Szabad Újság, 1992. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

/ JSAu krazdasági és érdekvédelmi------------------------------" napilap kitörtök, 1992. január 2. • II. évfolyam • 1. szám • Ára 2,30 korona iclav Havel újévi beszéde 'íumánus, igazságos jogállamot áclav Havel idei újévi beszéde is ikrözi azt a bonyolult helyzetet, nelyben az ország az „esztendő­­iltás” idejére került A köztár­­'sági elnök ugyanis így kezdte ózatát az ország népéhez: „Már hosszabb ideje időről időre 'teszem magamnak a kérdést, /gy abban az időben, amikor sem­­-ilyen idegen hatalom nem avatko­­: dolgainkba és — az állam és •Igárai egyaránt — hosszú évszá­­ok óta először, saját sorsukat ön­jükben tartják miért is van ilyen ;s okunk az örömteli elégedett­­e? Vajon hol találhatók ideges­sünk, tanácstalanságunk, sőt tü­­letlenségünk okai? A kormá knak, a parlamentnek és a köz­­sasági elnöknek is minden bi­­ínyal ezeregy hibát lehet szemére ni, azonban azt aligha állíthatja tki is felelőséggel, hogy ezek — a ső soron demokratikusan létre­­í — intézmények teljes felelős­egei tartoznak az országban ural­­dó nyugtalanító helyzetért és ki­­ólag minden rossznak okai. A -mányt, a parlamentet, sőt még elnököt is ma már nagyon köny­­in le lehet ’váltani’, azt remélni inban, hogy ezzel egy csapásra ,nden megoldódik és általános jó­keletkezik, naiv illúzió volna.” Ezt követően Václav Havel részié­in elemezte a jelenlegi helyzet ait, s ezek között első helyen azt a íyt említette, hogy a történelem nte egyedülálló feladat elé állított nnünket: újra megtalálni önma­­.nkat. Ebben a keresésben új, jobb, Jóban igazságos modelljét akarjuk -megtalálni. Az állam létének éppúgy, :nt benne népei együttélésének ipjaitól kell átépíteni a gazdaságot, alkotmányos, politikai rendszerre -ekszünk, amely leginkább megfe- 1 a jelenlegi követelményeknek, (őzben nemcsak a kommunizmus ökségével kell megbirkóznunk, ha­­:m számos olyan problémákkal, amelyek a távolabbi történelemben gyökereznek. Mindez természetesen nehéz, azonban e keresési folyamat talán legnehezebb szakaszához érkeztünk, s lehet, hogy a neheze még hátravan. Ezért nem csodálkozhatunk az el­uralkodott nyugtalanságon, ideges­ségeken, kétségeken, sőt kishitűsé­gen. Ez több mint természetes — hangsúlyozta az elnök, hisz magának Krisztusnak is támadtak kétségei a keresztfán. Önmagunk keresésének történelmi fázisait azonban sajnos nem tudjuk megkerülni. Egyetlen le­hetőségünk van: folytatni utunkat, s eközben hideg fejjel nézve a célt, amelyet kitűztünk magunk elé, s kö­vetni azt szolidáris kölcsönösségben, egészséges szemlélettel, kitartóan, elszántan és erős akarattal. Mai számunkban 8 oldalas MŰSORMELLÉKLEJf Január végéig még regisztráltatható Félmillió vagyonjegyes A tavalyi esztendő utolsó napjáig Csehszlovákiában 447 000 ember je­gyeztette be vagyonjegykönyvét, hogy a következő „fordulóban” részvényessé válhasson valamely befektetési alap közvetítésével. Ahogy Jaroslav Lizner, a CSSZSZK Pénzügyiminisztériuma Vagyonjegyes Privatizációs Központjá­nak igazgatója tájékoztatta a Csehszlo­vák Sajtóiroda munkatársát, a vagyon­jegykönyveket már több, mint 600 000- en vették meg, így várható, hogy a fent említett szám január folyamán megnő. ••• Ha azonban az eredetileg feltételezett 2,5 millió állampolgár mind bekapcso­lódna a „nagy játékba”, a napi forga­lomnak az eddigi nyolcszorosára kelle­ne nőnie. A regisztrációt az országban 650 helyen, 1300 „ablaknál” végzik, s napi 100 000 bejegyzést képesek megej­teni. Itt az alkalom hát minden bizony­talankodónak, hogy meggondolja ma­gát. Végtére is: új év, új remények — s hátha épp idén szegődik társául a szerencse! Ezután Václav Havel számbavet­­te mi az ami nyugtalanítja, s mi az, aminek örül. Az "előbbi kategóriába sorolta azt, hogy az új rendszer szü­letése gyakran csak politizálgatás­­ban, a pártok acsarkodásában, köl­csönös sértegetések és gyűlölködés közepette történik. Ez azonban min-Döntöttek a pénzügyminisztériumok 1992. július 1-től lakbéremelés Pont került a viták végére az ál­lami lakások lakbérével és egyéb üzemeltetési díjainak térítésével kapcsolatban, így január közepén napvilágot láthat a Törvénytár egyik kötetében is a rendelet. A január második felében való­színűleg már hatályos rendelkezé­sek értelmében az eddig egyetlen tételből álló lakbér helyett több különálló tételben fizetünk majd a lakáshasználatért és a velejáró kü­lönböző szolgáltatásokért. A tiszta lakbért a bérelt lakás alapterülete után fizeti majd a bérlő, mégpedig úgy, hogy a rendelet hatályba lépé­sétől — tehát kb. január közepétől — fogva megszűnik minden eddigi kedvezmény vagy engedmény, melyet a gyerekek számától függő­en eddig nyújtottak (5-től 50 szá­zalékig terjedt), július l-jétől pe­dig ez az új lakbérösszeg 100 szá­zalékkal emelkedik. A lakbérekből kikerülnek olyan összetevők, mint a vízhasználati díj, fűtési és meleg­víz-szolgáltatási díj, a liftdfj, a sze­­mételhordási díj, a közös helyisé­gek takarításának és megvilágítá­sának költségei, a közös antenna beszerzésének és felszerelésének ára stb. Ezeket a szolgáltatásokat havonta kell majd fizetni, előleg formájában, ugyanúgy, mint az elektromos áram és a gáz díját. A lakás bérbeadójának köteles­sége, hogy ezen díjakról és a havi előleg nagyságáról legkésőbb 90 nappal a rendelet hatályba lépésé­től tájékoztassa a lakókat. A lakás túlméretezettségéből eredően ki­vetett többletfizetési kötelezettség továbbra is érvényben marad. A rendelet nem vonatkozik a szövetkezeti lakásokra, sem a csa­ládi házakra. Az esetleges lakbér­vitákat ezentúl kizárólag bírósági úton lehet majd rendezni. Sztárjkkészültségben a légiirányítók Leáll-e a légiforgalom? dig is jellemezte a demokrácia meg­teremtésének első fázisait, csak ép­pen a széthúzás az, ami késlelteti a megoldást. Nyugtalanítja az elnököt az is, amit valamennyien tapasztalhatunk immár két év óta. Ez a többség ré­széről állandó jelleggel elhangzó sé­relem, miszerint a korábbi kommu­nista nomenklatúra tagjai még min­dig kezükben tartanak sok vállalatot, hivatalt, továbbra is tisztességtelenül (folytatás a 2. oldalon) Január elsejétől, sztárjkkészültséget hirdetett a Légiirányítók Csehszlovák Szövetsége, a civil légiirányítás szak­­szervezete. A sztrájkkészültség oka, hogy a munkaadók nem teljesítették az irányítók azon bérkövetelését, amelyet feltételül szabtak meg az 1992-es évre szóló kollektív szerződés megkötéséhez. Amennyiben a követelést nem telje­sítik, a légiirányítók január 13-án reggel hat órakor meghatározatlan ideig tartó sztrájkba lépnek. A sztrájk idején Cseh­szlovákia légterében semmiféle légifor­galmi szolgáltatást nem nyújtanak, kivé­ve a kényszerű repüléseket és az élet­mentési eseteket. A légiirányítók követelése, hogy mostani bérüket, amely csaknem két­szerese a csehszlovákiai átlagbérnek, a duplájára emeljék, a minisztérium sze­rint teljesen ellentmond az állam gazda­sági- és társadalompolitikájának. Jan Fleissig, a szakszervezet képvi­selője elmondta, hogy a készültség még semmiféle korlátozást nem jelent a légi­irányítók munkájában, és egyáltalán nem veszélyezteti a légiforgalom biz­tonságát. Ez csak azt jelenti, hogy az al­kalmazottakat előre értesítették a sztrájkbalépés lehetőségére. Amint azt a szóvivő elmondta, a légiirányítók szö­vetségének álláspontját majd közvetle­nül az esetleges sztrájk kihirdetése előtt hozzák nyilvánosságra. Elmondta, hogy a közlekedési minisztérium álláspontja szerinte nagyon leegyszerűsített és meg­tévesztő, ami valószínűleg a közvéle­mény befolyásolását célozza. Évvégi kérdés a parlamenti pártokhoz Mi okozott örömet és mi bosszúságot? ' Kassai Egyetemi Kórházban az újév első másodperceiben megszületett az 1992-es év ső gyermeke. A boldog anya, Janette Krutáková, a Kassai Műszaki Egyetem Villa­­osmémöki Karának hallgatója. Az újszülött kislányt Patríciának hívják, 50 centiméter tsszú és 3550 gyammot nyom. Az apa szintén a műszaki egyetem hallgatója. A felvétel •viddel a szülés után készült (CSTK-fehétel) „Az 1991-es évben mi okozta az Ön mozgalma (pártja) számára a legnagyobb örömet, és mi bosszan­totta leginkább?” A Csehszlovák Sajtóiroda az óév végén ezzel a kér­déssel fordult a csehszlovák parla­menti pártok és mozgalmak képvi­selőihez. A kérdésre a következő vá­laszokat kapták: Kereszténydemokrata Mozga­lom — Ján Petrík ügyvezető alel­­nök: Nehéz lenne meghatározni a legörömteljesebb eseményeket, de a legfontosabbnak talán a következő­ket nevezném: Ján Őarnogursky mi­niszterelnökké választása, a kor­mány sikeres működése, a társadal­mi megbékélés és Szlovákia politikai stabilitásának megerősítése terén, és Szlovákia bekapcsolódása az eu­rópai politikai életbe; a Szlovákia államjogi elrendezéséről folytatott tárgyalások; a szlovák alkotmányter­vezet előterjesztése; az Európai Kö­zösségekkel kötött asszociációs szer­ződés aláírása. És hogy mi bosszan­tott fel leginkább? Elsősorban a rendbontók vulgáris viselkedése a március 15-iki és az október 27-iki nagygyűlésen a pozsonyi Szlovák Nemzeti Felkelés terén. Másodsor­ban pedig az, hogy ezeket a szélsősé­ges csoportokat és azok viselkedését általános szlovákiai jelenségként próbálták feltüntetni, és Szlovákia fasizálódását emlegették. Zöldek Pártja — Peter Sabo el­nök: Örömmel töltött el bennünket a párt kezdeményezéseinek sikere például a környezetvédelmi állami igazgatóságok kiépítése terén, a környezetvédelemmel foglalkozó cikkelyek belefoglalása a közös al­kotmánytervezetbe és az, hogy a parlament végre komolyabban kez­dett foglalkozni a környezetvéde­lemmel. Ezzel szemben bosszantó egyes környezetvédelmi kérdések megoldásának elodázása, például a környezetvédelmi hivatalok elégte­len támogatása, az elavult energeti­kai rendszer, a környezetvédelmi törvényhozás túlzott elnézése a technokrata lobbival szemben, pél­dául az alumíniumgyártás bővítése, a bősi vízmű C-variánsának elfoga­dása stb. Demokrata Párt — Ján Holcík elnök: Pártunk számára a legna­gyobb öröm, hogy a belső diferenciá­­lódás következtében megválhattunk azoktól az emberektől, akiknek (folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents