Szabad Újság, 1991. december (1. évfolyam, 242-264. szám)

1991-12-02 / 242. szám

/ / Gazdasági és érdekvédelmi napilap Hétfő, 1991. december 2. • I. évfolyam • 242. szám • Ára 2,30 korona Szerdán: politikai konszenzus Veszélyben a jövő évi költségvetés A 70 éves Dubéek köszöntésére Színpompás ünnepség a várban Pénteken és szombaton rendkí­vüli ülést tartott Prágában a Cseh Köztársaság kormánya, melynek fö napirendi pontja a jövő évi költség­­vetés megvitatása és jóváhagyása volt. A késő esti órákban bomba­ként robbant a hír: a cseh kormány elvetette a pozsonyi ún. kis gazdasá­gi csúcson megszületett egyez­ményt, hogy a szövetséget az állami költségvetés 35, Szlovákiát 23,5, Csehországot pedig 41,5 százaléka illeti meg. A cseh kormány pénteki ülésén hosszadalmas vita bontakozott ki, mivel az állampolgári szolidaritás és összetartozás elvéből kiinduló költ­ségvetési tervezet a cseh félre nézve hátrányosabb, mintha az elosztás pusztán a lakosság létszáma arányá­ban történne. A cseh kormány az ülést követő közleményben leszö­gezte: beleegyezik egy szövetségpár-Havel Lányból: Szokásos vasárnap délutáni nyi­latkozatában Václav Havel köztár­sasági elnök — az elmúlt hét politi­kai eseményeit értékelve — külön kiemelte a magyar mozgalmakkal folytatott tárgyalásait. Mindeneke­lőtt azt állapította meg, hogy a velük folytatott tárgyalásai jó érzéssel töl­tik őt el, mert valamennyi tárgyaló­felében a közös állam iránt érzett felelősséget fedezte fel. Megértem a kisebbségeket, szö­gezte le az elnök, hiszen a polgári deomkrácia számukra egyenlő az emberi és nemzetiségi jogok biztosí­tásával. Az ő esetükben különösen nagyon visszatetsző, ha az államban a többségi nemzetek a társadalom építését nemzeti megközelítésben képzelik el, ilyen esetben ők is első­sorban nemzeti kisebbségi létüket hangoztatják, ami viszont már talaj az általános nemzeti-nemzetiségi súrlódásoknak. Havel elnök azt is elmondta, e ta­lálkozókon szó volt a kisebbségeket ti költségvetésbe, de ragaszkodik ahhoz, hogy a két köztársaságot megillető 65 százalékot 43:22 aráhy­­ban osszák meg. A cseh kormány kedden terjeszti a Cseh Nemzeti Tanács elé a költségvetési terveze­tet, ahol további javaslatokat, észre­vételeket fűzhetnek hozzá a képvi­selők. Vasárnap a Polgári Demokrata Párt, a Polgári Mozgalom és a Pol­gári Demokrata Szövetség elnökei, Václav Klaus, Jifí Dienstbier és Vladimir Dlouhy keményhangú nyi­latkozatban ítélte el a cseh kormány hazardírozását, és figyelmeztette őt: a pozsonyi egyezmény engedmény a szlovák kormány részéről is, nem vi­selkedhet másként a cseh sem, mi­vel a közös állam építésének ez a költségvetés az alapfeltétele. Vasárnap rendkívüli ülést tartott a szövetségi kormány, melynek vé­ért jogsértésekről, amelyek 1945-48 között kezdődtek a magyarok és a németek teljes jogfosztottságával, és — sajnos — a kárpótlási törvény utólag még egyszer sújtja őket, illet­ve mostmár inkább leszármazottai­­kat. Az elnök megerősítette azt, hogy szakértői bizottságot hoz létre, amelynek többek között az is felada­ta lesz, hogy megvizsgálják, miként lehetne enyhíteni a kárpótlási és a földtörvény által létrejött feszültsé­geken. Az elnök természetesen más kér­désekről is szólt, mindenekelőtt ar­ról beszélt, bízik abban, hogy az al­kotmányos válság leküzdésére tett javaslatait a szövetségi parlament valóban napirendjére tűzi, s el is fo­gadja azokat a polgárok érdekeit szolgálva, akik részéről mind Cseh­országban, mind Szlovákiában egyre erősödik javaslatainak támogatása. Ezzel kapcsolatban mondta azt is el, hogy ő bizakodó országunk jövőjét illetően. -is­gén az alábbi nyilatkozatot tette közzé: „A szövetségi kormány tu­datában van rendkívüli felelős­ségének államszövetségünk továb­bi sorsát illetően, ezért kéri mind­két köztársasági kormányt, illetve mindhárom törvényhozó testüle­tet, hogy hasonlóképpen tudatosít­sa felelősségét Az állami költség­­vetésekről folyt pozsonyi tanácsko­zást, melyet kezdeményezett, szi­­(Folytatás a 2. oldalon) „Az álmapolgárokat nem nem­zetiségük, hanem emberi minősé­gük alapján kell értékelni.” „A kul­túrát nem Schiller és nem is Goe­the jelenti, kultúra ott van, ahol az emberek tisztességesen bánnak az emberekkel.” Ilyen és ehhez hason­ló gondolatok hangzottak el szom-Szombaton a pozsonyi várban Václav Havel köztársasági elnök, valamint a szövetségi parlament és kormány, illetve a cseh és a szlovák parlamentek és kormányok képvise­lőinek jelenlétében látványos ün­nepséget tartottak Alexander Dub­­ceknek, a szövetségi parlament el­nökének 70. születésnapja alkalmá­ból és tiszteletére. A hazai vendége­ken kívül számos neves külföldi po­litikus is megjelent a fogadáson, hogy gratuláljanak annak a Dub­­őeknek, aki több mint 20 éven át a demokrácia és a humanizmus szlo­vák élharcosaként élt mind a külföld szemében, mind a hazai polgárjogi harcosok emlékezetében. A külföldi vendégek közül ki kell emelni az osztrák, a német és a magyar vendé­get, minthogy ők Dubéek partnere­ként érkeztek Pozsonyba. Rita Süs­­muth és Szabad György nevében is Heinz Fischer köszöntötte Alexan­der Dubőeket, s ő adta át az osztrák parlament Dubéeknak szánt díját is, a Nagy Arany Keresztet is. A vendégeket Frantisek Mik­­losko, a szlovák parlament elnöke fogadta, üdvözlőbeszédében pedig azt emelte ki, hogy egész Európa, sőt az egész világ szemében az 1968-as események elválaszthatat­lanul összekötődnek Alexander Dubéek nevével. Dubéek személyét méltatva kiemelte azt, hogy a parla­ment elnöke soha nem szűnt meg hinni a humanizmus és a demokrá­baton Pozsonyban az Istropolis nagytermében azon a nagygyűlé­sen, amelyet a Közös Államért Pol­gári Kezdeményezés szervezett ab­ból a célból, hogy ott az állampol­gárok elmondhassák, miért kíván­nak továbbra is közös államban él­cia elveiben, s minden körülményei; között — többszörösen megalázva és meghurcolva is — Ember ma­radt. Az ünnepségnek azonban ko­moly politikai jellege is volt, amit mindenekelőtt Dubéek beszéde tá­maszt alá. A parlament elnöke el­mondta, ideje lenne már a jövőbe tekinteni, a múltból pedig felfedezni azokat a történelmi eseményeket, amelyek az ország két nemzetét s nemzeti kisebbségeit összeköti. Fel­szólította a cseheket, tekintsenek nagyobb türelemmel és megértéssel a szlovákok államjogi igényeit illető­en, a szlovákokhoz szólva pedig arra figyelmeztetett, hogy a hangulatkel­tés és az érzelmi túlfűtöttség helyett a racionalitás vezérelje őket. „A ese­tiekhez fűződő barátság erősítse a szlovákok államiság-tudatát.” Beszéde végén Dubéek három célt — kívánságot fogalmazott meg. A hazai viszonyokkal kapcsolatban arra kérte a humanizmus és a hala­dás zászlóvivőit, hogy ne a múlt át­­kos hagyatékaira figyeljenek, ha­nem az emberiség általános értékei vezéreljék őket. A másik kívánság szerint a jövőben az államhatárok ne a nemzetek és a polgár elválasz­­tói, hanem összekötői legyenek. Harmadikként pedig arra hívta fel az egész emberiség figyelmét, hogy planétánkat óvni, védeni kell, s min­denkinek úgy kell cselekednie, hogy az egész emberiséget szolgálja. A nagytermet zsúfolásig megtöl­tő „szövetségpárti” publikum előtt miniszterek, képviselők, pártveze­tők, művészek, tudósok és egyszerű „hétköznapi” állampolgárok mond­ták el véleményüket. Vavrousek miniszter például arra figyelmeztetett, milyen veszéllyel fe­nyeget, ha csak a saját belső problé­máinkkal leszünk elfoglalva, és nem tartunk lépést az európai fejlődés­sel. „Nehogy ismét egy vasfüggöny felállítására kerüljön sor, de most a nyugati oldalról” — mondta. Jan Mládek gazdasági miniszterhelyet­tes az államjogi elrendezés négyféle lehetőségét sorolta fel: föderáció, konföderáció, az állam jogszerű szétválása és a kaotikus szétválás. Elmondta, hogy a konföderáció csu­pán átmeneti megoldás, amely előbb vagy utóbb szintén az ország szétvá­lásához vezet. Figyelmeztetett, hogy az állam szétverése esetén nagyon könnyen a balkáni államok csoport­jához csapódhatunk, míg az egysé­ges Csehszlovákia számára Magyar­­ország és Lengyelország mellett nyitva áll az út az Európai Közössé­gekbe. Ivan Miklós privatizációs minisz­­(Folytatás a 2. oldalon) ni.» Havel és BureSová az érdeklődés középpontjában (CSTK-felvétel) Dunacsúnynál megkezdődött a Duna elterelése Bős-ügyben Szlovákia már önállósult Megértem a kisebbségeket Szombaton nem volt tojásdobálás Nagygyűlés a közös államért Távol-keleti lehetőségeket keres Calfa Pakisztánban Marián Calfa csehszlovák kor­mányfő kétnapos látogatásra Pa­kisztánba érkezett. A kormányfőt távol-keleti útjára harminc csehszlo­vák termelő- és kereskedelmi válla­lat képviselői kísérik. Iszlámábád­ban csatlakozik hozzájuk Jozef Baksay külkereskedelmi miniszter is. Calfa az első csehszlovák kor­mányfő, aki Pakisztánba látogatott. Calfa még a repülőgép fedélzetén adott interjújában kijelentette, hogy semmiféle fegyvereket nem szállít a távol-keleti országnak. Hozzátette, hogy a jelen időszakban, amikor a Szovjetunió gazdasági összeomlás küszöbén áll, Csehszlovákiának egy másik nagy piacon kell megvetnie a lábát. A kormányfő szerint ilyen pi­ac az egymilliárd lakost számláló Kí­nában kínálkozik. Calfa Pakisztán­ból Pekingbe utazik. Pakisztán és Kína hagyományo­san a csehszlovák gépipari kivitel je­lentős térsége. Pakisztánnal a keres­kedelmi kapcsolatok stabilak és né­mileg emelkedő irányzatot mutat­nak. Ezzel szemben a Kínával folyta­tott kereskedelmi kapcsolatok 1989- hez viszonyítva tavaly 45 százalékkal csökkentek. A két ország közti ke­reskedelemben idén áttértek a clea­ring elszámolásról a szabadon átvált­ható valutákban történő fizetésekre, és az üzletkötések száma ma alig éri el a feltételezett tíz százalékát. Marián Calfa Kínában ellátogat Pekingbe, Sanghajba, Kantonba és a Sen-Csen-i szabadkereskedelmi övezetbe. A Szlovákiai Természet- és Táj­védők Szövetsége pénteken meglá­togatta a bősi vízlépcső építőinek dunacsúnyi munkaterületét, ezt kö­vetően pedig közölték a Csehszlo­vák Sajtóiroda munkatársaival, hogy az úgynevezett pótmegoldás, amely­nek megkezdésére az ügyben ille­tékes Pozsony vidéki Járási Környe­zetvédelmi Hivatal kiadta az enge­délyt, megegyezik az úgynevezett C- variánssal, amelyet korábban a szak­emberek a lehető legrosszabb meg­oldásnak tartottak, s melynek meg­építésétől szóban a szlovák kor­mány is elzárkózott. A termé­szetvédők terepszemléjükön megál­lapították, a Duna csehszlovák terü­leten történő elterelésének munká­latai teljes ütemben folynak. A Hydrostav ott dolgozó alkalmazot­tai elmondták, hogy november 18-a óta építik e szakaszt. Teszik ezt an­nak ellenére, hogy a munkák meg­kezdésére kiadott engedély nem jogerős, mert az ügyben illetékes szervek és önkormányzatok megfel­lebbezték a döntést. Ennyi a hír, mely nem új. Nem új az sem, hogy az illetékes fülek süke­tek. Az sem új, hogy ez a törvénysér­tés nem az első (ugyanígy kezdték el a szivattyúzást nyáron), s a várható válasz is kb. úgy hangzik majd, ahogy korábban hangzott: mivel a felleb­bezők közül a döntéshozatalban egyetlen egy sem vett részt — ti. a tervezők-beruházók-építők és a kor­mányok az illetékesek —, nem is fel­lebbezhet közülük senki. (Legfel­jebb Ivan Carnogursky Hydrostayja fellebezhetne.) Az alkotmánybíró­ság, mely az ügyet még így is illetékes lenne felülvizsgálni, meg nincs sehol. S feltehetőleg sokáig nem lesz még, mert a politikai csoportérdekek olya­nok, hogy azokat egy tisztességes al­kotmánybíróság felügyelete mellett nem lehetne megvalósítani. Ma államközi tárgyalás kezdődik Budapesten a vízlépcsőről. Semmi kétely nincs bennem, amikor ki­mondom, az elkezdett C-variánssal a szlovák fél már kimondta, nem akar tovább tárgyalni. Bősből, a du­nai vízlépcsőből a kormánykoalíció jelenleg legerősebb politikai ereje kereszténydemokrata politikai kér­dést csinált, a választási harc egy lát­ványos eszközét, parciális szlovák önállóságot. Látens ígéretet tett ar­ra, lesz nemsokára egészen önálló Szlovákia is. Hogy a nemzetközi feszültség to­vább nő Közép-Eprőpában? Hogy Magyarországgal megromolhat a jó­szomszédi viszony? Láthatóan ez nem érdekli a szlovák politikai veze­tést, pontosabban a kormány nyolc hangadó miniszterét (a KDM em­berei). ők bizonyára & „minél rosszabb, annál job” elvét vallják, meg ki tudja, milyen elveket még... Budapesten nyugodtan bízhatnak (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents