Szabad Újság, 1992. április (2. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

Gazdasági és érdekvédelmi napilap SZERDA, 1992. április 1. II. évfolyam 78. szám Ára 2,30 korona Orosz—csehszlovák szerződés „Módosítják” a szlovák zászlót (Még) van felesleg A Szlovák Köztársaság kormánya tegnapi ülésén egyebek között nem javasolta, hogy foglalkozzanak az új abortusztörvény kiadására vonatkozó képviselői ja­vaslattal, mivel már a kormány ezzel kapcsolatban beterjesztette a saját tör­vénytervezetét a Szlovák Nemzeti Tanács elé. A kormány tagjai szerint a képvi­selők javaslata lényegesen szigorúbb, mint a kabineté. Václav Havel államfő Moszkvában Václav Havel köztársasági elnök teg­nap Moszkvába érkezett, ahol meg­kezdte kétnapos hivatalos látogatását. A Szovjetunió szétesését követően első ízben látogatott az orosz fővárosba csehszlovák államfő. Václav Havel és Borisz Jelcin az előzetes tervek szerint ma írja alá az orosz—csehszlovák ba­rátsági és együttműködési szerződést A kétoldalú szerződést Havel első, még 1990 februári moszkvai útját köve­tően kezdték előkészíteni, akkor azon­ban még létezett a Szovjetunió. Ám az aláírásra előkészített dokumentum szö­vegét csak a tavalyi sikertelen augusztu­si puccs után tudták véglegesíteni, azt azonban Mihail Gorbacsov már nem tudta kézjegyével ellátni. Az akkori do­kumentum képezi a ma aláírandó kétol­dalú szerződés alapját. A szerződés új szövege főleg abban különbözik az elő­ző megfogalmazástól, hogy részletesen kitér az 1968-as csehszlovákiai katonai invázióra. Jirí Dienstbier külügyminisz­ter véleménye szerint az orosz vezetés a korábbi szovjettel ellentétben fontos­nak érezte elhatárolni magát az 1968-as augusztusi eseményektől. A szerződés azon új dokumentumok közé tartozik, amelyeket Oroszország a volt kelet-közép-európai országokkal kíván megkötni. Havel moszkvai látoga­tása alkalmával egy további jelentős kétoldalú dokumentumot is aláírnak a két fél képviselői, mégpedig a volt szov­jet hadsereg csehszlovákiai kivonulásá­val kapcsolatos vagyonjogi és kárpótlási szerződést. A dokumentum szerint a A belügyminisztérium felhívása A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma felhívja a politikai pártok, mozgalmak és koalíciók figyelmét, hogy a Szövetségi Gyűlésbe és a Szlovák Nemzeti Tanácsba kiírt választások alkalmából április 6-áig kell továbbítani a jelölőlistákat — mégpedig két példányban — a kerületi választási bizottsá­gok jegyzőkönyvvezetőjéhez. A pozsonyi választókerület jegyzőkönyvvezetője Jana Partlová (Primaciúl­­ne náin 1, Bratislava-radnica); A nyugat-szlovákiai választókerület jegyzőkönyvvezetője Jindrich Márkus (Okresny úrad Bratislava-vidiek, Mierová 17, Bratislava)-, A közép-szlovákiai választókerület jegyzőkönyvvezetője Peter Stranák (Ok­resny úrad Banská Bystrica, Nám. L. Stúra 1)\ A kelet-szlovákiai választókerület jegyzőkönyvvezetője Stanislav Kozák (Okresny úrad KoSice-vidiek, Komenského 52, KoSice). Ugyancsak április 6-áig kell közölni — éspedig a belügyminisztérium bel­ügyi főosztályával (Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, odbor vnútomych ved, Drieüová 22,812 72 Bratislava) — a Szlovák Választási Bizottságba, illetve a kerületi választási bizottságokba delegálandó két-két tag, valamint két-két póttag nevét és pontos címét. SZNT-bizottsági ülések „Föderális” törvényekről Mint ismeretes, a Szövetségi Gyűlés felkérte a Szlovák Nemzeti Tanács bi­zottságait, hogy máig — sürgősségi eljá­rással — vitassák meg és hagyják jóvá azokat a „föderális” törvényterveze­teket, amelyek mindenekelőtt az új adó­rendszerre, valamint a tranzit gázveze­tékből befolyó nyereség elosztására vo­natkozna. Ezért tegnap a szlovák parlament csaknem minden bizottsága ezekkel a törvénytervezetekkel foglalkozott. A mintegy három tucat dokumentum kö­zött szerepelt az egyházak állam általi gazdasági finanszírozásáról és a bírósá­gi illetékekről szóló törvény is, de több javaslat „nem ment át” az SZNT állan­dó bizottságain. A szövetségi parlament erőfeszíté­se ellenére így már ezeket április else­jéig egyáltalán nem sikerült jóvá­hagyni. «*!