Szabad Újság, 1991. augusztus (1. évfolyam, 138-164. szám)

1991-08-01 / 138. szám

Szabad ÚJSÁG 1991. augusztus 1. A FÖLDTÖRVÉNYRŐL, a földek visszaszerzésének lehetőségeiről és ennek módjairól tartott érdekes előadást Nagy­­cétényben dr. Rózsa Ernő, az SZNT kép­viselője. Szóba került a jelenlegi politikai helyzet és Bős—Nagymaros problémája is. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy ez az építkezés az itt élő emberek elleni bűn cselekmény, Európa legnagyobb vízkészle­tének megsemmisítése, a természet erő­szakos tönkretétele. Nyilatkozatban ítélték el az építkezést, és kérték a további mun­kák leállítását. Ugyancsak elítélték a nyelv­törvényt és a végrehajtását ellenőrző bi­zottság működtetését. A nyilatkozatot el­juttatták Václav Havelhez, Ján Camogurs­­kyhoz, továbbá a Csehszlovák Sajtóirodá­hoz, az Eurolánc szervezőbizottságához, egy Együttélés központi irodájához, vala­mint Somolja polgármesteréhez. A SZLOVÁK Állami Takarékpénztár mától csökkentette a kamatlábakat a jogi személyeknek és vállalkozóknak nyújtott hitelek esetében, valamint a személyi köl­csönök és az átutalási betétszámlákra adott hitelkártyák esetében. A takarék­­pénztár az intézkedést a Csehszlovák Álla­mi Banknak a leszámítolási díjtételtől való maximális eltérésre (9,5 százalék) vonat­kozó rendelete nyomán hozta. A jogi sze­mélyeknek és vállalkozóknak folyósított rövid lejáratú hitelek esetében a kamatláb 17, a két évig visszafizetendő kölcsönök esetében 17,5, a három évre adottak eseté­ben 18, a négy évre szólókéban pedig 18,5 százalékos lesz. Az öt évig terjedő hosszú lejáratú hitelek kamatlába 19, a hat évig terjedőké pedig 19,5 százalékos lesz. A kamatlábcsökkentés csak a mai nappal fel­vett kölcsönökre vonatkozik. Jó ÚTON halad a Csehszlovák Had­sereg és a Bundeswehr közötti kapcsolatok kiépítése — jelentette ki tegnapi prágai sajtóértekezletén Gerhard Stoltenberg, a Német Szövetségi Köztársaság védelmi minisztere. A készülő csehszlovák—német szerződésről elmondta, hogy Németország érdeke is mielőbbi aláírása. A szlovákiai területvédelmi egységek létrehozására vo­natkozó Klepáé-féle javaslat kapcsán meg­jegyezte, hogy mint vendég nem kíván be­avatkozni Csehszlovákia ügyeibe, azonban emlékeztetett arra, hogy semmilyen szö­vetségi államban ilyen egységek nincsenek. A SZÖVETSÉGI PÉNZÜGY­MINISZTÉRIUM közli, hogy a kormány július 25-i döntéséhez kötődve 7432/XV/91-es számú rendeletével au­gusztus elsejétől meghatározta a vágóbi­kák és -üszők új árát, amely az állami inter­­veniális felvásárlásra érvényes. Az új ár — amely 28 korona egy kilogramm élősúlyért — megállapítása abból indul ki, hogy a mezőgazdasági termelőktől az állományfe­leslegből a lehető legtöbbet vásárolják fel, megteremtve ezzel a piaci vágómarhaárak elérésének első feltételét. A NYILVÁNOSSÁG az Erőszak Ellen (NYEE) és a Polgári Demokrata Párt (PDP) eddig nem tárgyalt a PDP parla­menti klubjának azon felhívásáról, amely­ben a párt képviselői Alexander Dubéek­­nek, a Szövetségi Gyűlés elnökének lemon­dását követelik. Ezt tegnapi sajtóértekezle­tén Petr Havlík, a Polgári Demokrata Párt titkára nyilatkozta. A továbbiakban Miros­lav Macek, a párt alelnöke a feddhetetlen­­ségi vizsgálat törvénybe iktatásával kapcso­latban úgy vélekedett, hogy a választott tisztségviselők (a törvényhozó-testületek képviselői) esetében a közvéleménynek is­mernie kellene politikai múltjukat, beleért­ve azt is, hogy együttműködtek-e az Állam­biztonsági Testülettel. így a választókon múlna, hogy szavaznának-e rájuk vagy nem. Szerinte azokat a képviselőket, akikről a megbízatási időszak folyamán vált ismertté, hogy nem „szeplőtlen” a múltjuk, meg kel­lene fosztani mandátumuktól. A CSEH Kereszténydemokrata Párt még mindig azt szeretné, ha nyilvánosságra hoznák a titkosrendőrség egykori munka­társainak névsorát. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a párt az úgynevezett lusztrálási törvény megvitatása során amellett fog voksolni, hogy bővítsék ki a „tiltott tisztségek” körét. Václav Benda pártelnök tegnap olyan értelemben nyilat­kozott, hogy a jogszabály kormányjavaslata szerinte hiányos, mivel a törvény csak az állam által ellenőrzött hivatások esetében tilthatja meg a funkció ellátását. Tehát a tömegtájékoztató eszközök, a szakszerve­zetek, a politikai pártok, a vállalkozói szfé­ra esetében nem. Ezért a KDP javasolja, hogy a hírközlőeszközöknél kezdeményez­hessenek feddhetetlenségi vizsgálatot a munkatársukkal szemben. Csehszlovák tűzoltók Kuvaitba Ki pyim le az ,^)lajfiíklvákat’’? Keddi számunkban hírt adtunk arról, hogy hazaérkezett Kuvaitból az a nyolctagú szakértői csoport, amely az égő olajkutak eloltásában való csehszlovák részvételről tárgyalt a kuvaiti féllel. Tegnap Pozsonyban erről a témáról tartottak sajtóérte­kezletet az illetékesek. Az 1270 kuvaiti olajkút közül 676 még mindig ég, ez ideig 164-et sike­rült eloltani. Jelenleg nyolc egyesült államokbeli és kanadai csoport dol­gozik a kutak oltásán, de további több mint húsz ország — köztük Csehszlovákia — is szeretne részt venni ebben a munkában. Abban az esetben, ha a kuvaiti fél elfogadná az IWK1 ajánlatot, a csehszlovák szakem­berek kb. 70 csoport fős kiküldésé­vel számolnak, amelyben a tűzoltó­kon kívül bányaipari szakértők és mentőosztagok is helyet kapnának. Állítólag már folyik a kiszemelt résztvevők kiképzése. A válogatás kizárólag önkéntes alapon folyik, és elsősorban azokra számítanak, akik már szereztek némi tapasztalatot az 1982-es gajari földgázkitörés idején. Arra a kérdésre, hogy mikor esedé­kes a csehszlovák tűzoltók kuvaiti be­vetése, azt a választ kaptuk, hogy ne­héz maghatározni a pontos időpontot, mivel „az arabok nem nagyon ismerik az idő fogalmát”. (gl) Visszafelé nem folyik...? (Folytatás az 1. oldalról) Bacsfa tájékán a felvízcsatornát, s néhol bizony a derekáig ért a víz, és elég erős volt a sodrása, mert arrafe­lé lejt a meder. A vajkai átjárónál is buldózer dolgozik, mert a víz kezdte kimosni az emelt aszfaltút alól a só­dert. Most megpróbálják utána töl­teni. De azt mondja, személygépko­csival, motorkerékpárral közlekedni veszélyes. Tönkremennek a nagy vízben a fékek. Akinek muszáj ki­mozdulnia a három faluból, most in­kább Bősön át közlekedik. Dél felé az egyik parlamenti kép­viselő hozza a hírt Vajkáről, hogy már ott is apad a víz. Nagy Józsi bácsi meg, a csölösz­­tői nyugdíjas — nagy horgász és volt Hydrostav-alkalmazott — azt mondja annak hallatán, hogy a hét végére minden eddiginél nagyobb megmozdulást terveznek: talán nem az ember fogja megoldani ezt a problémát, hanem a Duna, a termé­szet maga. Józsi bácsi látta, hogyan építették a betonteknőt, hogyan te­regették a szigetelő fóliát a negyven centis kavics-homok réteg alá, ho­gyan húzták rá az aszfaltot. „Az asz­falt nem olyan, mint a víz, az nem igazodik a vízálláshoz, az törik. Van, ahol három, van, ahol harminc cen­timéter vastag; a leteregetett fóliát pedig rögtön összegyűrték a nehéz gépek, amikor a kavicsréteget egyengették rajta. Ezen át hogyne találná meg a víz a visszautat a Du­nába, ha a növényzet áttört rajta!” Kmotrík Péter volt matróz me­szelésből érkezik. Szállást készítenek azoknak, akik messziről érkeznek a tiltakozó akciót támogatni. A volt matróz helye azon a szivattyúhajón lenne, amely most hasztalan birkó­zik a folyóval. Úgy három hete bele­cseppent ebbe az „euroláncos” tilta­kozásba, s amikor ide akarták vezé-A Jó Gazda élén: Kádek Gábor Rég jelezte a Gazda, hogy kiadja a Jó Gazdát! Nos, elérkezett az idő, szeptember utolsó hetében megjelenik a havi ma­gazin, amely a kertbarátokat, kisterme­lőket, horgászokat, vadászokat, méhé­szeket és mindenkit, aki ilyen és ehhez hasonló tevékenységgel foglalkozik, se­gíteni, tájékoztatni és propagálni akar­ja. Egyrészt: lehet jelentkezni a Szabad Újság címén — előrendelni a lapot. Másrészt: ezzel együtt tisztelettel bú­csúzunk lapunk tagjától, Kádek Gá­bortól, aki augusztus elsejétől a Jó Gazdát szervezi, a lap főszerkesztője­ként. Nem olyan fájó ez a búcsú, mert­hogy nem „haragszom rád” alapon tör­tént, s nem is olyan, hogy „sose lássuk egymást”. Sőt, Kádek Gábor továbbra is vezetni fogja lapunkban az eddig ál­tala szerkesztett közkedvelt rovatokat, lapunk műszaki részlege pedig az ő lap­jának nyomdai előkészítését végzi. S még ennél is több: a Jó Gazda szer­kesztőségét az eddigi számon lehet majd hívni, azaz 07;210 39 91; címe is azonos a Sazabad Újságéval, vagyis Jó Gazda, Martanoviéova 25/12, 819 11 Bratislava Gábor, jó munkát és sok sikert! A Szabad Újság szerkesztősége nyelni a szivattyúhajóval, beadta a felmondását. Azt mondja, nem tud­ta tovább elviselni a gondolatot, hogy ezt a szörnyűséget ő is építi. Kérdezem, miért nem kérte, hogy más munkára osszák be. Azt feleli: mehetett volna egy másik hajóval kavicsot hordani Bősre. S hogy mi lesz tovább? Egyelőre itt van a tilta­kozás. Azután pedig a 21 éves Péter elindul munkát keresni. Tanult szakmája nincs, csak érettségije. És tartása, mert nem ilyennek képzelte az árvízvédelmet. Az ügyeletet tartó Benkovics Klára és húga, Judit szinte ma sem teszi le a telefont. Sárkány András is szervez, intézkedik. Kora délután megérkezik a hír: A tiltakozók csü­törtökön fél tizenkettőkor petíció­jukkal együtt megjelenhetnek a kor­mányhivatalban, Pozsonyban. Most már csak az a kérdés: ki fogadja őket. A szlovák miniszterelnök-e, ahogy kérték, vagy valaki más.-gyurkovits-Csodagyógyász vagy sarlatán? Kaspirovszkij Pozsonyban (Munkatársunktól) — Napjaink legvitatottabb és talán legnépsze­rűbb „testgyógyász-csodadoktora”, Anatolij Kaspirovszkij kéthónapos amerikai gyógyítókörút után tegnap Pozsonyban vendégszerepeit. A dé­lelőtt folyamán találkozott a sajtó képviselőivel is. Az orosz férfi a távgyógyítás mes­tere, a testi bajok orvosa. Egyesek a lélek varázslójának nevezik és sarla­tánnak tartják, mások viszont, tízez­rek, százezrek, hisznek neki, s vakon bíznak benne. Tévészeánszait egyre többen izgulják végig. Állítólag ké­pes megváltoztatni az emberi szem és haj színét is. Gyógyított már Izra­elben, Kanadában, Amerikában, de Lengyelországban, Németország­ban, Bulgáriában és minálunk is. A Szovjetunióban 1700 fellépése volt. A közeljövőben a négerek lakta Harlemben mutatja be rendkívüli gyógyító tudományát. (Kép és szöveg: —lez—) A Szlovák Rádió egy nemrég sugárzott esti adásában a nyelvtörvényt „ védő " bizottság egyik tag a (a nevét, sajnos, nem jegyeztem meg) a Losonci és a Rimaszombati járásban végzett „ellenőrzése" során szerzett tapasztalatairól számolt be. Micsoda gyarlók vagyunk mi, magyarok, hogy „csakazértis” mindenhol keresztbe teszünk. Nem tiszteljük a törvényt, szándékosan megsértjük a nehéz parlamenti vitában kiizzadt paragrafusok minden pontját. De, hála az éberen figyelő — ki nem nevezett és meg nem nevezett — külső munkatársaknak, a bizottság mindenről tudomást szerez Arról is, hogy pedagógusaink még mindig kétnyelvű bizonyítványt adnak gyermekeink kezébe, pedig az tilos. És nemcsak településeket, hanem már az épületeket is igyekszünk magyar nyelvű táblákkal ellátni, ami pedig köztudot­tan törvénybe ütköző cselekedet. No és ezek az újságírók.. A magyar szöveg­ben nem átallják még mindig a több száz éves településneveket használni, holott a „mostani szebben cseng”. De majd ők tesznek róla. Ha a szép szó nem segít, majd segít a szankció. Azonban egyvalami nem derült ki a nyilatkozatból Nevezetesen az, hogy a külföldi települések nevei, teszem azt Köln, Nürnberg London, eredeti nevü­kön szerepeljenek-e az újságok hasábjain vagy „szépen csengő”: Kolín nad Rynom, Norinberg Londyn. Valójában nem is annyira a nyilatkozat tartalma, mint inkább a hangvétel inspirált e sorok megírására. Amíg a rádiónyilatkozatot hallgattam vízióim támadtak Szinte magam előtt láttam a nyilatkozó ökölbe szorított kezét, vérben forgó szemét és tajtékzó tekintetét. Csupán szélsőséges példákat han­goztatott, de arról egy szóval sem tett említést, hogy valójában hogyan is élünk mi itt, a „kevert” vidéken. Pedig érdemes lett volna legalább annyit megemlíte­ni, hogy az állítólagos konfliktusainkról mi is általában a hű-közlő eszközök­ből értesülünk Nem ezt tette, ő nemzetvédő hazafiként akart tündökölni, pedig tudom, hogy a Délvidéken élő szlovákok többsége a nyilatkozatot egy kézlegyintéssel „elin­tézte”. A lakosság — főleg vezetőinktől és képviselőinktől — elvárja az objektív tájékoztatást. Ezzel szemben, akkor este a rádióban egy „alapos” kutatás részrehajlóan megvilágított eredményeit hallhatta. Hát igen, „aki kutyát akar verni, az mindig talál botot ”. (farkas) Mi történt Rimaszécsen? Kaszával támadtak a nentk'irökre A Rimaszombati járásban az a szóbeszéd járja, hogy Rimaszécsen csak egy kommandó tudta feloszlat­ni a helyi rendőrőrsre behatolni szándékozó tömeget. A hír részben igaz, részben csak a képzelet szüle­ménye. Mi is történt voltaképpen? Az őr­sön szolgálatot teljesítő két rendőr a helyi vendéglőben ebédelt, mikor az ablakon keresztül kipillantva két du­lakodó romára lettek figyelmesek. Közülük az egyik hirtelen kést is elő­rántott. A két rendőr a dulakodók közé lépett, mire az egyik elfutott, a másik pedig a rendőrnek szegezte a kését. Miközben a fegyvert erőszak­kal elvették tőle és a rendőrőrsre kísérték, az elmenekült dulakodó­társ harmadmagával visszatért, hogy kimentse „barátját”. A két rendőr az őrsre menekült, • -w T -r amelyet rövid időn belül — szemta­núk vallomása szerint — közel két­száz, kapával, kaszával stb. felfegy­verzett roma vett ostrom alá. A ri­­maszécsi rendőrök segélykérésére hamarosan határőrök, valamint a já­rás más tájairól érkező rendőroszta­gok jelentek meg a faluban, és közös erővel szétoszlatták a felbőszült tö­meget. Közben helikopteren a hely­színre repült a határőrség kerületi főparancsnoka is, hogy személyesen győződjön meg a helyzet súlyosságá­ról. A tömegben a helikopter láttán szárnyra kapott a hír: megjött a kommandó; Az eset után a rendőrség négy személyt vett őrizetbe. Közülük ké­sőbb kettőt elengedtek, kettő pedig vizsgálati fogságban várja a további ejárást. (-kas) Dunai Vásár Pozsonyban (Folytatás az 1. oldalról) Naponta — többször is — lesz divatbemutató, fodrászok és a koz­metikusok a vásár egész ideje alatt várják a megszépülni vágyókat, s haj bodorításon és arcpakoláson kí­vül tanácsadást is végeznek majd. A zenét pedig az Elán együttes szolgál­tatja. És mint minden árubemuta­tón, a dunai vásáron is megszervezik a rendezők a legjobb termékért fo­lyó versenyt, amelyre minden kiállító benevezhet, akár több termékkel is. A termékbemutatót a pozsonyi pi­henőpark négy legnagyobb pavilon­jában (E, F, K, M) tekinthetik majd meg, a belépődíj felnőtteknek 20, gyermekeknek és katonáknak 10 ko­rona lesz. (-nő) Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991. augusztus I-én Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép- Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 50,90 51,92 51,41 49,58 52,72 51,15 Ausztrál dollár 23,50 23,98 23,74 22,57 24,27 23,42 Belga frank (100) 84,06 85,76 84,91 81,83 87,11 84,47 Dán korona 4,47 4,57 4,52 4,34 4,64 4,49 Finn márka 7,19 7,33 7,26 6,97 7,45 7,21 Francia frank 5,09 5,19 5,14 4,95 5,27 5,11 Görög drachma (100) 15,75 16,07 15,91 14,70 16,24 15,47 Holland forint 15,36 15,68 15,52 14,96 15,92 15,44 ír font 46,27 47,21 46,74 44,58 47,94 46,26 Japán jen (100) 21,96 22,40 22,18 21,38 22,70 22,04 Kanadai dollár 26,23 26,75 26,49 25,54 27,10 26,32 Luxemburgi frank (100) 84,06 85,76 84,91 80,97 87,09 84,03 Német márka 17,32 17,66 17,49 17,03 17,95 17,49 Norvég korona 4,44 4,52 4,48 4,30 4,60 4,45 Olasz líra (1000) 23,19 23,65 23,42 22,58 24,02 23,30 Osztrák schilling 2,47 2,51 2,49 2,43 2,55 2,49 Portugál escudo (100) 20,19 20,59 20,39 19,27 20,89 20,08 Spanyol peseta (100) 27,66 28,22 27,94 26,89 28,59 ^ 27,74 Svájci frank 19,84 20,24 20,04 19,51 20,57 20,04 Svéd korona 4,77 4,87 4,82 4,63 4,95 4,79 USA-dollár 30,21 30,83 30,52 29,82 31,22 30,52

Next

/
Thumbnails
Contents