Szabad Újság, 1991. augusztus (1. évfolyam, 138-164. szám)

1991-08-01 / 138. szám

Gabonaértékesítés *91 / / Gazdasági és érdekvédelmi napilap Csütörtök, 1991. augusztus 1. • I. évfolyam • 138. szám • Ára 2,30 korona A Duna nem hagyja magát Visszafelé nem folyik...? Révek és vámok A Rozsnyói járásban lassan végé­hez közeledik az őszi árpa betakarí­tása. A napok óta tartó esőzések mi­att egyelőre csak az Almás-görgői Mezőgazdasági Szövetkezetben kezdték meg a búza aratását. A szövetkezet elnöke, lesó János mérnök tájékoztatása szerint az álla­mi termékfelvásárlók rendre meg­szegik szerződésben vállalt kötele­zettségeiket, de még az újságokban közzétett felvásárlási árjegyzéket sem tartják magukra nézve kötele­zőnek. Az élelmiszer-ipari céloknak megfelelő, tehát kiváló minőségű őszi árpát például — a szerződésben megállapított tonnánkénti 2700 ko­rona helyett — csak takar­mánygabonaként 1900 koronás áron akarták átvenni. A gazdaság most tisztességesebb partnereket keresve „más utakon” kívánja értékesíteni a sörárpának való terményt. A pelsőci termelők — bár helyben van a járás legnagyobb felvásárló­üzeme — a kenyérgabona átvételére az idén is a rimaszombati felvásár­lókkal kötöttek szerződést. A meg­egyezés szerint a 26 százalékon felüli sikértartalmú búzáért (ilyen minő­ségben minden mennyiségre vevők!) 3000 koronát fizetnek tonnánként. A pelsőci felvásárlók ultimátum­­szerű „kikötése” pedig így szól: aki olcsóbban adja el takarmánynak szánt termékét, az kedvezőbb áron vásárolhatja tőlük vissza (sicc!). Igen ám, de a majdan ebből készített ta­karmánykeverék ára mindmáig rej­tély a termelők előtt. A Pelsőci Me­zőgazdasági Szövetkezet például az őszi árpa eladását illetően, tonnán­ként 2100 koronában állapodott meg a helyi felvásárlókkal, csak azt nem tudják: a réven kapott összeg­ből mennyit kell visszafizetniük a végső vámolásnál, illetve elszámolás­nál. (korcs ináros) Egy nap a Dunáért—Egy napa Dunáéit—Egy nap a Dunáért FELHÍVÁS a Csallóközi Régió önkormányzatai petíciójának támogatására — melyben a bősi vízerőmű mindennemű munkálatainak leállítását követe­lik mindaddig, míg végleges döntés nem születik az erőmű kérdésében — 1991. augusztus 3—4—5-én országos tüntetésre hív fel minden környezetbarát egyént és csoportot az EUROLÁNC somorjai szervezete, ill. a bősi és a Duna menti környezet­védők és polgári mozgalmak. 1991. augusztus 3-án, szombaton 10 órakor a Somorja melletti körtvélyesi tározónál tiltakozó akció kezdődik, annak a szivattyúállomásnak a közelében, ahol a felvfecsatomába pumpálják a Duna vizét. 1991. augusztus 4-én, vasárnap 15 órakor Bősön, az erőmű közvetlen közelében, a kivitelezők munkásszállóinak telepén lesz tüntetés és — a tervek szerint — eszmecsere a vízmű cseh­szlovák kormánybiztosával. Tiltakozó akcióinkat hétfőn, 1991. augusztus 5-én is folytatjuk. Kérjük a régió leginkább érintett lakosait, de kérjük a mozgalmunkat támogató minden egyént és csoportosulást is, hogy részvételükkel növel­jék követeléseink súlyát. Áldozzon egy napot Ön is a Dunáért! A szervezők A moszkvai csúcstalálkozón Aláúták a START-egyezményt Gorbacsov szovjet és Bush amerikai elnök tegnap délután a Kreml Vlagyimir-termében aláírták a kilenc éve készülő START-egyez­ményt a stratégiai támadófegyverek 30 százalékos csökkentéséről. A két politikus a szerződést felszámolt rakéták anyagából készült tol­iakkal írta alá. Az egy hónapja tartó tiltakozó ak­ciók sorában a tegnapi egy kevésbé látványos nap volt. Megszűnt Csö­­lösztőn a blokád a Hydrostav jármű­telepe körül, mert már semmi értel­me nem volt eltorlaszolni a kapukat. Úthengerekkel, buldózerekkel a ke­rítésen át csináltak kijáratot maguk­nak az építők, letaposva a szövetke­zet lucernását. Éjszaka meg kinn, a munkaterületen pihentek a nagy gé­pek. Szükség is van rájuk, sajnos. Mert úgy látszik, a