Szabad Földműves Újság, 1991. július (1. évfolyam, 112-137. szám)

1991-07-01 / 112. szám

Václav Havel nyilatkozata a VSZ temetése előtt Hétfő, 1991. július 1. I. évfolyam 112. szám Ara 2,30 korona Gazdasági és érdekvédelmi napilap Kiadja a GAZDA Kereskedelmi Kft Főszerkesztő: MÉSZÁROS JÁNOS, telefon: 210-39-98, 210-39-94. Főszerkesztő-helyettesek: BÁRDOS GYULA és KÁDEK GÁBOR. Szerkesztő­ség: 819 11 Bratislava, Martanoviéova 25., 12 emelet Telefon: gazdasági rovat - 210 39 79, hír­rovat - 210 39 83, sportrovat - 210 39 81. Telefax: 210 39 92,210 36 00, Telex: 92 516. Fénysze­déssel készül a Danubiaprint á. v. 02-es Özemében, valamint a Gazda számítógépes rend­szerén, az AGROINFORM, a HOKTRADE Co.Ltd. és a NET COM Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft támogatásával. Nyomja a Danubiaprint á. v., 851 80 Bratislava, Martanovi­­íova 21. Felelős a GAZDA elnök-igazgatója: NESZMÉRI SÁNDOR. Terjeszti a Postai Hír­­lapszolgálat Előfizethető minden postán és kézbesítőnél. Kéziratokat nem őrzOnk meg és nem küldünk vissza. Index 48 301 Még nem csitult el a csatazaj Jugoszláviában Tárgyalások folynak, de lőnek is Markovics Ljubljanában • Az EK ultimátuma • Összeül a helsinki válságstáb Hangulatkeltő légiriadó • Totális háború? • Az EK-trojka ismét Belgrádba megy Az Európai Közösség három külügy­minisztere megállapodást ért el szomba­ton Jugoszláviában arról, hogy három hónapra felfüggesztik a szlovén és a hor­­vát önállóságot, visszahívják a szövetségi csapatokat a kaszárnyákba és Mesicet választják meg államfőnek. A valóság­ban azonban másként alakul a jugoszlá­viai helyzet. Ljubljanában, a szlovén fő­város belterületén fegyverropogás hal­latszik, Eszéken kiújultak a harcok a szerbek és a horvátok közt, Glinában a horvát rendőrök rálőttek a szövetségi katonákra és csak tankok segítségével' sikerült megnyugtatni a helyzetet. Az Államtanácsot nem sikerült összehívni. Ausztria 5 ezer katonát és harckocsikat vont össze a szlovéniai határon. A turis­ták tömegével hagyják el az országot. A határátkelőhelyeket vagy lezárták, vagy hatalmas torlódások keletkeztek. Kacin szlovén tájékoztatási miniszter szerint a nemzetőr egységek 525 szövet­ségi katonát ejtettek foglyul, 247-en megadták magukat, köztük 52 szlovén nemzetiségű tiszt és 81 szlovén katona. Kucan szlovéniai elnök kijelentette, hogy Szlovénia soha többé nem válhat Jugoszlávia részévé, mert erre semmifé­le demokratikus mód nem létezik. A szembenálló felek egymásra hárít­ják a fegyverszüneti egyezmény megsze­gését. Mindkét oldalon vannak áldoza­tok. A szövetségi védelmi minisztérium szóvivője szerint a szlovén nemzetőrség több támadást intézett a szövetségi had­sereg állásai ellen Ljubljanában, a bmiki repülőtér közelében és lőtte a határát­kelőhelyeket. A hadsereg részéről em­bertelenséggel vádolják a szlovéniai nemzetőrséget, amely állítólag nem haj­landó kórházba vinni a sebesült katoná­kat és dum-dum lövedékeket használ. A szlovén hatóságok a szövetségi kormány tájékoztatása szerint őrizetbe veszik a központi vámhatóság embereit. Tíz vámtiszt eltűnt, vagy letartóztatásban van. A jugoszláv hadsereg parancsnok­sága felhívta a szlovén elnököt és a szlo­vén kormányt, hogy állítsák le a harco­kat és biztosítsák a hadsereg normális működésének feltételeit. Ellenkező esetben határozott katonai akciókat és mozgósítást helyeztek kilátásba. Kucan szlovén elnök a hadsereg ultimátumát elutasította, de úgy vélte, hogy fontos le­állítani a harcokat. Az ultimátum köve­telményeiről politikai úton kell tárgyal­ni, mondta. Közben légiriadó volt Ljubljanában és híreket terjesztettek arról, hogy Bosz­nia-Hercegovina mozgósít. Ljubljana fö­lött valóban köröztek a légierő gépei, de támadásra nem került sor. A szövetségi csapatok ljubljanai helyőrségének pa­rancsnoka az eset után kijelentette, hogy Szlovénia totális háborút folytat a szö­vetségi csapatok ellen, pedig azok csak alkotmányos kötelességüket teljesítik, de a szlovén nemzetőrség nem tartja be a fegyverszünetet, álhírekkel korbácsol­ja fel a hangulatot és hazug híreket kö­zöl a hadsereg állítólagos brutalitásáról. Ilyen hangulatkeltésnek minősítette a Szlovénia elleni légitámadásról szóló hí­reszteléseket is. Jugoszlávia tiltakozott Ausztriánál az ellen, hogy csapatösszevonást hajtott végre a jugoszláv határon. Ausztria erre a lépésre azután szánta el magát, hogy a jugoszláv légierő többször megsértette Ausztria légterét. A jugoszláv tiltakozás szerint az osztrák katonák a kapcsola­tokban nem szokásos módon kommuni­kálnak a szlovén nemzetőrséggel, amit beavatkozásnak minősítenek. Olyan esetre is utalnak, amikor osztrák terület­ről hangszórókkal megadásra hívták fel a jugoszláv hadsereg katonáit. Ante Markovics jugoszláv szövetségi kormányfő a szlovén elnök meghívására Ljubljanába utazott, hogy tárgyalásokat folytasson a harcok megszüntetéséről. Az Európai Közösség tegnap ultimátum­ban hívta fel Szlovéniát, hogy esti 19 óráig erősítse meg, felfüggeszti önállósági nyilat­kozatát. Ezt a luxemburgi kormányszóvivő jelentette be. Ugyanakkor Genscher német külügyminiszter arra hívta fel Jugoszláviát, hogy csapatait vonja vissza Szlovéniából. Luxemburgból érkezett a hír, hogy az Euró­pai Közösség mégegyszer kiküldi a három külügyminisztert Jugoszláviába, hogy tár­gyaljanak az EK három követelményének teljesítéséről. Mock osztrák külügymniszter bejelentet­te, hogy a helsinki folyamat 35 tagállama „ katonai és politikai szinten” kedden Bécs­­ben és szerdán Prágában tárgyal a jugoszláv válságról. Ausztria és Olaszország múlt hét csütörtökén kezdte alkalmazni a helsinki fo­lyamat biztonsági mechanizmusát. Gombaszög 1991 Lebegés légüres térben ,A Varsói Szerződésre mindig mint a tagállamok fölötti szovjet hegemónia, a hatalmi és katonai önkény külső, fellengzősebb szóval élve, védnöki megnyil­vánulására tekintettem”— mondta a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársának adott interjújában Václav Havel köztársasági elnök abból az alkalomból, hogy ma kerül sor Prágában a VSZ Politikai Tanácskozó Testületének rendkívüli ülésére, amelyen az eddig tagállamok vezetői feloszlatják a katonapolitikai tömörülést A Varsói Szerződést az államfő a sztálini és brezsnyevi éra örökségé­nek minősítette. A tömörülés 36 évi fennállását értékelve Václav Havel hangsúlyozta: „A szervezet a Szov­jetunió irányában való hátrányos helyzetünk, a Szovjetunió közvetlen érdekszférájába tartozó, a maguk módján alárendelt szerepet játszó országok elnyomásának formális megnyilvánulása volt. Termé­szetesen, a Szovjetunióban és a töb­bi tagországban végbement változá­sok nyomán ez a struktúra is teljesen anakronizmussá vált, s így a VSZ elvesztette értelmét. Ezért végleg megszüntetjük ezt nem csupán vala­mi régi dolog temetésének, a felosz­tott Európától, a hidegháborús idő­szaktól való búcsúzásnak, hanem a volt szovjet biokhoz tartozó államok közötti egyenjogú kapcsolati struk­túrák kiépítéséhez szükséges fontos feltételek megteremtésének, egymás mellett élésükben és egész Európa életében egy új történelmi korszak kezdetének tekintem.” 1968. augusztus 21-éről és a var­sói paktum akkori politikájáról az elnök a következőket mondotta: „Az 1968-as invázió világosan meg­mutatta, hogy mi is volt valójában a Varsói Szerződés lényege. A Varsói Szerződés segítségével nyomták el az ország erőfeszítéseit, amely úgy döntött, hogy kissé más úton halad tovább, megkeresi saját politikai ar­culatát, amely úgy döntött — bár csak korlátok között —, hogy meg­bontja az érdekszféra szögesdrótját. A megszállás alátámasztotta, hogy a szocialista országoknak az ellenség­gel vívott harcban és a rossz imperia­listák felől érkező veszéllyel szembe­ni védelemben való internacionalista szolidaritásról szóló addigi nyilatko­zatok csak ideológiai közlemények voltak, amelyek ködbe burkolták a VSZ valódi küldetését. Lényege a Szovjetunió hatalmi helyzetének megjegyzése, sőt az volt, hogy enge­detlenség esetén ítélőszék elé állít­sák az illető tagállamot.” A nyilatkozat további részében Václav Havel a legfontosabb problé­mának azt minősítette, hogy az öreg kontinensen a kelet-és közép-euró­pai országok közötti régi kötelékek elszakadása nyomán bizton­ságpolitikai vákuum jött létre. „Meg kell találnunk a megoldás csúcsát, de nem csak egy alkalomra. A rendezés egy olyan folyamat eredményekép­pen jöhet létre, amely több egymás­sal párhuzamos lépésből tevődik össze.” Ezzel összefüggésben az ál­lamfő rámutatott a volt kommunista országok közötti bilaterális szerző­dések megkötésének fontosságára. (Folytatás a 2. oldalon) A község lakossága szombaton 45 perces blokád alá helyezte a Kassa vidéki járásban levő abaújszinai határátkelőhelyet, amelyet tavaly — csak a nyári idényben — félmillió turista vett igénybe. A polgárok mindenekelőtt a csehszlovák—magyar határ e szakaszán kialakult áldatlan környezetvédel­mi és közegészségügyi helyzetre kívánták felhívni a figyelmet. Képünkön a blokád eredménye: végeláthatatlan kocsisor a határ innenső oldalán (CSTK-felvétel) Legyen közkincs a kultúra Tegnap az esti órákban — a Magyar Rádió idei humorfesztivál­­ja győzteseinek műsorával — fejeződött be a XXXVI. országos kulturális ünnepély Gombaszögön. A jugoszláv szövetségi hadsereg katonája megadja magát egy polgári fegyveresnek a szlovéniai Maribor közelében (Telefotó: CTK/AP) A mezőgazdaság támogatása Szubvenció helyett export Szombaton a morvaországi £idlochovicében tanácskozást tartottak a szövetségi kormány agrárpolitikájáról, valamint a mezőgazdaságot sújtó értékesítési válság rendezéséről. Ivan Kocámík, a szövetségi pénzügy­­miniszter első helyettese kiemelte: „Arra a következtetésre jutottunk, hogy tanulnunk kell a mezőgazdasági szubvenciós politika terén az első félévben elkövetett hibákból. Az értékesítésben kialakult válság csak ki­vitellel rendezhető. Nem pedig azzal, hogy szubvencionáljuk a hazai piacot.” Vladi­mír Dkmhy gazdasági miniszter kijelen­tette, hogy a kabinet bizonyos mértékben szövetségi szinten fogja szabályozni a me­zőgazdasági piacot. „Ügy döntöttünk, hogy a két tagköztársasági piacszabályozá­si alap fölé szabályozási tanácsot hozunk létre, amelynek szintén rendelkezésére fog állni alap. A Külkereskedelmi Minisztéri­ummal és a többi illetékes központi szerv­vel közösen bizottságot létesítünk, amely­nek feladata az lesz, hogy megoldja az ex­portproblémákat. A Szovjetunióban je­lentős a húskereslet. Igaz, figyelembe kell venni a fizetési képességet is.” Pénteken este a komáromi Jókai Színház első történelmi játékának, az Árpád-házi Szent Margit legen­dájának bemutatójával nyitották meg a gombaszögi seregszemlét. Az őszies időben mintegy két-három­­százan zarándokoltak a színpad elé, hogy a tanulságos történelmi élmény társzereplői legyenek. Szombatoij többezres tömeg gyűlt össze Komár László délutáni koncertjére. Ám hívatlan vendég­ként az eső is hamar megérkezett, s eleredt. Azonban a magyarországi rock and roll-király (és együttese) nem hagyta cserben a lelkes közön­séget, mindaddig énekelt, még az égi áldás el nem áztatta a hangtechnikai berendezéseket. Tőkés László megjelenésével megszelídültek az elemek, és a gom­baszögi völgy oltalmából a szeretet hullámai keltek szárnyra. Az erdélyi református püspök a Kárpát-me­dencei megbékélést és a határtalan Európa esélyének, eszméjének vala­mikor, majd csak valósággá magasz­tosuló gondolatával, valamint az Is­tenben való hitben és Jézus szere­­tetében kiteljesedő életút követésé­ben jelölte meg a mindnyájunk által beteljesítendő igaz élet célját. S eb­ben a valláson kiéül a népek hitvilá­gából táplálkozó hagyományőrzés­nek, továbbá a szomszédos népek kulturális emlékeinek közkinccsé té­tele az egyik, számunkra a legfonto­sabb feladat. Az estébe hajló igehirdetés után került sor a „Virágok vetélkedésé­re” (Ifjú Szivek), majd a Magyar Ál­lami Népi Együttes műsorára. Ezt követően már csak a berzétei műve­lődési házban tobzódott a zene és a tánc. Vasárnap napos reggelre éb­redt Gombaszög lakossága és ven­dégei. Délelőtt fiatalok töltötték meg a nézőteret. A „Most érkez­tünk ez helyre” című összeállításban a fesztiválgyőztes gyermek-tánc­együttesei szórakoztatták a többez­res közönséget. A hagyományos népművészeti gálaműsorban többek között a legjobb szlovákiai magyar és szlovák táncegyüttesek, folklór­csoportok is felléptek. Ezt a hangu­latos összeállítást közvetítette a tele­vízió is. Viszontlátásra 1992-ben, a prog­ramjában és szellemiségében is új idők új dalai hozó-hirdető gomba­szögi kulturális ünnepélyen. (korcs ináros)

Next

/
Thumbnails
Contents