Szabad Sajtó, 1970. július-szeptember (62. évfolyam, 27-39. szám)

1970-07-02 / 27. szám

■«oItmU lap: “PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ara 20c Mw«»« with ‘PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Clans postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing cilices No. 27. SZAM VOL. 62. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY 53 Thursday, July 2, 1970 AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK segítése Aki az óhazai árvízkárosultakat segíteni akarja, segítségét közvetlenül a MAGYAR VÖRÖSKERESZT ARVIZSEGÉLY SZOLGÁLATÁNAK küldheti. A csek­ken, vagy a money orderen meg kell jelölni, hogy az “AMERIKAI MAGYAROK ÁRVIZSEGÉLYE”, vagy “AZ ARVIZSEGÉLY ALAPRA”, hogy tudják, hogy kiktől és milyen célra jön a segítség. Egyszerű légipostái levélben a következe címre le­het küldeni a segítséget: MAGYAR VÖRÖSKERESZT ARVIZSEGÉLY SZOLGÁLATA NEMZETKÖZI SEGÉLY CSEKKSZÁMLA: 235-90171-8501 BUDAPEST, HUNGARY Ezenkívül, 1970 december 31-ig vámmentesen le­het ruhaneműket tartalmazó csomagokat küldeni Ma­gyarországra az árvízkárosultaknak. A csomagokra ma­gyarul kell ráírni: ÁRVÍZKÁROSULTAK. Akik Erdélybe akarnak segítséget küldeni, adomá­nyukat a következő cimre küldhetik: RUMANIAN RED CROSS, FLOOD VICTIMS’ RELIEF, BUCHAREST, RUMANIA. Erdélybe is vámmentesen lehet ruhaneműket tar­talmazó csomagokat küldeni az árvízkárosultak számá­ra. Az Erdélybe küldött csomagokra ezt kell ráírni: FLOOD VICTIMS. A CSOMAGKÜLDÉS SZABÁLYAI: A magyar kormány az árvízkárosultak címére kül­dendő egyéni csomagokat vámmentesen fogja kezelni december 3I-ig. Az árvizkárosultság tényét a helyi ta­nácsoknál beszerezhető igazolványokkal kell bizonyítani. A román kormány időkorlátozás nélkül járult hoz­zá ahhoz, hogy segélycsomagok vámmentesen kerülje­nek az árvízkárosultakhoz. A jövőben tehát Erdélyben és Magyarországon élő árvízkárosultak nem fizetnek odahaza vámot, ha a cso­magot az alábbi szabályok betartásával adják fel: 1. ) A magyarországi csomagra rá kell írni: “ÁRVÍZKÁROSULTAK; az erdélyi csomagra: “FLOOD VICTIMS”. 2. ) Küldeni csak kifogástalan állapotú ruhaneműt, vagy konzervet lehet. . 3.) Ruhaneműket fertőtleníteni -kell. I István ünnepség. Déle­lőtt 10 órakor és déli 12 órakor magyarnyelvű szent misék lesznek, egyházi nép­énekkel és magyar szentbe­széddel. 11 órakor angolnyel­­vü szentmise, (Gyónási lehe­tőség magyarul és angolul). Délután 3:30 órakor Főt. Mustos István, a devoni Pia­rista Középiskola igazgatójá­nak ünnepi beszéde, mely után a hagyományos Szent István Körmenet lesz megtartva. A körmenet után rövid szabad­téri műsor lesz. A Doylestown-i Pálos Atyák szétküldött értesítője ezzel a mondattal zárul: “Ha Isten Igéjét magyarul óhajtja hal­lani, ha gyónni és imádkozni akar édes anyanyelvén, ha ta­lálkozni akar magyar bará­taival: jöjjön el a Doyles­­town-i Magyar Napra!” Sze­retettel hívnak és várnak minden magyart erre a Za­rándoknapra Doylestownba a Pálos Atyák. Meghalt Ft. Csik Pál plébános Főt. Csik Pál r.k. plébános, az utolsó 5 év óta a West Haverstraw-i Marion Shrine igazgatója 72 éves korában meghalt. Father Csik Magyarorszá­gon született, a szabolcsme­­gyei Nyírbátorban, 1898 feb­ruár 3-án. 1925-ben lépett az egyház kötelékébe s 1932-ben szentelték pappá. Ameriká­ban 33 évig volt a Hope Ha­ven School for Boys igazga­tója, Merrero, La.-ban. Szá­mos unokaöccse és unokahuga gyászolja, köztük Mrs. Rose Szucsik, 1539 Richmond Ave. Trenton-i lakos is, akihez a koszoruimegváltások külden­dők. Temetése a Haverstraw-i Salesian Order papjainak te­metőjében ment végbe nagy részvéttel. — Béke poraira! LAPUNK ELŐFIZETŐIHEZ! MUNKAALKALOM NŐKNEK EL VAN MÁR INTÉZVE a va­káció kérdése? Van rá elég pén­ze? Legyen ön is egy AVON ügy­nök s csakhamar szép pénzt ke­reshet szabad idejében, helybeli címeket látogatva meg. Bővebb felvilágosításért telefonáljon: New Brunswick környékén 545- 0890, Perth Amboyban Hl 2-2462, AJlenfcwn-Bethlehem környékén 432-0916 lelefonszám hívásával. Mint már jóelőre bejelen­tettük, lapunk minden olvasó­ja, illetve előfizetője címére válaszboritékos levelet küld­tünk ki azzal a kéréssel, hogy ujitsák meg előfizetésüket, aki pedig még nem fizetett a lapra, most fizessen elő. (Szá­mos mutatványszámot kül­dünk ki a következő betekben olyan magyaroknak a címére, akiről feltételezzük, hogy ér­dekli őket a jó magyar új­ság s előfizetnek rá.) Több telefonhivást kap­tunk a múlt héten, a Cleve­land-! központi irodából ki­küldött felszólító levelekkel kapcsolatban. Legtöbben az iránt érdeklődtek, hogy $8-t, vagy pedig a körlevélben jel­zett felemelt uj árat, évi $10- et kell-e beküldjenek és hogy hová küldjék azt: Cleveland­­ba, vagy a helyi címünkre. Arra a kérdésre hogy mennyit kell most befi­zetni, megadta már a választ a multheti bejelentésünk, amelyben az állt, hogy: “Elő­fizetőink augusztus 1-ig a régi áron (tehát $8.00 egy évre) újíthatják meg előfizetésü­ket”. Arra a kérdésre pedig, hogy ki hová küldje a pénzt, válaszunk az, hogy: legegy­szerűbb, ha egyenesen Cleve­­landba küldik, ahol központi irodánk kezeli a cimszalagot is. Természetesen minden a. helyi címünkre beküldött, vagy befizetett összeg is a lap cimszalagján jelzett dátum­mal nyugtázva lesz, mint ahogy nyugtát adunk minden beszedett pénzről mindenki­nek. A legfontosabb az, hogy megértsék olvasóink: a mai magas árak mellett nem tu­dunk 16 oldalas, tartalma«, szép lapot adni ingyen senki­nek ! Aki olvasni akarja la­punkat, fizessen elő arra, aki pedig nem érdekel többé a, magyar irás, a jó magyar új­ság, az ne fizessen elő au­gusztus 1-ig s annak többé­nem fogjuk küldeni lapun­kat. Megértést, méltánylást, csupán annyi elismerést ké­rünk olvasóinktól, hogy fizes­senek elő a alpra s ne kíván­ja annak küldését ingyen töb­bé senki tőlünk! AUGUSZTUS ELSEJÉN EMELJÜK ALAPÁRÁT A munkabérek, a papír ára, a postai költségek, a különböző adók emelkedése bennünket is emelésre kényszerit. AUGUSZTUS ELSEJÉTŐL KEZDVE a lap előfizetési ára a következő lesz: i Évre 10 dollar % ÉVRE 6 DOLLAR PÉLDÁNYONKÉNT 20 CENT Előfizetőink augusztus elsejéig a régi áron újíthatják meg előfizetésüket. Az elmúlt 2 év alatt költségeink több mini 50 százalékkal emelkedtek. Halogattuk az áremelést, amig lehetett, de az tovább nem lehetséges. Abban a reményben, hogy hűséges olvasótá­borunk megérti az emelés okát, ígérjük, hogy lapunk jobb lesz mint valaha. Augusztus 2-án lesz az idei Magyar Zarándoknap DoflesMan A. Pálos Atyák Doylestown-i (Pa.) kegyhelyén, az országos hírű Our Lady of Czestocho­va Shrine-ban augusztus 2- án, vasárnap lesz az idei Ma­gyar Zarándoknap és Szent

Next

/
Thumbnails
Contents