Szabad Újság, 1992. február (2. évfolyam, 28-51. szám)

1992-02-03 / 28. szám

Szabad ÚJSÁG 1992. február 3. POZSONYBAN tegnap tanácsko­zott a Szlovák Köztársaság Gazdasági és Szociális Megegyezési Tanácsa, ame­lyen aláírták az 1992-es évre szóló egyezményt. A rendezvényen jelen volt Anton Vavro miniszterelnök-helyettes, Pavol Jakublk, a Szakszervezeti Szövet­ség Közgyűlésének alelnöke, valamint Marián Rybár, a Munkáltatók Szövetsé­gének alelnöke. A kormány, a szakszer­vezetek és a munkáltatók képviselői az egyezmény tizenkét pontja közül főleg kettővel, a kulturális és szociális alappal és a bérekkel foglalkoztak. E rnest VALKO, az újonnan megválasztott alkotmánybíróság elnöke a Szlovák Rádiónak adott nyilatkozatá­ban elmondta, hogy az alkotmánybíró­ság fő feladata a jogi kultúra szellemé­nek és tradícióinak felújítása. Szerinte Csehszlovákiának semmiféle tapasz­talatai nincsenek az alkotmánybíróság munkája terén, mivel az első köztár­saság idején létező alkotmánybíróság úgyszólván semmilyen határozatokat nem hozott. IVIaRIÁN ÚALFA miniszterelnök a „Tíz perc a miniszterelnökkel” című té­véműsorban elmondta, hogy a különbö­ző politikai pártok és csoportosulások megpróbálnak élősködni az éhség­sztrájkoló Miloslav Mareéek nézetein. Arra a saját elképzeléseiket próbálják „ráhúzni” és ebből politikai tőkét ková­csolni. FrANTI§EK TRNKA, a Földmű­ves Párt elnöke tegnapi nyilatkozatában kijelentette, hogy a csehszlovák mező­­gazdaság átalakításának eszméje az alapjaitól kezdve helytelen. Elmondta, hogy egy vagy két év alatt lehetetlen megváltoztatni valamit, ami negyven évig épült. Szerinte 3—6 éves progra­mokat kellene kidolgozni, melyek sze­rint az állami gazdaságokat olyan válla­latokká alakítanák, amelyeket a földmű­vesek maguk irányítanak. Érsekújvárban tartotta ülését szombaton a Demokratikus Szlovákiá­ért Mozgalom, amely az első azon negy­venkét ülés közül, amelyeket még febru­ár folyamán kíván megtartani Szlovákia összes járásában. Ezeken az üléseken a járási szervezetek küldötteket jelölnek, akik a mozgalom március 20—21-én Zsolnán megrendezésre kerülő orszá­gos ülésén vesznek majd részt. POZSONYBAN szombaton ötven­négy privatizációs alap és társaság kép­viselője találkozott és létrehozták a Szlovákiai Befektetési Alapok Szövetsé­gének Előkészítő Bizottságát. A szövet­ség az összes csehszlovákiai befektetési alap és társaság számára nyitva áll, az Előkészítő Bizottság feladata, hogy a szövetségnek jogi alapokat biztosítson. Jelzés nélküli híranyag: CSTK „Uj ellenséget keresnének” (Folytatás az 1. oldalról) A küldöttek jóváhagyták a párt új alapszabályzatát. A résztvevők el­lenben nem hagyták jóvá azt a javas­latot, hogy a KDP soraiba csak azok tartozzanak, akik nem voltak tagjai a kommunista pártnak. így a párt tagja lehet minden csehszlovák ál­lampolgár, aki betöltötte 18. életé­vét és elfogadja a KDP alapszabály­zatát. Az elfogadott alapszabályzat töb­bek között részletesen kitér az em­beri, illetve polgárjogok következe­tes védelmére és egyértelműen ál­lást foglal a művi terhességmegsza­kítás vitás kérdéseiben a keresztény erkölcsi normák szerint. Gazdasági téren fontosnak tartja a kiegyensú­lyozott állami költségvetést, illetve a szigorú pénzügyi politikát. A Kereszténydemokrata Párt második kongresszusa vasárnap ért véget. A küldöttek ismét Václav Bendát választották a KDP elnöké­vé. Együttes parlamenti bizottság A Édár nad Sázavou-i járásban lévő Milovy helységben ül össze ma a Cseh Nemzeti Tanács és a Szlovák Nemzeti Tanács együttes bizottsága, melynek feladata, hogy előkészítse a parlamenti elnökségeknek az államjogi elrendezés­ről folytatandó tárgyalásait. A bizottság azokkal a pontokkal foglalkozik, amelyekben a parlamenti képviselők az eddigi tárgyalások folya­mán nem jutottak megegyezésre. Ezek elsősorban: az államjogi elrendezés, a szövetségi alkotmány és a nemzeti al­kotmányok közötti kölcsönös viszony, a bankrendszer, távközlés, közlekedés, külpolitika és a vámrendszer. A bizott­ság létrehozásáról a cseh és a szlovák parlament „koalíciós” képviselői egyeztek meg január 23-i pozsonyi ülé­sükön. A bizottság tárgyalásai február 11-ig tartanak. Lányi beszélgetések Még mindig vesztegelnek a kamionok Görögország a tízszeresét követeli Egon Lánsky külügyminisztériu­­mi szóvivő szombati sajtóértekezle­tén közölte, hogy a csehszlovák fél ma folytatja tárgyalásait a görög kormánnyal, melyek során megol­dást keresnek a görög—jugoszláv határon beállt helyzetre, ahol — ahogy erről már szombaton hírt ad­tunk — több száz, köztük csehszlo­vák kamion vesztegel. A szóvivő szerint a görög kor­mánynak is hozzá kellene járulnia a válságos helyzet enyhítéséhez, amely­be a kamionsofőrök kerültek. „El­sősorban a higiéniai feltételek bizto­sításáról, és üzemanyaggal való ellá­tásról van szó” — állapította meg Lánsky. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyaló felek mielőbb megegyezés­Visszafordíthatatlan folyamat Václav Havel köztársasági elnök hagyományos vasárnapi rádióbeszé­dében értékelte az elmúlt hét legfon­tosabb kül-, illetve belpolitikai ese­ményeit. A műsorban hangsúlyozta, hogy azok a változások, amelyek a kommunizmus megdöntéséhez ve­zettek, Európában radikális politikai és gazdasági módosításokat igényel­nek. Kifejtette, hogy véleménye sze­rint a változás folyamata jelenleg már visszafordíthatatlan. A politikai káosz elkerülése érdekében szükségszerű az európai biztonsági folyamat to­vábbi megszilárdítása. Az alkotmánybíróság intézményét különösen fontosnak ítélte a jelenlegi belpolitikai helyzetben. Elmondta, hogy az új törvények születésének időszakában nagy teher hárul az al­­kotmánybírákra. Leszögezte, hogy az új jogrendszer kialakítása során az al­kotmánybíróság meghatározó szere­pet játszik. Országunkban nagy szük­ség van erre az intézményre, amely az alkotmány megszegése esetén el­dönti a vitás kérdéseket. Ismét visszatért a Szövetségi Gyű­lésben jóvá nem hagyott elnöki javas­latokhoz. Kijelentette, hogy a parla­ment tulajdonképpen a társadalom­ban végbemenő változások tükre. Azzal kapcsolatosan, hogy jóváhagy­ták a választási törvényt, elmondta: nem jelent különösebb problémát az, miszerint a korábbihoz hasonlóan zajlanak majd a választások. Ennek ellenére újra hangsúlyozta, hogy a közeljövőben javasolni fogja a válasz­tási törvény módosítását. Az úgynevezett Kavan-ügy kap­csán kipattant botrányról elmondta, hogy nem hibáztatja a televízió mun­katársait, mivel azok csak köteles­ségüket teljesítették. A vagyonjegyes privatizálásról elmondta, hogy a módszer kidolgozása valóban merész tettnek számít. A fegyverkereskedés­sel kapcsolatos hírekről közölte, hogy szakértők bevonásával vizsgálatot in­díttatott. A Szíriába szállítandó 250 tankról szóló szerződést regulárisnak minősítette. Beszédének végén felhívta a fi­gyelmet a közös állam szétesésének negatív következményeire. • *i / Sorsdöntő időszak küszöbén (Folytatás az 1. oldalról) sen jó. A költségvetési törvény ko­rábbi vitái során a képviselők kitartó munkájának következtében a kor­mánypártok és a miniszterek kény­telenek voltak tárgyalni a kisebbsé­gek képviselőivel, hogy megkapják támogatásukat. Ilyen egyeztetésre először került sor az SZNT törté­netében. Az 1945—48 közötti törvénysér­tések ügye sem került le a napirend­ről. Nevezetesen a szövetkezetek transzformálása kapcsán a diszkri­minatív földelkobzás problémájá­nak tisztázása, sajnos kihullott a tör­vényjavaslatból. A KDM, a DBP, a DSZM és az SZNP megbuktatta ezt a javaslatot. Nem kizárt, hogy ez már összefügg a közeljövő politikai elképzeléseivel — mondotta a moz­galom elnöke. Sikeresnek nevezte Wladislaw Niedoba, Boros Zoltán és Batta Ist­ván képviselő felszólalását a kor­mányjelentéssel kapcsolatban, amely az emberi jogok, illetve sza­badságjogok betartásával foglalko­zott Csehszlovákiában. E felszólalá­soknak köszönhetően a parlament az előterjesztett jelentést csak tudo­másul vette, de nem fogadta el. Az EPM Érsekkétyen elfogadott Memorandumát elküldték az állam legfelső alkotmányos személyiségei­nek, valamint a Magyar és a Lengyel Köztársaság kormányának. Szinte mindenki válaszolt. Ennek eredmé­nyeként a mozgalom képviselői a var­sói Szejm elnökével fognak tárgyalni. Ez annál is fontosabb, mert a későbbi­ekben Stanislav Gawlik képviselő el­mondta: a lengyel—csehszlovák ál­lamközi szerződés a kisebbségek re jutnak, és annak lehetőségét sem zárta ki, hogy Csehszlovákia csök­kentse a görög kamionok tranzitdí­ját. A szóvivő azt is elmondta, hogy az athéni csehszlovák konzul a meg­rekedt csehszlovák kamion vezetői között csaknem negyedmillió koro­na értékű görög drahmát osztott szét, amivel a kritikus időszakot át­vészelhetik. Csehszlovákia Külügy­minisztériuma kérelemmel fordult a Szövetségi Pénzügy-minisztérium­hoz, hogy hosszabbítsa meg a kinn­rekedt kamionsofőrök adóbevallási határidejét. Jugoszlávia pedig meg­hosszabbítja átutazási engedélyü­ket. Lánsky emlékeztetett, hogy a múlt év decemberében került sor a Csehszlovákia és az Európai Közös­ségek közötti asszociációs egyez­mény aláírására, amelynek február végén kellene életbe lépnie. A görög kormány a tranzitdíjak csehszlovák félről történt emelésének ügyében az EK-hoz fordult, az pedig a görög kormány nevében hivatalos tiltako­zást nyújtott be a csehszlovák kor­mányhoz. Lánsky szerint ez azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy hátráltat­ni fogja az említett egyezmény élet­be lépését. Ez Csehszlovákiának nagy veszteséget okozna, főleg az által, hogy az EK nem csökkentené a tervek szerint a csehszlovák kiviteli vámot. Az egy hete tartó huzavona ere­detének tisztázásául a minisztériumi szóvivő elmondta, hogy az év elejé­től Csehszlovákia és Magyarország jelentősen növelte a „limiten felüli” kamionok tranzitdíját. Csehszlová­kia 