Szabad Földműves Újság, 1991. április (1. évfolyam, 37-61. szám)

1991-04-02 / 37. szám

(Folytatás az 1. oldalról) kenységbe... Rövid interjúnk végén még el kell mondanunk, hogy a M. A. R A. kiadónak egyetlen állandó alkalmazottja van a részvényeseken kívül: az ügyintéző. A kiadó kül­ső munkatársakkal dolgozik, akik az érdekképviseleti hivatalokban vállalkozóként vannak bejegyezve. Dr. Anton Magula arra a kérdésünkre, hogy valójá­ban milyen tanácsokkal szolgálhat kezdd vállalkozók ré­szére, így válaszolt: — A vállalkozó ne sajnálja az anyagiakat az informá­ciók megszerzésére. Ma már rengeteg információhordo­zó-kiadvány található a piacon, és ezek megszerzése, ta­nulmányozása elsődleges feladata a vállalkozónak. Ugyanakkor alapos piackutatást kell végeznie, feltétle­nül ismernie kell az eladási lehetőségeket, különben könnyen olyan terméket állít elő, amelyre nincs kereslet. Én pl. egy tanfolyamon vettem részt, ahol elsajátítottam a marketinggel kapcsolatos alapismereteket, s azóta is különböző vizsgálatokon veszek részt. Eladni tudni kell. A piacig bizony nagyon nehéz út vezet. A vállalkozónak alapos háttérismeretre van szüksége az ügyfeleivel kap­csolatban. És feltétlenül minden üzletkötés előtt részle­tesen tisztázni kell a játékszabályokat. És... Ha azt mondtuk a múltban: szükségünk van az emberek közti jó kapcsolatokra, ma ez hatványozottan érvényes. Ez persze nagyon sok időt vesz el a vállalkozótól. A különböző összejövetelek, ebédek-vacsorák és egyéb meghívások elfogadása szükségszerű. Enélkül a vállalkozó nem tud “haladni az idővel”. Akiben az efféle közösségi hajlandóság nincs meg, ne kezdjen nagyobb vállalkozásba. És még valamit: van egy egészen kitűnő kiadvány, a “íeskoslovensky profit”, amelynek rend­szeres tájékoztatói-magyarázatai mindenképpen segítsé­günkre lehetnek. VAJKAI MIKLÓS Pillanatkép a Galántai Járási Munkaügyi Hivatalról “Ma vagyok itt harmadszor...” Aki éppen kilép az ajtón: Flórián Ferenc. Oly szempontból lóg ki a sorból, hogy idősebb, mint “kollé­gái”. “Hát tetszik látni, ez van. Itt a rengeteg munkanélküli fiatal, kik erejük teljében éppen most dolgoz­hatnának a legaktívabban. Mert én már csak kihúzom valahogy. Most leszek ötvenhét. Persze, bosszant, hogy ilyen helyzetbe kerültem, hogy vénségemre munka nélkül marad­tam. Február elsejétől vagyok hiva­talosan a ’’listán", amely sajnos, nap­­ról-napra bővül, itt a Galántai járás­ban is. Az utóbbi hat évet a járási ipari vállalatnál húztam le, kocsikísérő­ként. Bruttó keresetem kettőezer-Jozef Kucerák tévébeszéde négyszáz körül volt. Az elbocsátá­som okát létszámcsökkentéssel in­dokolták. Megkaptam öthavi fizeté­­sémet, így nem tarthatok igényt a munkanélküli-segélyre. Most har­madszor hívtak be — nyilvántartás végett — a munkaügyi hivatalba. Számomra nem lesz egyszerű megfelelő munkát találniuk. Nem azért, mert túl igényes vagyok, arról szó sincs, hiszen dolgoztam a karvi­­nái bányában. Rá is ment az egész­ségem. Azután meg a szövetkezet­ben dolgoztam, s itt is, ott is meg kellett fogni a munka végét. A prob­lémát az jelenti, hogy engem már néhányszor “fölvagdostak”. Műtöt­ték a gyomromat, a fülemet, a bá­nyában komoly sérüléseket szenved­tem a jobb karomon... Van tehát elég egészségi problémám, s ezért nem vállalhatok el bármilyen mun­kát. Felajánlották, hogy legyek por­tás. De hát, sajnos, rosszul hallok. Szerencsére a gyerekek már fel­nőttek. A lányom harminckettő, a fi­am pedig harmincéves. Fontos, hogy nekik legyen hol dolgozniuk..." Pedig ahogy elnézem a folyosón kígyózó sort, éppen ennek a korosz­tálynak nincs hol! S csak fokozza bosszúságomat, hogy teljesen mind­egy, hol jár az ember: Galántán, Nyitrán, Dunaszerdahelyen vagy az ország más városában... SUSLA BÉLA Dubcek-nyilatkozat Lassan érő gyümölcs Vasárnap este Jozef Kuéerákra, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-he­lyettesére került a sor, hogy elmondja a kormánytagok rendszeres televíziós be­szédét. Bevezetőjében hangsúlyozta:. “Tuda­tában kell lennünk annak, hogy a radiká­lis gazdasági reform láttán nem szabad pánikba esnünk, nem feledkezhetünk meg a néhány hónappal ezelőtt tett ígé­reteinkről, hogy átmenetileg készek va­gyunk szorítani a nadrágszíjon a társa­dalom szellemi és gazdasági megújhodá­sa érdekében. Nyíltan meg kell monda­nunk, hogy a gazdasági reform nem könnyű és nem kényelmes folyamat. Az átalakulás nem azonnal, hanem fokoza­tosan hozza meg gyümölcsét. Még to­vábbi népszerűtlen, de elengedhetetlen intézkedések várnak ránk — köztük a fűtőanyagra és a hőenergiára nyújtott állami támogatás megszüntetése, amely miatt emelkedett áruk. Egyúttal azon­ban az állami költségvetésből fél milli­árd koronát folyósítunk a mérőműsze­rek előállításának támogatására.” A lénártfalvai szövetkezet üvegházaiból korán piacra kerül a saláta. A képen Váradi Eszter és Bari Ruíina kertészeti dolgozók (Farkas Ottó felvétele) Gazdálkodóknak, kertészeknek, szövetkezeteknek, kutatóintézeteknek kipróbálásra felkínáljuk — még erre a vegetációs időszakra — kizárólag könnyen lebomló, természetes anyagokból készült AGROKARTON nevű új termékünket. A talajra terítve megakadályozza az elgyomosodást és a túlzott kiszáradást. A vegetációs időszak végén egyszerűen be keli szántani. Anyaga semmiféle káros hatással nincs a talajra, sőt javítja szerkezetét Bővebb felvilágosítással a követ­kező címen szolgálnak: JCP iLp., átúrovo, závod 03. Telefon: 0810/611, 3453-as mellék. (Hammersmidt Tibor mérnök) Telex: 98-43«, telefax: 0810/48-87. Védje Ön is a környezetet! _______________FÚP—60 Stabilizáló tényező Alexander DubŐek, a Szövetségi Gyűlés elnöke tegnap interjút adott a Csehszlovák Sajtóiroda munkatár­sának. A beszélgetés elején az új al­kotmányok kidolgozásáról szólt. “Az alkotmány-vita nagyon bo­nyolult, konszenzusnak kell létrejön­nie a két tagköztársaság politikai ve­zetői, illetve a politikai pártok és mozgalmak között. Egyúttal össze kell hangolni a szövetségi, valamint a két tagköztársasági alaptörvény előkészítését. Mindebben segíthet a bizalom és a jóakarat. Véleményem szerint a munkákba be kell vonni más szubjektumokat is. Ezért a na­pokban találkoztam néhány olyan párt és csoport veztőivel, amely nem képviselteti magát a parlamentben, hogy megvitassuk az esetleges együttműködés kérdéseit” —- mond­ta a parlament elnöke. A továbbiakban a földtörvény parlamenti vitájáról beszélt. Mint ki­emelte, ez a dokumentum az ország egyik legfontosabb törvénye lesz. “Nem csupán a múltbeli sérelmeket orvosolja, hanem megalapozza a csehszlovák mezőgazdaság jövőjét is. Lehetővé kell tennünk, hogy gaz­dálkodhassanak azok a magánsze­mélyek, akik érdeklődést tanúsíta­nak, és meg tudják művelni a földet, hogy az ne maradjon parlagon. A honatyákat terheli majd a felelőség, ha bárminemű megfontolatlan in­tézkedéssel veszélybe sodorják a nagyüzemi mezőgazdasági terme­lést, amely — hiányosságai ellenére — elegendő élelmiszert termel, és a társadalom stabilizáló tényezője. A nemzetközi tapasztalatokból is lát­hatjuk, hogy csupán a nagyüzemi termelés szavatolja a sikert a mező­­gazdaságban. Síkraszállok amellett, hogy e téren minden gátló akadályt felszámoljunk s megszilárduljanak a szövetkezetekben a demokratikus t u lajdonviszonyok." Lányi beszélgetések ‘ Hű’ ’ törvényjavaslat “Eredménynek tekin­tem, hogy a földtörvény­nyel kapcsolatos korábbi ellentétes álláspontok kö­zeledtek egymáshoz, s kezd túlsúlyba kerülni a kompromisszumkészség, illetve az, hogy mindenki a lehető legjobb megol­dást keresi, és valóban szem előtt tartja e rendkí­vül bonyolult kérdés ren­dezésének valamennyi as­pektusát.” Ezekkel a sza­vakkal kommentálta Vác­lav Havel köztársasági el­nök a Lányi beszélgeté­sek című rádióműsorban a szövetségi parlament munkáját, amely a múlt héten kezdett tárgyalni a földtörvényről. A műsor­ban az államfő kiemelte, hogy a törvényjavaslat “hű maradt” az eredeti kormány tervezethez. Mint rámutatott, a doku­mentum a földműves­­szövetkezetet a tulajdo­nosok valódi szövetkeze; tének tekinti. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés­ben átalakuljanak a tulaj­donviszonyok, de egyúttal zavartalan maradjon az ellátás. Havel elnök nagyra ér­tékelte, hogy a törvény­­tervezet a lehető legna­gyobb mértékben kívánja orvosolni a múltbeli sé­relmeket, s lehetővé tenni az eredeti tulajdonosok­nak, hogy visszakapják az erőszakos kollektivizálás során “elrabolt” földjü­ket. “Mindez azért is fon­tos, mivel nálunk hatal­mas területre terjednek ki azok a földek, ame­lyeknek egyáltalán nincs gazdájuk” — állapította meg Václav Havel. A to­vábbiakban hangsúlyozta, hogy a tulajdonviszonyok rendezése alapvető felté­tele a mezőgazdaság át­alakulásának. A műsor végén az ál­lamfő kitért a belpolitikai helyzetre is. Mint mond­ta, bármilyen áldozatot vállalni tudunk, ha látjuk, hogy van értelme. “Ha bi­zonytalanok vagyunk és az az érzésünk, hogy mindennek nincs értel­me, akkor egy egészen apró sérelmet, egy egé­szen jelentéktelen dolgot is zokon veszünk.” Osztrák kilátások Ausztria gazdasági ki­látásai a következő évek­ben is rózsásnak tűnnek. A gazdasági fellendülés tovább tart és az osztrá­kok továbbra is megőriz­hetik Európában jelen­tős szerepüket. Ezt állapították meg az Osztrák Kereskedel­mi Kamara kérésére a WIFO, a Bécsi Gazda­ságkutató Intézet szak­emberei. Az Öböl-hábo­rú utórezgései a kutatók véleménye szerint nem befolyásolják negatívan az osztrák gazdasági helyzetet és hosszabb le­járatú növekedési folya­matot a németországi egyesítés nehézségeinek kihatásai sem terelik rossz irányba. Ellenke­zőleg. Ausztria a német gazdasággal szorosan összefonódott, így a né­met egyesítés és az Euró­pai Közösségen belül érezhető integrációs fo­lyamat hatásaként a bel­földi társadalmi összter­mék értéke a kutatóinté­zet munkatársainak szá­mítása szerint a követke­ző 5 évben, tehát a terve­zett Világkiállításig, évenként 3,2 százalékkal nő. Az infláció mértéke 1995 végéig a gazdasági szakértők számításai szerint évi átlagban 3,6 százalékos marad, a mostani 5,2 százalékos munkanélküliség idén és a következő évben még egy keveset emelkedik, de azután lassan megint süllyedni fog. ( Hírek ~) Az albániai válasz­­tások előzetes eredmé­nyei szerint Ramiz Alia államfőt és szá­mos más állami veze­tőt nem választották be a parlamentbe. Ezzel szemben jelentős ered­ményeket értek el az ellenzéki Demokrata Párt jelöltjei. Főleg a nagyvárosokban törtek előre az ellenzéki erők. Országos mére­tekben azonban a De­mokrata Pártra leadott szavazatok száma nem lesz elég ahhoz, hogy megdőntse az ütvén éve uralkodó kommu­nista párt — most Munkáspárt — hatal­mát. Albániában 1946 óta ezek voltak az első szabad választások. Megfigyelőkként cseh­szlovák képviselők is jelen voltak a választá­sokon. A Kremlben már ötödik napja folytató­dott az OSZSZK népi küldötteinek rendkí­vüli kongresszusa. A vitában a Jelcin-párti­ak és Jelcin ellenzői éles szópárbajokat vív­tak, hozzávetőlegesen kiegyensúlyozott erő­viszonyokat tükrözve. A botrányos vitaveze­tés miatt az ülést teg­nap késő délutánig megszakították. Irakban a kor­mánycsapatok vissza­foglalták a kurd felke­lőktől Zachu városát. Bagdadi jelentés sze­rint a kormányerők ki­űzték a felkelőket Da­­huk és Irbil városokból is. Az amerikai tör­vényhozásban a de­mokrata többség kép­viselője követelte Bush elnöktől, hogy adjon parancsot, miszerint a felkelők ellen bevetett iraki helikoptereket az amerikai légierő sem­misítse meg. Peidngben tárgyalt Besszmertnih szovjet külügyminiszter, aki Tokióból érkezett a kí­nai fővárosba. Megfi­gyelők szerint a kül­ügyminiszter a legfel­sőbb kínai pártvezető moszkvai látogatását készíti elő. 1957 óta, amikor Mao Ce-Tung járt Moszkvában, ez lenne az első szovjet­­kínai csúcstalálkozó. Grúziában a vasár­napi népszavazás el­őzetes eredményei sze­rint a szavazatok túl­nyomó többségét a köztársaság állami függetlenségének javá­ra adták le. Ez tűnik ki 38 választási körzet eredményeiből, ahol 1,5 millió választó sza­vazott. A választók száma az országban 3,5 millió. Iráni veszélytől tart Dán Somron, az izrae­li fegyveres erők főpa­rancsnoka. Szerinte Irak veresége megvál­toztatta az erőviszo­nyokat a térségben. Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991. április 2-án Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép-Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 51,70 52,74 52,22 50,39 53,53 51,96 Ausztrál dollár 23,09 23,55 23,32 22,15 23,85 23,00 Belga frank (100) 84,50 86,20 85,35 82,27 87,55 84,91 Dán korona 4,54 4,64 4,59 4,41 4,71 4,56 Finn márka 7,39 7,53 7,46 7,17 7,65 7,41 Francia frank 5,13 5,23 5,18 4,99 5,31 5,15 Görög drachma( 100) 16,10 16,42 16,26 15,05 16,59 15,82 Holland forint 15,41 15,73 15,57 15,01 15,97 15,49 ír font 46,44 47,38 46,91 44,75 48,11 46,43 Japán jen (100) 21,27 21,69 21,48 20,68 22,00 21,34 Kanadai dollár 25,74 26,26 26,00 25,05 26,61 25,83 Luxemburgi frank (100) 84,50 86,20 85,35 81,41 87,53 84,47 Német márka 17,36 17,72 17,54 17,08 18,00 17,54 Norvég korona 4,47 4,57 4,52 4,34 4,64 4,49 Olasz líra (1000) 23,34 23,82 23,58 22,74 24,18 23,46 Osztrák schilling 2,47 2,53 2,50 2,44 2,56 2,50 Portugál escudo (100) 19,85 20,25 20,05 18,93 20,55 19,74 Spanyol peseta(IOO) 28,10 28,66 28,38 27,33 29,03 28,18 Svájci frank 20,39 20,81 20,60 20,07 21,13 20,60 Svéd korona 4,83 4,93 4,88 4,69 5,01 4,85 USA-dollár 29,85 30,45 30,15 29,45 30,85 30,15 V____________________________________ J Rendeletek örvényében

Next

/
Thumbnails
Contents