Szabad Újság, 1992. február (2. évfolyam, 28-51. szám)

1992-02-03 / 28. szám

/ / Gazdasági és érdekvédelmi napilap HÉTFŐ, 1992. február 3. • II. évfolyam • 28. szám • Ára 2,3« korona Munkamegosztás az ENSZ és az EK között Véget ért a BT csúcsértekezlete Holnapi számunkban: PestivMHírlap A szerdai kerékasztalnál eldől Leállnak-e az autóbuszok A Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége prágai sajtóértekezletén a szö­vetség képviselői tiltakoztak a tömegközlekedés üzemeltetésére nyújtandó állami támogatás csökkentése ellen. Zárónyilatkozat elfogadásával szombatra virradóra véget ért New Yorkban az ENSZ Bizton­sági Tanácsának csúcsértekezle­te. Ez a világszervezet törté­netében az első ilyen jellegű ta­nácskozás volt A zárónyilatkozat ezernyolcszáz szót tartalmaz és arra kötelezi az aláírókat, hogy betartsák a kollektív biztonság elveit és erősítsék az ENSZ szerepét a béke fenntartásá­ban és a fegyverkezés ellenőr­zésében. A csúcsértekezleten John Major elnökölt. A csúcsértekezleten Butrosz Gá­li ENSZ-főtitkár javaslatot terjesztett elő, hogy a Biztonsági Tanács tagálla­mai vezető tisztségviselőinek találko­zói váljanak rendszeressé. Most, ami­kor megszűnt a világméretű feszült­ség, azt kell megakadályozni, hogy helyi konfliktusok robbanjanak ki — hangsúlyozta az ENSZ főtitkára. Ge­orge Bush amerikai elnök felszólalá­sában hangsúlyozta a vegyi fegyverek betiltásának szükségességét, az atom­tudósok bekapcsolódását a békés Petr Pithart miniszterelnök veze­tésével szombaton este négynapos hivatalos thaiföldi látogatásra in­dult a cseh kormány küldöttsége. A delegáció tagja többek között Antonín Baudys miniszterelnök­helyettes, Jan Vrba ipari és Mar­tin Bojár egészségügyi miniszter. A Cseh Köztársaság képviselői Anand Panjaracsun kormányfő meghívására utaztak Thaiföldre. A kormánytagokat bankszakér­tők, az ipari és a kereskedelmi ka­mara és a Csehszlovák Vállalko­zók Szövetsége képviselői, vala­mint több mint harminc csehor­szági kereskedő és vállalkozó kísé­ri. Amint azt Pithart közölte, Tha­iföld először fogad ilyen magas szintű látogatókat egy külföldi ál­lam tagköztársaságának képvisele-A hét végén Zdár nad Sázavou­­ban került sor a Kereszténydemok­rata Párt sorrendben második kong­resszusára. A kétnapos tanácskozá­son a párt 161 küldötte vett részt. Václav Benda, a KDP elnöke érté­kelte a párt eddigi tevékenységét, s beszámolójában természetesen ki­tért az időszerű bel- és külpolitikai események taglalására. A pártelnök hangsúlyozta: meg­különböztetett figyelmet szükséges szentelni az államjogi elrendezés legfontosabb kérdéseinek. Figyel­meztetett arra, hogy a szlovákiai na­cionalisták abban az esetben, ha szétesne az ország, az addigi ellen­ség helyett újat keresnének. Véle­ménye szerint a Prágaközpontú programokba. Óva intett a nemzet­közi terrorizmustól és ebben a vo­natkozásban Irakot és Líbiát emlí­tette meg. Borisz Jelcin orosz elnök világméretű rakétaelhárító védelmi rendszer létrehozását szorgalmazta, amely az amerikai „csillagháborús” tében. A cseh vezetők a thaiföldi látogatást rendkívüli lehetőségnek tartják, hogy betörjenek a világ e leggyorsabban fejlődő térségébe. Az előzetes program szerint a küldöt­tek találkoznak a thaiföldi kormány képviselőivel, és meglátogatnak több ipari üzemet, például a televízi­ós képernyőket gyártó üzemet és egy selyemgyárat. Petr Pithart találkozik az ASE­­AN-tagállamok (Thaiföld, Szinga­púr, Indonézia, Fülöp-szigetek, Ma­laysia, Brunei) nagyköveteivel. A cseh kormányküldöttség az első hi­vatalos delegáció, amely az említett tagállamok közötti szabadpiac kiala­kítását követően meglátogatja ezt a területet. A kormányfő az út fontos­ságát azzal érzékeltette, hogy Euró­pával összehasonlítva ez az út egy cseh politika helyett a magyar nem­zeti kisebbség válna mindenekelőtt a szlovák nacionalisták céltáblájává. A kongresszus résztvevői támoga­tásukról biztosították az országban zajló radikális gazdasági változáso­kat. A