Szabad Földműves Újság, 1991. február (1. évfolyam, 1-10. szám)

1991-02-18 / 1. szám

'-------------.---------------------------------­Adózás újszerűén ... fontos, hogy az adófizető ne tévessze szem elől a határ­időt, ameddig bevallását meg kell tennie, ez pedig február 15 (az idén kivételesen február 28). (4. oldal) L . ________. r > Minden községben nyitnak fiókot ...Tudatosítani kell, hogy - részvényeseinek számát véve alapul - a Szlovák Mezőgazda­­sági Bank a legnagyobb rész­vénytársaság Szlovákiában. A legnagyobb „pénzügyi-vállal­kozói" család vagyunk, ami óriá­si lehetőségekkel kecsegtet. (5. oldal) r-----------------------------------------------> FELHÍVJUK Kedves Olvasóink figyelmét, hogy szerdai- szá­munkban kezdjük közölni a Szlo­vák Köztársaság Mezőgazdasá­gi és Élelmezésügyi Minisztériu­mának -irányelveit, amelyek a mezőgazdasági-élelmiszer­ipari komplexumban idén nyúj­tandó támogatásra vonatkoznak. GAZDASÁGI és ÉRDEKVÉDELMI NAPILAP Kiadja a GAZDA Magyar Mezőgazdasági Lap- és Könyvkiadó az Apollopress Kiadóvállalat közreműködésével. Főszerkesztő: MÉSZÁROS JÁNOS, telefon: 210-39-98 Főszerkesztő-helyettesek: BÁRDOS GYULA és KÁDEK GÁBOR. Szerkesztőség: 81011 Bratislava, Martanovicova 25., 12. emelet. Telefax: 210-39-92. Készül a Danubiaprint á. v. 02-es üzemében, 851 80 Bratislava, Martanovi­­öova 21. Felelős a GAZDA Kiadó igazgatója, MIHÁLY GÉZA és főszerkesztője, HARASZTI MÉSZÁROS ERZSÉBET. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat. Előfizethető minden postán és kézbesítő­nél. Kéziratokat nem örzünk meg és nem küldünk vissza. Index: 48 301 A Rendeltetés hitével Mag hó alatt... Tudom, nem a versek idejét éljük. A megélhetés prózai gondjai, a gazdaság rendbetételének idegeket nyűvő munkája köti le minden időnket, minden gondolatunkat. Mégis Ady verssorait idézi bennem az elmúlt hetek, napok várako­zása. A Szabad Földműves hű­séges olvasói türelemmel és bizalommal várták, hogy lap­juk - immár napilapként - végre megjélenjen. Kéte­lyek az ő körükben nem me­rültek fel, csupán kérdések: remélhetik-e, s mikor, hogy bekopogtat hozzájuk az Új­ság. Elemezhetjük ezt a bi­zalmat - vajon miből ered, miből táplálkozik? Minden túlzás nélkül állíthatom, első­sorban a szerkesztőség és az olvasó eddigi viszonyából. Abból, ahogyan mindig szá­míthattak a Szabad Földmű­ves segítségére, figyelmére. Abból, hogy legfőbb gondja­ikban, sikereik fölötti örömük­ben osztozott. Legfőképpen azonban az volt türelmes várni tudásuk alapja, ami a földdel érző, a szántás, a vetés, az aratás örökszép körforgását ismerő ember jellemzője. A magvetőé, aki tudja, hogy az elvetett mag­nak ki kell sarjadnia, ha télvíz idején hó borítja is. Az ő magvetésük az az összefogás, az a készséges támogatás volt, amellyel összegyűjtötték számunkra a lapkiadás megindításához szükséges alaptőkét. Ma már több mint negyven mezőgaz­dasági üzem és magánsze­mély tagja társaságunknak. Megértették szándékunkat, segítették megvalósítását: egy hazai magyar mezőgaz­dasági lap- és könyvkiadó létrehozását. E kiadó első­számú, legfontosabb „ter­méke“ napilapunk. Ennek el­sősorban nyomdai és ter­jesztési feltételeit kellett megteremtenünk. Mindenki számára nyil­vánvaló: nem a legmegfele­lőbb időszakban döntöttünk így. Drágul a papír, nagy a forgalmi adó, átalakulóban van a postai hírlapterjesztés. De más választásunk nem volt: a sajtónak is meg kell tanulnia alkalmazkodni a pi­ac körülményeihez. A Sza­bad Földműves hetilapként nem kényszerült verseny­helyzetbe, a tömeges meg­rendelések veszteségmen­tes eladást biztosítottak anél­kül, hogy az olvasó valós igényeivel szembe kellett volna néznie. Mezőgazdasági üzemeink is átalakulóban vannak. Ahol két évvel ezelőtt még nem okozott gondot két-három­­százezer korona kifizetése a kulturális alapból, ott ma már igencsak meggondolják, kirándulásra, üzemi étkezte­tésre vagy lapok vásárlására fordítsák-e pénzüket. Lép­nünk kellett tehát. S meggyő­ződésem, hogy a sok kocká­zattényező figyelembe vétele mellett is helyes irányba lép­tünk. Ezentúl naponta hírül ad­hatjuk mindazt, ami gazda­sági helyzetünket meghatá­rozza, ami mezőgazdasági termelésünk szempontjából a legfontosabb. Fejlécünk­ben ott szerepel a meghatá­rozás: gazdasági és érdek­­védelmi napilap. Ez - szándékunk szerint - azt jelenti majd, hogy min­den földből élő, gazdálkodó, minden mezőgazdaságban dolgozó, minden vidéki em­ber érdekét védeni kívánjuk, egyrészt mint termelőét, másrészt mint fogyasztóét. Ha legelső számainkból még hiányzik ez vagy az, régebbi kedvenc rovatuk vagy szerzőjük, legyenek megértőek. A szerkesztőség vezetőivé vált tapasztalt munkatársainkon kívül sok fi­atal szakember még csak most kezdi nálunk az újság­írást. S lehet, hogy néhány héten, hónapon keresztül még találnak egy-két „szép­séghibát“. Bizony, időbe te­lik, amíg „összerázódik“, összehangolódik a szerkesz­tőgárda. Remélem azonban, hogy jó szokásaikhoz híven, ked­ves Olvasóink most is megír­ják véleményüket, kívánsá­gukat induló napilapunkkal kapcsolatban. Eközben más fontos dol­gunk is van. Kissé késik- napilapunkat nem előzhet­te meg - de már folyamatban van a Jó Gazda kiadása is. Emellett számtalan olyan te­vékenységbe vágtunk bele, amellyel a napilap kiadásá­nak - az összegyűjtött alap­tőkéhez viszonyítva - hatal­mas költségeit legalább rész­ben ellensúlyozhatnánk. Itt van tehát a Szabad Földműves Újság, ahogyan megígértük. Elképzeléseink­ből egyelőre ennyit tudunk megvalósítani. További for­málása, tartalmi alakítása már ismét közös munka lesz: mint eddig, ezentúl is olvasó­ink segítségével végezzük majd. Sarjadóban van íme a mag, melyet elvetettünk. Mi akik akartuk, s létrehoztuk a lapot, a Rendeltetés hitével nyújtjuk át - remélve, hogy közös igyekezettel és erővel életben is tudjuk majd tartani- hiszen nagy szükségünk van arra, hogy szólhassunk egymáshoz, és hogy véle­ményünket hallathassuk. H. MÉSZÁROS ERZSÉBET ff...... .......... ^ ^ Tanácsadó és segítőtárs Közismert dolog, hogy az élet elképzelhetetlen jó újság nélkül, amely nemcsak olvasásra való, hanem hitelesen továbbítja az információkat, s a tanácsadó és segítőtárs szerepét is betölti. Ez az igény főleg napjainkban kerül előtérbe, amikor tanúi lehetünk annak, hogy társadal­munkban a totalitarizmust a demokrácia, a direktív irányítási rendszert a piacgazdaság váltja fel. Ezért őszintén örülök az ÚJSÁG létrejöttének, amely pozitív szerepet játszhat ebben a folyamatban. A nyilvánosság és - főleg - magyar polgártársaink előtt, akiknek többsége a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozik, nem­csak arra nyílik alkalma, hogy hozzá juthassanak a napi információkhoz, hanem arra is, hogy nyíltan, anyanyelvükön vitathassák meg a mezőgaz­daság fejlődésével kapcsolatos problémákat. Annak reményében, hogy az új napilap hathatós segítőtárs lesz mezőgazdaságunk demokratizáló­dási folyamatában és átalakításában, a szerkesztőség munkatársainak és a lap minden olvasójának sok sikert kívánok. MICHAL D2ATKO, a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere A Szabad Földműves magyar mezőgazdasági hetilap, amely az elmúlt évtizedekben Dél-Szlovákiában sok pártfogót és barátot szerzett, negy­ven év után ma Szabad Földműves Újság címmel mint gazdasági és érdekvédelmi napilap jelenik meg. Üdvözöljük és támogatjuk ezt a kezde­ményezést, mert meggyőződésünk, hogy a testvérlaphoz, a Rol'nícke npvinyhez hasonlóan rugalmasan és valósághűen tájékoztatja majd elsősorban a mezőgazdasági dolgozókat, de ugyanúgy a széles közvéle­ményt is, és védeni fogja a mezőgazdasági őstermelés és az élelmiszer­­ipar terén a vállalkozók, az egyéni gazdálkodók, a kiskertészek; méhé­szek és a többi szakszövetség tagjainak érdekeit. Hisszük, hogy a szerkesztőség és a Gazda Kiadó Kft. kezdeményezé­sét a mezőgazdasági dolgozók, a vidék és a városok lakossága is méltányolni fogja, és mint napilap még több olvasót szereznek. A Szlovákiai Földműves-szövetkezeti Szövetség nevében MIKULÁS SlDIK Sivatagi Vihar Az Öböl-háború... ...és az amerikai hadviselés ára Féléves háborúzás az öbölben 50-80 milliárd dollárjába kerülne az Egyesült Államoknak - vélték szak­emberek az amerikai ABC tévéhálózat egyik műsorában, s nem zárták ki, hogy a költségek fedezésére emelni fogják majd az adókat. Egy napokkal korábban nyilatkozó fehér házi illetékes a kiadást az idei pénzügyi évben „csak" 40-50 milliárd dollárra becsülte. Az ABC szerint a „Sivatagi Vihar" máris kedvezőtlenül hat az amerikai gazdaságra, hiszen a háború nélkül is recesszió felé tart: instabillá vált a kő­olaj és a benzin ára, csökkent a kiske­reskedelmi forgalom, mivel a lakosság ahelyett, hogy költené a pénzét, in­kább a tévékészülékek előtt ücsörög és nézi az öböl menti eseményeket, a terrorista akcióktól való félelem miatt pedig csökkent a légitársaságok for­galma. A szakemberek arra is felhív­ták a figyelmet, hogy az amerikai gaz­dasági élet számos „fontos“ emberét behívták a hadseregbe. A katonai kiadások miatt növekvő költségvetési hiány, a gazdasági prob­lémák, a bankrendszer és az ingatlan­­piac krízise végül is gazdasági vissza­eséshez, az infláció növekedéséhez vezet. A költséges háború gyengíti a dollár árfolyamát és a bank-kamatlá­bak növekedéséhez vezethet, közben pedig az Egyesült Államoknak külföldi pénzpiacokon kell majd hitelekhez fo­lyamodnia a háború viselésére. „Félő, hogy a folyó pénzügyi évben a szövet­ségi költségvetési hiány 400 milliárd dollár vagy még több lesz“ - mondták. ...és a japán partnerváltás Az öböl menti országok olajától való japán függőség arra késztette a szigetország fuvarozó cégeit, hogy a háború kitörése óta újra szaúdi kikö­tök felé irányítsák hajóikat. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents