „Abból indultunk ki, hogy amennyi­ben a csehek a vagyonjegyeikkel Szlovákiában, a szlovákok pedig Csehországban fognak befektetni, a vállalkozás eleve közelebb hozza Szlovák értelmiségiek Donovalyban Az önálló Szlovákiáért Donovalyban a hét végén mint­egy száz szlovák értelmiségi találko­zott Roman Kalisky író, publicista kezdeményezésére, hogy szabad vi­tában megtárgyalja azokat a kérdé­seket, amelyek tisztázhatják, milyen feltételek mellett önállósulhat Szlo­vákia, és annak milyen következmé­nyei lehetnek. Az írók, a képzőmű­vészek, az orvosok, a papok, a me­zőgazdászok, a jogászok és a peda­gógusok néhány képviselője Kalisky szerint Stefan Mark Daxner gondo­latát tette magáévá, amely szerint egy nemzet mindaddig gyenge ma­rad, amíg nincs önálló, nemzetien Választási nagygyűlések MKDM — EGYÜTTÉLÉS — MNP MPP Nyugat-Szlovákia Pozsony — Választási Fórum Június 1. (hétfő) (a Csemadok Nagytermében) 19.00 Dunaszerdahely 19.00 Duka Zólyomi A. Nagy László Árpád Schill István Fehér Miklós Grendel Lajos Pázmány Péter Csépió' Ferenc Bős 19.00 Duray Miklós Nógell Imre Alaksza János Miklós László Fóthy János Szép Attila Naszvad 19.30 Rózsa Ernő' Petócz Kálmán Bajnok István Farkasd 19.30 Világi Oszkár Nagykér 19.30 Harna István Tóth Mihály Sárkány 19.30 Mocskos Géza Ogyalla Szóira László Proszonits László 19.30 Zászlós Gábor Fél 19.00 Bauer Edit Tóth János Ásványi László Süly 18.30 Matiasko Ladislav Duray Rezsó' Kotiers Román Vincze Dániel Felbár 19.30 Matiasko Ladislav Szőgyén 18.00 Dolník Erzsébet Kotiers Román Flortai Éva Dercsika 20.30 Matiasko Ladislav Muzsla 19.30 Dolník Erzsébet Kotiers Román Hortai Éva Bős 19.30 Angyal Béla Közép-Szlovákia Vörös Péter Koczkás Imre Tornaija 18.00 Batta István Szentpéter 19.30 Könözsi László Zagyi Jenó' Hájos Zoltán Ádám Zita Apácaszakállas 19.30 Mészáros Lajos Otrokocs 19.00 Boros Zoltán Ollós László Auxt Ferenc Reske 19.30 Till Lóránt Martonfala 19.00 Komióssy Zsolt V. Szólló's Mária Együd László Marsovszky Károly Kelet-Szlovákia Ráska 19.30 Reiter Géza Pirovits László Gice 18.00 Ambrus Ferenc Szabó Béla Pelsőc 19.00 Mátyus István Juhász János Katrenics Károly Dakó Géza Fábián Edit Hanva 19.30 Tóth Károly Kassa 17.00 Dobos László Ferencz József Vícha Teodor Gál Imre Balassa Zoltán Sólymos József Nagyida 19.00 Dobos László Vezekény 19.30 Sándor Eleonóra Köteles László Tóth Lajos Vícha Teodor Vicsápi László gondolkodó értelmisége. A találko­zó célja ennél fogva nem is lehetett más, mint az, hogy a szlovák értel­miség végre megértse, hogy egyesül­nie kell, éspedig a nemzeti megbé­kélés alapján. A tanácskozás ellenpólusaként lehet értelmezni azt a brünni diákta­lálkozót, amelyen a csehszlovákiai főiskolákon politológiát tanuló fia­talok találkoztak, s arról tanácskoz­tak, hogyan lehetne összeegyeztetni az egységes Csehszlovákia eszméjét a szlovákiai emancipációs törekvé­sekkel. A fiatalok ugyanis úgy vélik, hogy a legnagyobb gondot a köl­csönös tájékozatlanság okozza, ho­lott mindkét országrészben tudato­sítják, hogy az európai integrációs folyamatokban az egységes Cseh­szlovákia jelent stabilizációs erőt. A fiatalok azt is leszögezték, hogy a romló szociális helyzet és a növekvő létbizonytalanság érzete a szepara­­tisták malmára hajtja a vizet. ( Közlemény A Diákhálózat kassai irodája és a Csemadok szervezésében június 3-án 19 órai kezdettel kerül sora BIKINI együt­tes koncertjére a volt szakszervezetek házában Kassán. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. egymáshoz és megnő érdeklődésük a közös állam megerősítése iránt.” A miniszter hozzáfűzte még azt is, hogy ő személyesen továbbra is bízik ebben a folyamatban, de elismerte azt is, hogy a Szlovákiából érkező hí­rek, különösen a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom álláspontja kételyekkel tölti el. A miniszter a vagyonjegyes priva­tizációval kapcsolatban még azt is elmondta, hogy eredetileg úgy gon­dolták és tervezték, az egész folya­matot komputeres rendszerrel tud­ják megoldani. Ez azonban csak részben sikerült, mert a privatizáci­óra szánt üzemek és vállalatok va­gyoni nyilvántartását nem tudták így megoldani, ami most zavarokat okoz a pontok felértékelésénéi. Je­zek azonban bízik abban, hogy a második fordulóra minden tökélete­sen fog működni. Felhívás Felhívjuk a kelet-szlovákiai válasz­tókerület polgárainak a figyelmét, hogy a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom— Együttélés Politikai Mozgalom koalíció számára hibás szavazólapokat nyomtattak ki, ame­lyek egy részét már meg is kapták a választópolgárok. A kerületi választá­si bizottság tájékoztatása szerint hi­bás szavazólapokat a Rozsnyói járás­ban, valamint Kassa déli városrészé­ben osztottak szét. A 20-as számot viselő hibás (fehér színű) szavazólapról hiányzik a máso­dik helyen szereplő Barta Pál neve, így csak 14 jelölt szerepel rajta. A helyes lapon 15 személy neve szere­pel, és csak ez érvényes! Ha valaki a hibás szavazólapot dobja be az urná­ba, akkor érvénytelen a szavazata! Abban az esetben, ha a választáso­kig nem kerül sor a hibás szavazólap cseréjére, az illető a szavazóhelység­ben kérhet hibátlan lapot. Felkérjük a választópolgárokat, akik 20-as számú MKDM—EPM ko­alícióra kívánnak szavazni, hogy ve­gyék figyelembe a sajnálatos téve­dést, és helyes lappal szavazzanak a kelet-szlovákiai választókerületben. ( Devizapiaci árfolyamok ) Érvényben: 1992. június 1-jén Deviza-(Pénz-)nem Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép­­árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 51,83 52,87 52,35 50,52 53,66 52,09 Ausztrál dollár 21,56 22,00 21,78 20,61 22,31 21,46 Belga frank (100) 85,89 87,63 86,76 83,68 88,96 86,32 Dán korona 4,58 4,68 4,63 4,45 4,75 4,60 Finn márka 6,50 6,64 6,57 6,28 6,76 6,52 Francia frank 5,26 5,36 5,31 5,12 5,44 5,28 Görög drachma (100) 14,78 15,08 14,93 13,72 15,26 14,49 Holland forint 15,67 15,99 15,83 15,27 16,23 15,75 ír font 47,18 48,14 47,66 45,50 48,86 47,18 Japán jen (100) 22,19 22,63 22,41 21,61 22,93 22,27 Kanadai dollár 23,64 24,12 23,88 22,93 24,49 23,71 Luxemburgi frank (100) 85,89 87,63 86,76 82,82 88,94 85,88 Német márka 17,65 18,01 17,83 17,37 18,29 17,83 Norvég korona 4,52 4,62 4,57 4,39 4,69 4,54 Olasz líra (1000) 23,43 23,91 23,67 22,83 24,27 23,55 Osztrák schilling 2,51 2,57 2,54 2,48 2,6C 2,54 Portugál escudo (100) 21,28 21,72 21,50 20,38 22,00 21,19 Spanyol peseta (100) 28,32 28,90 28,61 27,56 29,26 28,41 Svájci frank 19,48 19,88 19,68 19,15 20,21 19,68 Svéd korona 4,90 5,00 4,95 4,76 5,08 4,92 USA-dollár 28,42 29,00 28,71 28,01 29,41 28,71

Next

/
Thumbnails
Contents