Szabad Sajtó, 1970. július-szeptember (62. évfolyam, 27-39. szám)

1970-07-02 / 27. szám

4. oldal SZABAD '-4AJTÓ Thursday, July 2, 1970 HUNGARIAN WEEKLY Megjelenik minden csütörtökön — Published every Thursday LÁSZLÓ I. DIENES Editor — Szerkesztő Szerkesztőség és kiadóhiavtal — Editorial and Publishing Office. 42 MONROE STREET PASSAIC. N. J. 07055 JENO CZABAFY PN3f AJYSYZO , Manager ügyvezető és lapképviselő ■ fr»>aO> . Telefon: 471-1347 * Entered as second class matter on October 22. 1908 at the ’«‘'Post Office in Passaic. N. J. under the Act of Marcn 3, 1879.-y;- Second Class postage paid at Passaic, N. J. 1 and at additional mailing office ;------------------------—---------------------------­^.♦Subscription rates: Fox one year $3.00 — Single copy 20c. ' *'*■’ ‘ ' 'Előfizetési ára egy évre $8.00 — Egyes szám ára 20c. —i in — -iác -.a—vak. w «»•■•.f*« (mh'lkl BÜNKRÓNÍKA jlaláha ítélték a rablógyilkost VÁMMENTES IKKA CSOMAGOK Különtoüzií <>ikkek és szakad választás vagy készpénzfizetés magyarországi eimzet t ek ii<pJk Csolhszlovákiálbaii lakók részére Is felvesziiaak TÍ ZKX csomagokra rnidoléseket. MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK U.S. RELIEF PARCEL SERVICE, i«. 245 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021—Phone LEhigh 5-3535 BRACK MIKLÓS, igazgató BEJÁRAT A 2nd AVENUE-ről "BUDAPEST — A Legfel­sőbb’ Bíróság ítéletet hirde­tett Szabó Sándor, 27 éves ezoHáfestő és mázoló és Sza­bó Miklós, 33 éves segéd­munkás, kiskunlacházi lako­sok emberölési bűnügyében. A két testvér mértéktele­nül, rendszeresen italozott, s mert ehhez kevés volt a ke­resetük, Szabó Sándor java­solta, hogy gyilkosság elkö­vetésével szerezzenek pénzt. Áldozatul a község közelé­ben lakó 88 éves Mózsi Imrét szemelték ki, akiről úgy gon­dolták, hogy nagyobb megta­karított összeggel rendelke­zik:, •Az elkövetés módját Szabó Sándor előre kitervelte. Mó­zsi. Imre lakásán beszélgetés közben Szabó Miklós a házi­y Amikor leveleit, vagy más (postai küldeményeit cim®~ xi, feltétlen írja a helység­név után a postai BP CODE SZAMOT t.Legtöbb t e 1 e í o nkönyv íeghátulsc sárga oldalán £.a! vannak sorolva a* ills tő körzet helységeinek j»<>3 Uh Zip-számai! Távolabb’ -számokért telefonáljon a «pgstára. gazda fejére sújtott: az idős ember az ágyra esett, majd a magukkal vitt kötelet a nyakára hurkolták és a sze­rencsétlen embert felakasz­tották, hogy olyan látszatot keltsenek, mintha önkezűleg vetett volna véget életének. Ezután átkutatták áldozatuk zsebeit és a lakást, és a ta­lált 2830 forintot magukkal vitték. A Legfelsőbb Bíróság a Szabó testvéreket nyereség­­vágyból előre kitervelt mó­don elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek és Szabó Sándort halálra ítélte. A jog­erős Ítélet szerint a bíróság Szabó Sándor személyében, jellemében és életmódjában az elvetemültségnek olyan magas fokát észlelte, amely a társadalom védelméért a leg­súlyosabb büntetés kiszabását tette indokolttá. Az enyhe fokban gyenge­elméjű Szabó Miklóst, aki testvérének ráhatása alatt cselekedett, a Legfelsőbb Bí­róság 15 évi — szigorított börtönben végrehajtandó -— szabadságvesztésre Ítélte. A TV HÁLÓZATOK PANASZA: ERŐSZAKOSSÁG NÉLKÜL NEM LEHET TELEVÍZIÓS MŰSORT ADNI Terjessze lapunkat KSSSfHfSQ f .JÖVŐ NYÁRRA KECSEGTETŐ UTAZÁSI ARA- jj j -KÁT AJÁNLANAK A REPÜLŐ TÁRSASÁGOK. A kereslet oly nagy, aminő még sohasem volt. A legolcsóbb jj' árak olyan feltételekhez vannak kötve, melyeknek meg­­.;»5esrése súlyos kellemetlenséggel jár, ami azonban elkerül­hető. ha utazási okmányait törvényes ügynökségektől szerzi fa<*. A jegy ára ugyanazon gépen és távolságra mindenki re­s’***® csak egyforma lehet. Helyfoglalás már most tanácsos! — Nem éri meglepetés azokat, akik CSÍPŐ LAJOS ÉS FIA ARNOLD uíazási szakértőknél jelentkeznek. E cég 63 éven keresztüli szolgálatai megbízhatónak bizonyult. 303 MAPLE ST„ PERTH AMBOY, N. I. Phons: 826-3S61 ■ni^s^iziDBsaRiPB&aftiiDBsarai Ismeretes, hogy a televí­ziós hálózatok önkéntes cen­zúrát léptettek életbe annak érdekében, hogy müsorszá­­maikból a lehető legnagyobb mértékben száműzzék a sze­xet és az erőszakos jelenete­ket. A televíziós hálózatok in­kább önkéntes cenzúrát való­­sitottak meg, mintsem annak kockázatát, hogy a kongresz­­szus federális törvénnyel kényszerítse őket “szelíd” műsorokra. A kongresszus hangulata ugyanis, különösen az utóbbi időben, határozot- I tan szex- és erőszak-ellenes, I ami a televíziós műsorokat illeti. Ez az önkéntes, valójában, azonban, kongresszusi nyo­mással a televíziós hálózatok­ra kényszeritett cenzúra, je­lentős problémákat okoz. A televíziós hálózatok panasza: ! a szex nélkül valamiképpen még csak meg tudnak lenni, erőszakosság nélkül azonban szinte teljes lehetetlenség jó és szórakoztató műsort adni. A “Bonanza” cimü nagysi­kerű televíziós sorozat pro­ducere, Dick Collins, mondot­ta a következőket: — Néhány hónappal ezelőtt egy napon érdekes történetet vettünk fel. A történet egyik részében, egy fegyintézetet idomított kutyák őriznek és ezek a kutyák megtámadják a sorozat egyik főszereplőjét, Mike Landont, a kutyáik tá­madás közben a fegyintézet egyik őrét halálra marják. —Hozzá kell tennem: ez a j elenet — szándékosan — nem került felvételre, az egész jelenetről csak közve­tett utón, elbeszélésekből ér­­j tesült a hallgató és nézőkö­zönség. Ennek ellenére, az NBC televíziós hálózat cen­zorai nem engedték ezt a mű­­sorszámot bemutatni. A ku­tyák “zendülését” még igy is túlságosan erősnek találták, , még úgy is erősnek -találták, hogy magát a jelenetet nem mutattuk be. Fogalmam 3incs, mit tegyünk ezzel a 60 perces müsorszámmal, tekintettel ar­ra, hogy elkészítése hozzáve­tőlegesen 200,000 dollárba ke­rült és mindaddig, amíg be nem mutatjuk, ez az összeg tiszta veszteség. A ‘kutya­zendülést” viszont nem tud­juk kihagyni, mert aköré épül fel az egész cselekmény. A “Virginian” cimü televí­ziós sorozat egyik producere igy panaszkodott: — A “Virginian” a legu­tóbbi évben határozottan ve­szített népszerűségéből, erről tanúskodnak a Nielsen-felmé­­rések. Ennek oka: a történe­teket kénytelenek voltunk erőszakosságok nélkül elkészí­teni. Az erőszakos cselekede­­! tek azonban azoknak az idők­­| nek a légköréhez tartoztak, azoknak az időknek a velejá­rói voltaik. Az akkori problé­mák heves, erőszakra épülő, érzelmi problémák voltak. Azokban az időkben, amikor a “Virginian” történetei le­játszódnak, a legfontosabb probléma ez volt: életben kel­lett maradni. A mai időkben számos egyéb tényező lehet egy dráma alapja: a nemzet­közi helyzet, a kábítószer-él­vezés, a levegő és a viz szeny­­nyeződése, stb. Egyes producerek úgyneve­zett lélektani megoldáshoz fo­lyamodnak. Ilyen megoldás­hoz folyamodnak nem egy esetben az “Ironside” cimü sorozat producerei is. Ennek egyik példája: az egyik soro­zatban egy sebesült bűnözőt kellett volna foglyul ejteni, kétségtelenül jó adag lövöldö­zés árán. A producerek azon­ban ahhoz a módszerhez fo­lyamodtak, hogy Ironside, a tolószékben ülő, béna mester­­detektiv, meggyőzi a sebesült bűnözőt és a bűnöző, végülis, megadja magát. A “Mannix” cimü televi­­l-ziós sorozat "producere egé­szen eredeti megoldáshoz fo­lyamodott : amikor egy-egy lövöldözés vagy verekedés közben, egy, vagy több sze­mély meghal, a felvevő kame­ra részletesen felveszi a jele­netet, az illető végvonaglásá­­val együtt, az illető haláláig. Amennyiben később a TV- hálózat cenzora sokallja a ha­lottakat, a műteremben egy ­szerűen kivágják a halált mu ­tató részt, helyébe illesztik azt a részt, ahol a későbbi ha­lott még mozog . . . ilyenfor-­­mán tehát az áldozatot a vá­gószobában egyszerűen “fel­támasztják.” Egyes producerek oly mó­don igyekeznek a jelenet erő­szakos jellegét éreztetni, hogy egy-egy cselekmény-rész.letet megfelelő drámai zenei alá­festéssel kisérnek. A cenzo­rok azonban éberek, nem le­het figyelmüket kijátszani: nagyon gyakran utasítják a producert, hogy “szeliditse” meg a zenei aláfestést, mivel a zene “túlságosan erőszakos jellegű”. A televíziós műsorok meg­­szelidülése sokak számára ko­moly megélhetési problémát jelent. Gil Perkins, Hollywood egyik legtehetségesebb és leg többet foglalkoztatott trükk­­embere (stuntman), aki az esések és verekedésék vete­ránja, nemrégiben a követke­zőket mondotta az újságírók­nak: — A televízió szinte telje­sen “meghalt” számunkra: nincs már lóról való leesés, nincs kiadós verekedés, v^gy lövöldözés . . . következmény: 1969-ben pontosan a felét ke­restem annak, mint ameny­­nyi az előző évi jövedelmem, volt. S én még a szerencsé­sebbek közül való vagyok: szakszervezetünk számos tag­ja pincérkedik, vagy munkás lett, mivel egyáltalában nincs rá szükség. A televízió meg -; szelidülésével a mi szakmánk lassan megszűnik, — -

Next

/
Thumbnails
Contents