Szabad Újság, 1992. május (2. évfolyam, 103-126. szám)

1992-05-01 / 103. szám

2 1992. május 1. (fajgÁCB im) A CSEH NEMZETI TANÁCSBAN tegnap az ingatlanadó-törvény javasla­tának a megvitatása volt az egyik fő na­pirendi pont. A tervezet szerint 1993. ja­nuár elsejétől Csehország területén az összes földterület és épület után adót kell majd fizetni, melyet általában a tu­lajdonos, csak kivételes esetben a hasz­náló fizetne. A törvény megvitatását fél­beszakították, hogy módosító javaslato­kat dolgoznak ki. JoZEF DANÚO szlovák pénzügy­­miniszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy az adótörvények tárgyalása az SZNT- ben meddő vita, mivel a javaslatok elő­terjesztői csupán az egyes parlamenti frakciók megjegyzéseit ismertetik. A miniszter szerint sok képviselő egyálta.­­lán nem ismeri a vitatott törvényjavasla­tok tartalmát. M iroslav SLÁDEK, a republi­kánusok vezére örömét fejezte ki ami­att, hogy botrány robbant ki a Dél­­csehországi Tejipari Vállalat privatizá­lása körül. A párt elnöke reméli, hogy további „törvénytelenségek" leleplezé­sére is sor kerül. JoZEF PROKEá, a Szlovák Nem­zeti Párt elnöke kijelentette: a szuvere­nitási nyilatkozat kudarca esetén az SZNP egyik első lépése a választások után az lesz, hogy ismét napirendre tűzi. A további „feladatokról” elmondta, hogy el kell fogadtatni a „tiszta” szlovák alkotmányt, majd népszavazást kell kiír­ni. A referendum során felteendő kér­dés így hangzana: Akar-e egy önálló, a nemzetközi együttműködésben és integ­rációs folyamatban közvetlenül résztve­vő államban élni? Silvester MINAROVIÚ, a Sza­badságpárt—Nemzeti Egységpárt koalí­ció elnöke tegnap támogatta a Matica slovenská kezdeményezését, hogy ne teljesszék a jelenlegi parlament elé a nyelvtörvény megtartásáról szóló jelen­tést. Ajavaslatot azzal indokolta, hogy a választások utáni parlament majd „ko­molyabban foglalkozik a kérdéssel”. Július BOBOVNICKY, a Szövet­ségi Biztonsági Hírszerző Szolgálat te­vékenységére felügyelő parlamenti bi­zottság elnöke kijelentette, hogy a bi­zottság meghatározatlan időre elhalasz­totta Vladimír Meéiar szövetségi parla­menti képviselő ügyének kivizsgálását, amelyet azért kezdeményeztek, mivel Meéiar panaszt emelt, hogy a hírszerző szolgálat korlátozza őt állampolgári jo­gainak gyakorlásában. Csehszlovákia és Kuba kö zött megszűnt a vízumkényszer. Ennek értelmében a csehszlovák és a kubai ál­lampolgárok vízum nélkül utazhatnak a másik államba, amennyiben ott-tartóz­­kodásuk időtartama nem haladja meg a harminc napot. A vízumkényszer eltör­lésére vonatkozó megállapodás 1992. május 15-én lép életbe. A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG Polgári Védelmi Szervezetének pa­rancsnoksága tájékoztatja a lakosságot, hogy május 8-án, déli 12 órakor az elekt­romos szirénák újabb próbáját hajtja végre — két percig folyamatosan szól­nak majd a szirénák. Hasonló próbát az­után minden hónap második péntekén végeznek majd. StomFÁN tegnap a Közép- és Ke­let-Európábán élő cigányság problémái­ról kezdődőt nemzetközi konferencia Il­lúzió és valóság címmel. A háromnapos rendezvény fő célja, hogy összehasonlít­sa, a volt kommunista országokban mi­lyen tényezők befolyásolják a romák helyzetét. POZSONYBAN tegnap a Termé­szetvédelmi Világalap (WWF), a Termé­szet- és Tájvédők Szlovákiai Szövetsége, valamint a prágai Effektiv Energiafel­használási Központ közös sajtóértekezle­tén hozták nyilvánosságra a „Szlovákia — a környezetvédelmi politika lehetőségei” című tanulmányt, amely az energiaprob­léma megoldásával foglalkozik. A POLGÁRI DEMOKRATA UNIÓ nyilatkozatban ellenezte, hogy még az SZNT 24. ülésén foglalkozzanak a szlovák szuverenitási nyilatkozattal. Szerinte a nyilatkozat ellentétben van a jelenleg érvényes csehszlovák alkot­mánnyal, amely a tagköztársaságok szu­verenitásán kívül a szövetségi köztár­saság szuverenitását is kimondja. Jelzés nélküli híranyag; CSTK, TK SR Szabad ÚJSÁG Tájékoztató a nyugdíjak emeléséről (Majdnem) mindenkit értesítenek ( Hétforduló ) A 116/1992-es számú törvény ér­telmében június elsején esedékes nyugdíjemelés az idei évben a Szlovák Köztársaságban 1,7 mil­liárd korona plusz kiadást jelent. Ezt tegnapi pozsonyi sajtóérte­kezletén Peter Rusinák, a társa­dalombiztosítási hivatal igazga­tója közölte. Mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az érintettek­hez idejében eljuttatják a nyug­díjemelésről szóló döntést Tekintettel arra, hogy jórészt is­meretesek az öregségi, rokkant- és özvegységi nyugdijak, illetve a kü­lönféle járadékok összegének mó­dosítására vonatkozó elvek, a társa­dalombiztosítási igazgatóság veze­tője főleg arról tájékoztatott, ho­gyan kell eljárni az esetleges ellent­mondások esetén. Szavai szerint a folyósításra kerülő összeggel vagy a késlekedéssel kapcsolatos reklamá­ciókkal a nyugdíjasoknak a járási társadalombiztosítási hivatalokhoz kell fordulniuk. Minden esetben fel kell tüntetniük születési számukat, mivel a pozsonyi társadalombiztosí­tási központ számára az alap-nyil­vántartási szám. Az egyedüli bevételi forrást jelentő nyugdíjak és járadékok kapcsán Peter Rusirták kiemelte, hogy az ezekre szo­rultaknak nem kell külön kérniük az emelést. Leszögezte, hogy az ő ese­tükben a megemelt összeget június el-A háromoldalú tanács ülése seje után automatikusan folyósítják. Abban az esetben azonban, ha az il­lető nem ilyen „típusú” nyugdíjra jo­gosult, s nyugdíjának összege az emelés után sem éri el azt az érté­ket, amely az egyedüli bevételi for­rást jelentő nyugdíjak és járadékok esetében kerül megállapításra, ak­kor a járási társadalombiztosítási igazgatóságokon kell kérnie a nyug­díj összegének módosítását. Az 1992-es évben megállapított nyugdíjak az ide vonatkozó törvény értelmében a megállapítás napjától emelkednek. Ebben az esetben az érintettek május és június folyamán kapják meg a különbözetet. Peter Rusirták közlése szerint csak azok a személyek nem kapnak külön érte­sítést az emelésről, akiknek nyugdija már most eléri a 3800 koronát. Foglalkoztatás, konverzió iomynr\ itt ónt n C ~rltA Is- s^-rinfcncArr ncAm Ac C-r/i Pozsonyban tegnap ülést tartott a Szlovák Köztársaság Gazdasági és Szo­ciális Érdekegyeztető Tanácsa. A testület egyebek között jóváhagyta a fog­lalkoztatási alapról szóló törvény elveinek javaslatát, majd áttekintette a szlovákiai hadiipar átalakításáról és a konverzióban részt vevő vállalatok esetében végrehajtott szerkezeti változtatásokról szóló jelentést. A tanácskozás szünetében nyilatkoz- ról beszélt, hogyan folyik a szlovákiai va Helena Woleková munkaügyi és szo­ciális miniszter közölte, hogy a három­oldalú tanács tagjai között megállapo­dás született a közös, föderális foglal­koztatási alapról. Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy a két tagköztársaság esetében közös jogsza­bályok vannak érvényben, amelyek a munkanélküli polgárok igényeit rende­zik. Véleménye szerint két köztársasági foglalkoztatási alap azt jelentené, hogy a szlovákiai alapnak háromszor annyi pénzre volna szüksége, hogy ugyanolyan módon rendezhesse a szlovákiai igénye­ket, mint amilyen módon a Cseh Köz­társaságban. Közölte, hogy „indulás­ként” az állami költségvetésből folyósí­tanak pénzösszeget, de ezzel nem kíván­nak az adófizető polgár zsebébe még mélyebbre nyúlni. Jozef Belcák gazdasági miniszter ar­hadiipar átalakítása, illetve arról, hogy az állam miképp támogatja a polgári termelést. Emlékeztetett arra, hogy a jóváhagyott 1,5 milliárd koronából ta­valy Szlovákia 1 milliárd 220 milliót kapott 50 terv támogatására. Szavai sze­rint idén Szlovákiának 709 millió koro­nára volna szüksége, az összeget azon­ban jóval korábban kellene folyósítani, mint ahogyan tavaly történt. Végezetül elmondta, hogy az érdekegyeztető ta­nács május 25-én tartandó ülésén javas­latot terjeszt elő a konverzió folytatásá­ra, mégpedig „a sajátos feltételek kö­zött”. A Szlovák Köztársaság Gazdasági és Szociális Érdekegyeztető Tanácsá­nak Elnöksége e hónap közepén rend­kívüli ülést is tart, mégpedig május 11-én, amikor a bérszabályozásról fog tárgyalni. „Szigorúan titkos” — volt A nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub értesíti az érdeklődőket, hogy május 8—9—10-én rendezi meg a XIII. Ghy­­mesi Művelődési Tábort, a gímesi autó­kempingben. Vendégeink között szere­pel: Fodor Gábor, a Kolo délszláv nép­zenekar, Püspöki Nagy Péter, a Korzár együttes, a Ghymes zenekar és mások. Bővebb tájékoztatás a Diákhálózat tele­fonszámán: 07/495 687. * * * A Szőttes népművészeti együttes május 3-án 17 órai kezdettel a Nem menünk a másvilágra című műsorával lép fel Nánán. A miniszterelnök véleménye Patthelyzet az elnökségben „Az SZNT Elnökségének kibővítése — amelynek nyomán ’egyensúly’ alakult ki a kormánypártok és az ellenzék között — patthelyzetet idézett elő a parlament élén. A szlovák kormánynak azonban eltökélt célja, hogy a választásokig telje­síti eredeti programját” — jelentette ki a Kereszténydemokrata Mozgalom tegnapi sajtóértekezletén/dn Carnogursky miniszterelnök, a KDM elnöke. A kormányfő a továbbiakban szólt a is, hogy helytelen volt a lusztrálási tör-Szombat — április 25.: Dunaszerdahelyen konferenciát tartottak a Dunáról, valamint a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrend­szerről; Ján Carnogursky szlovák mi­niszterelnök megerősítette, hogy Petr Pithart cseh kormányfő után ő is megkapta az újságíró-ügynökök név­jegyzékét Vasárnap — április 26.: Luhaéovicében tartotta második kongresszusát a Polgári Demokrata Párt Hétfő — április 27.: Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter az FDP elnökségi ülésén váratlanul bejelentette, hogy lemond tisztségéről; a Szövetségi Gyűlés nem hagyta jóvá a Csehszlo­vák Rádió és a Csehszlovák Televízió helyzetét rendező törvényjavaslatot Kedd — április 28.: A Szlovák Nemzeti Tanács 24. ülésén bővítették a parlament elnök­ségét, többek között bekerült Csáky Pál, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom képviselője, a 21 tagú tes­tület öt fővel bővült; Kisebbség a pi­acgazdaságban címmel kétnapos nemzetközi konferencia kezdődött Mosonmagyaróváron; villámlátoga­tást tett Prágában a német diplomá­cia vezetője Szerda — április 29.: A Szövetségi Gyűlés az újságíró­ügynökök jegyzékéről tárgyalt; szo­rult helyzetbe került a pozsonyi Ma­gyar Könyvesbolt Csütörtök — április 30.: A Telegraf és a Metropolitan cí­mű napilap nyilvánosságra hozta az újságíró StB-ügynökök „szigorúan titkosnak” minősített listáját (Folytatás az 1. oldalról) eljutott dokumentumon semmilyen megjelölés nem volt. Ami a Telegraf által közölt jegyzéket illeti, szép számmal szerepel­nek rajta volt vagy még „működő” magyar újság­írók is. Az alábbiakban ismertetésre kerülő ne­vek után a születési idő­pont, illetve a fedőnév vagy fedőnevek olvasha­tók: Balázs Béla, 1931. VI. 5., Leto; Bállá Kál­mán, 1954. II. 16., Bal; Gál Sándor, 1937. XI. 29., Peter, áovinista; Nagy Jenő (Spectator), 1914. III. 16, Judita; Protié János, 1950. XII. 2., Janó, Devín; Racskó Zoltán, 1940. IV. 17., Jäger, Zolo. A „szlovák” névjegy­zékben több más ismert újságíró is szerepel, pél­dául Ján Comaj (a kor­mányhivatal volt vezető­je), valamint „neves” sportújságírók: Ján Lac­kó, Karol Polák, Igor Teleky, s nem utolsósor­ban az egykori szlovák igazságügyi miniszter, Ladislav KoSt'a. A nyilvánosságra ke­rült jegyzék sok vitát váltott ici. Stefan Ba­­cinsky, a titkosszolgálat vezetője kizárta, hogy az információ a hírszerzés­től szivárgott volna ki. Petr Toman polgári de­mokrata párti képvise­lő kétségbe vonta a névsor titkosságát. Ez a kijelentés nem vélet­len, hiszen köztudott, hogy a jobboldali Te­legraf „nagyon közel áll” Václav Klaus szö­vetségi pénzügyminisz­ter baloldalinak egyálta­lán nem nevezhető párt­jához. Miroslav Sládek, az Egyesülés a Köztár­saságért—Csehszlovák Republikánus Párt el­nöke célzatosnak mi­nősítette, hogy a hír­szerzés az alkotmá­nyos vezetők rendel­kezésére bocsátotta a jegyzéket, most, pár nappal a parlamenti választások előtt. Szlovák Köztársaság Védelmi Tanácsá­nak szerdai jolsvai üléséről. Ezzel kap­csolatban megjegyezte, hogy a hadsereg átcsoportosítása tervszerűen folyik. Új­ságírói kérdésre válaszolva Camogurs­­ky elmondta: tervezett oroszországi lá­togatása még mindig kérdéses, mivel a bizonytalan belföldi (oroszországi) helyzetre való tekintettel az orosz fél nem képes megállapodni a látogatás időpontjában. Az StB-vel együttműködő újságírók listájával kapcsolatban a kormányfő ki­jelentette, hogy tőle erre vonatkozóan semmiféle információk nem szivárog­hattak ki, a névsor ismertetése az SZNT ülésének tegnapi napirendi pontjai kö­zött szerepelt. Az újságolvasó képvise­lők számára ez azonban már feles­legesnek bizonyult, mivel a Telegraf cí­mű napilap tegnapi számában már kö­zölte az újságíró StB-ügynökök névso­rát. A kormányfő elmondta: ha a jogi normák erre lehetőséget adnának, ő személy szerint legszívesebben az Újsá­gírók Szlovák Szindikátusának vezető­ségéhez továbbítaná a névsort, mert ezt tartja a legtisztességesebb eljárásnak. Carnogursky kifejezte azt a véleményét vény kormányjavaslatának módosítása, mivel az eredeti javaslat biztosította volna az egyén számára azt a jogot, hogy a vádak ellen megvédje magát, a parla­menti képviselők módosító javaslata azonban ezt a lehetőséget kizárta. „Kol­lektív bűnösség nem létezik, egyéni vi­szont igen, és ez ítéletet érdemel, de ebben is érvényes az az elv, hogy a bűnt és nem az ártatlanságot kell bizo­nyítani” — vélte a miniszterelnök. Arra a kérdésre, mi a véleménye arról, hogy Václav Klaus esetleg ösz­­szefoghat Vladimír Meéiarral, a kor­mányfő azt válaszolta: véleménye sze­rint ez kizárt, Klaus csak annyit jelen­tett ki, hogy tiszteletben fogja tartani a szlovákiai választópolgárok döntését, és ez Carnogursky szerint csupán annyit jelent, hogy a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom győzelme ese­tén a csehországi kormánypártok — és az előrejelzések szerint a Klaus-féle Polgári Demokrata Párt köztük lesz — kénytelenek lesznek együttműködni Meíiarral, a DSZM elnökével is, ez azonban még semmiféle összefogást nem jelent kettőjük között. (gaál) Közvetett bizonyíték a ’68-as behívólevél létezéséről Olga Ponomarjova Moszkvában élő bohemista megerősítette az úgynevezett behívólevél létezését. A Novosztyi orosz ügynökség gondozásában megjelenő egyik hetilap április 29-i számában egyebek között leírja, hogy 1968-ban az SZKP KB propagandaosztá­lyán dolgozott, s látta a CSKP akkori Központi Bizott­ságának öt tagja által aláírt levelet. „Pontosan csak két vezetéknévre emlékszem — írja Ponomatjova. — Közülük az egyiknek a viselője azon­ban még él, s ezért nem kívánom elárulni a neveket.” A bohemisztikával foglalkozó moszkvai tudós a levél tartalma kapcsán hangsúlyozza: az egyebek kö­zött azt tartalmazta, hogy Csehszlovákiában túlerőbe kerültek a szocialistaellenes erők, a helyzet pedig annyira kiéleződött, hogy irányíthatatlanná vált, s ezért nem lehet belső erőkkel kordában tartani, emiatt pedig elengedhetetlen a Szovjetunió beavatkozása. Olga Ponomarjova azt is közli, hogy hasonló levél megközelítőleg 16-20 akkori vezetőtől — mindannyi­an tagjai voltak a CSKP-nak— is érkezett Moszkvába. Ebben azt kérték a szovjet vezetéstől, hogy küldjenek Csehszlovákiába katonai egységeket „mivel az ország­ban emelgetik fejüket a jobboldali erők, hatalomra törnek és a kapitalizmus visszaállítása után vágynak”. A bohemista szerint mindkét szóban forgó levél orosz nyelven íródott. A továbbiakban Olga Ponomarjova — aki az SZKP propagandaosztályán sajtószemle készítésével foglal­kozott a cseh és szlovák napilapokból — leírja, hogy a sajtószemle „további idegen beavatkozások” után je­( Pénteki „csemege” lentősen elferdítve jutott el az SZKP KB vezető tiszt­ségviselőinek íróasztalára. Amikor ezt tapasztalva fe­letteséhez, Viktor Ivanovicshoz (vezetéknevére nem emlékszik) fordult, az azt válaszolta, hogy a prágai szovjet nagykövet is olyan sürgönyöket küldözget Moszkvába, amelyek tartalma nem felel meg a valódi helyzetnek. „Egyszerűen mondva az objektív informá­ciók nem esnek bele abba a koncepcióba, amely a szovjet vezetésnek és Leonyid Brezsnyevnek, valamint az akkori politikai bizottság további tagjainak megfe­lelt” — írja Ponomarjova. A Novosztyi ügynökség igazgatója a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársának nyilatkozva közölte, hogy Olga Ponomarjova cikkét a szerkesztőség már közel egy éve megkapta. Szavai szerint azonban csak most alakult ki „megfelelő helyzet” nyilvánosságra hozata­lára. Arra a kérdésre, vajon Ponomarjova miért nem kívánja közölni a levél aláíróinak nevét, a Novosztyi igazgatója azt válaszolta, hogy erről telefonbeszélge­tést folytatott a szerzővel. Ő csupán ezt mondta: „Nem szeretnék vádaskodni.” A Novosztyi hetilapjában megjelent cikket Voj­­léch Mencl, az 1967 és 1970 közötti időszakot elemző csehszlovák kormánybizottság elnöke lehetsé­ges közvetett bizonyítéknak minősítette. Mint mondta, a levél Ponomarjova-féle tartalma összhangban van az­zal, amit a kormánybizottság az egykori Varsói Szerző­dés tagállamai vezetőinek 1968. augusztus 18-án tar­tott moszkvai találkozójáról készült jegyzőkönyv alap­ján a behívólevélről megtudott.

Next

/
Thumbnails
Contents