Szabad Sajtó, 1970. július-szeptember (62. évfolyam, 27-39. szám)

1970-07-02 / 27. szám

Thursday, July 2, 1970 SZABAD SAJTÓ 3. oldat 1 Egy angol peÉgsgis lesijtó véleménye a siriikonári! FELIXSTOWE, Anglia — Kevesen mondtak még olyan lesújtó véleményt a mai ser­dülőkorú fiatalságról, mint az 52 esztendős Mrs. Eliza­beth Manners, aki az itteni leány-kollégium igazgatónő­je. Mrs. Manners a közelmúlt­ban, egy sajtóértekezleten, a következőkben foglalta össze véleményét a mai fiatalokról: — A mai fiatalok ruhája rongyos, piszkos és öltözködé­sükben semmi báj és kecses­ség nincs. Hajviseletük egye­nesen borzalmas. Táncuk a legrosszabb fajta medvetánc­nál is ormótlanabb és vissza­­taszitóbb, ügyetlen, ritmus­­talan. — A mai fiatalok koszos, mosdatlan, hosszuhaju éneke­seket bálványoznak: zenéjük olyan borzalmas, hogy annak leírására szavakat sem lehet találni. — A mai serdülőkorú fiata­lok idiótákkal vagy bűnözők­kel tudják csak azonosítani önmagukat. A mai fiatalok nem akarnak dolgozni és úgy érzik, hogy joguk van a fel­nőtt társadalmat kiszipolyoz­ni. — A mai fiatalok szinte elviselhetetlenül piszkosak. — Amire a mai fiatalok­nak szükségük van, az nem egyéb a felnőttek határozott és erélyes fellépésénél. Fiatal­jainkat túlságosan kesztyűs kézzel neveljük. Azt hisszük, hogy a mai fiatalok valami­féle különlegesen értékes, em­berfajta, úgy bánunk velük, mint amilyen bánásmód csu­pán az idősebb, bölcs embere­ket illetne meg. —Bármit is kívánnak a mai serdülőkorú fiatalok, megadjuk nekik és halálra ké­nyeztetjük őket. —Mindennek a következ­ménye: nem életképes, dol­gozni és alkotni képe3 fiata­lokat nevelünk fel, hanem rettenetes, apró szörnyetege­ket táplálunk keblünkön. — Nevetséges, hogy mi, felnőttek, nem merészeljük megmondani ezeknek az apró szörnyetegeknek, hogy mi a véleményünk felőlük. Ahe­lyett, hogy két j ólirányzott pofonnal “felvilágosítanánk” őket a Társadalomban elfog­lalt valóságos helyzetükről, talpukat nyaljuk és eltűrjük, hogy uralkodjanak felettünk. — A mai serdülőkorú fia­talok meg akarják változtat­ni a világot, ahelyett, hogy előbb megszereznék a világ esetleges megváltoztatásá­hoz szükséges tudás-mennyi­séget. — Mindaddig, amig* ezek a fiatalok ránk szorulnak, azt kellene tenniük, amit mi mon­dunk nekik. Majd ha képesek önmagukat eltartani, akikor külön utakon járhatnak. — A főiskolákon zendülő fiatalokat egyszerűen ki kel­lene dobni a campusokról és közölni kellene velük: mivel nem akarnak tanulni, menje­nek gyárba dolgozni és ke­ressenek kenyeret! CSODA TÖRTÉNT: MÉM TÉVEDETT á COMPUTER BINGHAMTON, N. Y. — Szakemberek állítják, hogy a jövő a computer gépeké, mi­vel a computer gép halálosan pontos, egyszerűen képtelen tévedni. Ezzel szemben a gyakor­lat azt bizonyítja, hogy a bankok soha annyi tévedést nem követtek ei, mint amióta computer gépekkel dolgoznak és szerte a világon, szinte na­ponkint történik meg, hogy amikor valaki párválasztó ta­nácsért fordul a computerhez, a computer gép az elvált há­zastársakat ajánlja, mint eszményi párt”. Tény az, hogy a tévedhe­tetlen computer gépek téve­dései ma már az egész vilá­gon közmondássá lettek. Annál figyelemre méltóbb tehát egy olyan hir, amely most arról érkezett, hogy egy computer gép nem tévedett. Egy Carol Rossell nevű 20 éves nő férjhezmenési taná­csot kért egy computer gép­től. A gép rövidesen elküld­te neki Charles Waugh, egye­temi tanársegéd nevét és cí­mét. A fiatalok levelezni kezd­tek és az ismeretségből há­zasság lett. A házasság rend­kívül boldog — igaz, hogy Carol és Mr. Waugh, mind­össze néhány héttel ezelőtt kötött házasságot. ÉLVEZZE NÁLUNK A VAKÁCIÓJÁT... a Cat skill hegyek egyik legszebb fekvésű nyaralójában: BUDAPEST HOTEL BIG INDIAI, I. Y. - Rt. 28 Gyönyörű völgyben, csörgedező patak mentén... KELLEMES SZOBÁK • MAGYAR KONYHA GYÖNYÖRŰ ÚSZÓMEDENCE • HÉTVÉGE­KEN CIGÁNYZENE • MŰSOROS ESTÉK TÁNC --------------­­BÁB írjon a fenti címre, vagy telefonáljon: 914-254-5250 Magyaros vendégszeretettel várja vendégeit MRS. FENYVES NYARALNI, VAKÁCIÓZNI A BUDAPEST HOTEL BE MENJÜNK! A New York-i Catskill-he­­gyek egyik leggyönyörűbb völgyében, csörgedező patak mentén fekszik a hires Buda­pest Hotel, ez a csodálatosan szép magyar nyaralóhely, ahol kellemesen tölthetjük el vakációnkat, jó társaságban, kitűnő magyar koszt és ellá­tás mellett. A nyaralóhely Mrs. Fenyves hozzáértő veze­tése alatt áll, aki már évek óta panaszmentesen látja el vendégeit s akinek kitűnő főztjét nagyon sokan dicsé­rik. Mert mi is a legfontosabb annak, aki nyaralni, vakáci­ózni megy a hegyekbe? A legfontosabb a környék és a táj szépsége mellett: a jó el­látás! A jó kényelmes szoba és a koszt. Már pedig a Buda-LONDON — Uj trüdeköt eszeltek ki az angliai bankok és biztosítók a bankrablók el­len. A bankjegyeket speciális kis bőröndökbe rakják, ame­lyet lánccal erősítenek hor­dozója csuklójához. A húsz­ezer fontot tartalmazó bő­röndben füstbomba robban, ha valaki kísérletet tesz el­rablására. Sürü, sárga füst I lengi körül a rablót és követi ! mindaddig, amig a bőröndöt | el nem ejti. A színes füst nem­csak a járókelők figyelmét hívja fel a tolvajra, hanem megfogja a tettes borét és haját is. Nyomainak eltávolí­tása legalább nyolc napot vesz igénybe. A füstbomba termé­ke ezenkívül megszinezi a bankjegyeket is, ezáltal ezek is használhatatlanná válnak. ‘ Én két hétig leszek itt . . . te mennyi ideig hagyod békében a szü­léidét?” Az amerikai polgárok szerint túlságosan költséges a Hold NEW YORK — A Harris közvéleményk u t a t ó intézet legújabb felmérésének ered­ménye : Az amerikai polgárok 64 százaléka (30 százalék ellené­ben) úgy vélekedik: túlságo­san költséges a Hold és túlsá­gosan költségesek az űrutazá­sok és az elkövetkező 10 esz­tendő . folyamán, drasztikusan csökkenteni kellene a Hold és, az egyéb bolygók kutatására fordított összeget, Az amerikai polgárok 56 százaléka (39 százalék ellené­ben) úgy vélekedik: semmi­képpen sem érte meg az egy év alatt elköltött 4 billió dol­lár azt, hogy amerikai asz­­tornaut landoljon a Holdon. Az első Hold-landolás után az amerikaiak 47 százaléka (44 százalék ellenében) elle­nezte a holdutazási progra­mot, az Apollo 13 űrutazása után azonban a százalék­­arány sokkal határozottab­ban lett Hold-ellene3: 64-30. Az amerikai polgárok 71 százaléka különlegesen ag­gasztónak találja az Apollo 13 kudarcot vallott űrutazása után, hogy könnyen lehetsé­ges: egy űrutazásról majd nem tudnak visszatérni a Földre az asztronautok. pest Hotelben ez a követel­mény mind meg van; a gyö­nyörű úszómedence hívogat­ja azokat, akik szeretnek a vízben lubickolni, a környe­ző hegyek, rétek, lombok vár­ják a természet barátait, a kényelmes szobák és Mrs. Fenyves kitűnő magyar és amerikai kosztja várja a leg­kényesebb Ízlésű vendégeket is . . . Mrs. Fenyvessel beszélget­ve elmondotta, hogy nemcsak napi, vagy heti vendégeit tud­ja ellátni a mai árakhoz vi­szonyított mérsékelt árak mel­lett, de csoportokat, hétvégek­re kiránduló egyesületeket, egyházi nőegyleteket, klubo­kat, 25-től 50 személyes cso­portokban el tud helyezni ké­nyelmesen hétvégi napokon s egy-egy ilyen csoportnak elő­zetes megbeszélés és megálla­podás alapján kedvezményes egységárat tud adni. Szombat reggéltől vasárnap estig nagy­szerű programot tudnak ezek a csoportok csinálni ott fent a hegyekben, Mrs. Fenyves pedig 5-szöri, vagy 6-szori ét­kezést tud belekalkulálni egy­­egy ilyen megállapodába 3 úgy tudja rendezni a dolgo­kat, hogy mindenki jól érez­ze magát s meg legyen elé­gedve mindennel. Magyar egyleteink, egyházi csoport­jaink jól teszik, ha érintke­zésbe lépnek Mrs. Fenyvessel s terveznek egy vagy több jó kirándulást a Catskill-be. TERJESSZE LAPUNKAT Hirdessen lapunkban! HA ELRABOLJAK - • ROBBAN Terjessze lapunkat

Next

/
Thumbnails
Contents