Szabad Újság, 1992. április (2. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

2 Szabad ÚJSÁG 1992. április 1. Április 7-én lesz az egészségügyi világ­nap. Ennek kapcsán tartot­tak tegnap Pozsonyban sajtó­­értekezletet, amelyen a szak­emberek elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedé­sekről tájékoztattak. Az egészségügy illetékesei elmondták, hogy hovatovább már negyven éve beszélünk a betegségmegelőzés fontossá­gáról, de az mindmáig csak elmélet maradt. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy nem sok javulás tapasz­talható a csehszlovák egész­ségügyben. A pozsonyi szív- és érrendszeri betegségeket Az egészségügyi világnap elé Táplálkozzunk veszélyek nélkül! gyógyító klinika igazgatója el­mondta, hogy az elhalálozá­sok okai között 52 százalék­kal az első helyen éppen a szív- és érrendszeri betegsé­gek szerepelnek, csak ezután következnek 27 százalékos aránnyal az annyira „népsze­rű” onkológiai betegségek, összehasonlításképpen az igazgató ismertette, hogy az USA-ban 1 millió lakosra 1078 szívműtét jut évente, ezzel szemben ez a szám Csehországban átlagosan 130, Szlovákiában pedig 40— 45. Ennek oka elsősorban az, hogy Szlovákiában csupán egy szív- és érrendszeri klini­ka működik (ettől a közel­múltban vált külön a hasonló profilú gyermekklinika). A tervek szerint még ebben az évben egy újabb kórházat nyitnak meg Kassán, két-há­­rom éven belül pedig egy to­vábbit Besztercebányán vagy Túrőcszentmártonban. Ez az elkeserítő állapot is gazdasági okokra vezethető vissza — pl. egy szívműtét „ára” kb. 400 ezer korona —, mivel bár megfelelő létesít­ményekkel és megfelelő szaktudású orvosokkal Szlo­vákia is rendelkezik, csak ép­pen a szükséges műszereket nem tudja megfizetni. A saj­tóértekezleten az is elhang­zott, hogy a szív- és érrend­szeri betegségek kiváltó okai között az első helyen a hely­telen táplálkozás áll. Előké­születben van az egész­ségvédelmi kormányprog­ram, amelynek részét képezi a táplálkozás egészségesebbé tételét célzó kilencéves terv. Ez egyebek között tar­talmazza az egészséges — alacsony zsírtartalmú, ma­gas rosttartalmú — élelmi­szerek gyártására vonatkozó adókedvezmények elfogadá­sát. A program egy másik része pedig az iskoláskorú gyerme­kek hatékonyabb testnevelésé­re irányul. (gaál) A kormányfő befejezte kelet-szlovákiai látogatását Védelmébe vette az állami agrárpolitikát XEGNAP Nyitrán megkezdődött a környezetvédelmi filmek seregszemléje, az Ekofilm ’92. A négynapos rendez­vény során több mint húsz videofilmét tekinthetnek meg az érdeklődők. A se­regszemle témája: a gazdálkodás, a ter­melés, az emberi tevékenység hatása a természetre. Bemutatásra kerülnek angliai, németországi, egyesült államok­beli és hazai alkotások. PAVOL WEISS, a Nemzeti Liberá­lisok ügyvezető titkára tegnapi sajtótá­jékoztatóján szomorú szívvel állapította meg, hogy a volt NYEE-tagok mégsem lépnek át tömegesen az ő soraiba. Való­színűleg azért, mert több esélyt látnak az érvényesülésre a megreformált Pol­gári Demokrata Unióban. Ennek elle­nére készülnek a képviselőjelölt-listák, s abban bizonyára egyedülálló az NL, hogy jelöltjeinek átlagéletkora 26 év. M iroslav hrtús, a vakok lő­csei rehabilitációs központjában éhség­­sztrájkot folytató masszőrök képviselője bejelentette, hogy 25 óra után abba­hagyták tiltakozó akciójukat, de sztráj­­készültségben lesznek mindaddig, míg az egészségügyi minisztérium állásfogla­lását meg nem kapják. A látáskárosultak az ellen tiltakoznak, hogy intézetüktől megvonták a szakképzett masszőri bizo­nyítvány kiadásának jogát. JoZEF AMBRUS, a Szlovák Nép­párt alelnöke tegnap úgy foglalt állást, hogy Szlovákiának csak árthat, ha poli­tikai pártjai olyan piszkos játékkal pró­bálják lehetetlenné tenni egymást, ami­lyennel Meéiar ellen léptek fel. A Szlo­vák Néppárt szeretné, ha a nemzeti eszméken alapuló pártok egy blokkban indulnának a választásokon és tárgya­lásokat is folytat lehetséges koalíciós partnereivel, de hogy kikkel, az egyelő­re titok. JáN VESELOVSKY, a Szlovákok Nemzeti Egységpártja elnöke úgy véle­kedik, hogy a jelenlegi kormánygarnitú­ra saját céljaira használja ki az államap­parátust, s ez mutatkozott meg a Meői­­ar-esetben is. Veselovsky megvádolta a szövetségi és a szlovák kormányt a nem­zeti vagyon szétlopkodásával, s rámuta­tott, nem így kellene lusztrálni, hanem a büntetésnyilvántartást kellene megnéz­ni minden miniszter esetében. A SZOC.IÁI.LIBERÁLIS UNIÓ prágai sajtóértekezletén a Meőiar-ügy kapcsán csak az hangzott el, ha Cseh­szlovákia jogállam lenne, a bűnösségről vagy ártatlanságról független bíróság döntene, nem a parlament. A tömörü­lés tagjai a bősi vízerőmű C variánsá­nak kivitelezését „a szlovák kormány által a szövetségire kényszerített meg­oldásnak tartják” és elutasítják, mert teljesen rossz. „Önkényes tett volt — mondották —, minden bizonnyal Ivan Őarnogurskyé.” Jan CaRNOGURSKV tegnap szó­vivőjén keresztül dementálta Vladimír Meéiar azon kijelentését, hogy ő még a milovyi tanácskozások befejeztével fi­gyelmeztette Meéiart, hogy botrányok vannak előkészületben ellene, s hogy ezek a várban kerülnek kidolgozásra. Őamogursky utoljára 1991. november 29-én találkozott Meőiarral a KDM és a DSZM tanácskozásán. NlCOLAAS W. DU BOIS, a Dél­afrikai Köztársaság csehszlovákiai nagy­követe tegnap Pozsonyban bejelentette, hogy országa konzulátust nyit Szlovákia fővárosában is. Ettől azt várják, hogy kölcsönösen fejlődnek majd a gazdasági kapcsolatok és arra is felszólította gaz­dasági szakembereinket, minél nagyobb arányban kereskedjenek a Dél-afrikai Köztársasággal. A VASUTASOK Szakszervezeti Szövetsége mára általános sztrájkké­szültséget hirdetett meg, mely esti 18 órakor kezdődik Csehszlovákia egész területén. A sztrájkkészültség az ágazati szakszervezet elnöke szerint azért elke­rülhetetlen, mert nem sikerült aláírni az 1992-es kollektív szerződést a Vasuta­sok Szakszervezeti Szövetsége és a Csehszlovák Államvasutak Központi Igazgatósága között. A PRÁGAI Sörgyár mától 10—11 százalékkal emeli a sör árát (fajtától függően), jelentette az üzem kereske­delmi igazgatója, Jifí Kmínek. Josef Krysl, a pilzeni sörgyár értékesítési rész­legvezetője szintén megerősítette a saj­tóiroda kérdésére az áremelés tényét. A prágai áremelés oka állítólag, hogy drá­gább minden bevitt nyersanyag és ener­gia, a pilzenié az óriási kereslet. Jelzés nélküli híranyag: tSTK Marián Calfa szövetségi miniszter­­elnök tegnap befejezte kelet-szlová­kiai munkalátogatását. Délelőtt Bártfafürdőn járt, majd látogatást tett a zborói mezőgazdasági szövet­kezetben, délután pedig találkozott a bártfai városi vezetőkkel Bártfafürdőn mindenekelőtt megtekintette a gyógyfürdő létesít­ményeit, illetve az iránt érdeklődött, (Folytatás az 1. oldalról) kulcsa nemcsak szlovákiai kezekben van, hanem az államjogi elrendezés mindkét tagköztársasági reprezen­táció eljárásától is függ. Dubőek egyúttal bírálta azt a véleményt, mely szerint már nincs miről tárgyal­ni. „így nem hozzuk össze a közös csehszlovák államiságot” — állapí­totta meg. Nézete szerint a júniusi parlamenti választások után rende­zik a közös csehszlovák állam meg­őrzésével kapcsolatos kérdéseket. Végezetül az SZSZDP elnöke visszautasította azt a véleményt, mely szerint a szlovákiai baloldal választási győzelme esetén két részre szakad Csehszlovákia. De arra is felhívta a Belügyesek pere A tárgyalást nemrég azért füg­gesztették fel, mivel az egykori szö­vetségi belügyminiszterről, Fran­­tiSek Kinclről „kiderült”, hogy a Cseh Nemzeti Tanács képviselője is volt, ezért mentelmi jogot élvez. Kind ügyvédje, Hana Matysová március 12-én indítványozta, hogy szüntessék be a védence ellen foly­tatott bűnvádi eljárást, mivel 1990. január 8-áig a CSNT képviselője volt. A tábori felsőbb katonai bíró­ság állásfoglalása szerint semmilyen körülmény nem akadályozza, hogy folytatódjék ellene a bűnvádi eljá­rás. A bíróság ezt azzal indokolta, hogy akkor már Frantiäek Kind hogyan készítik elő a gyógyfürdő pri­vatizálását. Milan Matej igazgató tá­jékoztatása szerint az ottani gyógyfür­dőt a privatizálás második hullámába sorolták be. Szavai szerint a létrejövő részvénytársaságban 51 százalék az ál­lam kezében marad, a fennmaradó vagyont pedig magánkézbe adják. A létesítmények megvétele iránt már német, osztrák és angol vállalkozók is figyelmet, hogy „azok sem képviselik a szlovák nemzet akaratát, akik a te­reken a Szlovák Köztársaság önálló­ságát követelik”. A sajtóértekezlet további részében Jifí Horák, a Csehszlovák Szociálde­mokrata Párt elnöke kifejezte meggyő­ződését, hogy a jövőben a szociálde­mokraták egy föderális pártba tömö­rülnek majd. Dubőek ezzel kapcsolat­ban rámutatott a két párt működésé­ben tapasztalható különbségekre, de hozzáfűzte: semmi sem akadályozza, hogy a két párt a választások után kö­zösen lépjen fel. Arra a kérdésre, vajon kívánja-e jelöltetni magát a köztársasági elnöki tisztségbe, Alexander Dubőek azt vá­nem volt parlamenti képviselő — s így mentelmi jogot sem élvezett —, amikor eljárást indítottak ellene. Mindezt Jifí Bernét ezredes, a ka­tonai bíróság elnöke közölte. A ta­nácsvezető bíró egyúttal emélkezte­­tett arra, hogy az egykori belügymi­niszter ellen olyan bűncselekmé­nyek miatt folyik eljárás, amelyek nem függnek össze egy parlamenti képviselő tevékenységével. Az ér­vényben levő csehszlovák törvények értelmében egy képviselő ellen nem indítható eljárás például azért, hogy milyen módon szavazott a parla­mentben vagy szerveiben, illetve mi­lyen kijelentéseket tett. érdeklődtek. Rajtuk kívül az egykori tulajdonosok is jelentkeztek, akik 36 kisebb objektumot szeretnének visszakapni. A zborói szövetkezetét sem ke­rülték el a nehéz gazdasági körül­mények, amelyekhez még az is járul, hogy hegyvidéken kell termelni. A szövetkezet vezetőivel tartott talál­kozón a résztvevők rámutattak a dotációk csökkentése nyomán kiala­kult bonyolult helyzetre, az értékesí­tési gondokra, valamint a transzfor­mációs törvény egyes ellentmondá­saira. Calfa hangsúlyozta: agrárpoli­tikájában a kormány nem azt tűzte ki célul, hogy felszámolja a hazai mezőgazdaságot — ahogyan arról bizonyos politikai erők vélekednek —, hanem azt, hogy a lehető legha­tékonyabb módon rendezze a va­gyonjogi kérdéseket. Mint mondta, a Szövetségi Gyűlés áprilisi ülésén fontos „mezőgazdasági” javaslatok kerülnek a képviselők elé. Ami a transzformációs törvényt illeti, a szövetségi miniszterelnök kiemelte: a jogszabállyal nem arra töreked­nek, hogy szétverjék a mezőgazda­­sági szövetkezeteket, hanem arra, hogy lehetővé tegyék az emberek­nek, hogy maguk döntsenek a gaz­dálkodás módjáról. „szeretné” laszolta, hogy teljes mértékben a pártmunkára szeretné fordítani fi­gyelmét. Jifí Horák közölte: a CSSZDP Elnöksége javasolni fogja a végrehajtó bizottságnak, hogy Václav Havel elnökjelölését támogassa. Március közepén Klaus és Meciar vezet A legfrissebb közvélemény-kuta­tási eredmények szerint — ha most tartanának választásokat — a Cseh Köztársaságban a legtöbben (20 szá­zalék) a Václav Klaus vezette Polgári Demokrata Pártra, Szlovákiában pedig a Meőiar-féle Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomra szavazná­nak (30 százalék). Csehországban a PDP-t a Cseh- és Morvaország! Kommunista Párt (7 százalék) követi. A további sor­rend így alakult: Önigazgatási De­mokrácia Mozgalma—Morvaország és Szilézia Társaság, Csehszlovák Szociáldemokrata Párt (6-6 száza­lék), Polgári Mozgalom (5 százalék), Kereszténydemokrata Unió—Cseh­szlovák Néppárt, Földműves Párt, Polgári Demokrata Szövetség, Cseh­szlovák Republikánus Párt (4-4 szá­zalék), Zöldek Pártja (3 százalék), Elkötelezett Pártonkívüliek Klubja, Kereszténydemokrata Párt (2-2 szá­zalék), Csehszlovák Szocialista Párt (1 százalék). A Szlovák Köztársaságban a DSZM után a második helyen — hasonlóan, mint a cseh országrész­ben — a kommunisták szerepelnek. A Demokratikus Baloldal Párfja a szavazatok 10 százalékát szerezné meg. Az utána következő pártok, il­letve mozgalmak sorrendje a követ­kező: Szlovák Nemzeti Párt, Keresz­ténydemokrata Mozgalom (9-9 szá­zalék), Zöldek Pár(ja (5 százalék), Szlovákiai Szociáldemokrata Párt (4 százalék), Polgári Demokrata Unió, Demokrata Párt (3-3 százalék), Együttélés, Magyar Keresz­ténydemokrata Mozgalom, Mező­­gazdasági Párt (2-2 százalék). Egyébként a felmérést március közepén végezték. Amerikai pénzajándék (Folytatás az 1. oldalról) távközlés demonopolizálására vonatkozó tanulmány kidolgozására fordít­ják. A washingtoni kormány 75 ezer dollárt pedig az állami bank általános számviteli rendszerére irányuló tanulmányra folyósított. Ami a kereskedelmi és fejlesztési programot illeti, az a csehszlovák nemzetgazdaságnak nyújtan­dó amerikai segítség egyik formája. Az Egyesült Államok a program kere­tében pénzajándékokat és egyéb segélyt folyósít a fontos ipari ágazatokban — például az energiaipar, a távközlés, a közlekedés, a pénzügy és az egész­ségügy terén — kidolgozandó tanulmányok finanszírozására. Eddig mintegy 15 tanulmány készült el, mégpedig több mint 6 millió dollár értékben. Devizapiaci árfolyamok Érvényben: 1992. április 1-)in Deviza-(Pénz-)nem Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép­­árfolyam f egységre, koronában Angol font 49,93 50,93 50,43 48,60 51,74 50,17 Ausztrál dollár 22,07 22,51 22,29 21,12 22,82 21,97 Belga frank (100) 84,92 86,64 85,78 82,70 87,98 85,34 Dán korona 4,50 4,60 4,55 4,37 4,67 4,52 Finn márka 6,41 6,53 6,47 6,18 6,66 6,42 Francia frank 5,16 5,26 5,21 5,02 5,34 5,18 Görög drachma (100) 15,06 15,36 15,21 14,00 15,54 14,77 Holland forint 15,52 15,84 15,68 15,12 16,08 15,60 ír font 46,52 47,46 46,99 44,83 48,19 46,51 Japán jen (100) 21,62 22,06 21,84 21,04 22,36 21,70 Kanadai dollár 24,13 24,61 24,37 23,42 24,98 24,20 Luxemburgi frank (100) 84,92 86,64 85,78 81,84 87,96 84,90 Német márka 17,48 17,84 17,66 17,20 18,12 17,66 Norvég korona 4,45 4,55 4,50 4,32 4,62 4,47 Olasz líra (1000) 23,17 23,63 23,40 22,56 24,00 23,28 Osztrák schilling 2,48 2,54 2,51 2,45 2,57 2,51 Portugál escudo (100) 20,28 20,68 20,48 19,36 20,98 20,17 Spanyol peseta (100) 27,64 28,20 27,92-26,87 28,57 27,72 Svájci frank 19,17 19,55 19,36 18,83 19,89 19,36 Svéd korona 4,81 4,91 4,86 4,67 4,99 4,83 USA-dollár 23,72 29,30 29,01 28,31 29,71 29,01 Calfa Kárpátaljáról Sládeki szélsőségek „Ami Kárpátalját illeti, Csehszlovákiának semmilyen érdeke nem fű­ződik a jelenlegi csehszlovák határok megváltoztatásához. Tiszteletben tartjuk az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet terén elért eredményeket, valamint az összes nemzetközi dokumentumot, amely ki­mondja, hogy a határok csak békés úton változtathatók meg” — jelen­tette ki hétfőn délután Felsőnémetiben az Ukrán Televíziónak nyilatkoz­va Marián Calfa szövetségi miniszterelnök. A továbbiakban leszögezte, hogy a csehszlovákiai mechanizmusnak úgy kell működnie, hogy ne ér­vényesüljenek a szélsőséges elképzelések és vélemények, mint amilyene­ket Miroslav Sládek és republikánus pártja hirdet. Az interjúban a szövetségi kormányfő beszélt a csehszlovák—ukrán gazdasági együttműködés perspektíváiról is. „Amennyiben Ukrajna őszintén érdeklődik, szükséges, hogy — hasonlóan, mint nálunk történik — liberalizálja a gazdasági életet. Tudunk róla, hogy vállalataink ukrán partnerekkel kereskednek, a fizetést azonban a központi bankrendszer blokkolja. Ezt a problémát viszont az ukrán félnek kell rendeznie” — hangsúlyozta Marián Calfa. Az SZSZDP Meciart is Frantisek Kind vádolható Prágában, a legfelsőbb bíróságon további tanúk kihallgatásával folytató­dik a héten Frantisek Kincl, Alojz Lorenc és Karel Vykypél pere.

Next

/
Thumbnails
Contents