750 márkáról 1500-ra, Magyar­­ország pedig 300-ról 1800 márkára növelte az egy kamion után járó dijat. Csehszlovákia az idén az or­szág területén a tavalyi 4 ezerrel szemben 5 ezer kamiont enged át ingyenesen, ezen felül 24 ezer gép­kocsi közlekedhet a megállapított díjak mellett, 4 ezer kamiont pedig hasonló feltételek mellett vasúton szállíthatnak. A görög fél 40 ezer kamion ingyenes tranzitját követeli. Dubéek a választási törvényről Időben megtartják A választási törvény elfogadása azt bizonyítja, hogy a képviselők a csehszlovák államiság— amelyet a szövetségi törvényhozó szerv léte bizonyít—megtartása és fejlesztése mellett állnak. Ezt Alexander Dubcek, a Szövetségi Gyűlés elnö­ke mondta a Csehszlovák Sajtóirodának adott tegnapi nyilatkozatában. Dubéek szerint a módosított válasz- szakértői csoportjai munkájára és az tási törvény elfogadása biztosítja, hogy SZNT és a CSNT elnökségei állásfogla­ügyét belügynek tekinti és az akkori lengyel kormány a csehszlovákiai nemzetiségi kérdést a magyar ki­sebbség nehézségeire redukálta. A mozgalom elnöke örömét fe­jezte ki azzal kapcsolatban, hogy si­került létrehozni a Közép-európai Népcsoportok Fórumát, mely a Kárpát-medence kisebbségi politi­kai szervezeteit hivatott összefogni és céljaik elérésére közös külpoliti­kai kapcsolatokat kíván kiépíteni. A szervezetet Bécsben jegyzik be. Ezt követően Duray Miklós ele­mezte a cseh belpolitikai helyzetet, majd a szlovákiai jellegű problémák tárgyalására tért át. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia mai politikai erőinek a DBP-n kívül nincs történelmi gyö­kerük. A KDM, az SZNP és rész­ben a DSZM a néhai Hlinka Szlo­vák Néppárt hagyományaira épít. Szlovákia vezető politikai erőinek jó külföldi kapcsolatai vannak. A KDM-nek a német CDU-val, a DSZM viszont a CSU-val épített ki jó együttműködést. Ez az a német párt, amelyik keményen harcol a szudétanémetek jogaiért. Ezek az érdekek és kapcsolatok most köz­vetlenül befolyásolhatják az ország sorsát, Csehszlovákia esetleges szét­válását is. Szabó Rezső ismertette a válasz­tójogi törvénnyel kapcsolatos gya­korlati tennivalókat, majd a képvise­lők kiegészítették a mozgalom elnö­kének beszámolóját. Ezt követően vázolták az EPM új választási prog­ramját, mely az elmúlt két év ta­pasztalataira épül. A tanácskozás szombaton a késő esti órákban zárt üléssel ért véget. (balassa) a választások az eredeti terminusban lesznek. A végleges időpontot a szövet­ségi parlament elnöksége tűzi ki. Újsá­gírók kérdésére válaszolva Dubéek el­mondta, hogy a legfelsőbb törvényho­zói testület szerkezetével kapcsolatos képviselői törvényjavaslat megvitatását február 17-ére halasztották. Szerinte a probléma megoldásának több módja is lehetséges, és semmi okunk pánikba esni, vagy katasztrófaterveket kidol­gozni. „Nem élünk sem Grúziában, sem Horvátországban” —jegyezte meg Dubéek. Elmondta, hogy a Szövetségi Gyűlés képviselői- klubjai és politikai grémiuma megvitatja a módosítási ja­vaslatokat és hozzászólásokat, hogy azokhoz állásfoglalást dolgozzanak ki, és hogy megállapítsák az egyes javasla­tok elfogadásának esélyeit. Dubéek nagy súlyt fektet a nemzeti tanácsok lására, melyeket február 15-éig kell el­­őtetjeszteniük. A november 17-ei eseményeket vizs­gáló bizottság adatainak kiszivárgásával kapcsolatban Dubéek elmondta, hogy tavaly többször fordult a vizsgálóbizott­ság elnökéhez, a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez azzal a kéréssel, hogy hozzanak intézkedéseket az infor­mációk kiszivárgásának megakadályo­zására. Közölte, hogy a bizottság jelen­tésének szövetségi parlamentbeli meg­vitatásakor a képviselői titoktartási kö­telezettséget mint a parlament elnöké­nek kötelességmulasztását próbálták beállítani. „A tények azok ellen beszél­nek, akik mulasztást követtek el. Ezeket a Szövetségi Gyűlés rendelkezéseire bo­csátottam, így a nyilvánosság is megis­meri az igazságot” — mondta Alexan­der Dubéek. Véget ért a BT csúcsértekezlete (Folytatás az 1. oldalról) tonságot hangsúlyozta, amely csak ak­kor valósítható meg, ha a legnagyobb világhatalmak a dzsungel törvényei he­lyett a jogszerűséget alkalmazzák. Fran­ciaország kész 48 órán belül az ENSZ- főtitkár rendelkezésére bocsátani egy ezer fős katonai alakulatot a békefenn­tartó erők számára. Li Peng kínai kor­mányfő szólt az emberi jogokról is, de ezeket minden ország önrendelkezése részének minősítette. Kiállt a nukleáris és vegyi fegyverek betiltása mellett. Azt mondta, hogy Kína és az ázsiai—csen­des-óceáni térség a rohamosan változó Európával szemben viszonylag nyugodt térségnek számít. A csúcsértekezlet befejezése után John Major és Butrosz Gáli sajtóértekez­letet tartottak, amelyen kedvezően érté­kelték a találkozót. Major szerint az elfo­gadott záródokumentum „élesebb és tar­talmasabb” mint az eredeti brit javaslat volt. Ellenezte, hogy a csúcsértekezlete­ket rendszeresen tartsák meg. Butrosz Gáli bejelentette, hogy ígéretet kapott, miszerint az ENSZ-nek tartozó államok rövidesen kiegyenlítik adósságaikat El­mondta, olyan lehetőség körvonalazódik, amely munkamegosztást eredményezne az Európai Közösségek és az ENSZ kö­zött. Az EK a konfliktusok megoldásá­nak politikai részét, az ENSZ pedig a biztonság biztosítását vállalná magára. Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1992. február 3-án Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép- Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 50,69 51,71 51,20 49,37 52,51 50,94 Ausztrál dollár 21,28 21,72 21,50 20,33 22,03 21,18 Belga frank (100) 85,56 87,28 86,42 83,34 88,62 85,98 Dán korona 4,54 4,64 4,59 4,41 4,71 4,56 Finn márka 6,47 6,69 6,54 6,25 6,73 6,49 Francia frank 5,17 5,27 5,22 5,03 5,35 5,19 Görög drachma (100) 15,27 15,57 15,42 14,21 15,75 14,98 Holland forint 15,64 15,96 15,80 15,24 16,20 15,72 ír font 46,94 47,88 47,41 45,25 48,61 46,93 Japán jen (100) 22,66 23,12 22,89 22,09 23,41 22,75 Kanadai dollár 24,25 24,75 24,50 23,55 25,11 24,33 Luxemburgi frank (100) 85,56 87,28 86,42 82,48 88,60 85,54 Német márka 17,60 17,96 17,78 17,32 18,24 17,78 Norvég korona 4,49 4,59 4,54 4,36 4,66 4,51 Olasz líra (1000) 23,44 23,92 23,68 22,84 24,28 23,56 Osztrák schilling 2,50 2,56 2,53 2,47 2,59 2,53 Portugál escudo (100) 20,47 20,89 20,68 19,56 21,18 20,37 Spanyol peseta (100) 28,03 28,59 28,31 27,26 28,96 28,11 Svájci frank 19,84 20,24 20,04 19,51 20,57 20,04 Svéd korona 4,85 4,95 4,90 4,71 5,03 4,87 USA-dollár 28,47 29,05 28,76 28,06 29,46 28,76

Next

/
Thumbnails
Contents