Szabad Földműves Újság, 1991. január (1. évfolyam, 0. szám)

1991-01-31 / 0. szám

2 ÚJSÁG 1991. JANUÁR 31. Egy «ap NE ERŐSZAKOLJUK MEG A GAZDASÁG TÖRVÉNYEIT! Átalakulóban lévci mezőgaz­daságunkra (is) figyel a világ. Külföldi szakemberek, mezőgaz­dászok véleményt nyilvánítanak az átalakulási folyamatról. íme néhány belőlük - ezúttal az Amerikai Egyesült Államokból. FRANCIS THOMPSON, is­mert amerikai politikus: „Az amerikai mezőgazdaság­tól a csehszlovák sok ötletet ve­het át. Csak egyvalamire nagyon vigyázzanak: ne mechanikusan vegyék át a tapasztalatokat. Ez egyáltalán nem segítene önök­nek. Hiszen még az Egyesült Államokon belül sem egyformák a termelési viszonyok, a gazdál­kodási feltételek. Hát akkor mit lehet mondani Csehszlovákia és az USA mezőgazdaságának vi­szonyairól? Minden országnak- tehát Csehszlovákiának is- saját magának kell döntenie a fejlesztés irányát illetően." JAMES DUNN, a Pennsylvá­­niai Egyetem közgazdásza: „A csehszlovák agrárszektor­ra nehéz, belső transzformáció vár. A privatizálás nélkülözhetet­len, hiszen csakis ez teremtheti meg az eddig hiányzó piacgaz­dálkodási motívumokat. De óriá­si hiba lenne azt hinni, hogy a privatizáció egyenlő a kisválla­latokkal. Nem, ez nagy té­­védés." SPIRO STEFANOU, aki szin­tén a Pennsylvániai Egyetem munkatársa: „Az a véleményem, hogy a privatizációba addig ne kezdje­nek bele, míg nem születnek fontos törvények, amelyek segí­tenék a mezőgazdaság átmene­tét a piacgazdálkodásra. ,Sehol a világon nem létezik mezőgaz­daság, amelyet a piacon ne vé­denének törvények. Ha Csehsz­lovákia mégis belevágna törvé­nyek nélkül - hát ebből kataszt­rófa lehet.“ TIM PHIPPS, Észak-Virginiai Egyetem: „Elítélem azokat, akik azt vall­ják, hogy a föld az egyetlen tő­keösszetevő. Nagyot tévednek. A földdel mint egyedüli meghatá­rozó összetevővel már csak azért sem lehet érvelni, mert egyrészt ez igazságtalan, más­részt pedig helytelen is. A válla­lat egész értékéből ugyanis a föld csak egy rész, a továbbiak a munkából és a tőkéből ered­nek, származnak, s ne feledkez­zenek meg arról sem, amit az állam adott"' ARNOLD SANOW, a Geor­getown! Egyetem professzora: „Lehet, hogy meglepő az önök számára, de a piac ad majd választ arra a kérdésre is, hogy mekkora legyen a vállalat vagy a farm. Hiszen e kérdést illetően bizonyára sok vita lesz Csehsz­lovákiában is. Paradox helyzet, de hátulról kell kezdeni, a piac­tól. Meg kell állapítaniuk, mit vá­sárolnak az emberek. S csak ezek után lehet elkészíteni a ter­melés vagy a szolgáltatások ter­vét. Önöknél szinte mindenki úgy véli, hogy a piacgazdálko­dásra való átmenet egyben a vállalatok törvényszerű felap­­rózását, szétrombolását jelenti. Ez így egyáltalán nem igaz. Hi­szen a piacgazdálkodás sosem fékezte a termelés összpontosí­tását. A nagyvállalatok megma­radásáról azok belső struktúrája dönt majd. (összeállította: sb) VÁMSZABADTERÜLET ASBAN Az ország legnyugatibb váro­sának városatyái arra töreked­nek, hogy a körzetben vámsza­badterületet létesíthessenek. Ezzel akarják elérni, hogy erről a korábban nagyon is elhanya­golt területről az eddig tapasztal­ható elvándoriás megszűnjön. Azt remélik, hogy a szabad vál­lalkozás megkönnyítése elősegí­tené a létbiztonság javulását, s ezzel lényegesen erősödhet­nének a helyi gazdasági szerve­zetek is. Kétségtelen, hogy a szándék szorosan összefügg azzal a tö­rekvéssel, hogy a térség szoro­sabbra fűzze gazdasági együtt­működését Németország szom­szédos területeivel. Például szász és a bajor vállalkozók se­gítségére számítanak, amikor gyorsított ütemben akarják kiépí­teni a környék úthálózatát, amitől az idegenforgalom jelentős emelkedését várják. LUKANYÉNYEI BOROK Évente csaknem 900 ezer pa­lack bort forgalmaznak a luka­­nyényei szövetkezetben. A pin­­cegazdság egyetlen év alatt több mint száz vagon szőlőt dolgoz fel. Kilenc borfajtájuk túlnyomó részét eddig hét deciliteres palac­kokban forgalmazták, egy év óta azonban áttértek a háromne­gyed literes palackokra. Ugyanis a Közös Piac tagállamaiban ezt írja elő a szabvány. Már tavaly exportálták Hollandiába, Német­országba sőt az Egyesült Álla­mokba és Japánba is. A VÉGTERMÉKRE ÖSSZPONTOSÍTVA Hogy Szlovákia ipara a jövő­ben mennyire lesz eredményes a megváltozott körülmények kö­zött, mennyire tudja kivédeni az olyan kedvezőtlen következmé­nyeket, mint amelyeket a korona váratlan leértékelése a szabad­­árasítás vagy a korona belső konvertibilitása okozott az első­sorban azon múlik, mennyire si­kerül piacképes, jó minőségű árut termelni. Azonban a szlovák ipar jelen­legi szerkezete nem felel meg a piacgazdaság követelményei­nek, mert túl nagy volt a nyersa­nyagigénye, ráadásul az import­ra volt utalva. A nagy energiafel­használás mellett elsősorban csak félkésztermékek készültek a szlovákiai gyárakban, az ezek­ből származó féltermékek általá­ban csehországi üzemekben ké­szültek. Például a vegyipari ter­mékek és a fogyasztási cikkek végtermékeinek csak 17 száza­lékát gyártották Szlovákiában. Reményre jogosít fel, hogy a szlovákiai ipar stratégái felis­merték: át kell értékelni a szlová­kiai ipar stratégiai koncepcióját, és el kell dönteni, mely ágazato­kat fognak fokozatosan leépíteni illetve fejleszteni. A jelenlegi fel­tételek között a legkedvezőbb helyzetben a könnyűipar van, amely már az elmúlt esztendő másfél évében megteremtette azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a pia­ci viszonyok között is életképe­sek legyenek. Legyen a vidék igazi tükre (Folytatás az 1. oldalról) lapot, a Szabad Földművest is ezért jó, hogy helyette egy újabb magyar nyelvű napilap jelenik meg. Kell egy lap, amelyen keresztül a vi­dék nemcsak a főváros szemével látja önmagát, hanem fordítva, ezen ke­resztül mutatja magát a fővárosnak. Mivel lelkészi hivatásom mellett festé­szettel is foglalkozom, tehát a művé­szethez is közel állok, engedtessék meg számomra egy szerény megjegy­zés: bízom benne, hogy a lap nem feledkezik meg a paraszti művészetről sem, ami lassan, észrevétlenül eltűnő­ben van. Ezzel eddig kevesen foglal­koztak. Lépjen a lap mentőakcióba és a parasztember számára szolgáljon tükörként, amelyet ha maga elé tart, újra megláthatja benne elődjeit és ön­magát. Ezzel abban is segítene, hogy senki ne szégyenkezzen paraszti vol­táért, amiért az utóbbi évtizedekben már annyiszor megcsúfolták. Lelkész mivoltom diktálja azt is, hogy felhívjam a figyelmet: a vallás dicséretét a lap hagyja meg az arra hivatottaknak, nem úgy, mint azt egy-két lap teszi. De ha már nem akarja kihagyni, pró­bálja azt a falusi művészeten keresztül visszaadni az embereknek. BODNÁR JÓZSEF nyugdíjas, az MKDM királyhelmeci szervezetének szóvivője:- Egy ilyen irányzatú napilap létre­hozásának gondolatát csak dicsérni tudom. Már nagyon hiányzott olyan sajtótemék, amely az értékteremtő ré­teg zömét, a falun élőket is észreveszi, felkarolja és próbál segítségükre siet­ni. Remélem, figyelemmel kíséri majc a vidéken tevékenykedő pártok, moz­galmak tevékenységét is. Hogy ponto­sabb legyek: értem ez alatt többer között a mi mozgalmunkat, a Magyai Kereszténydemokrata Mozgalmat is amelynek nincs saját lapja. Sajtó né. kül pedig nem lehet eszméket hirdetni Bár a Remény című lap foglalkozó a mozgalomnak a keresztény hit meg­erősítésére irányuló tevékenységéve1 azonban a gazdasági életben betol tendö szerepével már kevésbé. Ezért lelkesedéssel fogadjuk az új magyar nyelvű napilapot, remélve, hogy a vi­dék igazi tükörképévé válik. Lejegyezte: KATÓCS GYULA : Sőregen február elején fejezik be 117 hektáron a szőlő metszését. A felvételen Legnár Izabella és Kovács Mária (s. o.) Vállalkozni! De hogyan? (Folytatás az 1. oldalról) denki számára ismeretes, hogy a má­sodállásbeli vállalkozások esetében az illető számtalanszor főállású mun­kahelyén marad, s vállalkozásához felhasználja az ottani gépeket, beren­dezéseket. De már megszoktuk, hogy a „közösből“ mindenki vehet, és a szokás ugyebár hatalom. Hogyan juthatunk túl ezen a hely­zeten? A megoldás visznylag könnyű­nek mutatkozik - mindenki azt csinál­ja, amit tud. Ha képes önállóan vállal­kozni - vállalkozzon. Ha nem, tovább­ra is alkalmazottként kell dolgoznia. Eközben - legalább most, a kezdetek­kor - nem kellene senkit sem meg­fosztani a bizonyítás lehetőségétől. Ezért megfelelőnek tűnik az a megol­dás, hogy elöljáróban három, vagy legfeljebb hat hónapra adjanak ki en­gedélyt „másodvállalkozásra“. A pró­baidő letelte után az illetőt válaszút elé kell állítani: főállásban kíván vállalkoz­ni, vagy nem. Amennyiben nemleges választ ad, újra csak egy év leteltével kérhetne „próbavállalkozási“ enge­délyt. Természetesen mindehhez meg kell teremteni a szükséges mechaniz­musokat, ami a nyugati piacgazdálko­dásban kézenfekvő dolog. A fejlett országokban bűncselekménynek szá­mít a „fekete gazdálkodás“. Éppúgy szankcionálják azokat, akik törvénybe ütköző módon vállalkoznak, s azokat is, akik illegális munkával bíznak meg másokat. A külföldi megelőzési rend­szer jól bevált. És vajon milyen szank­ciókat vezettek be nálunk? Látva az egyre fokozódó valutaüzérkedést, úgy tűnik, hogy semmilyeneket. Erre be­csületes vállalkozók és a lakosság fizet rá, az adófizetők. Kár, hogy a meggondolatlanság nyomán csak további félmegoldások történnek, ami csupán a ravaszkodó­­kat segíti, nem pedig a gazdaságot. Ez közvetett úton hozzájárul az inflá­ció növekedéséhez. Itt az ideje, hogy az állam betöltse funkcióját - törődjön azzal, hogy az egyének és közületek jogaik tiszteletben tartása mellett telje­sítsék kötelességeiket, mégpedig mind saját érdekükben, mind pedig az ország érdekében. (Hn) Árak és bérek (Folytatás az 1. oldalról) magánvállalkozás, amellyel meggaz­dagodhat vagy éppen tönkremehet valaki, s az előbbinek csak a csillagos ég, az utóbbi lehetőségnek meg eset­leg a szociális védőháló szab határt, de hogy jön ő ahhoz, hogy garasos­kodjon éppen most, amikor a jólét felé kellene elindulnunk. És hogyan működhet a piac, ha nem lesz fizetőképes vevő? Hogyan működik majd a konkurencia a keres­kedelemben ott, ahol a faluban csak egy üzlet van, s az majd maga szabja meg, mennyi hasznot akar. S miért nem emelkedik a bér együtt az árral? Hiszen az is ár - a munkaerő ára - csak éppen másként hívják. Ha viszont a munkaerő ára a legalacso­nyabb az országban, akkor az az egész gazdaságot minősíti. El lehet gondolkodni azon, hogy aki a szom­szédos, keményvalutával fizető or­szágba megy el, az ottani éhbérért dolgozni, az miért lehet „császár“ amikor hazajön, s az is eszünkbe juthat, hogy amikor a forradalmi válto­zások után azt latolgattuk, milyen az esélyünk a fejlett országokhoz való felzárkózáshoz, a nyugat felé egyetlen felkínálható tőkeként az itteni dolgo­zók szakértelmét, műveltségét kínál­hattuk csak fel. Pár hónap múltán ilyen keveset érne már csak mindez? Félreértés ne essék. Nem azt aka­rom, hogy minden kis és nagy áreme­lést azonnali bérkiegészítés köves­sen, válogatás nélkül mindenütt. En­nek valószínűleg nem nagyon volna értelme. De azt sem tartom helyesnek, hogy a korlátozások annyira általános érvényűek legyenek, mint a jelenlegi helyzetben. Az árak ötven százalékot is meghaladó emelése eltörpíti ugyan­is a megengedett 5 vagy esetleg maxi­málisan 18 százalékos béremelést. Nem ösztönöz arra, hogy általános legyen az igyekezet a vállalatok szé­nájának rendbehozására, a hatékony termelés megindítására. Pedig ezt kí­vülről csak segíteni lehet, végrehajtani nem. S ha nem kezdünk el gyorsan jól és jót termelni bizony még sokáig az európai bértáblázat vége felé kullo­gunk majd. -siGy-Egy gyermeklap újraindul (Folytatás az 1. oldalról) egyes emberek öntudatosságán múl­tak, s feltehetően így lesz ez a nép­­számláláskor is, ha mindenkiben fel­ébred az évtizedeken át szunnyadó lelkiismeret. Ha viszont az ember az országot járja, s rendre elbeszélget, a Bodrogköztől a Csallóközig, elszórt községek és kisvárosok lakóival, elég­gé szomorú tapasztalatokat hoz visz­­sza Pozsonyba magával. Néhány ritka kivételtől eltekintve ugyanis - vagyis ott, ahol valóban értelmes, megbe­csült és önfeláldozó egyének kerültek a polgármesteri székekbe - meglehe­tősen nagy a zűrzavar. Nem értenek szót a különféle mozgalmak és pártok képviselői, nem látják világosan a célt a felelős emberek. És itt térek vissza a gyermeklapok körüli vitához. Köztudott, hogy egy időre meg­szűnt az állam által évtizede­ken át folyósított állami támogatás ezekre a kispéldányszámú, de pótol­hatatlanul fontos lapocskákra, s mire a kormány mégiscsak a jó irányba lépett, s a parlament szavazott, de­cember húszadikát írtunk. Közben sű­rűn nyilatkoztak és cikkeztek az ügy­ben olyanok is, akik évtizedeken át fittyet hánytak ezekre a kiadványokra - egyetlen bíráló vagy segítő észrevé­tellel sem támogatták munkánkat, a Kis Építőét semmiképpen sem. Úgy tetszett, egy ideig legalábbis, hogy a Csemadok keretén belül alakult Hont Kiadó vállalja a lapocskák meg­jelentetését. Azt azonban egyik sem közölte a nyilvánossággal, hogy a meg­oldás ára a megalkuvás - színtelen, azaz legfeljebb egy színnel díszelgő újságot adnának ki. (A fekete lett volna az uralkodó „szín“.) Ebbe a megalku­vásba a Kis Építő nem ment bele. Hogy lesz-e jövőre is Tücsök? Lesz-e jövőre is első újságja a csehszlovákiai magyar gyerekek­nek? Ez nemcsak a kormányon múlik. Ha az idei esztendő jól sikerül, azaz legalább húszezer példányszámban elkel az újság az óvodákban és isko­lákban, a 72 koronás évi előfizetési díj ellenére is, megkapaszkodhatunk. A jövőnk mindenképpen a mi kezünk­ben van - ha a csehszlovákiai ma­gyarság egységes tudna lenni, bősé­gesebb lenne a nyugati magyarság támogatása is. Valamennyi lapunk sorsa azon múlik majd, megszerezhe­tő-e egy korszerű nyomdagép, száz megszüntethető-e a támogatásért kol­duló állapot? írásom elején közöltem az olvasók­kal, hogy szellemi felelőseink között legfeljebb látszat-egység van, s pótol­hatatlannak tetszik Fábry Zoltán hiá­nya. Ennek igazolásául, íme, a gyer­­meklap-körüli viták két keserű tapasz­talása: mind a Csemadok OV főtitkára, mind az Új Szó egyik főmunkatársa azt állította - a Rádióban és az Új Szó­ban -, hogy a Kis Építő szerkesztői felvették öthavi fizetésüket a Smena Kiadóban, és azon spekulálnak, ho­gyan halászgathatnának tovább a za­varos vizekben. Hajszálon múlott, hogy becsületsér­tésért, rágalmazásért és hitelrontásért nem indítottunk pert. (Az Új Szó végül is közölte olvasóival, hogy az állítás nem felelt meg a valóságnak.) Kérdéseim: vajon milyen felelős, a közügyek irányításával és a közvélemény hiteles tájékoztatásá­val megbízott ember az olyan, aki úgy nyilatkozik vagy ír, hogy közben nem ellenőrzi információit? Ugyan mily bizalommal fordulhatunk a jövőben t. ilyen szakemberekhez? És vajon mit gondolnak a Dél-Szlovákia szerte élő magyarok, akik naponta olvassák és hallgatják az efféle álvitákat? BATTA GYÖRGY, a Tücsök főszerkesztője

Next

/
Thumbnails
Contents