Szabad Újság, 1992. május (2. évfolyam, 103-126. szám)

1992-05-01 / 103. szám

Dobrovsky a tényleges katonai szolgálatról * A Gazdasági és érdekvédelmi napilap PÉNTEK, 1992. május 1. • II. évfolyam • 103. szám • Ára 2,30 korona 1993-tól 12 hónap Azt követően, hogy 1993-ban 12 hó­napra rövidül le a tényleges katonai szol­gálat időtartama, LuboS Dobrovsky vé­delmi miniszter szavai szerint tovább csökkentik a Csehszlovák Hadsereg tag­jainak számát. A védelmi tárca vezetője tegnapi prágai sajtóértekezletén elmond­ta, hogy 1997-ben 90-100 ezer katonája lesz a csehszlovák fegyveres erőknek. A miniszter a sajtóértekezletet felhasználta arra, hogy ismertesse a Polgári Mozga­lom honvédelmi politikáját. Hangsú­lyozta, hogy az ország külpolitikájából és azokkal az országokkal fenntartott kapcsolatokból indul ki, amelyek már régóta a békés, demokratikus fejlődés garanciáját képezik. Dobrovsky megis­mételte, hogy az úgynevezett Szlovák Felszabadító Hadsereg csupán egy kis számú névtelen csoport provokációja. Kísérlet plasztikbomba lopására A tolvajok nem jártak sikerrel Tegnapra virradó éjszaka két óra körül idegenek hatoltak be a galgóci katonai helyőrségben levő fegyver- és lőszerraktárba. A két személy az objektumot körülve­vő kerítésen áthatolva jutott be a raktárba, és két zsákban robbanóanyagot szeretett volna ellopni, de a kísérlet nem járt sikerrel, mivel az őrség észrevette az idegeneket. Egyiküket sikerült még a helyszínen elfogni. Vége a megbízatási időszaknak — befejezte munkáját a Szövetségi Gyűlés A jogállam megalapozása elkezdődött TEGNAP DÉLUTÁN 13 ÓRA TÁJBAN BEFEJEZTE MUNKÁJÁT A SZÖVETSÉGI GYŰLÉS. A LEGKÖZELEBB MÁR CSAK A VÁLASZ­TÁSOK UTÁN ÜLHET ÖSSZE E LEGFELSŐBB TÖRVÉNYHOZÓ SZERV, DEÁKKOR MÁR ÚJ ÖSSZETÉTELBEN. Csehszlovák küldöttség Dél-Afrikába Marián Óalfa szövetségi minisz­terelnök vezetésével ma hatnapos hi­vatalos csehszlovák kormányküldött­ség utazik a Dél-Afrikai Köztár­saságba. A tervek szerint a kormányfő va­sárnap találkozik Frederik de Klerk államfővel. Marián Calfa személyé­ben a legutóbbi dél-afrikai népszava­zás után — amelyen március 17-én a „fehér" választók többsége síkra­­szállt a fajüldözés megszüntetése felé irányuló reform folytatása mellett — első külföldi kormánytisztviselő láto­gat Johannesburgba. A csehszlovák delegáció tagjaként Petr Miller munkaügyi és szociális mi­niszter, Jan Vrba, a Cseh Köztársaság ipari minisztere, Jana Kotová, a Szlo­­vá Köztársaság kereskedelmi és ide­genforgalmi minisztere, valamint Josef ToSovsky, a Csehszlovák Állami Bank kormányzója is dél-afrikába utazik. Ahogy Alexander Dubcek, a parla­ment elnöke elmondta, a bársonyos for­radalmat követő választások nyomán alakult szövetségi törvényhozó testület a parlamentarizmus útján elkezdte a jogállam alapjainak lerakását. Két év alatt 168 törvényt alkotott meg és hét törvényerejű rendeletet adott ki, s bár a lényeg hordozója nem a mennyiség, az utolsó ülésen felsorolt el nem végzett munka mellett nem árt erre sem rámu­tatni. A leköszönő parlament legnagyobb fiaskója, hogy nem született meg orszá­gunk új alkotmánya. Tegnap ennek oka­it elemezték a legterjedelmesebben, s alapvetően olyan következtetést vontak le a szövetségi szervek, hogy a köztár­sasági kompetencia-viták, az államjogi kérdések tisztázatlansága (ti., hogy szö­vetségi vagy több tartományból álló le­gyen-e az ország) és az összes — főleg szlovákiai — párt bevonása okozta, hogy lehetetlen volt megegyezni. Az al­kotmány kérdésének tisztázása a válasz­tások utánra marad ugyanúgy, mint az egyházi vagyon visszaszolgáltatásának, az államvasutaknak, a szövetségi televí­ziónak és rádiónak a kérdése, vagy az olyan égető téma, mint a lakástörvény. Az államvasutakról szóló törvény ugyan napirendre került, de a szlovák ellenzék kivonult a szavazásról, mivel szerintük illetékességi kérdések maradtak tisztá­zatlanul a vasutak esetében a két köz­társaság között. Jóváhagyták az új ház­szabályt, melynek értelmében a jövőben az egyes képviselőknek nincs módjuk arra, hogy egyik parlamenti párt klubjá­ból átlépjenek a másikba. Ugyancsak jóváhagyták a köztársasági elnöki iroda és az SZGY irodájának jogi személlyé minősítését, s ezek működési és javadal­mazási szabályait is az SZGY Elnöksé­ge szabja majd meg a jövőben, nem a kormány (mint eddig). Parázs vitát váltott ki a parlament­ben, hogy két csehországi napilap köz­zétette a „szigorúan titkos” újságíró­ügynök jegyzékeket. Voltak, akik vizs­gálatot követeltek a névsor kiadói ellen, voltak, akik a Szövetségi Állambizton­sági és Tájékoztatási Szolgálattól kértek magyarázatot; Vífazoslav Móric (SZNP) pedig azt akarta megszavaztat­ni, hogy hozzák nyilvánosságra az összes volt ügynök nevét. Egyetlen javaslatot sem fogadott el a plénum, viszont Móric javaslatát az elnöklő KDM-es Viktorín képviselő szavazásra sem bocsátotta. A tegnapi publikálás tényét — érde­kes módon — épp a KDM, a Polgári Demokrata Unió (PDÚ) és a Polgári Demokrata Párt (ODS) képviselői fo­gadták megértéssel. Persze a Telegraf, az egyik „közreadó”, éppen a PDP és a PDU közös országos napilapja. Nos, egy ilyen nap után hangzott fel a Szövetségi Gyűlésben a cseh­szlovák himnusz, hogy pontot te­gyen két esztendő végére, s hogy utat nyisson a nemsokára teljes gőz­zel beinduló választási kampánynak, mely — előjelei alapján — igazi kö­nyörtelen harc lesz a hatalomért... Idő előtt megszakított SZNT-ülés Ügynökjegyzék aláírás ellenében A Szlovák Nemzeti Tanács 24. ülése tegnap az Újságírók Szlovák Szindikátusának pozitívan lusztrált tagjairól szóló információ — ame­lyet a Szövetségi Biztonsági Hírszer­ző Szolgálat vezetője múlt héten jut­tatott el Jón Camogursky miniszter­­elnökhöz — megvitatásával folyta­tódott volna. A jegyzék a keresz­ténydemokrata Miroslav Pollák ja­vaslatára került napirendre. Még mielőtt az információ ismer­tetésre került volna, Martin Kraj­­covic, a Polgári Demokrata Unió képviselője indítványozta, hogy e napirendi pontról nyilvános vitát folytassanak, mivel a jegyzéket már a Telegraf című napilap közölte. A továbbiakban olyan javaslatok is el­hangzottak, hogy a parlament zárt ülésen foglalkozzon a listával, illetve vegyék le a napirendről. Vezetők véleménye az ügynökbotrányról Havel még nem tanulmányozta Michael Zantovsky, a csehszlovák államfő szóvivője tegnap közölte a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársá­val, hogy a köztársasági elnök irodájá­nak a Szövetségi Biztonsági Hírszerző Szolgálattal kapcsolatot fenntartó munkatársa április 22-én Václav Ha­vel államfő távollétében vette át azt a borítékot, amely a titkosszolgálat­nak az ügynök-újságírókkal kapcso­latos információját tartalmazta. Éantovsky tájékoztatása szerint a köztársasági elnök még nem tanul­mányozta a jegyzéket, mivel pihen a Japánban és a Koreai Köztár­saságban tett látogatása után. Dubcek: törvénysértés történt A szövetségi kormány ülésén Aláírták az Általános Egyezményt Szegény Dzsoni, avagy... Te is, fiam, Arnika?! Árnika, drága, mit nem lát a szemem?! Hát már te is... Hmmm. Ügynök lettéi Vagy voltál Vagy igazán a fene sem tudja, meg még én sem, pedig mennyit vándoroltunk együtt abban a piszok nagy sötét rengetegben, ahol a fény csak ritka vendég volt... Hát, Árnika, drága, most téged is kitüntettek egy csupa-fény taszterrel, mert hát egy bársonyosan felvilágosult ország nem tűrheti a sötétséget, a homályt sem, pláne nem egy jogállamban. Azt mondod, ez nem jogállam? Ugyan máryímika, ne homolj! Hisz tegnap a parlament, maguk a honatyák mondták ki, hogy ez már bizony jogállami jogalap itten, ami a két év alatt megszületett! Itten már aligha fodulhat visszájára bármi is! Jó, jó, Árnika, én is látom, hogy ilyen már egyszer itten volt. A bársony előtt. Csak akkor az AVÓ, az Stb adta kéretlenül az információt azokról, akik kellemetlenek voltak a hatalomnak, most meg az SZAISZ, a FBIS tette ugyanezt... Hogy az Stb-nek akkor is sugallták, mit tegyen? Gondolod, Árnika, most a kutya sem sugall a FBIS-nek? Ugyan már... Látod, a műkkor letorkoltál, amikor azt állítottam, ötven év alatt tán kinőjük a bolsevizmust. Állítottad, most már örökre vége. Hát ,Jelvilágosítottak”, juszt is. Justismord árán is, a törvény és törvényesség legfőbb letéteményesei, maga a legfelsőbb törvényhozás. Magyarul: szembeköpték magukat „bársonyos” honatyáink és honanyáink... Mert minden törvényellenesen kiállított ügynöklista megcsúfolása az új törvényességnek. Nem az szomorít el, Árnika, hogy most már te is ott vagy a listán! Hisz tudom, csak a látszat kedvéért adták közre a neved... A tény szomorít el: elég belekóstolni a hatalomba, hogy a megtapasztak hatalom elvei alapján — akár dögtődve is — hatalmaskodni kezdjen a legszebb eszmék hirdetője is. — gyurkovits — Alexander Dubceknek, a Szövet­ségi Gyűlés elnökének a véleménye szerint törvénysértést követett el az, aki a Telegraf, illetve a Metro­politan című napilap rendelkezésé­re bocsátotta a szigorúan titkosnak minősített jegyzéket. trA Szövetségi Gyűlés képviselői az államtitok védelméről szóló törvény éneimében útmutatást kaptak, ho­gyan kezeljék az információt, ame­lyet a titkosszoglálat vezetője szigorú­an titkosnak minősített. Amennyiben valamelyik képviselő volt az, aki továb­bította a jegyzéket, véleményem szerint ezzel megsértette a törvényt. Az ügy azonban eléggé áttekinthetetlen’’ — hangsúlyozta a parlament elnöke. Tegnap a szövetségi kormány ülé­sének résztvevői először a Csehszlo­vákiában állomásozott volt szovjet hadsereg ingatlanjai és anyagi eszkö­zei átvételének a kérdéskörét tárgyal­ták meg. Mindenekelőtt azon ingat­lanok átvételének kérdéseivel foglal­koztak, amelyek nem maradnak szö­vetségi tulajdonban. Végül is megál­lapodtak abban, hogy Josef Vav­­rousek, a Szövetségi Környezetvé­delmi Bizottság elnöke, miniszter 14 napon belül kidolgozza a probléma­körrel kapcsolatos vitás kérdések megoldásának tervezetét. A tanácskozáson elhangzott, hogy az alapvető emberi és szabad­ságjogok biztosítják a nemzeti és et­nikai kisebbségek képviselői számára az anyanyelvi információszerzés lehe­tőségét. Erre a célra a Szövetségi Gyűlés határozata alapján az idén az állami költségvetésből a Szlovák Köztársaság számára 2 milliárd koro­nát irányoztak elő, s ebből az összeg­ből járul hozzá az állam többek kö­zött a kisebbségi sajtó támogatására. Mivel a szövetségi költségvetésből ilyen célra nem különítettek el meg­határozott összeget a Cseh Köztár­saságban élő nemzeti kisebbségek képviselői számára, a kormány úgy döntött, hogy 17,6 milliárd koronát irányoz elő az említett célra. Az ösz­szeget a német, a lengyel, a magyar, valamint a roma kisebbség képviselői kapják. A kormányülés résztvevői megtár­gyalták Csehszlovákiának az Egész­ségügyi Világszervezetben betöltött szerepét az 1987—1991-es időszak­ban, illetve jóváhagyták a következő ötéves időszakra vonatkozó együtt­működés tervezetét. Szintén jóvá­hagyták a bécsi Csehszlovák Kulturá­lis és Tájékoztató Központ létesítésé­ről szóló határozatot. A tervek sze­rint a központ az idei év végén kezdi meg működését. A kormány tagjai elfogadták a Csehszlovákia és az Egyesült Államok közötti kormány­közi szerződés tervezetét, amely a ví­zi-, illetve a légiközlekedésben a köl­csönös adómentességet fogja mind­két fél számára biztosítani. A kormányülést követően a kolo­­déjei kastélyban ünnepélyes keretek között aláírták az 1992-es évre vonat­kozó Általános Egyezményt. A Telegraf közölte a hírszerző szolgálat jegyzékét „Szigorúan titkos” — volt A Telegraf és a Metro­politan című napilap teg­napi számában közölte a pozitívan lusztrált újságí­rókról szóló információt, amelyet a Szövetségi Biz­tonsági Hírszerző Szolgá­lat igazgatója továbbított a két tagköztársasági kor­mányfőhöz, s amely ennek nyomán került a Szövetsé­gi Gyűlés, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács elé. A Csehszlovák Sajtói­roda munkatársa tegnap interjút készített Jakub Císarzsal, a Telegraf fő­­szerkesztőjével, aki a jegy­zék nyilvánosságra hoza­talának céljáról elmondta, hogy ezzel a napilap arról kívánta tájékoztatni a nyil­vánosságot, hogy kik szól­nak hozzá a újságok ha­sábjairól. Azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosságra ho­zott jegyzéket szerdán hallgatás kötelezettségé­vel kapták meg a szövetsé­gi parlament képviselői, mégpedig mint szigorúan titkos dokumentumot, Cí­­saf elmondta, hogy a Te­legraf szerkesztőségébe (Folytatás a 2. oldalon) A tanácskozás szünetében az új­ságíró-ügynökök kérdéséről a parla­ment politikai grémiuma tárgyalt. A tanácskozás után Frantisek Mik­­losko, az SZNT elnöke közölte: két módja van annak, hogy a képviselők miképp juthatnak hozzá a szindiká­tus pozitívan lusztrált tagjainak név­sorához. Az első az, hogy a honatyák aláírásuk ellenében veszik át a jegy­zéket, s ezzel hallgatásra kötelezik magukat vagy felolvassák a jegyzék­ben szereplő neveket. Tekintettel arra, hogy a plénum határozatképtelen volt, MikloSko úgy döntött, hogy a jegyzék az első alternatíva szerint kerül a képvise­lőkhöz. Tekintettel arra, hogy sokan hiányoztak a teremből, az ülésveze­tő berekesztette a tegnapi tanácsko­zást. Az SZNT ülése hétfőn délelőtt

Next

/
Thumbnails
Contents