Szabad Sajtó, 1970. április-június (62. évfolyam, 14-26. szám)

1970-04-02 / 14. szám

Beolvadt laps "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR UJSAG Single Copy 20c Ara 20c Meisad. wiMb 'PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPE» EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Cint pcetae* paid at Ptutir N. J. and at additions) No. 14. SZÁM VOL. 62. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY Thursday, April 2. 1970 ILYEN VOLT AZ EX-KIRÁLY ÉS LABDARUGÓ: SIHANOUK A közelmúltban az ameri­­kai sajtó beszámolt arról, bogy Isabel Salazar, egy is­mert pszichiáter 12 éves leá­nyáról, kiderült és a lány is elismerte: már hosszabb ideje rendszeresen szív marijuanat, rendszeresen szedi az LSD ne­vű hallucinációs orvosságot, rendszeres heroin-élvező, ille­gálisan vásárolta a librium nevű nyugtató és idegcsilla­­pitó orvosságot és illegálisan vásárolta a dexedrine nevű serkentő és élénkítő orvossá­got. Isabel«. azonban nem az egyetlen kiskorú, akiről az nióbbi időben kiderült, hogy a kábítószerek rabja. A kábí­tószerek s tiltott orvosságok karmaiba került gyerekek száma aggasztóan, növekszik. Ezzel kapcsolatban egy uj­­ságiró-csoport a közelmúltban megintervjuolta Dr. Judi­­anne Densen-Gerbert. Dr. Densen-Gerber a new yorki “Odyssey House” igazgatója. Az “Odyssey House” az az orvosi központ, ahol New York állam kábitószer-élvezö­­it kezelik, gyógyítják és el­vonó kúrának vetik-alá. Dr. Judianne Densen-Ger­ber az intervju alkalmával a következő nyilatkozatot tette az újságírók előtt: — Amennyiben a gyerekek és a serdülökoruak között a jelenlegi ütemben folytatódik a kábitószer-élvezés, ezen a nyáron, egyedül New York Cityben hrozzávetölegesen 100,000 lesz a kábítószerek rabjainak a száma serdülőko­rnak között. Letagadhatatlan és sajnos, szomorú tény, hogy amerikai gyerekek mindin­kább és egyre nagyobb szám­tan válnak a kábiószerek rab­jaivá. — S ami a legnagyobb baj ; ezek a gyerekek majd nyári táborozásokon vesznek részt, rokonokat és ismerősöket fog­rak meglátogatni és termé­szetesen, számos, más fiatal­korút is “megfertőznek” és rászoktatják a kábítószerre. — Ezek a gyerekek — bár­hol is töltik majd az elkövet­kező nyarat — a vakációra magukkal viszik a marijuana és ' heroin-készletüket és szinte lehetetlen előre látni, hogy hány társukat fogják rá­szokatni a kábítószer-élvezés­re. — Amikor azok a serdülö­koruak, akik az idei nyáron megismerkedtek a kábítósze­rekkel, hazatérnek, újabb és újabb fiatalokat fognak rá­szoktatni a marijuanara, a he­roinra, az LSD-re, az illegá­lis nyugtató és ösztönző or­vosságokra. — Jelenleg, New York City nyilvános iskoláiban a diákok 65 százaléka kábitószerélve­­zö. A pedagógusok egyrésze részint kábitószer-élvező, másrészt pedig kábitószer­­árusitó. — Nem kétséges, hogy ez a helyzet egyenesen döbbene­tes és elrémitö. Szinte nevet­ségesnek érzem, amikor az amerikai honvédelmi minisz­térium egy esetleges, Orosz­országgal való háború veszé­lyére figyelmeztet bennünket. — A Szovjetuniónak nem lesz szüksége háborúhoz ah­­hqz, hogy ezt az országot el­pusztítsa. Ha háborúra ke­rülne a sor, nem lenne erőnk ellenállni. — Erőnket az amerikai fia­talság szolgáltathatná. S mit tesz az amerikai fiatalság? Kábítószerekkel és' illegális orvosságokkal pusztítja el ön­magát. Rövidesen már nem lesznek gyermekek az Egye­sült Államokban. S hadd mondjam meg: Annak az or­szágnak, amelynek nincs erős, egészséges, életképes fiatal­sága — nincs jövője. Dr. Guillermo Salazar, new yorki pszichiáter, akinek 12 éves leánya, Isabel, országos feltűnést keltett, kijelentette az újságírók előtt: — Az én orvosi praxisom­ban az elmúlt 8 hónap folya­mán a kábitószerélvező ser­dülökoruak száma 50 száza­lékkal emelkedett. Saját 12 éves lányom, Isabel, a kábító­szerek rabja. Milyen kom­mentárt fűzzek még a problé­mához ? A brooklyni rendőrség az elmúlt január 29-edikén bá­rom fiatal gyereket letartóz­tatott. Életkoruk: 11-13-15 év. A gyerekek minden nap, az iskolai tanítás végeztével, 90 csomag heroint adtak el, csomagonkint 10 dollárért. Ez­zel mindegyikük napi 50 dol­lárt keresett, a felnőtt hero­­in-árusitó pedig, aki “bizo­mányi eladásra” adta át ne­kik a heroint, egyedül az ő árusításukból napi 750 dol­lár hasznot húzott. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy ismert közéleti sze­mélyiségek gyermekeit letar­tóztatják kábitószer-élvezés, vagy kábitószer-árusitás mi­att. Dr. Densen-Gerber ezzel a megjegyzéssel fejezte be az ujságiró-csoportnak adott nyi­latkozatát: — Az 1966-os esztendőben egyetlen 16 éves fiatal, vagy annál fiatalabb személy, sem halt meg, kábitószer-élvezés következtében. Az 1969-es évben viszont, kábitószer-él­vezés következtében, 55, 16 esztendősnél fiatalabb sze­mély halt meg. — S talán egyéb adat nem is szükséges, annak jellemzé­sére, hogy milyen súlyos a fiatalok között a kábitószer­­probléma. RAKTÁR-KEZELŐK', árurak­tári munkára felvétetnek. Gya­korlat nem szükséges. Mi betanít­juk. Jelentkezni: Curtis Indust­ries, Inc. 6 Sutton Pl., Edison, N.J. Telefon: 287-2500. MUNKAALKALOM NŐKNEK PÉNZ . . . PÉNZ . . . Hogyan szerezhet sokat ebből magának, könnyű módon? A mesés AVON KOZMETIKAI CIKKEK árusítá­sával. kényelmesen beosztott idő­ben, lakóhelye környékén. To­vábbiakért telefonáljon: New Brunswickon 545-0990. Perth Am­­boyban Hl 2-2462, Allentown- Bethlehem környékén pedig 432- 0916 szám hívásával. WASHINGTON — Noro­dom Sihanouk herceg, cambo­­diai államfő bukásának körül­ményei még mindig tisztázat­lanok és homályosak. Az ame­rikai külügyminisztérium diplomatái szerint Sihanouk a világ egyik legérdekesebb ál­lamfője volt. A 48 éves Sihanouk vala­mikor Cambodia királya volt, önkéntes száműzetésbe ment, majd Cambodia függetlensége után visszatért, az uralkodást azonban szüleire hagyta. Apja, a király, 1960-ban be­következett halála után, nem akart király lenni, hanem ál­lamfőnek nevezte magát. Öz­vegy édesanyjának meghagy­ta a királynői cimert, ez azon­ban semmit sem jelentett. Sihanouk egész életében igazi “aranyiíju” volt: ked­velte a csinos nőket, szerette a száguldó autókat és imádta a nyugati jazz zenét. Ő maga határozottan tehetséges sza­xofonista. Egy szimfonikus zenekölte­ménye nem is jelentéktelen: a kompozíciót a new yorki fil­harmonikus zenekar, Leonard Bernstein vezénylésével, vi­lágszerte játszotta, egyálta­lában nem sikertelenül. Sihanouk sportember is volt: Cambodia válogatott labdarugó-együttesében kö­zépcsatár volt. Az utóbbi idő­ben azonban mind kevesebbet játszott, az idő eljárt felette és ezenkívül, elhizott. Sihanouk herceg film-szce­­náriumokat irt, film-producer volt, színdarabokat irt és a filmekben és a színdarabok­ban általában saját maga ját­szotta a főszerepet. A cambodiai napilapok leg­főbb vezércikkírója Norodom Sihanouk volt. Sihanouk valamikor élesen bírálta a Szovjetuniót és kom­munista Kínát, újabban azon­ban megbékült a két ország­gal, mert úgy vélte, hogy Mszkva és Peking segítheti őt Cambbdia semlegességének; megtartásában. Cambodia kicsiny és jelen­téktelen kommunista pártját betiltotta: ugyanekkor azon­ban, Phnom Penhben, a fővé­­rotban nyíltan árusították az. utcákon és a vendéglőben Mao Tse-t’ung könyveit. Egy amerikai diplomata megjegyzése: — Cambodia — Sihanouk. Sihanouk nélkül zűrzavar ural­­kotnók Cambodiában. S a megjegyzés talán . . . nem is egészen alapnélküli. Szegények vagyunk-: — mondja Sihanouk herceg felesége i PEKING — Az “Agenca France-Presse” nevű francia hírügynökség itteni irodája jelenti: Monique Sihanouk herceg­nő, Norodom Sihanouk her­ceg, volt cambodiai államfő, felesége, a következőket mon­dotta egy itteni sajtóértekez­leten : — Minden ellenkező híresz­teléssel szemben, férjemmel együtt, rendkívül szegények: vagyunk. Egyikünknek sincs — soha nem is volt — bank­betétje Svájcban, vagy Ang­liában. — Olyan szegények va­gyunk, hogy arra kellett kér­nünk Leonid Brezhnevet, a szovjet Kommunista Párt fő­titkárát és Ludvik Svoboda, csehszlovák elnököt: utalja­nak ki ösztöndijat két fiunk számára, hogy be tudják fe­jezni tanulmányaikat Svobo­­dában, Moszkvában és Prágá­ban. AUTÓ MECHANIKUST kése­sünk. aki szeret foglalkozni, v&cry szeretné megtanulni európai és más külföldi gyártmányú kocsik: javítását. Jó fizetési kap. mial&tä tanul is. Jelentkezni személyese^': George Hegedüs-nél, European Auto Repair Shop. Box 301 A. Rt- 9, Englishtown, N. J. (Gordon's Corner). Telefon: 536-3640. 53 A GYEREKEK MINDINKÁBB A KÁBÍTÓSZEREK RABJAI LESZNEK - ÁLLÍTJA EGY SZAKÉRTŐ

Next

/
Thumbnails
Contents