Szabad Újság, 1991. december (1. évfolyam, 242-264. szám)

1991-12-02 / 242. szám

2 Szabad ÚJSÁG 1991. december 2. POZSONYBAN tegnap együttes ülést tartottak a PDU—N YEE, a Polgá­ri Demokrata Párt, a Polgári Demokra­ta Szövetség, az FMK és a Demokrata Párt képviselői klubjainak tagjai. Az ülé­sen, amelyen résztvett Tornái Je2ek cseh és Ivan Mikloá szlovák privatizálási miniszter is, főleg a vagyonjegyes priva­tizálás, az állami költségvetés kérdései­ről, valamint Václav Havelnak a népsza­vazásra és az alkotmány elfogadására tett javaslatairól tárgyaltak a résztvevők. Megegyeztek abban, hogy a vagyonje­gyes privatizálás föderális koncepcióit támogatják, vagyis, hogy az állampolgá­rok az egész ország területén befektet­hessék vagyonjegyeiket, mert bármilyen más elgondolás mindkét fél számára csak károkat jelentene és zűrzavart okozna. H aRRACHOVBAV tegnap befeje­ződött a Polgári Mozgalom szövetségi és cseh parlamenti képviselői klubjainak tanácskozása. Ezen főleg védelmi és biz­tonsági kérdésekkel, a lakásproblémá­ról, a transzformációs törvénnyel és a kuponos privatizálással, a foglalkoztatá­si törvénnyel és egyéb szociális problé­mákkal foglalkoztak. A MORVA FOLYÓ felett átívelő hídon Brodské és Lanihot községek kö­zött a Közös Államért Polgári Kezde­ményezés, a Csehszlovák Megértés Mozgalom, az Elkötelezett Pártonkívü­­liek Klubja és egyéb szervezetek kezde­ményezésére körülbelül kétezer állam­polgár élő láncot alakított ki, hogy ezzel fejezze ki a közös állam melletti állás­­foglalását. Pozsonyban a Munkások Fóru­ma tagjai és támogatói tegnapi gyűlésü­kön elhatározták, hogy a fórum politikai mozgalommá alakul. Amint a résztve­vők elmondták, ilyen formában a moz­galom hatékonyabban tudja majd véde­ni a dolgozók érdekeit. A KASSA melletti KoSická Belá helységben tegnap befejeződött a köz­­gazdasági és kereskedelmi irányzatú fő­iskolák szövetségének (AIESEC) nem­zeti konferenciája. A brüsszeli székhe­lyű, 71 országban bejegyzett szövetség célja, hogy az említett főiskolákon tanu­ló diákok számára tanulmányutakat szervezzen különböző cégek és vállala­tok tanulmányozása céljából. U hERSKÉ HRADIStEBAN teg­nap fejeződött be az ökológusok és ter­mészetvédők „Téged is érint” címmel megrendezett országos találkozója, amelyen német, magyar, osztrák és csehszlovák szervezetek képviselői vet­tek részt. A találkozón amatőr filmesek természetvédelmi témájú alkotásainak versenyét is megrendezték. BrÜNNBEN a Morva Kerületi Múzeumban az AIDS elleni világnap al­kalmából megnyitották az „AIDS gene­tikai aspektusai” című kiállítást, ame­lyet a Csehszlovák Tudományos Akadé­mia biofizikális intézetének és a Ma­­saryk Egyetem Természettudományi Karának közreműködésével rendezett a múzeum. Brünnben ezenkívül több, az AIDS elleni harccal kapcsolatos felvilá­gosító rendezvény is volt, többek között 4 ezer díszcsomagolású óvszert osztot­tak szét ingyen. A CHOPOK északi lejtőjén a hét végén egy halálos és öt súlyos sérüléssel végződő baleset történt, a hegyi mentő­­szolgálat tizenöt esetben volt kénytelen beavatkozni. Tegnap délután egy négy­tagú budapesti család járt szerencsétle­nül. A hegyi szolgálat egyik tagjának tájékoztatása szerint a szánkázó család tagjai közül elsőként valószínűleg a fele­ség zuhant le a lesiklópályán, és fejsérü­lésének következményeibe a helyszínen belehalt. Segítségére siető férje szintén elcsúszott a jeges talajon és két fiával együtt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. H raDEC KRÁLOVÉBAN a föld­­tulajdonosok járási közgyűlésén Bohu­­míl Kubát cseh mezőgazdasági minisz­ter bejelentette, hogy az állami birtokok földterületeinek bérléséről szóló szerző­déseket a járási hivatalok pénzügyi osz­tályai fogják aláírni. Ez a cseh országré­szekben érvénybe lépő határozat véget vet a bérbeadás körüli, több hónapja tartó találgatásoknak. Jelzés nélküli híranyag: tSTK Bős-ügyben Szlovákia már önállósult Regionális nagygyűlés Losoncon Palóc régió FARKAS OTTÓ Veszélyben a jövő évi költségvetés sorsáról a kormány dönt, álcázza bár­mennyire is. S a C-variánssal a kormány nemcsak a zöld természettől, a zöld mozgalmaktól kerül távol, hanem a zöld asztaltól is. Kesztyűt dobott tárgyaló­­partnere arcába. Kérdés: ki veszi fel azt a kesztyűt? És kérdés: felbujthat-e egy magát le­gitimnek valló kormány egy neki aláren­delt államigazgatási szervet a törvény­szegésre? És még egy kérdés: ha a kormány megszegheti a törvényt, ki gátolhatja meg az egyszerű honpolgárt abban, hogy ő is megszegje? Mi jön most: „Az éljen az önkény!” ideje?! Igen? Akkor tegyük ki Dunacsúnynál az irányjelzőt: EURÓPápápápá, irány a Balkán! N. GYŰ R KOV ITS RÓZA köztük a Szövetségi Gyűlés három képviselője: Duray Miklós, Batta István, Boros Zoltán; valamint a Szlovák Nemzeti Tanács képviselő­je, Rózsa Ernő. Magyarország par­lamenti képviselői közül a Nógrád megyét képviselő Pál József, Bilecz Endre és Kovács Gábor volt jelen, valamint Várkonyi József, a Salgó­tarjáni Köztársasági Megbízott Te­rületi Hivatalának vezetője. A találkozó lényegében minősít­hető útkeresésnek, próbálkozásnak, véleménycserének a tágabb érte­lemben vett határmenti települések között. A késő estébe nyúló tanács­kozáson számos ötlet, javaslat, inte­lem hangzott el, amelyekre egy ké­sőbbi számunkban részletesen visszatérünk. . A nemzeti kisebbségek védelméről Tanácskozott a Közép-európai Népcsoportok Fóruma (Folytatás az 1. oldalról) abban, nemzetközileg semmilyen bántó­­dás nem éri őket, elvégre a világ más kérdésekkel van elfoglalva. Ha Ukrajna önállósul, ha Oroszország is kénytelen lesz átértékelni eddigi konföderációs hajlandóságát, ha megindul a nagy kivá­lási hullám szovjetföldön, az olyan piti ügyekre, amilyen egy folyó elterelése, aligha marad ideje bármely nagyhata­lomnak... Sőt, feltehetőleg ez is elkerüli a nagyvilág figyelmét, ha Európa szívé­ben megszűnik egy szövetségi állam és törpeországok jönnek létre. Mert akár­hogy van is: a bősi vízmű sorsa nem egy járási környezetvédelmi hivatalban dől el. A valós döntést nem ott hozzák, ott csak végrehajtják. Ezt az erőművet a kormány felügyeli, a Losoncon az Együttélés Politikai Mozgalom szervezésében került sor pénteken az etnikai értelemben vett palóc falvak regionális nagygyűlésé­re, amelyre meghívást kaptak az egyes magyarországi falvak, vala­mint a Nagykürtösi, a Losonci, a Ri­maszombati és a Rozsnyói járás déli településeinek polgármesterei, al­polgármesterei, továbbá az akciót szervező mozgalom képviselői. A ta­lálkozás célja tulajdonképpen a köz­ségek érdekvédelmi társulásának létrehozása volt, amelynek keretén belül a határ két oldalán működő önkormányzatok egységesen vehet­nének részt a régiót érintő környe­zetvédelmi, gazdasági, kulturális és más problémák megoldásában. A péntek esti találkozón több mint 120 érintett vezető vett részt, (Folytatás az 1. oldalról) lárd keretnek tarfja, a határozatait pedig kiindulópontnak a további folyamatok­ban. Mindennemű egyoldalú lépést, mely ezt meghaladja, politikailag veszélyesnek és destabilizálónak tart Ezért újra kijelenti, a szövetségi kormány ragaszkodik az állampolgári szolidaritás és összetartozás elvéhez, melyből e tárgyalás kiindult, s jóleső érzéssel vette tudomásul, hogy ezen el­veket a köztársasági kormányok Is ma­gukévá tették, így lehetőség nyűt a to­vábbi tanácskozásra. A szövetségi kormány egyes tagjai tovább tárgyalnak mqjd köztársasági partnereikkel, azonnal megkezdik megbeszéléseiket a politikai pártokkal, amelyeket képviselnek, illetve a parla­menti frakciókkal, hogy biztosítsák a költségvetés jóváhagyását mindhárom törvényhozó testületben. Szerdán, december 4-én találkozik mindhárom kormány miniszterelnö­ke, hogy új politikai konszenzust te­remtsen, tehát bárminemű változtatás a költségvetési tervezetekben csak e szerdal tanácskozást követően eszkö­zölhető." A tanácskozás után Václav Klaus a sajtó képviselőinek hangsúlyozta, Közlemény A galántai magángimnázium tanu­lói és tanárai tisztelettel értesítenek mindenkit, hogy a megnövekedett ér­deklődésre való tekintettel a jövőben fogadónapot tartanak. Célunk, hogy betekintést kapjanak iskolánk életé­be, személyesen győződjenek meg oktató-nevelőmunkánk színvonalá­ról, az iskola szelleméről. A fogadó­napokat mindig csütörtökön tartjuk. Előző bejelentkezés esetén módot adunk más napokon is a látogatásra. Iskolánk egyedülálló és nyitott. Szeretettel várunk minden kedves szülőt, tanulót, pedagógust, támoga­tót és érdeklődőt óralátogatásra, ta­nárokkal és tanulókkal való beszélge­tésre. Telefonszámunk: Galánta, 0707- 57-80. A tanulók és a tanárok nevében: Tóth Lqjos igazgató hogy egy esetleges költségvetési provi­zórium rossz fényben tüntetné fel az or­szágot a külföld előtt, azt jelentené, hogy képtelenek vagyunk megegyezni, nincs egységes gazdaságpolitikánk, cső­döt mondtak a pénzügyi intézményeink. Egy költségvetési provizórium kétséges­sé tenné a kormány gazdasági program­ját is. Elmondta, megérti a cseh kormányt, de a cseh kormánynak is tudatosítania kell, egyaránt korlátozott a szlovák, a cseh és a szövetségi költségvetés. Mivel (Folytatás az 1. oldalról) tér szerint nagyon sok az olyan politi­kus, aki megfelelő szakmai és politikai felkészültség nélkül hoz döntéseket. Fi­gyelmeztetett, nem azok az erők a leg­veszélyesebbek, amelyek nyíltan köve­telik az ország felosztását, hanem azok, amelyek látszólag ugyan a közös állam mellett állnak, de az üres szózatokat képtelenek tettekkel alátámasztani. Hollender doktor, vezető cseh politikus elmondta, hogy az államjogi elrende­zésnek az alapvető értékekből: a de­mokráciából, az állampolgári és az em­beri jogok tiszteletéből, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásából, a poli­tikai harc törvényeinek kulturált betar­tásából kell kiindulnia. A nagygyűlésen jelen volt Ján Langoi szövetségi bel­ügyminiszter is, aki szerint alaptalanul akar Szlovákia külön határvédelmet és külön titkosrendőrséget. „A határok közösek, ezért közösnek kell lennie a határvédelemnek is, a titkosrendőrség feladata kizárólag az, hogy a külföldről fenyegető veszélyt elhárítsa, és ez is kö­zös érdek” — mondta. A szónokot hatalmas taps szakította félbe,- amikor Dagmar Bure sóvá, a CSNT elnöke vonult be a terembe. Ké­sőbb pedig még nagyobb tapsvihar tört ki, amikor a publikum helyéről felállva „Éljen Havel” kiáltással fogadta a terem­be lépő köztársasági elnököt. Václav Ha­vel rövid köszöntőjében elmondta, hogy most ugyan nem is számított arra, hogy tojással dobálják őt meg, de ilyen szívé­lyes fogadtatásra sem. Kifejezte vélemé-A Kárpát-medencében tragikus mó­don kiéleződött nemzetiségi ellentétek nyilvánvalóvá tették, hogy a béke, az emberi jogok helyreállításához, megőr­zéséhez és az önrendelkezési jog érvé­nyesítéséhez a térségben élő népcso­portok összefogására van szükség. Magyar, német, ruszin, lengyel és több más népcsoport (nemzeti kisebb­ség) politikai tömegszervezeteinek kép­viselői ennek a gondolatnak a jegyében tanácskoztak november 30-án a Pozsony melletti Csölösztőn, és megválasztották a már korábban Bécsben bejegyzett Kö­zép-európai Népcsoportok Fóruma ve­zetőségét, amelyben öt állam különböző népcsoportjainak érdekeit védő politikai szervezetek vezetői vesznek részt. Az egyesület célja az elnyomott vagy veszélyeztetett népcsoportok egyéni emberi jogainak védelme és kollektív Mi legyen a családdal? Tegnap mintegy ötszáz nő vett részt Pozsonyban azon a nagygyűlésen, ame­lyen a nők és családok szociális és jog­védelméről esett a legtöbb szó. „Mindig a nő volt az a lakmuszpapír, amely rög­tön kimutatta a társadalomban uralko­dó helyzetet” — mondta megnyitójában Marta Ferlcová, a Szlovákiai Nők De­mokratikus Uniójának elnöke. A jelen­legi gazdasági problémák leginkább a nőket sújtják, hisz legelőbb ők vesztik el munkájukat, ugyanakkor elsősorban tő­lük kéri számon mindenki, hogyan gon­doskodnak családjukról, gyermekeikről. Egyes felszólalók elmondták, ők szíve­sen szentelnék életüket a családjuknak, segítve így, hogy ne kelljen annyi férfit elbocsátani munkahelyéről, de ennek egyik köztársaság kormánya sem él po­litikai légüres térben, egyaránt ki van téve különböző nyomásoknak. A cseh kormány ugyan jól teszi, hogy a lehető legtöbbet akarja a költségvetésből, de rosszul teszi, ha politikai problémáira hivatkozik, miközben nem tudatosítja, hogy a szlovák kormány politikai gond­jai nem azonosak az övéivel. Szlovákiá­ban a javasolt beavatkozás az egész kor­mány bukását okozná és valószínűleg ezt a cseh kormány nem vette eléggé figyelembe. nyét, hogy szerinte az állampolgároknak sokszor több eszük van, mint a politiku­soknak. Elmondta: most többről van szó, mint a föderációról, most az a fő kérdés, hogyan kerüljük el a jogi káoszt és zűrzavart, és az állampolgárok közöt­ti ellentéteket. Martin Porubjak, a PDU—NYEE elnöke többek között elmondta, hogy a PDU az FMK-val és a Demokrata Párt­tal együtt kezdeményezője volt a kor­mány által is elfogadott állásfoglalásnak a közös állam mellett. ígéretet tett, hogy amíg a kormány a jogainak kivívása, etnikai, vallási és kul­turális hagyományainak megőrzése, va­lamint anyanyelvűk szabad használatá­nak biztosítása és önkormányzati törek­véseinek méltányos támogatása. A tanácskozáson az egyesület elnö­kévé dr. Hódi Sándort, a Vajdasági Ma­gyarok Demokratikus Közösségének al­­elnökét (Jugoszlávia) választották, alel­­nöknek Vaszil Uzakót, a Kárpátaljai Nemzetiségek Demokratikus Ligájának elnök-koordinátorát (Ukrajna), dr. Du­ray Miklóst, az Együttélés Politikai Mozgalom elnökét (Cseh szlovákja) és Borbély Imrét, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének politikai titkárát (Románia). A titkársági teen­dőket a Zürichben székelő kisebbségvé­delmi társaság (Gesellschaft für den Schutz von Minderheiten in Mittel- und Osteuropa) látja el. D. Z. Á. alapfeltétele lenne: a férfiak olyan fize­tést kapjanak, amelyből meg tud élni a család, el lehet tartani a feleséget és a gyermekeket. Helena Woleková, az SZK munkaügyi és népjóléti minisztere próbálta ugyan megmagyarázni, micso­da nagy összegeket fordít az állam a gyermekes családok támogatására, de a hangulat nem kedvezett az ilyen magya­rázkodásnak. Hiába mondta, hogy a há­rom kormány egyike sem akar keveseb­bet adni a családoknak, mint eddig, csak a leghatékonyabb formákat keresi, nem aratott sikert. A jelenlevők az asszo­nyok és családok nevében követelték egy hatékony és új családpolitika kidol­gozását, s ugyanezt tették Pozsonytól mintegy 240 kilométerre, Besztercebá­nyán a férfiak. A Férfiak Szlovákiai Uniója nyílt levélben fordult minden politikushoz, a kormányokhoz, a tör­vényhozáshoz, követelve, legyen vége a család iránt tanúsított közönynek. Részvételükkel dolgozzák ki végre az új családjogi törvényt, mely véget vet a család hosszantartó erkölcsi válságának. A levélírók felhívják a figyelmet arra, hogy a még mindig hatályos bürokrati­kus, totalisla családtörvénynek egyetlen célja volt, a férfinépesség leigázása még a családok szétverése árán is. Az unió tagjai jó viszonyt akarnak teremteni nők és férfiak közt, miközben a családot tartják minden társadalom alapkövé­nek. államért jelenlegi összetételben létezik, addig ezt az állásfoglalást támogatni is fogja. A Porubjak szavait kísérő vastaps megha­zudtolta több nemzeti beállítottságú szlovák politikus többízben kinyilvání­tott véleményét, mely szerint a NYEE már egy halódó párt, amely nem számít­hat jelentős támogatásra egykori válasz­tói körében. A nagygyűlésről előzőleg semmilyen hírközlő eszköz nem tudósított — talán ennek köszönhető, hogy szombaton Po­zsonyban nem volt tojásdobálás? Gaál László Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991. dec ember 2-án Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép-Deviza-(Pénz-)nem árfolyam l egységre, koronában Angol font 50,84 51,86 51,35 49,52 52,66 51,09 Ausztrál dollár 22,74 23,20 22,97 21,80 23,50 22,65 Belga frank (100) 86,13 87,87 87,00 83,92 89,20 86,56 Dán korona 4,56 4,66 4.61 4,43 4,73 4,58 Finn márka 6,56 6,70 6,63 6,34 6,82 6,58 Francia frank 5,20 5,30 5,25 5,06 5,38 5,22 Görög drachma (100) 15,59 15,91 15,75 14,54 16,08 15,31 Holland forint 15,74 16,06 15,90 15,34 16,30 15,82 ír font 47,22 48,18 47,70 45,54 48,90 47,22 Japán jen (100) 22,25 22,69 22,47 21,67 22,99 22,33 Kanadai dollár 25,51 26,03 25,77 24,82 26,38 25,60 Luxemburgi frank (100) 86,13 87,87 87,00 83,06 89,18 86.12 Német márka 17,73 18,09 17,91 17,45 18,37 17,91 Norvég korona 4,50 4,60 4,55 4,37 4,67 4,52 Olasz líra (1000) 23,54 24,02 23,78 22,94 24,38 23,66 Osztrák schilling 2,52 2,58 2,55 2,49 2,61 2,55 Portugál escudo (100) 19,96 20,36 20,16 19,04 20,66 19,85 Spanyol peseta (100) 27,86 28,42 28,14 27,09 28,79 27,94 Svájci frank 20,12 20,52 20,32 19,79 20,85 20,32 Svéd korona 4,84 4,94 4,89 4,70 5,02 4,86 USA-ddlár 28,96 29,54 29,25 28,55 29,95 29,25 Nagygyűlés a közös „Lakmuszpapír" és leigázott férfi

Next

/
Thumbnails
Contents