Szabad Újság, 1991. október (1. évfolyam, 190-215. szám)

1991-10-01 / 190. szám

Václav Havel találkozója sztrájk előtt Gazdasági és érdekvédelmi napilap Kedd, 1991. október 1. • I. évfolyam • 190. szám • Ára 2,30 korona A köztársasági elnök sajtóértekezlete Bush elnök Moszkvához is szólt Václav Havel köztársasági elnök tegnap a prágai várban tartott sajtóérte­kezletén nagyon jelentősnek minősítette George Bush amerikai elnök szombatra virradóra bejelentett leszerelési kezdeményezését. A csehszlovák államfő szavai szerint Bush javaslata felhívást jelent a Szovjetunió számá­ra, hogy hasonló lépéseket tegyen. Az elnök a továbbiakban mai pá­rizsi látogatása kapcsán úgy fogal­mazott, hogy jelenleg nagyon jónak minősíthetők a csehszlovák—francia politikai kapcsolatok. Egyúttal kife­jezte, azt szeretné, hogy hasonlóan magas színvonalra kerüljön a gazda­sági együttműködés is. A Francois Mitterrand francia államfővel tar­tandó megbeszéléseiről Václav Ha­vel elmondta, hogy folytatni kívánják azokat a tárgyalásokat, amelyeket megszakításokkal már hosszabb ide­je folytatnak. Mint mondta, a talál­kozón főleg a kontinens jövőjével, az európai biztonsággal, az Európai Közösségekhez való csehszlovák tár­sulással és az Európai Konföderáció létrehozásával kapcsolatos kérdé­sekről lesz szó. Havel elnök megerő­sítette, hogy a Cseh és Szlovák Szö­vetségi Köztársaság, valamint a Francia Köztársaság között megkö­tendő barátsági és egyetértési szer­ződés a második államközi megálla­podás, amelyet a demokratikus Csehszlovákia aláírt. Az első a cseh­szlovák—olasz alapszerződés volt. A Franciaországgal aláírandó szerző­a villanyvezetékeid Idén bizonyára a megszokottnál korábban vettek búcsút tőlünk a fecskék, miután megérezték, hogy „vakum készül” gyülekezőhelyük, a villanyvezetékek ellen. A fecskék délre szálltak de vajon mi hová meneküljünk a ránk váró téli villanyszámlák elől? (korcsmáros) (CSOBÁDI KÁROLY felvétele) dést nagyon jónak minősítette, és azt mondta, hogy ami tartalmát illeti, nem találkozott semmilyen ellenve­téssel. Az államfő egyebek között utalt arra, hogy a szerződés tartal­mazza az EK-ban való teljes jogú csehszlovák tagság perspektíváját. „Nem hisszük, hogy Franciaor­szág elvben fékezni kívánná Cseh­szlovákiának, Magyarországnak és Lengyelországnak a Közös Piachoz való csatlakozását — folytatta az ál­lamfő. — Franciaországnak hagyo­mányosan kissé eltérő az agrárpoliti­kája, védi a saját mezőgazdasági ter­melését, és ez volt a fő oka annak, miért nem akarta lehetővé tenni, hogy az említett három közép-euró-A Nyilvánosság az Erőszak El­len tegnapi sajtóértekezletén Jó­zef Kucerák, a mozgalom elnöke örömét fejezte ki, hogy a Szlo­vák Nemzeti Tanács múlt heti ülésén nem iktatták be a prog­ramba Szlovákia szuverenitásá­nak kérdését, de egyben aggo­dalmának is hangot adott, hogy a problémát ezzel még koránt­sem zárták le. Kuőerák elmondta, hogy a Ke­reszténydemokrata Mozgalomban bizonyos, a szuverén Szlovákia felé „kacsintgató” irányzatok figyelhetők meg. Ez ellentétben van a kormány­­koalíció többi tagjának politikájával. „Amennyiben felbomlik a koalíció, abból nem a NYEE, hanem a KDM fog távozni, és ha ez parlamenti vál­pai országból nagyobb mennyiségű mezőgazdasági termék kerüljön a francia piacra. Azonban keresni fog­juk a probléma megoldásának kul­csát, s bízom abban, hogy meg is találjuk.” A csehszlovák elnök el­mondta, ha Roland Dumas külügy­miniszter nem vétózta volna meg a dolgot, jelentősen előrehaladtak vol­na az Európai Közösségekkel folyta­tott tárgyalások. Václav Havel megerősítette: a meghiúsított szovjet puccskísérlet után a szovjet fél kezdeményezte a Csehszlovákiával, Magyarországgal, Lengyelországgal és Bulgáriával kö­tendő alapszerződés elfogadásának meggyorsítását. Új tanácskozásokat szorgalmazott, sőt azt is elfogadta, hogy az említett országokkal aláíran­dó szerződések egyes pontjaiban identikusak legyenek. Ezért parafál­­(Folytatás a 2. oldalon) Sághoz vezet, azért a keresz­ténydemokraták lesznek a felelősek” — szögezte le a mozgalom elnöke. Ernest Valko parlamenti képvise­lő elmondta, hogy a Szövetségi Gyű­lésben egyes szlovákiai pártok, neve­zetesen a kommunisták, továbbá a Szlovák Nemzeti Párt és a Demok­ratikus Szlovákiáért Mozgalom kép­viselői létrehoztak egy ún. „nemzeti tömböt”, és megakadályozták a szö­vetségi piacszabályozási alap meg­szavazását. Valko szerint a „nemzeti tömbtől” ez éppenséggel nemzet­­ellenes cselekedet volt, mivel meg­akadályozta, hogy a szövetségi alap­ból 1,5 milliárd koronát fordítsanak