Szabad Földműves Újság, 1991. február (1. évfolyam, 1-10. szám)

1991-02-18 / 1. szám

Szokatlan „csúcs" a hét végén Szokatlan, hiszen még nem volt rá példa, hogy egy asztalhoz üljenek a Magyar Ifjúsági Szövetség, a Magyar Diákszövetség, a Magyar Ifjúság Érde­keit Védő Szövetség, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Felvidéki Diákklubok Tanácsa meg az egyes egyetemi és főiskolai klubok képviselői. A fő cél — egymás tevékenységének megismerése — baráti beszélgetéssé ol­dódott, megvitatták a szervezeteket foglalkoztató gondokat is. A „Nagy talál­kozás” című szombati megbeszélésen szó esett a falusi, vidéki fiatalok hely­zetéről, a határainkon túli és belüli továbbtanulásról. Tegnap, a „Nagy ta­nácskozáson” az őrsújfalusi nyári művelöési tábor volt a fő téma. A résztve­vők ezügyben közös munkacsoportot hoztak létre. A Magyar Diákszövetség kezdeményezésére létrejött csúcs elindítója an­nak a folyamatnak, mely a hazai magyar ifjúsági szervezetek egyre szoro­sabb együttműködéséhez, egymás baráti támogatásához vezet.-báj-A KDM a lusztrálás pártján áll A szlovákiai Kereszténydemorkata Mozgalom Tanácsa szombati ülésén nyilatkozatot hagyott jóvá a feddhetetlenség! vizsgálatokkal kapcsolatban. Egyhangúlag síkraszállt amellett, hogy a társadalmat meg kell tisztítani a volt biztonsági szervek tagjaitól és tisztségviselőitől, valamint azoktól a titkos munkatársaktól, akik az úgynevezett belső ellenséget tartották szemmel. A mozgalom határozottan ellenzi, hogy a jelenlegi politikai funkciókba és államigazgatásba az egykori titkosrendőrség munkatársai kerüljenek. Meg kell akadályozni, hogy a kompromittálódott emberek beavatkozzanak Szlo­vákia társadalmi és gazdasági életébe. A KDM egyetért azzal, hogy a jövő­ben a polgár részvételét a politikai életben olyan kidolgozott alapelvek szabják meg, mint az erkölcsi feddhetetlenség és büntetett előélet. Influenzajárvány Kelet-Szlovákiában Kassán szombaton 374 influenzás beteget (ebből 160 a'gyermek) kezel­tek a mentőszolgálatokon. A város közegészségügyi és járványügyi intéze­tének legutóbbi adatai szerint Kelet-Szlovákiában kezdődő influenzajárvány van, hiszen a múlt héten már minden 100 ezer itt élő lakos közül 2087 szen­vedett heveny felsőlégúti megbetegedésben. Az iskolaköteles gyermekek körében ez az arány 150 százalékkal rosszabb. Egyébként a legtöbb beteg a Homonnai, a Varannól, a Poprádi, a Rozsnyói járásban és Kassa városában van, a legkevesebb pedig a Nagymihályi és a Tőketerebesi járásban. Viteldíjprognózis Prágából 1991 április elsejétől négy koronába kerül egy út a tömegközlekedési eszközökön Prágában. A tizedik életévüket be nem töltött gyermekek in­gyen utazhatnak, a nyugdíjasok (65-től 70 éves korig) egy koronáért. A há­rom évnél fiatalabb gyermeket kísérő bármelyik szülő egy koronát fog fizet­ni. A poggyász és a kutya viteldíja egy korona lesz. A bérletek tíz napra 60, egy hónapra 120, negyedévre 300, egy évre pedig 1100 koronába kerülnek majd. Az alap- és középiskolások, valamint az egyetemi és főiskolai hallga­tók havi bérlete 35 korona, a nyudíjasoké (65 éves korig) pedig 50 korona lesz. Az átruházható havi bérletért 300, a negyedéviért 780, az egy évre szó­lóért pedig 3000 koronát kell fizetni. A 24 órára szóló napijegy ára 25 korona lesz. A turistajegyek árai: két napra 40, három napra 50, négy napra 60, öt napra 70 korona^ ZTP és a ZTP-P jelzésű igazolványok tulajdonosai, a kala­uzok, a katonák (szakaszvezetői rangig), továbbá a képviselőtestületek tag­jai, a rendőrök, az ellenállási mozgalom résztvevői ingyen utazhatnak. A munkanélküliek viteldíjáról az illetékesek még nem döntöttek. Tavaszi szünet Közép-Szlovákiában Szlovákiában elsőként a Közép-szlovákiai kerület iskoláiban kezdődött meg a tavaszi szünet. A gyermekek szabldejének célszerű eltöltéséhez Idén is hozzájárulnak az Ifjúsági művelődési otthonok. A besztercebányai gazdag programmal várja a lányokat és a fiúkat. A legkedveltebb foglatosságok kö­zé tartoznak a számítógépes játékok, mesefilmvetítés s az „ügyes kezek” vetélkedője. A vidám tavaszi szünidő biztosítéka azonban a sok hó, amely a gyermekek figyelmét a téli sportok felé fordítja. Egész héten rendelkezésük­re áll a közeli malachovi sportegyesület sífelvonója, de a sífutás és a szán­kózás kedvelői Is megtalálják számításukat Besztercebánya hóborította környékén. A járási ifjúsági művelődési ház több tucat éredklődó számára biztosít lehetőséget az angol nyelvtudás tökéletesítéséhez. A privigyei ifjúsági ott­hon által szerevezett tábor résztvevői számára autóbuszokat indítanak An­talba, Selmecbányára, Körmöcbányára és a bajmóci állatkertbe. Munkanélküli vasutasok összesen 11 szovjet — harci eszközöket és katonákat szállító -- vonat­­szerelvény hagyta el a tiszacsernői pályaudvart a hét végén. A nagy vasúti gócpontról egyszerannyi vonatot is útnak lehetett volna indítani, ha a szovjet áru ki- és berakásában kedvezőre fordulna a hosszabb ideje tartó áldatlan helyzet. A dobrai vasútállomás előtt például 11 üres vonatszerelvény várakozik. A vasutasok munka nélkül vannak. Többségük szabadságot vagy szabad na­pot vett ki. A vasútállomás részlegvezetője szerint, ha gyorsan nem írják alá az új szerződést a szovjetekkel, akkor a közlekedésben még nagyobb zava­rok keletkeznek. V______________________________________________________________J r > > 1_ ÚJSÁG y Hárman a törvényhozásról Az MKDM 3. országos közgyűlése 1991. február 18. — Eredetileg magyarországi és ju­goszláviai utunk eredményeiről sze­rettem volna tájékoztatni Önöket, de olyan eseményekkel kapcsolatban kell állást foglalnom, amelyeket fonto­sabbnak tartok — kezdte Immár ha­gyományossá vált vasárnap esti tévé­beszédét Vladimír Meciar, Szlovákia miniszterelnöke. A mozgalom kompatíbilis, de... (Tudósítónktól) — Dunaszerdahely, 1991 február tlzenhatodika. A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 3. országos közgyűlésének küldtöttel jogosan érezték, hogy a mozgalom életében ez a zárt körű ülés döntő fontossággal bír. Ezt a tanácskozás után tartott sajtótájékoztatón az új országos elnökség tagjai — Bugár Béla elnök, Fakras Pál alenlök, dr. Püspöki Nagy Péter főtanácsos, vala­mint az elnökség további tagja — is megerősítették. (Az MKDM tiszteletbeli elnö­ke ismét dr. Janics Kálmán lett.) A kormányfő elhatározása okaként a szövetségi kormány azon javaslatát Jelölte meg, amelyben javasolja a nem bírósági rehabilitációról szóló tör­vénytervezet parlamenti megvitatá­sát. A törvénytervezet ugyanis szerin­te nem jó, mivel a kormány nem ele­mezte kellőképpen a következmé­nyeit. Mint mondotta, nyugtalanságá­nak oka elsősorban gazdasági jellegű. — Az infláció begyűrűződése nyugtlanít. A pedagógusok számára —, Inflációgerjesztő hatásától tartva — óvakodunk fél milliárd korona támoga­tást nyújtani, a tízmilliárdokat fel­emésztő kártalanítástól meg nem ria­dunk vissza? Feburár 17-én Pozsonyban Ale­xander Dubcek is nyilatkozott a kár­pótlási törvénnyel kapcsolatban. Re­ményét fejezte ki, hogy az ügyben ha­marosan olyan megegyezés születik, mely szerint a károsultak jogorvoslást nyernek, de az adófizetők számára sem lesz hátrányos. Václav Havel köztársasági elnök a Lányi beszélgetések című rádiómű­sorban szintén nyilatkozott a szövet­ségi parlament munkájáról. A Helsinki Polgári Gyűlés ülése A Helsinki Polgári Gyűlés (HCA) nemzetközi koordinációs bizottsága a hét végén Prágában ülésezett. A ta­nácskozás résztvevői a HCA szerve­zésével, Irányításával és formálásával kapcsolatos kérdéseken kívül áttekin­tették a szervezet nemzeti bizotts^" gainak munkáját. Foglalkoztak az új bizottságok megalakulásának lehető­ségeivel is. Az ülésen továbbá megtárgyalták a leszerelési és békepolitika, a környe­zet és gazdasági, az emberi jogok, a polgári társadalom és a nőmozgalmak kérdéseivel foglalkozó munkacsopor­tok tevékenységét és együttműködé­sét. A 27 nemzeti bizottságot tömörítő Helsinki Polgári Gyűlés nemzetközi koordinációs bizottsága kitért a más nemzetközi szervezetekkel való kap­csolatokra is, s állást foglalt az Öböl­háborúval és a baltikumi események­kel kapcsolatban. A politikai mozgalom új arculata, önnálló politikai irányvonala a közgyű­lésről kiadott nyilatkozatban is megfo­galmazódik: ,,A Magyar Keresz­ténydemokrata Mozgalom 3. országos közgyűlése kijelenti, hogy a mozga­lom önálló, független, amely a politikai ésszerűség határai közt minden más mozgalommal és párttal együtt tud működni, de elvárja, hogy önnálló ar­culatát mindenki tiszteletben tartsa.” Püspöki Nagy Péter a sajtótájékozta­tón elmondta, hogy az MKDM „egy széleskörű európai, keresztény kon­­zervetív álláspontból közelíti meg a pártokkal és politikai mozgalmakkal való kapcsolatokat.” Hozzáfűzte: Amennyiben az Együttéllés Politikai Mozgalom ezt az álláspontot elfogad­ja, akkor az együttműködésnek nem lesz akadálya. A közgyűlés nyilatkozatban kö­szönte meg Rajczy László főtitkár munkáját, abban a reményben, hogy továbbra is részt vesz a mozgalom munkájában. Lapunk tudósítójának Püspöki Nagy Péter főtanácsos elmondta, hogy az MKDM Országos Elnöksége széles körű kapcsolatok felvételére törekszik a különböző nyugat-európai testvérpártokkal, de ezek a kapcsola­tok ma még csak tájékozódó jellegű­ek. Bugár Béla az MKDM elnöke, pari­­menti képviselő közölte, hogy a moz­galom a Cserkész című folyóiratnak eddig két alkalommal nyújtott - cse­kélynek mondható - anyagi támoga­tást. A lap terjesztésében MKDM-ta­­gok is részt vesznek. Mint mondta, ígéretet kapott arra, hogy a kiadvány a közeljövőben állami támogatásban részesül.-vajk.­Bővü/ő szlovák-magyar kapcsolatok A magyarországi szlovákok nincsenek hátrányos helyzetben (Munkatársunktól) — A szlovák kormány tagjai első hivatalos magyarországi tárgyalásainak eredményeiről tájékoztatta az újságírókat Milan Knazko, a kül­­kapcsolatokkal megbízott tárca vezetője. Elmondta: a magyar fél — az ott élő szlovákok óhaját tolmácsolva — kérte a szlovák miniszterelnököt és a külkapcsolatok irányítóját, küldjenek szlovák pe­dagógusokat, elősegítve ezzel a magyarországi szlovák nyelvű iskolák színvo­nalának emelését. A kormányküldöttség Békéscsabán találkozott az ott élő szlovákok képviselőivel, akik megerősítették, hogy a Békés megyében élő szlo­vákok sohasem voltak hátrányos helyzetben, csak egyszerűen megfeledkeztek róluk. A magyar-szlovák kormányközi tárgyalásokon nem kerülhették ki a Bős- Nagymaros jövőjét érintő kérdéskört sem. Az Antalí-Meciar találkozón ezen a téren nem született megegyezés. A szlovák kormányfő hangoztatta: az erőmű­nek fel kell épülnie. Közösen kell megoldást találni a felmerült problémák és hiá­nyosságok kiküszöbölésére. Antall Józsefnek erről merőben más volt a vélemé ­nye. Szerinte Nagymaros kérdése ma már nem téma. /-nő/ Társulások képviselői a Csemadok OV vezetőségi ülésén A Csemadok OV vezetősége tegnapi ülésén az elnöki beszámoló és az 1990-es év gazdálkodásának elemzése után fogadta többek között a Csema­dok kulturális társulásainak delegációját. A delegáció a Társulások Egyeztető Bizottságának /TEB/ három beadványát terjesztette elő, s a leglényegesebb do­logban, nevezetesen a társaságoknak a Csemadok Országos Közgyűlésén való képviseletében sikerült is megegyezniük. Eszerint a társulások 5—5 képviselőt küldhetnek az OK-ra, s bekapcsolódhatnak a Csemadok új alapszabályát kidol­gozó munkacsoport munkájába, valamint a közgyűlést előkészítő egyéb bizott­ságok tevékenységébe is. A továbbiakban kiderült, hogy a Csemadok és a társa­ságok viszonya tisztázatlan, s különösen nem egyértelmű a társulások által vá­lasztott s a Csemadok által fizetett szervező titkárok helyzete. A társulások hiá­nyolják, hogy képviselőiket a Csemadok OV vezetősége nemhívja meg üléseire, s az őket érintő kérdésekről meghallgatásuk nélkül dönt. A Csemadok OV vezetőségének ülése a késő délutáni órákban a Csemadok 1991 -es költségvetésének vitájával folytatódott. Együttműködése* ( Valutaárfolyamok „A csehországi környezetvédőkkel és ökológusokkal való együttműkö­dés konkrét eredményeket hozott. A prágai és sokolovl megbeszéléseken több közös dologban született meg­egyezés” - jelentette ki Németország­ba való visszatérte élőt Otto Ziedler, Bajorország területfejlesztési és kör­nyezetvédelmi államtitkára. Közölte, hogy Bajorországban már kidolgoztak egy tervezetet a határ mindkét oldalá­ra szóló együttműködést illetően. Pél­daként hozta fel a két szomszédos nemzeti park, a 70 ezer hektáros Su­­mava és a 13 ezer hektáros Böhmer­­wald „környezetvédelmi” összekap­csolását. A két park jól kiegészíti majd egymást. Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991.február 18-án Pénznem ' Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási árfolyam 1 egységre, koronában Közép-* Angol font 53,14 54,22 53,68 51,85 54,99 53,42 Ausztrál dollár 21,14 21,56 21,35 20,18 21,88 21,03 Belga frank (100) 88,92 90,72 89,82 86,74, 92,02 89,38 Dán korona 4,76 4,86 4,81 4,63 4,93 4,78 Finn márka 7,53 7,69 7,61 7,32 7,80 7,56 Francia frank 5,37 5,47 5,42 5,23 5,55 5,39 * Görög drachma( 100) 17,08 17,42 17,25 16,04 17,58 16,81 Holland forint 16,25 16,57 16,41 15,85 16,81 16,33 ír font 48,69 49,67 49,18 47,02 50,38 48,70 Japán jen (100) 20,70 21,12 20,91 20,11 21,43 20,77 Kanadai dollár 23,31 23,79 23,55 22,60 24,16 23,38 Luxemburgi frank (100) 88,92 90,72 89,82 85,88 92,00 88,94 Német márka 18,30 18,66 18,48 18,02 . 18,94 18,48 Norvég korona 4,67 4,77 4,72 4,54 4,84 4,69 Olasz líra (1000) 24,37 24,84 24,59 23,75 25,19 24,47 Osztrák schilling 2,60 2,66 2,63 2,57 2,69 2,63 Portugál escudo (100) 20,80 21,22 21,01 19,89 21,51 20,70 Spanyol peseta(100) 29,29 29,89 29,59 28,54 30,24 29,39 Svájci frank 21,35 21,79 21,57 21,04 22,10 21,57 Svéd korona 4,88 4,98 4,93 4,74 5,06 4,90 USA-dollár 26,86 27,40 27,13 26,43 27,83 27,13

Next

/
Thumbnails
Contents