Nagy Mű távolról sem olyan tökéletes, mint megalkotói hir­detik. A rendőri „felügyelet” alatt dolgozó szivattyúhajó hiába pumpál­“ "N Lezárult az Adria ügye Pozsonyban tegnap aláírták az Ad­ria kőolajvezetékkel kapcsolatos pénz­ügyi kérdések végleges rendezéséről szóló csehszlovák—magyar megállapo­dás jegyzőkönyvét. Magyar részről a dokumentumot Berényi Lajos, a Nem­zetközi Gazdasági Kapcsolatok minisz­tériumának államtitkár-helyettese, csehszlovák részről pedig Eubomír Marták, a Külkereskedelmi Minisztéri­um helyettes vezetője parafába. Az új megállapodás megkötésével hatályon kívül helyeződik az 1974-ben aláírt csehszlovák—magyar szerződés. A megállapodás — amely a tavaly‘kezdő­dött tárgyalások sikeres befejeződése után született — az Adria kőölajveze­­ték Magyarország területén levő része magyar tulajdonba kerül. A szerződés — amint azt Berényi Lajos elmondta — olyan pénzügyi kompromisszum, amely lezárja az Adria ügyében koráb­ban gyakran vitatott kérdéseket. Ren­dezésük azon alapul, hogy a kőolajve­zeték üzemeltetésében Magyarország és Csehszlovákia nullpontról indul, most már teljesen kereskedelmi elve­ket érvényesítve. A megállapodás aláírásával nem csupán a kormányközi, hanem a válla­lati szintű együttműködés is fejlődés­nek indulhat. Becslések szerint a veze­téken évente 4—4,5 millió tonna kö­­olaj érkezhet Csehszlovákiába.______^ 39 év után ismét Az Incheba Részvénytársaság szeptember 25-e és október 1-je kö­zött rendezi meg a Dunai Vásárt a Pozsonyi Művelődési és Pihenő­parkban. Az árusítással egybekötött kiállításon fogyasztási cikkeket, szó­rakoztató elektronikai termékeket, sportfelszereléseket, biztonsági be­rendezéseket, valamint kozmetikai és háztartás-vegyipari cikkeket vo­nultatnak fel a hazai és külföldi vál­lalatok, ipari szövetkezetek és cégek. A rendezők egy hagyományt élesztenek újjá, hiszen 1921 és 1952 között minden évben rendszeresen megszervezték Pozsonyban a fo­gyasztási cikkek nemzetközi bemu­ja a vizet a felvízcsatornába, az minduntalan utat talál magának visszafelé. Egész szép kis tavat mo­sott már ki a csövek alatt, a Duna irányába. A hajóparancsnok szerint vissza a folyóba még nem folyik, de már nem sok kell hozzá. A motorok nem bírják a terhelést, és csak 20 százalékos hatásfokkal dolgoznak, a fordulatszámuk folyton „ugrál”. Bo­­dó Tibor ezen nem csodálkozik. Négy méter hatvan centi magasra kell szivattyúzni a Duna vizét; ha tovább apad a folyam, még többre is, s az az előkészített zsilipen át nem megy. A csatornából nagyobb nyo­mással ömlik visszefelé, a szivattyú Trencsén, a divat városa (Munkatársuktól) — Ezerkilenc­­százkilencvenegy augusztus kilence­diké és tizennyolcadika között im­már huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Trencsén, a divat városa című nemzetközi keres­kedelmi vásár. A seregszemlét reg­gel kilenctől délután hat óráig tekint­hetik meg az érdeklődők. A vásáron elsősorban ruházati cikkeket, textilipari termékeket, bőr­díszműárut, lábbelit, lakberendezési tárgyakat és divatékszert láthatunk majd. A 74 csehországi és 66 szlová­kiai üzemen, vállallaton kívül 10 kül­földi cég és 20 hazai magánkereske­dő is közszemlére teszi árukínálatát. Az Arany Fatima-díjra 303 terméket neveztek be a gyártók. Közülük har­mincöt kapta meg a rangos elisme­rést. Az ünnepi megnyitóra augusztus nyolcadikán kerül sor. A rendezvé­nyen, amelyet a Szlovák Televízió is közvetít, népszerű művészek és ze­nekarok is szerepelnek. A belépő sorsjegyként is szolgál, a fődíj pedig egy KLAUS színes televízió lesz. Megváltozik a vásár jellege is. Ez­úttal már kimondottan a vásárlók megnyerése a cél. A látogatók meg is tatóját. Az Incheba Rt. vezetése vár­ja, hogy az összes Duna rrfenti ország benevez a vásárra. (A Szovjetunió és Bulgária már jelezte: ők távol ma­radnak a kiállítástól.) Eddig 300 ha­zai és 10 külföldi cég jelentette be részvételét. A csaknem 4 évtizedig tartó szünet után a pozsonyi nem­zetközi dunai kiállítást — a régi vásá­ri hagyományokhoz híven — kultu­rális program kíséri. Az eddig meg­rendezett vásárokról készült fényké­peket és képzőművészeti alkotáso­kat, valamint a legjobb termékeknek ítélt díjakat az M pavilonban tekint­hetik majd meg az érdeklődők. (Folytatás a 2. oldalon) pedig nem képes megbirkózni vele. A Trencsénből idevezényelt rendő­rök morcosán figyelik, hogyan pró­bálják fóliába burkolt vastag geren­­dakötegekkel eltömni a zsilipet a munkások, hogy útját állják a vissza­­szivárgó víznek. A leendő tározó al­ján, a feMzcsatoma irányában bul­dózerek és kotrógépiek erősítgetik a kis terelőgátat, körös-körül pedig gépek irtják a növényzetet, mely már majdnem visszahódította magának az ember romboló művét. Doborgazi férfi érkezik az Euro­­lánc ügyeletére. Meséli, hogy ked­den este végiglábalta Keszőlcés és (Folytatás a 2. oldalon) vásárolhatját az egyes árufélesége­ket. A tegnapi sajtótájékoztatón divat­­bemutató is volt, amelyen ízelítőt kaphattunk a vásár gazdag ruházati cikk kínálatából. (Kép és szöveg: —zé-ell—) Komáromban A népi és természetgyógyászok kéré­sére a gyógynövényszakértők képzé­sét az Alternatív Medicina tudo­mányos társaság vállalta el. Dr. Nagy Géza komáromi gyógyszerész, a tudományos társaság alelnöke ez­zel kapcsolatban így tájékoztatott: — Szeptember 14—15-én és 28—29-én itt, Komáromban tanfo­lyamot rendezünk, majd másfél, két hónap múlva pedig vizsgát. A tanfo­lyam témája: fitoterápia, a gyógynö­vények ismerete és gyógyászati alkal­mazása. Az érdeklődők négy oktatá­si napon, 32 óra elmélet és gyakorlat keretén belül kiváló előadók, szakér­tők közreműködésével és diavetítés segítségével ismerkedhetnek a témá­val. Részletesebben: a gyógynövé­nyek felismerésével, botanikai leírá­sával, lelőhelyükkel, gyűjtésük, szárí-Az ünnepélyes aktuson jelen vol­tak a két hatalom tárgyalóküldöttsé­gei, köztük Besszmertnih és Baker külügyminiszterek. A két elnök a szerződés aláírásakor rövid beszédet mondott. Mihail Gorbacsov világra­szóló jelentőséget tulajdonított a tásuk módjával, hatóanyagukkal, gyógyászati felhasználásukkal, kivo­natok és teakeverékek készítésével. — Mire jogosít fel majd a vizs­ga? — Nem lesz könnyű, erre feltétle­nül figyelmeztetni kell az érdeklődő­ket. A „bizonyítvány” elsősorban a szakszerű gyűjtés megszervezésére, irányítására és drogkészítésre jogosít fel, de ha legalább egy, tapasztalt, régebbi szakértő írásos nyilatkozat­ban is bizonyítja a frissen vizsgázott hozzáértését, szaküzlet vezetését, nyitását is vállalhatja. — Lesz tandíj és vizsgadíj? — Tekintettel arra, hogy a tanfo­lyamot a komáromi Sirály (Cajka) Szállóban rendezik, és ugyanott lesz az étkezés és a szállás is, a költségek megtérítésére személyenként előre -szerződésnek, amely mindkét fél ré­széről sok türelmet, erős akaratot, elszántságot, bizalmat és a gondol­kodásmód beidegződéseinek legyű­rését követeli meg. Gorbacsov sze­rint a szerződés terjedelmét és célját • (Folytatás a 3. oldalon) láthatólag 540-580 koronát kérnek a résztvevőktől. — Milyen az érdeklődés? —• Közepes, mert még csak keve­sen tudnak erről a tanfolyamról. Több résztvevőt maguk a gyűjtés­ben, felvásárlásban érdekelt szerve­zetek, vállalatok jelentettek be. A természetgyógyászok vállalata* a Melissa például még ösztöndíjat is ad azoknak, akiket a részvételre be­jelentett. A társaság alelnöke elmondta még, hogy a jelentkezéseket a komá­romi Regionális Kultúrközpont, a volt tiszti pavilon (Dóstojnícky pavi­lon, 945 01 Komárno) gyűjti, mely­nek osztályvezetője, Marta Greäko­­viéová telefonon is (45-67) szívesen tájékoztatást ad az érdeklődőknek. (hajdú) Dunai Vásár Pozsonyban A vásárlók érdekében Gyógynövényszakértők képzése

Next

/
Thumbnails
Contents