Szabad Újság, 1991. november (1. évfolyam, 216-241. szám)

1991-11-01 / 216. szám

2 Szabad ÚJSÁG 1991. november 1. FraNTISek MIKLOSkO tegnap megnyitotta Pozsonyban azt a tanácsko­zást, amelyen Kőzép-Kelet-Európa nemzeti kisebbségeiről folyik a vita. Ez az első olyan esemény ebben a kérdés­körben — és ebben a régióban —, ame­lyet az európai kereszténydemokrata szervezetek, pártok és alapítványok hív­tak össze. A háromnapos rendezvényen 19 ország, mintegy száz szakértője vesz részt. Jlftí NEZVAL szövetségi közleke­dési miniszter közlése szerint a prágai európai közlekedési konferencia leg­főbb eredménye az, hogy megalkotta az elkövetkező időszak közlekedési rend­szerének képét. Ebben elsősorban ab­ból a tényből indultak ki a résztvevők, hogy feltételezhetően tízszeresére nő a közlekedési frekvencia kelet—nyugat irányban. PrÁGABAN a Közvélemény-kuta­tó Intézet legújabb adatai szerint, ha október elején tartottak volna népsza­vazást, akkor az ország lakosságának 64 százaléka szavazott volna a szövetségi államforma fenntartása mellett, míg el­lenzői csak 12 százaléknyit tettek volna ki. E felmérés szerint Szlovákia lakossá­gának 52 százaléka szavazott volna az államszövetség fönntartása mellett, 18 százaléka ellene. Nem mellékes adat, hogy 17 százalék nem tudott volna dön­teni, 13 százalék pedig nem vett volna részt a népszavazáson. Emanuel MANDLER, a Liberá­lis Demokrata Párt elnöke szerint a cseh—szlovák ellentétek megoldásának egyetlen lehetőisége, hogy azonnal kez­dődjenek meg a tárgyalások az ország kettéosztásának feltételeiről. Mandler szerint itt a legfőbb ideje, hogy meg­kezdjék a cseh nemzeti identitástudat kialakítását. A pártvezér meggyőződése, hogy széles, jobboldali koalíció kialakí­tása oldhatja meg egyedül az ország gondjait, s ebben a „gerincnek” a Klaus­­féle Polgári Demokrata Pártnak kellene lennie. JáN ÉARNOGURSKY szlovák mi­niszterelnök, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke tegnap hasznosnak nyilvánította a mozgalma és Cseh és Morvaország Kommunista Pártja közöt­ti megbeszélést. Szavai szerint ez a par­lamenti demokrácia feltételei közötti „normális kapcsolatok” kialakítását szorgalmazta. Silvester MINAROV1É, a Sza­badságpárt elnöke tegnapi pozsonyi saj­tóértekezletén kijelentette, hogy nem kér abból a közös államból, ahogy azt a csehek elképzelik. Az ugyanis semmi­ben sem különbözne az eddigitől. E „próféta” szerint olyan államszövetség­­ra van szükség, amelyben mindkét tagál­lamnak saját konyhája és pénztárcája lesz. Ráadásként Rita Klímová amerikai nagykövet visszahívását szorgalmazta, mert az kijelentette, hogy Szlovákia fasi­­zálódik és nő az antiszemitizmus. JoSEF SESTÁK, a Csehszlovák Légitársaság vezérigazgatóságának munkatársa bejelentette, hogy mától a hazai vonalakon mintegy 23 százalékkal nő a viteldíj. Nagyjából ilyen arányban, de differenciáltan módosulnak az eddig is kedvezményes jegyárak. Megjelent a kertészkedik, állattenyésztők, magángazdálkodók, méhészek, vadászok, horgászok és biológiai kertművelés Iránt érdeklődők számára készült Jó Gazda novemberi száma. Kapható az újságárusoknál, egyes postákon és vetőmagbollokban, s a Komáromi, Dunaszerdahelyi és Érsekújvár! járás után immár a G alántól és Lévai járás vidéki élelmiszer-boltjaiban is. Ha nem kínálják, kérje! V____________________ Takarékossági világnapról kissé másképpen Magánszemélyek előnyben Október 31-e a takarékossági világnap. Már korábban is említést tettek róla minden évben, sőt, a tegnapi sajtótájékoztató tulajdonképpen csak a korábbi hagyományok folytatása volt Viszont ez a nap ezúttal mégis mást jelentett a Szlovákiai Állami Takarékpénztár számára, mint egy­koron. Erről beszélgettünk MARGITA CSILLAGOVÁVAL, a pénzinté­zet vezérigazgató-helyettesével, aki az utóbbi években is minden alka­lommal ott volt ezeken a protokolleseményeken, ezúttal azonban ő is másképpen fogalmazott: — Mi az elmúlt esztendőben csatlakoztunk valójában a takaré­kossági világnapot megünneplők so­rához, s ez számunkra az „Európá­ba lépés” egyik formája. Most igye­keztünk elérni, hogy mindenki, aki ezen a napon intézi ügyeit pénzinté­zetünkben, valamilyen kicsiséget kapjon emlékeztetőül. A figyelmes­ség szerintem ebben a „szakmában” is meghozza gyümölcsét. • Bankba általában akkor megy az ember, ha vagy túl sok pénze van, vagy pedig nincsen. A jelen esetben — mindkét helyzetre — milyen javallatai vannak? — Pénzintézetünk most akar uni­verzális bankká válni. Míg 1989 vé­géig elsősorban a magánszemélyek bankja voltunk, az új, tavaly érvény­be lépett banktörvénynek megfele­lően egyre több jogi személy igénye­it elégítjük ki. A kölcsönök—beté­tek területén továbbra is folyamato­san kezeljük az úgynevezett „forró betéteket”, természetesen alacso­nyabb kamatlábak mellett, viszont ha valaki „vastartaléknak” szánja pénzeszközeit, akkor legalább két­éves letéti határidőt javaslunk. Ugyanis a meghatározatlan időre szóló betétek esetében 2 százalékos a kamatláb, míg hat hónapos határi­dős betét esetében a 7 százalékos alapkamatláb mellett 4 százalékos pótkamatot fizetünk, s 12 hónap esetén ez az arány 9+4 százalék, viszont 24 hónapos betét esetén 12 százalék alapkamatlábhoz 5 százalé­kos pótkamatot fizetünk — erre az évre mindenképpen. Tesszük mind­ezt annak ellenére, hogy a kormány kamatlábmérséklést javasolt, vi­szont mi nem akarjuk, hogy csalód­janak bennünk a partnereink. • Akárhogyan is vizsgáljuk a kérdést, mindenképpen arra a kö­vetkeztetésre kell jutnunk, hogy az utóbbi két évben alapos változás következett be a pénzgazdálkodás­ban, ami természetes, hiszen volt egy rendszerváltás... — Az elmúlt év végén és az idei elején az infláció begyűrűzésétől Húszezer Hazánk vezető politikusai már jő ideje azon munkálkodnak, hogyan léphetnénk minél hamarabb Euró­pába. Pontosabban, hogyan társul­hatnánk az Európai Közösségek gazdasági szervezetéhez. Diplomá­ciai lépések, próbálkozások sora, ké­rések és követelések garmada hang­zott el — egyelőre eredménytelenül. Nem egyszer bántotta fülemet a tú­­lon-túl követelőző hangnem. Nem ér­tettem, miért kötelesek bennünket el­fogadni — ráadásul parancsszerűen, meghatározott időn belül — a fejlet­­tebb-gazdagabb és európaibb orszá­gok. Sok — a közös Európa kötele­ző eszméjére utaló-követelőző — politikusunkkal ellentétben inkább kérdés kínálkozik: Mennyire érdeke az Európai Közösségeknek, hogy soraikban legyünk? Nem hiszem, hogy a legfejlettebb Hetek országai csak úgy, nagylelkűségből, nemes gesztusból nyújtanának nekünk va­lódi, alapos segítséget. Ez a piacgaz­daság legelementárisabb alapelvé­nek mondana ellent! Franciaország sem véletlenül vétózta meg társulá­sunkat az EK-hoz: egyszerűen bánt­ják argárérdekeit a Kelet-Európá­­ból beáramló, jóval olcsóbb mező­­gazdasági termékek. tartva klienseink elsősorban kivet­ték a betéteiket, amit még indokolt az a tény is, hogy osztrák bankokban csehszlovák állampolgárok koronát helyeztettek el, ráadásul kedvezőbb kamatfeltételek mellett, mint ami­lyeneket mi tudtunk nyújtani. Közben bevezettük a letéti jegye­ket, amelyek 5 év után 89 százalék­kal növelik névértékűket, ráadásul tegnap a világnap alkalmából ezek közül sorsoltunk. Négyen 100 ezer koronát, nyolcán 50 ezret, tizen 25 ezret nyerhettek, míg 1000 koronás jutalomban 8040 letétijegy-tulajdo­­nos részesül, öt év múlva a sorsolás fődfja 1 millió korona lesz. • Az Önök szórólapjain a szol­gáltatások között szerepel az is, hogy intézik a kisprivatizációval kapcsolatos pénzügyi ügyleteket.. —Továbbra is célunk, hogy a ma­gánszemélyek számára kedvezőbb feltételek mellett nyújtsunk hitelt, természetesen megfelelő garanciák mellett, mint jogi személyeknek. Eh­hez természetesen arra is szükség van, hogy az érdeklődők megfelelő „projekteket” nyújtsanak be, ame­lyet szakértők vizsgálnak meg, s azt is, hogy milyenek a törlesztési lehető­ségek. Előnyben részesülnek azok, akiknek már megvan az iparengedé­lyük, s ingó és ingatlan vagyonuk megfelelő garanciát nyújt. —sj— kamionért Érthető tehát, hogy az előrelá­tóbb politikusok érdekegyeztetések útján keresik a mecénásokat, akik egyengethetnék utunkat Európa felé. Ilyen érdekegyeztetésnek lehet­tünk tanúi a minap, amikor a szö­vetségi kormány végre hajlandó volt felfigyelni — és korlátozó intézke­déseket foganatosítani — a Cseh­szlovákián keresztül vonuló nemzet­közi kamionforgalommal kapcsola­tosan. Végre Csehszlovákia is sza­bályozni fogja a belépő és kimenő kamionforgalmat, ahogy ez már Nyugaton évek óta gyakorlat. A be­vételi forrással is kecsegetető intéz­kedések közepette érkezett Marián Calfa kormányfőhöz a görögországi kérés: engedélyezze Csehszlovákia, hogy évi 20 ezerrel több görög kami­on vonulhasson át országunkon. Ennek fejében Görögország támo­gatni fogja társulási kérvényünket. Ez a világos tőzsdei beszéd! Nincs kizárva, hogy a többi EK tagország is támogatásáról biztosít bennünket, igaz megfelelő érdektár­sítással — ami akár 20 ezer hordó vegyi hulladék elhelyezésének válla­lása is lehet — fűszerezve. (mázsár) Nyilatkozat Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy CSSZSZK kormánya nem tartotta érdemesnek a nemzetközileg ismert humanistát, Esterházy Já­nos egykori csehszlovákiai magyar országgyűlési képviselőt arra, hogy a Masaryk-érdemrenddel tüntesse ki. Sajnálatos tény, hogy országunkban 1991-ben sem érvényesül az új európai szellem. az Együttélés Politi­kai Mozgalom kassai csoportja nevében KOMJATI ATTILA a Független Magyar Kezdeményezés kas­sai csoportja nevében CSALA KORNÉLIA a MKDM kassai csoportja nevében HAVASI PÉTER Módosítják a Polgári Törvénykönyvet (Folytatás az 1. oldalról) hogy a törvénykönyv egy jogi előírás­ba tömöríti a csehszlovák és külföldi vállalkozók tevékenységét irányító jogi formákat, valamint a kereske­delmi kötelezettségeket, olyan for­mában, hogy az megfeleljen a piac­­gazdaság követelményeinek és a csehszlovák gazdaságnak a nemzet­közi munkamegosztásba való bekap­csolódásának. Mindezek alapját a Polgári Törvénykönyvben lefektetett tulajdonjogi előírások, valamint a nyugat-európai kereskedelemben érvényes normák képezik. A szövet­kezeteket érintő paragrafusok töb­bek között alapvető különbséget tesznek a tagsági viszony és a mun­kaviszony között és lehetővé teszik a szövetkezetek teljesjogú vállalati szubjektumokká való átalakítását. Pavel Rychetsky továbbá figyel­meztetett arra, hogy a törvénykönyv figyelembe veszi a nemzeközi keres­kedelmi szerződések a belső jog­rendszernek való fölérendeltségét. Ne a teret (Folytatás az 1. oldalról) rületén egyenlő joga legyen minden ki­sebbségnek. Leszögeztük, olyan intéz­mény nincs, amely a gyakorlati kérdések­­problémák megoldásával törődne, főleg a kultúra, az iskolaügy, a kiadó tevékeny­ség és a tömegtájékoztatás terén. — Csehországban melyek a legége­tőbb kisebbségi gondok? — Szeretnénk, ha a televízióban kap­nánk adásidőt. Egyelőre cseh nyelven, de minden műsor a kisebbségi élettel foglal­kozna. Gond van az iskoláinkkal. Egyre nagyobb a nyomás a gyermek­­intézmények bezárására és akadályozzák, hogy lengyel iskolákat nyissunk meg olyan településeken, ahol korábban vol­tak már, de közben felszámolták, vagy központosították azokat. Nem csak a len­gyel kisebbség van ilyen helyzetben. Észak-Morvaországban százötvenezres szlovák kisebbség él, és csak egy iskolájuk van! Azért fogtunk össze, hogy elérjük, teremtse elő a kormány a szükséges pénzt a kisebbségi intézmények finanszí­rozására. És arra is, hogy a társadalmi szervezetek működési feltételei is megle­gyenek. — Sikerült elérniük már valamit e téren? ítéljék el! — Igen. A lengyel kulturális szövet­ség birtokában volt egykor a Őesky TéSín-i PLAST szálló. Most privatizálni akarták, de sikerült elérnünk a cseh kormánynál, hogy a szövetség vásárol­hassa vissza. A pénzt különböző len­gyelországi szervezetek adták össze szá­munkra. Ez fontos, mert szövetségünk munkáját akadályozza, hogy az eddig bérelt székházakból a bérleti díj meg­emelésével távozásra késztetik. — Tehát Csehországban is eleven probléma a kisebbségi... — Igen. De nem olyan egyszerű ez a kérdés. A Politikai Pártok, Mozgalmak és Társadalmi Szervezetek Egyesületé­nek nemzetiségi szekciója, amelynek ve­zetőségében én is benne vagyok, most állásfoglalást tett közzé és az október 28- ai pozsonyi incidenssel kapcsolatban. Leszögeztük, nem a teret kell elítélni, nem a kiskorú tojásdobálót kell meg­büntetni, hanem a felbujtókat, a komp­romittáló megmozdulás szervezőit kell felelősségre vonni. Mi megütköztünk azon, hogy még mindig nem nyomozták ki, ki és milyen pénzből finanszírozza a kihágások elkövetőit. Mert az igazán ve­szélyes az, ha erre nem akarnak az ille­tékesek fényt deríteni. -ngyr-A KDM védi a belügyminisztert (Folytatás az 1. oldalról) szövetség javára. Ez is kiváltó oka volt annak, hogy a KDM nem társult az ünnepség szervezéséhez. A mozgalom tagjai ennek ellenére szép számban jelen voltak a Szlovák nemzeti felkelés terén, de — biztosította az újságírókat a központi titkár — nem a rendbontók soraiban. Bár a KDM képviselői hangsúlyozták, hogy Ladislav Pittner szlovák belügymi­niszter nem tagja a mozgalomnak — ezt a tisztséget pártoktól függetlenül lehet csak betölteni — nem titkolták, hogy a hétfői botrány után is támogatják őt, bizalmuk nem ingott meg benne. A tárca vezetője a nagygyűlés biztonsági intézkedései kap­csán minden tőle telhetőt megtett, amit hatásköre lehetővé tesz. Nem érheti tehát bírálat őt, s indokolatlan lemondását követelni. A kormánykoalíció jövőbeli esélyeit latolgatva Ján Petrík kifejtette, hogy a koalíción belül ugyan észlelhetők problémák, de nem olyan komolyak, hogy a koalíció széteséséhez vezessenek. A KDM képviselőt tájékoztatták az újságírókat a csütörtökön Pozsonyban az esti órákban megnyílt többnapos a nemzeti kisebbségekről szóló nemzetközi értekezlet­ről, amelyen az Európai Kereszténydemokrata Unió tagszervezetei vesznek részt és fő küldetése a Nemzetiségekről Szóló Kereszténydemokrata Charta elfogadása lesz. (ml) Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991. november 1-jén Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép- Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 51,14 52,18 51,66 49,83 52,97 51,40 Ausztrál dollár 22,94 23,40 23,17 22,00 23,70 23,85 Belga frank (100) 85,32 87,04 86,18 83,10 88,38 85,74 Dán korona 4,52 4,62 4,57 4,39 4,68 4,54 Finn márka 7,20 7,34 7,27 6,98 7,46 7,22 Francia frank 5,15 5,25 5,20 5,01 5,33 5,17 Görög drachma (100) 15,70 16,02 15,86 14,65 16,19 15,42 Holland forint 15,59 15,91 15,75 15,19 16,15 15,67 ír font 46,95 47,89 47,42 45,26 48,62 46,94 Japán jen (100) 22,48 22,94 22,71 21,91 2?,23 22,57 Kanadai dollár 26,23 26,77 26,50 25,55 27,11 26,33 Luxemburgi frank (100) 85,32 87,04 86,18 82,24 88,36 85,30 Német márka 17,57 17,93 17,75 17,29 18,21 17,75 Norvég korona 4,48 4,58 4,53 4,35 4,65 4,50 Olasz líra (1000) 23,47 23,95 23,71 22,87 24,31 23,59 Osztrák schilling 2,49 2,55 2,52 2,46 2,58 2,52 Portugál escudo (100) 20,43 20,85 20,64 19,52 21,14 20,33 Spanyol peseta (100) 27,92 28,48 28,20 27,15 28,85 28,00 Svájci frank 20,00 20,40 20,20 19,67 20,73 20,20 Svéd korona 4,82 4,92 4,87 4,68 5,00 4,84 USA-dollár 29,44 30,04 29,74 29,04 30,44 29,74

Next

/
Thumbnails
Contents