Szabad Újság, 1991. október (1. évfolyam, 190-215. szám)

1991-10-01 / 190. szám

y Szabad ÚJSÁG 1991. október 1. hír A SZÖVETSÉGI GYŰLÉS EL­NÖKSÉGE tegnapi ülésén áttekintette a Masaryk Érdemrend odaítélésére vonat­kozójavaslatokat. A testület kihirdette az ellenőrzési törvényt, valamint a bírók fe­gyelmi felelősségéről szóló törvényt. VáCLAV HAVEL köztársasági el­nök tegnap tárgyalt a német fémipari munkaadók szövetségének küldöttségé­vel. Az államfő kifejezte meggyőződését, hogy a jelenlegi problémák ellenére a csehszlovák gazdaság megfelelő közeg lesz a külföldi beruházások számára. IVIaRIÁN ŐALFA szövetségi mi­niszterelnök tegnap Pozsonyban a hagyo­mányos 13+1 elnevezésű találkozó kere­tében tizenhárom szlovákiai újságíró előtt úgy vélekedett, hogy ma már félni kell a csehszlovák államiság sorsa miatt, mivel mostanra a cseh fél eddigi, viszony­lag egyértelmű álláspontja is megválto­zott. A kormányfő hangsúlyozta, hogy aközös állam olcsóbb és hatékonyabb, mint két önálló köztársaság. Ami a szuve­renitást illeti, az szavai szerint jelenség, nem lehet kinyilatkoztatni — vagy van, vagy nincs. Semmilyen deklaráció nem teremti meg a szuverenitást. ZdENÉK JIÓÍNSKt, a szövetségi parlament első alelnöke tegnap megbe­szélést folytatott az egyiptomi külügymi­nisztérium küldöttségével. A vendégek mindenekelőtt a Szövetségi' Gyűlés tevé­kenységéről, az időszerű csehszlovákiai történésekről, a két nemzet közötti vi­szonyról és a népszavazással kapcsolatos kérdésekről érdeklődtek. A találkozó vé­gén Egyiptom prágai nagykövete kijelen­tette: „Egyiptom azt kívánja, hogy Cseh­szlovákia továbbra is két köztársaságból álló föderatív állam maradjon.” A CSEHORSZÁGI nagyprivatizálás első hullámában magánkézbe kerülő vál­lalatok értéke 515,4 milliárd korona. A vagyonjegyes privatizálásra 37,6 százalé­kukat szánják, tehát csaknem 200 milli­árd koronát. Mindezt tegnapi sajtóérte­kezletén Tornái Jeiek cseh privatizálási miniszter közölte. Az ÁLLAMPOLGÁROK azon fel­hívásához, hogy a képviselők mielőbb fe­jezzék be a népszavazás kiírása szem­pontjából elengedhetetlen törvényalko­tói munkát, tegnap délután négy óráig 385 027-en csatlakoztak a Cseh Köztár­saságból. PrÁGÁBAN tegnap a szövetségi kormány törvényhozási tanácsának mun­katervéről tájékozódtak a csehszlovákiai parlamenten és kormányon kívüli politi­kai pártok vezetői. A találkozón Jozef Mikloáko és Pavel Rychetsky miniszter­elnök-helyettes mindenekelőtt a válasz­tási törvény módosításáról, illetve a poli­tikai pártokról és mozgalmakról szóló törvényről beszélt. A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMI BANK pénzügyi tanácsa tegnap áttekin­tette az ország fizetési mérlegének első félévi alakulását, amelyet kedvezőnek mi­nősített. A bruttó adósságállomány az év derekáig elérte a 8,8 milliárd dollárt, ami azt jelenti, hogy az év első hat hónapja alatt 700 millió dollárral nőtt. Súlyos vasúti szerencsét­lenség történt tegnap reggel röviddel nyolc óra előtt a Lounyi járásban levő Ziíelicében, egy sorompóval nem védett átjárónál. Egy furgon összeütközött egy villanymozdonnyal. A baleset következ­tében két személy életét vesztette. A sze­rencsétlenség okát vizsgálják. Ma még nyitva tart Nagy volt az érdeklődés Lapunkban is beszámol­tunk róla, hogy hagyomány­­felújító rendezvényre került sor Pozsonyban, a művelő­dési és pihenőpark pavilon­jaiban. A Nemzetközi Dunai Kiállítás és Vásár ’91 nevet viselő szemle iránt napról napra nagyobb volt az ér­deklődés. Mindez, persze, érthető is, hiszen az egyes cégek, vállalatok, üzemek és magánvállalkozók közön­ségcsalogató termékekkel várták a látogatókat. Azonban, ahogy mondani „Minden időben Botos cipőben!” szokás, nem mind arany, ami fénylik! De egy vásár már csak ilyen! A 246 kiállító közül tizen­nyolc — 9 országot képvisel­ve — külföldről, többek kö­zött a szomszédos Ausztriá­ból és Németországból, az­tán kissé távolabbról, Olasz­országból és Görögország­ból, s még távolabbról, Nigé­riából, illetve Kanadából ér­kezett. Az eladók a legkülönfé­lébb áruféleségeket kínál­ták. Ha volt rá elég pénzünk, vásárolhattunk márkás futó­cipőt, szupermodern svájci varrógépcsodát, 14 nyelvű „beszélő” tolmácsgépet, kárpitozott ülőgarnitúrát, színes tévét és még színe­sebb férfi meg női pólót, hímzett térítőt, szépítőszert, féltenyérnyi „csupacsipke” női fehérneműt, élethű virá­got és kevésbé élethű mű­anyag fenyőfát, aztán köny­vet, sífelszerelést és ki tudja, mi egyebet még... Persze, tévedett az, aki azt hitte, hogy bolhapiac, va­lamiféle kulturált körülmé­nyek között zajló börze volt a pihenőpark kiállítóhelyisé­geiben. Kerékpár—ötezerért (A szerző felvételei) Szinte lehetetlen felsorol­ni, mi minden volt látható és kapható a pavilonokban, mert a termékek majd mindegyikét meg is lehetett vásárolni. Ezen túlmenően természetesen a termelők és a kereskedők számára a vá­sár új üzleti kapcsolatok te­remtésére, esetleg szerződé­sek kötésére is szinte tálcán kínálta a lehetőséget. Érdemes még megemlíte­ni, hogy az első dunai vásár­ra még 1921-ben került sor. Az egyre közkedveltebbé vált rendezvény a húszas és a harmincas években élte fénykorát. A vásár a máso­dik világégés idején, 1943- tól nem nyitotta ki kapuit, s 1954-ben „az új rend új urai” egyetlen tollvonással megszüntették! Nos, a vásár most újjászü­letett, és ma estéig még megtekinthető. (zolczer) Bush elnök Moszkvához is szólt (Folytatás az 1. oldalról) hatják már e héten a csehszlovák— szovjet alapszerződést Borisz Pan­­kin szovjet külügyminiszter prágai látogatása idején. Václav Havel azt is megerősítette, hogy Richard von Weizsäcker német szövetségi elnök csehszlovákiai látogatása során a két ország külügyminisztere parafálja a csehszlovák—német alapszerződést. Az államfő a továbbiakban belpo­litikai kérdésekről beszélt. Václav Havel szavai szerint minden jel arra mutat, hogy a népszavazási alkot­mánytörvény végrehajtási törvényét a Szövetségi Gyűlés minden problé-SzDvjet épületek csehszlovák pénzből A Szövetségi Ellenőrzési Minisztéri­um bebizonyította, hogy legalább 143 szovjet tulajdonban nyilvántartott lé­tesítményt különféle csehszlovákiai szervektől és szervezetektől szárma­zó forrásokból építettek fel. A tárca vezetői súlyos hiányosságokat észlel­tek azoknak a bizottságoknak a tevé­kenységében is, amelyek illetékesek a távozó szovjet csapatok vagyonának átadásában. A minisztérium tájékoz­tatása szerint azt is megállapították, hogy mintegy háromezer szovjet ob­jektum okozott súlyos környezet­szennyezést. ma nélkül elfogadja. Mint mondta, a kérdés feltétele nem törvény, hanem határozat formájában történik meg. Úgy vélekedett, hogy a kérdést „po­zitív” irányban kell megfogalmazni, mivel jobb, ha egy állam a polgárok akaratának pozitív kinyilvánításán (mármint hogy akarják) alapul, nem pedig „negatív” állásfoglalásán. Azonban kijelentette, hogy a szövet­ségi parlament a kérdés negatív megfogalmazásáról is határozhat. Véleménye szerint ez is jobb, mint az eddigi áttekinthetetlen állapot. A privatizálásba befolyó „piszkos pén­zek” kapcsán úgy fogalmazott, hogy szerinte nehéz megfelelő módszert találni eredetük kiderítésére. Végezetül Václav Havel kiemel­te, hogy több országban — beleértve a stabilizált demokráciákat és a posztkommunista államokat is — megfigyelhető a rasszizmus, az anti­szemitizmus, az intolerancia, az ag­resszivitás megnyilvánulása. Azon­ban — mint mondta — a születő félben levő demokráciák nem talál­nak mindig elég gyors és hatékony eszközöket kivédésükre. „Ez nagyon nyugtalanító, főleg azért, mivel des­­tabilizálódhat a demokratikus fejlő­dés” — hangsúlyozta Václav Have!. A népszavazásról októberben Zdenék Jléínsky, a Szövetségi Gyűlés első alelnöke a parlament po­litikai gréniuma tegnapi tanácskozá­sának befejeződése után közölte, hogy a népszavazási végrehajtó tör­vényt, továbbá az ország szétesése -üitán a két tagköztársaság közötti va­­gyonelosztásról szóló törvényjavasla­tot és a népszavazás kiírására vonat­kozó határozatot — amely tartalmaz­ná a referendum során felteendő kérdést is — valószínűleg már csak a két kamara októberi együttes ülésén vitatják meg. Hozzáfűzte, hogy a két nemzeti tanács október 11-éig nyilat­kozik az említett jogszabályterveze­tekkel kapcsolatban. A kormány eleget tesz több vasutas-követelésnek Körülményes vagyonátadás A szövetségi kormány tegnapi ülése után tartott sajtóértekezleten Pavel Hoffman, a Stratégiai Tervezési Minisz­térium megbízott vezetője hangsúlyozta, hogy a kabinet tanácskozását soron kí­vül nem nyomásra hívták össze, mikor Jifí Nezval közlekedési miniszterrel együtt tájékoztatta az újságírókat, hogy milyen eredmények születtek a kormány és a közlekedési szakszervezeti szövetsé­gek vezetőinek találkozóján. Hoffman kiemelte, hogy a személyi jellegű követelést (Nezval miniszter le­váltását) a kabinet egyértelműen eluta­sította, csak konkrét kérdésekről tár­gyalt. Elsősorban a bérproblémákra tért Bosszú 1989 novemberéért (Folytatás az 1. oldalról) elnök nem változtathatja meg a Szlo­vák Nemzeti Tanács egyetlen dönté­sét sem, mégha az alkotmányellenes volna is. Vladimír Cech véleménye szerint a szuverenitás körüli herce­hurca a cseh—szlovák kapcsolatok destabilizálására irányul. A mozga­lom elnöke a cseh politikusokat is bí­rálta, akik — mint mondta — meg­adták magukat és azt a játékot játsszák, hogy „köztársaság talán szétesik, de a bűnösök legyenek a A csődön is nyerhetünk (Folytatás az 1. oldalról) A mozgalom képviselői a vagyon­jegyes privatizálás előnyeit is ecsetel­ték. Ezek közül legfontosabb, hogy ez a módszer meggyorsítja a folya­matot, mégpedig azáltal, hogy egy­szerűsíti a vállalati vagyon felértéke­lését. A tervek szerint 1992. június 30-áig 640 vállalatot kellene privati­zálni, a második félévben pedig to­vábbi 640-et. Ez pedig a vagyonje­gyek kibocsátása nélkül nem volna lehetséges. Az állampolgár vagy ma­ga választja meg, hogy milyen válla­latba fekteti pénzét, vagy a választást a befektetési privatizációs alapra bíz­za. Megtudhattuk: ha a kiválasztott vállalat esetleg csődöt mond, még ez sem jelenti a befektetett pénz elvesz­tését, mert a vállalatot felszámolják, és vagyonát a részvényesek, vagyis a vagyonjegyek megvásárlói között osztják szét. (gl) szlovákok”. Nevet is mondott, szerin­te Petr Pithart cseh kormányfő né­melyik nyilatkozatával „előmozdítot­ta a cseh—szlovák meg nem értést”. Vladimír Őech a föderációról tar­tandó népszavazást bizonyos érte­lemben kiútnak tekinti a jelenlegi válságból. Azonban megjegyezte: reális veszély fenyeget a parlamen­tek részéről, amely abban rejlik, hogy nem egyeznek meg a referen­dum során felteendő kérdésekben. Ebben az esetben csak két alkotmá­nyos lépés van a kérdés rendezésére: az idő előtti parlamenti választások kiírása, vagy a jelenlegi alkotmány fokozatos módosítása. A Csehszlo­vák Egyetértés Mozgalmának elnö­ke végezetül azt is közölte a sajtó képviselőivel, hogy néhány nappal ezelőtt néhány kisebb szlovákiai po­litikai párt megfogalmazta kérdését, így hangzik: „Kíván-e a mai Cseh­szlovákia polgárainak közös demok­ratikus államában élni, amely szava­tolja a cseh és a szlovák nemzetnek, a nemzeti kisebbségeknek és a törté­nelmi régióknak az önigazgatási és szabad fejlődéshez fűződő jogát?” ki. A kormány illetékesei ígéretet tettek arra, támogatják azt a követelést, hogy összesen 8 százalékkal emeljék a jövede­lemvalorizációt a vasútnál. Ami az ál­lamkasszából származó, a vasút bér­rendszerének átalakítására felhaszná­landó pénzügyi hozzájárulás elismerését illeti, a jövő hónap végéig kell kidolgozni az általános javaslatot. Hogy az állam miképp fog részt venni a vasúti közlekedés fejlesztésében, azt úgy oldják meg, hogy az állami költség­­vetésbe belefoglalják az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges pénzösszegeket, s egyúttal kidolgozzák a finanszírozás szabályait a következő évekre is. A sajtóértekezleten Pavel Rychetsky miniszterelnök-helyettes a CSKP és a SZISZ vagyonának államosításáról be­szélt. Szavai szerint Szlovákiában nem voltak problémák, a Cseh Köztár­saságban azonban igen. Jelen pillanat­ban a föderáció hatásköréből a CSKP és a SZISZ egykori létesítményeinek csu­pán nem egész egy tizede került csehor­szági kezelés alá. Szóba került Igor Né­mec cseh ellenőrzési miniszter múlt heti nyilatkozata, amelyben hangsúlyozta, hogy a szövetségi kormány által kitűzött végrehajtási eljárás nem elegendő nor­matíva a vagyon átruházására. Erre rea­gálva Pavel Rychetsky kijelentette, hogy az ide vonatkozó alkotmánytörvény ér­telmében a tulajdonjog a köztár­saságokat illeti meg. „Amikor a Cseh Köztársaságban kohókat, bányákat és más energiaipari létesítményeket a köz­társaság hatáskörébe adták ál, akkor eh­hez nem volt szükség semmilyen jogsza­bályra, és ez nem érdekelte a cseh kor­mányt. Vladimír Dlouhy gazdasági mi­niszter azt a több milliárdot érő vagyont delimitációs eljárással adta át a cseh kormány illetékes tagjának. Most, a múlt SZISZ és CSKP néhány gazdasági létesítményének esetében külön jogsza­bályt akarnak. Egy kérdésem van: mi rejlik mindez mögött?” — mondta Pavei Rychetsky, s egyúttal hangsúlyozta, hogy a föderációnak nincs joga beavat­kozni a tagköztársaságok belső hatáskö­rébe, csupán a szövetségi szervekébe. Devizapiaci árfolyamok j Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok ^ 1991. október 1-jén Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép- Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 51,26 52,30 51,78 49,95 53,09 51,52 Ausztrál dollár 23,39 23,87 23,63 22,46 24,16 23,31 Belga frank (100) 85,45 87,17 86,31 83,23 88,51 85,87 Dán korona 4,56 4,66 4,61 4,43 4,73 4,58 Finn márka 7,23 7,37 7,30 7,01 7,49 7,25 Francia frank 5,17 5,27 5,22 5,03 5,35 5,19 Görög drachma (100) 15,80 16,12 15,96 14,75 16,29 15,52 Holland forint 15,62 15,94 15,78 15,22 16,18 15,70 ír font 47,02 47,96 47,49 45,33 48,69 47,01 Japán jen (100) 22,04 22,48 22,26 21,46 22,78 22,12 Kanadai dollár 25,86 26,38 26,12 25,17 26,73 25,95 Luxemburgi frank (100) 85,45 87,17 86,31 82,37 88,49 85,43 Német márka 17,61 17,97 17,79 17,33 18,25 17,79 Norvég korona 4,49 4,59 4,54 4,36 4,66 4,51 Olasz líra (1000) 23,53 24,01 23,77 22,93 24,37 23,65 Osztrák schilling 2,50 2,56 2,53 2,47 2,59 2,53 Portugál escudo (100) 20,35 20,77 20,56 19,44 21,06 20,25 Spanyol peseta (100) 27,83 28,39 28,11 27,06 28,76 27,91 Svájci frank 20,21 20,61 20,41 19,88 20,94 20,41 Svéd korona 4,82 4,92 4,87 4,68 5,00 4,84 USA-dollár 29,25 29,85 29,55 28,85 30,25 29,55 J

Next

/
Thumbnails
Contents