*•■*• 2 1 m m 1 1 I 1 T M19 9 i, ? ^hüíiiiig volt szovjet hadsereg csehszlovák terü­leten hagyott vagyona Csehszlovákiát illeti. Az aláírandó szerződésben Cseh­szlovákia kötelezi magát arra, hogy részt vállal a volt szovjet katonák szá­mára építendő lakások kivitelezéséből. Még ebben az évben Csehszlovákiának 300 millió korona értékben kell külön­böző építési alapanyagokat szállítani Oroszországnak. A csehszlovák államfő által vezetett küldöttség további tagjai: Vladimír Dlouhy gazdasági miniszter, Josef Vav­­rousek, a Szövetségi Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Ján Langoá szövetsé­gi belügyminiszter. A delegáció össze­tétele is jelzi, hogy a kétnapos hivatalos moszkvai látogatás során több kétolda­lú gazdasági megbeszélésre kerül sor. Ismeretes, hogy a gazdasági együtt­működés fejlesztését az utóbbi időszak­ban a volt Szovjetunió eladósodásának eddig még tisztázatlan kérdései hátrál­tatták. Mivel Oroszország magára vál­lalta az egykori Szovjetunió adósságát, a csehszlovák küldöttség tagjai ez ügyben a legilletékesebbekkel folytatnak tár­gyalásokat. Februárban ugyan vegyes bizottságot létesítettek az adósság tör­lesztésének megvalósítása céljából, de annak eddigi működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Oroszország Csehszlovákiai adóssága a legújabb adatok szerint hozzávetőlegesen 5 milli­árd dollárt tesz ki. További napirendi pontként a testü­let áttekintette és elfogadta a Szlovák Köztársaság zászlajáról és „módosításá­ról” szóló tanulmányt. Egyetértett az­zal, hogy a lobogóra rákerül a szlovák címer is, hogy ezzel meg lehessen kü­lönböztetni az orosz zászlótól. A tanácskozás szünetében tartott tájékoztatón Ján tarnogursky minisz­terelnök úgy fogalmazott, hogy számá­ra száz százalékig meggyőző az SZNT védelmi-biztonsági bizottsága által a szlovák belügyminisztérium Vladimír Meciar idején kifejtett tevékenységé­ről készült jelentés. (Mint ismeretes, Meéiar hétfőn kijelentette, hogy a do­kumentum 97 százaléka hazugság, a felmaradó három százaléka pedig csak Érdekegyeztetés Prágában részben felel meg a valóságnak.) Közel­gő olaszországi látogatása kapcsán a kormányfő elmondta, hogy munkaebé­den találkozik Giulio Andreotti minisz­terelnökkel. Egyebek között szó lesz az olasz—szlovák együttműködésről, a Hexagonále keretében fenntartott kapcsolatokról, valamint a közép-eu­rópai országoknak nyújtandó római segítségről. A kormányülés után tartott sajtóér­tekezleten Jozef Danco pénzügy­­miniszter örömmel nyugtázta, hogy az állami költségvetési deficit kiegyenlíté­sére nem kellett állami pénztárjegyeket kibocsátani. Szavai szerint március 27- én 1,3 milliárd koronás felesleg volt az államháztartásban. Megfelelő bérszabályozást Prágában tegnap ülést tartott a Csehszlovák Gazdasági és Szociális Ér­dekegyeztető Tanács. A tárgyalás után tartott sajtóértekezleten egyebek között ismertették azt az elemzést, amelyet a foglalkoztatás- és a bérpolitika 1991. évi alakulásáról Pelr Miller munkaügyi mi­niszter terjesztett a háromoldalú tanács elé. Ez egyebek között megállapítja, hogy a nemzetgazdaságban a havi átlag­bér 3775 korona volt. A reálbérek — az 1990-es évhez viszonyítva — 19-20 szá­zalékkal csökkentek. Pavel Holtmann szövetségi minisz­terelnök-helyettes szavai szerint a kor­mányzat feitételezése szerint 1992-ben 12 százalékkal nő az infláció, 3-6 száza­lékkal csökken a termelés, illetve 700- 800 ezer munkanélküli lesz Csehszlová­kiában. Václav Vanék, a szakszervezeti kon­föderáció alelnöke elmondta: megállapo­dás született annak a javaslatnak a meg­tárgyalásáról, amely az államigazgatási és néhány további szervek alkalmazottainak jövedelmi helyzetére vonatkozik. Az ápri­lis 3-án, pénteken erről tartandó tanács­kozás kapcsán Hoffmann közölte, hogy a kabinet már kidolgozta az ide vonatkozó törvényerejű rendeletet. Ami az Általá­nos Szerződés aláírását illeti, Vanék így fogalmazott: „A kormánynak teljesíteni kell azt a feltételt, hogy a bérszabályozás nekünk is megfeleljen.” Václav Klaus az adóreformról A szerkezetváltás fontos része Václav Klaus szövetségi miniszter­elnök-helyettes, pénzügyminiszter tegnap az 1993 elején életbe lépő új adórendszerről tartott tegnapi szemi­náriumon egyebek között kijelentette, hogy végleg befejeződött a restriktiv makroökonómiai politikának és a fe­lesleget előtérbe helyező költségveté­si politika megőrzésére tett kísérle­teknek az időszaka. Szavai szerint je­lenleg azon dolgoznak, hogy jelentős kamatlábmozgás álljon be. Klaus „je­lentősnek” 0,5 százaléknál nagyobb arányú mozgást minősített. Tájékoz­tatása szerint az adórendszerben vég­rehajtandó változtatások alapja, hogy az eddigi forgalmi adót hozzáadottér­­ték-adóval, illetve fogyasztói adó­rendszerrel pótolják. A pénzügy­­miniszter a készülő adóreformot a gazdasági szerkezetváltás kulcsfon­tosságú elemének minősítette. A távközlés demonopolizálása Amerikai pénzajándék Shirley Temple-Black, az Egyesült Államok csehszlovákiai nagykö­vete, valamint Emil Ehrenberger távközlési miniszter és Josef Tosov­­sky, a Csehszlovák Állami Bank kormányzója tegnap Prágában megál­lapodást írt alá, amelynek értelmében az amerikai kormányzat a keres­kedelmi és fejlesztési program (US Trade and Development Program) keretében összesen 435 ezer dollárt ajándékoz Csehszlovákiának. Az összeg nagyobb részét — szám szerint 360 ezer dollárt — a csehszlovák (Folytatás a 2. oldalon) Duböek a szociáldemokraták lehetőségeiről KÖZHÍRRÉ TÉTETIK: Én vagyok április bolondja, aki igazából bo­lond, mivel mindent elhisz, állítsa azt „közismert” politikus vagy egy­szerű halandó... (CSTK-felvétel) Az SZSZDP Meciart is „szeretné” Pozsonyban tegnap „próbaüzembe” helyezték az 560 ágyas, négycsillagos Duna Szállót, amelynek „hivatalos”, nyelvtörvényt „semmibe vevő" neve: Hotel Danube. De ez a képen is jól látható. Egyébként a szállodát a honi viszonyokhoz képest csúcsgyorsasággal a francia CBS cég építette fel Az itt szállás után áhítozó mindent megtalál, amit hasonló szállók külföldön nyújtanak... (Fotó: CSTK) Alexander Dubcek, a Szlovákiai Szociáldemokrata Párt elnöke Csehszlovák Szociáldemokrata Párt tegnap Prágában tartott sajtó­­értekezletén nem zárta ki annak le­hetőségét, hogy az SZSZDP válasz­tások után együttműködne a De­mokratikus Szlovákiáért Mozga­lommal vagy a Zöldek Pártjával A Szövetségi Gyűlés elnökének szavai szerint ilyen együttműködés­re további politikai erőkkel is lát le­hetőséget, közülük a pártjához leg­közelebb állónak a földműves pár­tot, illetve a Mezőgazdasági és Szö­vetkezeti Dolgozók Szövetségét mi­nősítette. Mint mondta, az említett két politikai szubjektum tagjai füg­getlen jelöltként szerepelnek majd az SZSZDP választási listáján. Tájé­koztatása szerint a Szlovákiai Szoci­áldemokrata Párt elsősorban azok­kal a pártokkal és mozgalmakkal ke­resi a konszenzus lehetőségét, ame­lyek „szívükön viselik” Szlovákia ér­dekeit és a közös csehszlovák álla­miságot egyaránt. „Hogy milyen mértékben leszünk sikeresek e té­ren, azt az idő mutatja meg” -tette hozzá. Ezzel összefüggésben hangsú­lyozta, hogy a közös állam jövőjének (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents