Szabad Sajtó, 1970. január-március (62. évfolyam, 1-13. szám)

1970-01-01 / 1. szám

Beolvadt lap: "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR UJSAG Single Copy 23c Ara 20c Merged ▼Íll­'PASSA! C AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class potdage paid a1 Passaic N. J. and at additional mailing offices ■“ V '-'v '_r­..-I't-'-'j.'.».«. ■ . ■-■■■ No. 1. SZÁM VOL. 62. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY STEWARDESS-HI ANY Indián irtás Brazil módra... PÁRIS — A francia légi­­társaságnak, az Air Francé­nak évente 450 uj stewardess­­re van szüksége. Valaha ked­velt és divatos foglalkozásnak tartották a fiatal lányok a stewardess-séget. E szakma azóta sokat veszített vonzere­jéből. Hiszen nagyon fárasz­tó munka az és nem is ve­szélytelen. A francia vállalat úgy akarja megoldani a sze­mélyzethiányt, hogy a felső korhatárt 50 évre emelte fel, . de még így sem nagyon telnek . meg az üres stewardess-státu­­.szok, pedig a vállalat most franciául jól tudó külföldie-Könyvjeizők HELSINKI — Helsinkiben egy nagy kölcsönkönyvtár tu­lajdonosa három hónap alatt az olvasók által visszahozott könyvekben a következő könyvjelzőket találta: szalon­­nahéj, borotvapenge, zsebken­dő, 11 játékkártya, két előhí­vott film, 23 levél, öt fénykép és egy nagyobb címletű bank­jegy, valamint egy válást ki­mondó bírói Ítélet — ez utóbbi egy szerelmes tárgyú regény­ben volt. Különös önvédelem BOMBAY. — Egy 43 éves buddhista szerzetes a tajvani Hsinohu városkában belesze­retett egy 23 éves apácába. Szerelmet vallott, megpróbál­ta átölelni. A felháborodott védekező szerzetesnő éles bárddal hódolója koponyájára sújtott. Tettét a rendőrség önvédelemnek minősítette. két is alkalmaz. Jelenleg 89 külföldi légikisasszony áll az Air Force alkalmazásában, köztük 30 japán, 53 nyugatné­met és 6 brazil lány. A vállalat vezetőségében belül vita folyik. Az egyik fél a külföldiek további al­kalmazását ellenzi. A másik: a korhatár felemelését, mert az, úgymond, csökkenti a for­galmat főleg a férfi utasok számát. Folyik a vita, de ma­rad a létszámhiány gondja. Lehet, hogyha igy megy to­vább, a nyugdíjasok között toboroznak majd stewardesst az Air France vonalaira? Tüntető télapók LONDON — A télapók szakszervezetének megalakí­tásáért és a télapóság egész évi alkalmaztatásáért tünte­tett Londonban, a forgalmas Oxford Streeten tizenkét an­gol télapó, közöttük három hölgy-télapó. Rendőrök szál­­litották el őket, mert akadá­lyozták a forgalmat. Kevesebb a tanitó TORONTO, Ont. Kanada. — A Canadian Press jelentet­te, hogy Ontario teachers college-jaiban 1969-ben 7896- an jelentkeztek felvételre, 1381-el kevesebb, mint az 1968-es esztendőben. 27 halálos áldozat GUATEMALA — Négyszáz méteres szakadékba zuhant egy autóbusz Nyugat-GiVe­­malában. Huszonhét ember életét vesztette, 15-en pedig megsebesültek. Egyezmény az arany piac árairól WASHINGTON — Az egyezmény, melyet az egyes nyugati pénzügyi hatalmak kötöttek, Délafrika aranyá­nak kérdését illetően, fenn­tartja és megőrzi az Egyesült Államok egy igen fontos tö­rekvését, hogy a nyugati kor­mányok és központi bankok továbbra is elutasítják, hogy aranyat vásároljanak szabad aranypiacokon — akármeny­­nyire is lemegy annak ára a szabad piacokon — és hogy ezek a kormányok és közpon. ti bankok nem fognak ara­nyat vásárolni közvetlenül sem DéLafrikában. Az egyezménynek ez az alapvető elve most vált is­meretessé, megbízható forrá­sok révén. Délafrika azt az előnyt huzza