vagyonjegyes privatizálással kapcsolatosan kifejtették, hogy an­nak módszerét megfelelőnek tartják, bár lehetővé válik az ún. piszkos pénz tisztára mosása. Benda jelezte, hogy a vagyonjegyes privatizálás fon­tos szerepet játszik a választási kam­pányban. Szerinte, aki megvásárolta a vagyonjegykönyvet, az tulajdon­képpen a Klaus-módszerre alapozza a gazdasági reformot, s így közvetve a KDP politikáját támogatja. (Folytatás a 2. oldalon) programra épülne. Ezzel kihasznál­ta azt az ajánlatot, amelyet egykor Reagan elnök tett, miszerint az USA hajlandó megosztani a kozmikus fegy­verek technológiáját. Francois Mit­terrand francia elnök a kollektív biz­­(Folytatás a 2. oldalon) brüsszeli látogatással érne fel. Pit­hart abból a szempontból is fontos­nak tartja ezt az ázsiai látogatást, mivel a csehszlovák nyilvánosság egyre nagyobb nyugtalanságának ad hangot a német gazdaságtól való függőség miatt. A tervek szerint Bojár miniszter thaiföldi kollégájá­val az egészségügyben folytatandó együttműködésről ír alá szerződést. A delegáció február hatodikán, csütörtökön a reggeli órákban tér vissza hazájába. Az Együttélés Politikai Mozga­lom szombaton Nagycétényben tar­totta meg országos tanácsának ülé­sét. A helybéliek műsora és köszön­tője után Duka-Zólyomi Árpád ügyvezető alelnök nyitotta meg hi­vatalosan az ülést. Elmondta: sors­döntő év előtt állunk. Küszöbön az államjogi kérdés rendezése, az al­kotmány elfogadása és közelednek a parlamenti választások. Ki kell har­colnunk, hogy a parlamentekben nagy számú politikai képviselettel rendelkezzünk. Ezt követően a mozgalom elnö­ke, Duray Miklós tartotta meg ha­gyományos politikai beszámolóját. A világpolitikai helyzet elemzése után rátért a hazai problémák is­mertetésére. Elmondta, látszólag nyugalom költözött a csehszlovák politika berkeibe. Mintha lankadt volna az indulat és a feszültség. Mindez csak azt jelenti, hogy a poli­tikai erők új harcra gyűjtik energiá­jukat, mégpedig a választásokra. A szakszervezet figyelmeztetett arra, hogy amennyiben a tervek sze­rint a tavalyi 3 milliárdról az idén 1,5 milliárd koronára csökkentik a tá­mogatást, ez az autóbusz-viteldijak jelentős drágulását okozná. A diák­jegyek ára 100 százalékkal növeked­ne, a munkások havi bérlete pedig a 25 kilométeres távon 132 koronáról 400 korona fölé emelkedne. A szak­­szervezeti képviselők véleménye szerint az illetékeseknek világosan meg kellene mondaniuk, hogy a tö­megközlekedés támogatása állami érdek-e vagy sem. Amennyiben nem az, abban az esetben meg kell állapítani a közlekedés támogatásá­nak módját. A szakszervezeti vezetők arra a veszélyre is felhívják a figyelmet, hogy az említett intézkedés követ­keztében nagyban csökkenhet a „A lengyel kollégával, Jan Parys vé­delmi miniszterrel folytatott tárgyalá­sunk bizonyítja a kölcsönös aktivitás szükségszerűségét a két ország védelmi erejének biztosításában. Magyarorszá­got is beleértve mindhárom közép-eu­rópai ország biztonságát csakis szoros együttműködéssel, a védelmi és bizton­sági rendszerek koordinálásával és ko­operációjával tudjuk biztosítani” — mondta LuboS Dobrovsky csehszlovák védelmi miniszter abban a nyilatkoza­tában, amelyet közvetlenül lengyel kol­légájával a Magas-Tátrában szombaton folytatott hivatalos tárgyalását követő­en adott a sajtó képviselőinek. A tárgyalásokat Jan Parys is pozitívan értékelte. Közölte, hogy a közeljövőben tisztázzák a haditechnikát gyártó és javí­tó csehszlovák és lengyel üzemek felada­tait. A védelmi miniszterek egybehangzó véleménye szerint bővül az együttműkö­dés a katonai oktatás terén, közös kato­nai gyakorlatokkal, és a magas rangú ka­tonai vezetők tapasztalatcseréjével is számolnak. Mindkét miniszter egyetér­tett abban, hogy hadseregeik közösen használhassák a két ország katonai gya­korlótereit és együttműködjenek a légtér ellenőrzésében. Parys rámutatott Magyarország, Mindazok a problémák, melyek ez ideig is oly sok nyugtalanságot okoz­tak, megoldatlanok