a szlovákiai mezőgazdasági termény­­felesleg felvásárlására. (Folytatás a 2. oldalon) Rendkívüli illést tartott tegnap a szövetségi kormány, hogy áttekintse azt a jelentést, amelyet azzal kapcsolatban terjesztettek elő, hogyan hajtják vége a CSKP és a SZISZ vagyonának visszaszolgáltatásáról jóváhagyott alkotmánytörvényt. A ta­nácskozásról a 2 oldalon számolunk be. A képen (balról) Pavel Rychetsky miniszterelnök-helyettes, LuboS Dobrovsky védelmi miniszterhelyettes és Marián Calfa kormányfő (Telefotó: CTK) A NYEE a vagyonjegyes privatizálásról A csődön is nyerhetünk Három helyett egy óra A Mozdonyvezetők Szövetsége a közlekedésben kialakult válságos hely­zet és Jirí Nezval közlekedési miniszter leváltásának elmaradása miatt már korábban háromórás sztrájkot — amely reggel 5-től 8 óráig tarta­na — hirdetett meg október 1-jére, Václav Havel köztársasági elnök tegnap találkozott a mozdonyveze­tők szakszervezetének vezetőivel. Meghallgatta a vasúti közleke­désben kialakult jelenlegi helyzetről szóló szavaikat, s kifejezte, hogy megérti aggodalmukat. ígéretet tett arra, hogy a szövetségi miniszterel­nökkel közösen foglalkozni fog a közlekedés problémáival, és azt szorgalmazza, hogy mielőbb tegyék meg a szükséges intézkedéseket. tehát a mai napra. A mozdonyvezetők képviselői kö­zölték Václav Havellal, hogy a sze­mélye és tekintélye iránti tiszteletből már nem ragaszkodnak a közleke­dési tárcavezető, Jirí Nezval leváltá­sához. Azonban továbbra is szorgal­mazzák a többi követelés teljesíté­sét. Az államfővel tartott találkozó után a mozdonyvezetők úgy döntöt­tek, hogy a munkát csak egy órára szüntetik be. „ Csendélet” a vasúton (CTK-felvétel) „A háttérben mesterkednek” Bosszú 1989 novemberéért „A közös csehszlovák állam szét­verésére irányuló erőfeszítés bosszú 1989 novemberéért” —jelentette ki tegnapi prágai sajtóértekezletén Vladimír Cech, a Csehszlovák Egyetértés Mozgalmának elnöke, a Közös Államért Kezdeményezés képviselője. Szavaihoz nem kívánt magyarázatot fűzni, csupán azt je­gyezte meg, hogy lehetséges, a föde­ráció jelenlegi válságát a háttérből mesterséges úton idézték elő. A szlovák szuverenitás kinyilvání­tásával kapcsolatos követelésekről elmondta, hogy Szlovákia már szu­verén, s azt nem kell különleges mó­don deklarálnia. Utalt arra, hogy sem a szövetségi parlament, sem a kormány, sem pedig a köztársasági (Folytatás a 2. oldalon) Dienstbier párizsi tárgyalásai Elhárultak a társulás akadályai Párizsban véget értek Jifí Dienstbier csehszlovák miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter tárgyalásai Bérégovoy francia gazdasági, pénzügyi és költség­­vetési miniszterrel. Tárgyalásaik fő té­mája volt a Szovjetuniónak nyújtandó segítség megszervezése és a „visegrádi hármak” társulása az Európai Közössé­gekhez. A társulást illetően a francia mi­niszter biztosította Dienstbiert arról, hogy a szerződések megkötését gátló összes akadályt elhárították. A két miniszter megállapította, hogy az úgynevezett stabilizációs Dienstbier­­program és a francia „új Marshall-terv” igen közel állnak egymáshoz. Mindkét elképzelés szerint a nyugati segítséget csehszlovák és lengyel áru megvásárlá­sával és Szovjetunióba juttatásával való­sítanák meg. Jifí Dienstbier a francia fővárosban megvárja Václav Havel csehszlovák köztársasági elnököt és vele együtt kedden részt vesz a csehszlovák—fran­cia egyetértési és barátsági szerződés aláírásán. Olcsóbb a Favorit Mától a legolcsóbb Favorithoz már 125 314 koronáért hozzájuthatunk. Ez az ára a Skoda—135/136—L típusnak. A legdrágább a Skoda— 135/136 FORMAN LS, ezért 182 204 koronát kérnek. Az árcsökkentést tegnap jelentette be a Mladá Boleslav-i Skoda Rt. Az intézkedésre annak nyomán került sor, hogy Václav Klaus szövet­ségi pénzügyminiszter a múlt héten bejelentette: az autógyártáshoz kap­csolódó gépipari vállalatok esetében 29 százalékról 20 százalékra csök­kent a forgalmi adó. A további Favorit-árak a következőképpen alakulnak: a Skoda— 135/136—LS 133 479, a Skoda—135/136—SP 125 138, a Skoda—135 Pick-up 146 870, a FORMAN SP 157 976, a FORMAN L pedig 158 330 koronába kerül. Az említett árak a gyártó, tehát a Mladá Boleslav-i Skoda Rt. minta­boltjaiban érvényesek, s már beszámították a szokásos 3 százalékos kereskedelmi árrést is. (Egyébként a Skoda Pick-up típusról mai számunk­ban, a Parkolóban bővebben is olvashatnak. Itt jegyezzük meg hogy a cikkben említett két ár már nem érvényes, ugyanis az anyag még a forgalmi­­adó-csökkentés bejelentése előtt került nyomdába)

Next

/
Thumbnails
Contents