Szabad Sajtó, 1970. január-március (62. évfolyam, 1-13. szám)

1970-01-01 / 1. szám

2. ólain SZABAD SAJTÓ Thursday, Jan. 1, 1970 Ä londoni földalatti postavasnt LONDON — Az elmult de­cemberben ünnepelte az angol postaigazgatás a londoni föld­alatti posta-vasút 40. évfordu­lóját. Éz a kevesek által is­mert földalattti a főbb londoni elosztó postahivatalokat köti össze; benne az elosztott pos­tát az alagutakban közlekedő önműködő kisvasut-szerelvé­­i;yek szállítják. Ez a belső postai összeköt­tetés tulajdonképpen hasonló feladatot lát el, mint például & párizsi posta csőpostarend­­szefé. A londoni rendszert — amely az egyetlen ilyen pos­tajárat a világon — 1909— 1927 .között építették ki. Az alagutak több az úttestek alatt futnak,- a vonal hosszá kb. 14 mérföld, és e földalatti hétköznapokon 22 órán át van üzemben. Egy-egy kocsi hosz­­sza a motorral együtt kb. 8 méter, rakodó részén négy tar­tály van, amelyek mindegyike lő levélzsákot vagy hat cso­magzsákot szállít. Egyenként vagy párosával összekötve in­dítják őket. A londoni postai földalatti hetenként mintegy 200,000 levélzsákot és 50,000 csomag­­-zsákot szállit. Szenátusi bizottság tanulmányozza a fogamzásgátló pilulák áitalmasságát Villamosság és viz a leprásoknak WASHINGTON — Egy sze­nátusi albizottság nyomozza j.az inditóokát annak, hogy a I fogamzásgátló pilulát szédő nők — mintegy 8,500,000 —, ] miért nincsenek arról infor­­• máivá, hogy milyen veszede­lem fenyegeti egészségüket. A Senate Small Business i Committee Monopoly Albizott­sága, mely a gyógyszergyárak ! működése terén végzett vizs­­| gálatot, január 14-én tárgyal­­. ja a pílula-ügvet. 1 Az albizottság elnöke, Sen. k<Jaylor Nelson (D.-Wisc.) a következőket mondotta .• J “Nyilvánvaló, hogy a pilula ! használók óriási számának : fogalma sem volt arról, hogy J az egészségükkel hazárdiroz­­r rak, hogy a pilula fogyasztás ‘ milyen káros mellékhatásokat ! válthat ki.” A Food and Drug | Administration (FDK) az ősz ' i olya ni á n figyelmeztetést : adott ki, mely szerint a pilu­; William B. Moorehead kongresz­­j szusi képviselő (D-Pa.) elmondot- i xa. hogy komoly hibák vannak a [ hatalmas C-5A anyagszállitó r gépben, mely készen áll arra, : hogy a légierőnek szállítsák. Iák négyszeresére növelik a trombózis esélyességét. Nelson egy angol tanul­mány elhalálozási adatait kö­zölte a pilulák által okozott vérrögképződésről, mely sze­rint 35-44 évig minden 25,000- pilula használóból egy sze­mély pusztul el és 20-34 évig minden 67,00-ből ugyancsak egy. A tanulmány a továb­biakban kimutatta, hogy ki­lencszer nagyobb a vérrög képződés veszélye annál, aki fogamzásgátlót szed s a ha­lálos kimenetel is hétszer na­gyobb ! Nelson megjegyezte, hogy a gyógyszerészek nap, mint nap kapják a figyelmeztető jelentéseket a “bőr májfoltos­­ságról, a máj-fertőzésről, a sárgaságról, az általános vér­zésről, az impotenciáról és más nagyszámú komoly rend­ellenességről” a nekik gyógy­szert szállító cégektől. Ennek ellenére a fogyasztó semminemű figyelmeztetést sem kap. Az FDA azt állítja, hogy a .betegek csomagocskáira ilye« figyelmeztető iratot nem riyomtathathaki a kezelőorvos úgyis tud a pilula ártalmat­lanságáról s arról neki kell figyelmeztetni a páciensét. Dr. Herbert L. Ley Jr. — kijelentette tegnap, hogy min­den amerikai nőnek ugyanazt az információt kellene meg­kapnia a fogamzásgátló pilula ártalmasságáról, mint amit az orvos is megkap. Az FDA szerint a fogamzás­­gátló pilula nem mindenkire egyformán veszélyes, noha tagadhatatlan annak bizonyos mellékhatása. A hivatalosan is támogatott kutatásokat azt gyanítják, hogy a fogamzás­­gátló piluláknak közük van a rákbetegséghez is. TECHNIKA A RABLÓK ELLEN BONN — A Nyugat Német­országban legújabban külön­leges riasztóberendezést szer­kesztettek az egyre gyako­ribb bankrablások mgakadáf lyozására. A pénztárfiókban elhelyezett bankjegy kötegek­­be vékony mágneslapokat rej­tenek. A fiók alá szerelik fel a, szuperérzékeny parányi mágneskapcsolót: egy parányi üvegburát, amelyből két, nik­kel-vas ötvözetből készült nyelvecske nyúlik ki. Ha a pénztárfiókból avatatlan ke­zek kiemelik a bankjegycso­­mókát, a mágneskapcsoló azonnal önműködően bekap­csolja a riasztóberendezést. A mágneskapcsolót felhasznál­hatják fényképezőgép kioldá­sára is, amely a riasztókészü­lék megszólalásakor önműkö­dően le is fényképezi a rablót. A heilbronni templom nagy értékű középkori szárnyas ol­tárának megvédésére infra­vörös, szabad szemmel látha­tatlan fénysorompót szereltek fel legújabban. A fénysorom­pón való áthatolás azonnal kapcsolja a közeli rendőrőr­szobán elhelyezett riasztóbe­rendezést. Az uj szerkezet al­kalmazásával elkerülhették a műkincs megsértését, ami vf hagyományos riasztókészülé­kek felszerelésével járt volna. MÜNCHEN — A bélpoklo­­sokat segítő würzburgi társa­ság az elmúlt 12 esztendőben 60 millió márkát költött Afri­kában, Ázsiában és Latin- Amerikában 288 kórház építé­sére és berendezésére. A tár­saság üzleti elve: “Egyetlen pfenniget sem adminisztrá­ciós költségekre.” Adományok segítség éve! akarja Mathurin francia orvos, 2000-ig kiirtani a leprát Ma­dagaszkáron. A szigeten 50,000 leprabeteg él. Mathu­rin egyik honfitársa, az elzá­szi Lehmann orvos feleségé­vel és 5 gyermekével Mada­gaszkárra költözött, hogy se-< gitséget nyújtson. Az ő kór­háza a legnagyobb a szigeten és 2000 járóbeteget lát el. Müncheni sajtóértekezletén Josef Schork, az említett tár­saság egyik elnökségi tagja a következőket mondotta: “Sei gitségünkkel egyre több reha­bilitált leprabeteg tanulhat szakmát. Műhelyeket állítunk fel, írnokok, kovácsok, lakato­sok és szabók számára. Fal­vakat építünk, villamoserő­müveket és vízvezetékeket lé­tesítünk.” A társaság nagy segítséget vár attól az immunizáló oltó­anyagtól, amelyet a hamburgi Borstel-intézetben dolgoznak ki. “Reméljük, hogy a jövő évben már használatba vehet­jük”, mondta Schork, “akkor legalább a veszélyeztetett te­­íÖleteken idejében beolthat­juk az iskolás gyrmekeket. Ez idő szerint a lepra egymilliárdt gyermeket fenyeget”. Az orvosok a lepra korai félismerésének uj módszerein dolgoznak. Az ő munkájuk eredményétől függ, hogy si­kerül-e a jelenleg nyilvántar­tott, 11 millió bélpoklos szá­mát csökkenteni? A betegek száma egyelőre a Pakisztán­ban, Tanzániában, Madagasz­kárban és Ugandában műkö­dő “Düsseldorf”, “Köln”, “Worms” és “Würzburg” lep­raállomások jelentése szerint emelkedik. Az Egészségügyi Világszervezet kiderítette en­nek kot: a fejlődő országok­ban gyorsan szaporodik a la­kosság. KÜLÖNLEGES CSEMPÉSZÁRU LUXEMBURG - Luxem­burgból jövet, egy sportrepü­lőgépe landolt a belgiumi na­­mur repülőterén. A vámvizs­gálat során megállapították, hogy a pilóta és a gép egyet­len utasa, egy brit újságíró 750 pornográf filmet szállí­tott. Mindkettőjüket őrizetbe vették. Aki nem kapott karácsonyi és újévi üdvözletei Nncon elnöktől és. feleségétől, a. fenti képen meglát­hatja, hogy milyen lett volna az üdvözlet — ha kapott volna. - r j

Next

/
Thumbnails
Contents