maradtak. Ha figyeljük az eseményeket, kiolvas­hatjuk belőlük a bekövetkező válto­zásokat — mondta Duray. Hangsúlyozta: az új alkotmány­­tervezet nyitva hagyja a kérdést, hogy önálló vagy Csehszlovákián be­lüli Szlovákiára gondol-e. Szlovákia e tervezetben nemzetállamként sze­repel, mivel az kimondja, hogy Szlo­vákia önállósága a szlovák nép önre­­delkezésén alapul. Azt is leszögezi, hogy Szlovákia szuverén állam, mely önálló kapcsolatokat tart fenn és szuverén módon dönt arról, hogy szövetségre lép-e más államokkal vagy sem. Az, hogy a nemzeti kisebbségek­ről szóló fejezet végül is bekerült a tervezetbe, a mozgalom képviselői szívósságának köszönhető. Az al­kotmánytervezet egyik hibája, hogy nem mondja ki: az asszimiláció szer­vezett formája tiltott. Érdekes, hogy munkaerő mobilitása. Ez viszont a helyi jellegű munkanélküliség növe­kedését idézheti elő, és ez az egész gazdasági reformra is veszélyt jelen­tene. A sajtóértekezleten közölték, hogy a Közlekedési Tanács február 3-án, azaz ma fog foglalkozni a kér­déssel. Végleges döntésnek a febru­ár 5-ére összehívott kerekasztal-be­­szélgetésen kellene születnie, ame­lyen felelős kormánytisztviselők a közlekedési szakszervezetek képvi­selőivel fognak tárgyalni. Amennyi­ben nem jutnak megegyezésre, a közlekedési dolgozók február 10-én sztrájkba lépnek. Ez azt jelentené, hogy a Csehszlovák Autóközlekedé­si Vállalat (ŐSAD) 11 ezer autóbu­sza nem közlekedne majd, és ezáltal 5,2 millió utas nem jutna el időben úticéljához. Lengyelország és Csehszlovákia jelen­legi problémájára, arra, hogy saját nemzeti védelmi rendszert építsenek-e ki, vagy közösen vegyenek-e részt vala­melyik védelmi rendszerben. Megje­gyezte, hogy a közép-európai országok a védelmi politika terén is együtt kíván­nak működni a Nyugattal, elfogadha­tatlan azonban számukra az a helyzet, hogy csupán valamelyik katonai tömb „kísérőbolygójaként” szerepeljenek. Újságíróknak az európai leszerelési folyamattal kapcsolatos kérdésére Dobrovsky így válaszolt: „Jelenleg mó­dot keresünk az atomfegyverek jegy­zékbe vételére, fokozatos csökkentésé­re, felszámolására, de az egész folya­mat ellenőrzésére is. A konvenciós fegyverek esetében szükséges azok színvonalának újraértékelése és növe­lésének megakadályozása az utódálla­mokban. Az EBEE tagállamainak fel­adata újraértékelni és betartani mind­azt, amit a bécsi, majd a budapesti tár­gyalásokon elfogadtak.” Dobrovsky megjegyezte, hogy a közeljövőben Csehszlovákia és Ukrajna magas kato­nai vezetőinek találkozóját tervezik, és a volt Szovjetunió többi utódállamával is hatékonyan kívánnak együttműköd­ni, főleg az informatika terén. annak idején az ellenzéki Ján Car­­nogursky a Csehszlovákiai Magya­rok Jogvédő Bizottsága tagjaival tárgyalva ezt az elvet magáénak val­lotta. Most viszont ezt már nem tartotta fontosnak. Hiányzik a ter­vezetből a nemzeti identitás védel­mének szavatolása és annak kinyil­vánítása, hogy a népcsoportok elide­geníthetetlen joga az azonos kultú­rájú népcsoportok közötti kapcso­lattartás. Nem szól arról sem, hogy a kisebbségeknek szintén elidegenít­hetetlen joguk az információk cse­réje — határokra való tekintet nél­kül. A kisebbségek számára a terve­zet nem fogalmazza meg az önren­delkezés és önigazgatás jogát sem. Duray értékelve a mozgalom képviselőinek a munkáját, azt az el­telt időszakban sikeresnek mondot­ta. A képviselők aktívan bekapcso­lódtak a Szövetségi Gyűlés, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács munkájá­ba. A sajtóvisszhang is meglehető­­(Folytatás a 2. oldalon) Míg Li Peng kínai kormányfő Davosban és az USA-ban tárgyal, a tibetiek tüntetésen tiltakoznak a kínai kormány tibeti politikája ellen (Telefotó: CSTK/AP) Négynapos hivatalos látogatáson Cseh kormánydelegáció Thaiföldén Václav Benda figyelmeztet: „Uj ellenséget keresnének” Az Együttélés Nagycétényben Sorsdöntő időszak küszöbén A védelmi miniszterek találkozóján Szükséges együttműködés

Next

/
Thumbnails
Contents