ebből, hogy ké­pes lesz speciálisan körvona­lazott feltételek mellett ara­nyat eladni az International Monetary Fundnak és nem lesz kénytelen leszállítani fő jövedelmi forrásának, az aranynak árát. Az egyezmények — mely­nek legapróbb részletei még kidolgozásra várnak — gya­korlati következménye lesz, hogy megállapítsanak egy nyers alsóhatárt a szabad pi­ac ára alatt, mely unciánkint 35 dollár körül lesz és hogy bármikor, ha az ár a szabad aranypiacokon ez alá esik, nem lesz hivatalos beavatko­zás az aranypiacon. GARÁZS-AJTÓ felszerelő férfi munkásokat keresünk, lehetőleg szakértelemmel bírót. Állandó al­kalmazás. Telefonáljon: 247-8383. RIO DE JANEIRO — Mind­össze néhány éve figyelt fel a nyilvánosság azokra a lelep­lezésekre, amelyek brazil la­pokban láttak napvilágot. A leleplezések félelmetes gyil­kosságtömegre déri tettek fényt, amelynek áldozatai a brazil őserdőkben élő indiánok voltak. A brazil kormány 1968-ban feloszlatta az úgynevezett “indiánvédő szolgálatot”, a­­melyet 1911-ben alapítottak. Vezetője, Luis Vinhais Neves, a fővádlott a 134 tisztviselő között. Nagy fafeldolgozó tár­saságoktól mindössze 2 esz­tendő alatt 300 ezer dollárt kapott ellenszolgál tatásul azért, hogy egész indiántörzse­ket irtson ki, s azok földjét hamis telekkönyvi bejegyzé­sekkel a cégek kezére juttas­sa. Ezek a cégek azután busás haszonhoz jutottak az indiá­nok földjén található fák fel­dolgozásával. Jósé Marla da Gama Mal­­cher, a szolgálat volt főnöke, aki a borzalmak elleni tiltako­zásul még 1954-ben lemondott tisztségéről, az Ultima Horá­­ban elmon-dja hogy a szolgálat mintegy 100 állomásának emberei részben kézigráná­tokkal, részben pedig mérge» zett élelmiszerekkel irtották az indiánokat. A kormány kemény meg­torlást Ígért — tekintet nél­kül a gyilkosok magas beosz­tására. Ha viszont az egy mázsánál nagyobb aktahegyre és a brazil igazságszolgálta­tás közismert lassúságára gondolunk — az eljárás befe­jezése aligha várható a közel­jövőben. A szakértők egyébként neir. egységesek az indiánok hely­zetének megítélésében. Egye­sek szerint 10 ezerre, másol/ szerint 80 ezerre tehető szá­muk. 1900-ban még 230 in­dián törzsről beszélte!*, 1957- ben már csak 143 törzs létezé­sét állapították meg. Magától adódik a következtetés: nem egészen 60 esztendő leforgása alatt 87 indián törzs pusztult el, vagyis helyesebben, ennyit pusztítottak el. A kormány most ismét fel­állított egy hivatalt amelynek az a feladata, hogy az nők számára biztosítsa az általuk lakott terület zavar­talan birtoklását, s az onnan szánnazó természeti kincsek javukra történő felhasználá­sát, valamint sajátos kultúrá­juk megőrzésének lehetőségét. Mindez nehéz feladat, hi­szen az indiánok idősebb kor­osztálya árulást lát a eivilizá­­zió vívmányainak felhasználá­sában. Az öregek elzárkóznak, a fiatalabbak inkább hajlan­dók kapcsolatokat teremteni Brazília többi részével. Ez a kapcsolatteremtési folyamat változó fokon áll. MUNKAALKALOM NŐKNEK SZÜKSÉGE VAN KÉSZPÉNZRE? Miért nem lesz ön is egy AVON' képviselő? Nők sok dollárt ke­resnek kozmetikai cikkek árusí­tásával szabad idejükben. Ott helyben ad el, ahol lakik! Tele­fonáljon nekünk most Hívja Perth Amboyban Hl 2-2462, New Brunswíckon 545-0990, Kearny­­ben 991-5538, Allantown-Beihle­­hem környékén 432-0916 számot. 53 Thursday, Jan. 1, 1970 Lapunk minden előfizetőjének, hirdetőiének és pártfogójának áldásteljes BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK

Next

/
Thumbnails
Contents