Szabad Sajtó, 1969. július-szeptember (61. évfolyam, 27-39. szám)

1969-07-03 / 27. szám

Beolvadt laps "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ara 20c Merged vlt ‘PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Claes peeiage paid at Passaic N. J. and at additional mailing oiiitm No. 27. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY Reggeli vendéglátás a Monmouth Parkben New Jersey leghíresebb és legnépszerűbb nyári “szórako­zóhelye” a Monmouth Park löversenypálya. Nemcsak a környékbeli lakosság látogat­ja ezt a minden év augusztus közepe tájáig nyitva levő ló­versenypályát, hanem New Yorkiból, Pennsylvániából is jönnek ide sokezren és a jer­­sevi tengerparti fürdőhelye­ken nyaralók sok-sok ezrei töltik itt hétköznapi délután­jaikat . . . A Monmouth Park löver­senypálya most egy ujitást vezetett be, amely rendkívül népszerű lett. Hetenként há­rom nap, hétfőn, szerdán és szombaton, augusztus 6-ig reggelenként 7:30-tól kezdve vendégül látnak felnőtteket és gyermekeket egyaránt, reg­gelivel vendégelik meg a csa­ládokat és magánosokat a Clubhouse első emeletén levő Terrace Club Patio-ban. A ló­versenypálya napi reggeli ak­tivitásait mutatják be az ér­deklődő vendégeknek, teljesen díjtalanul. A reggel érákban az Aceanport Avenue-i bejá­rat nyitva lesz ezeken a na­pokon s táblák fogják jelez­ni, hogy hová kell hajtani az autóparkolás végett, a Ter­race Patio közelében. Érdemes elmenni a fent jel­zett napok bármelyikén a Monmouth Park-ba, ahol hí­res versenylovakat, jockey­­kat lehet látni s el lehet be­szélgetni a lóverseny neves embereivel és jockey-ival. Mein fizet az egyház BLOOMFIELD HILLS, Mich. — Egy szélsőséges né­ger-csoport 100,000 dollár “jóvátételt” követelt az egyik itteni episcopálius egyház­­községtől, a “károk” fedezé­sére, amelyet a fehérek a né­gereknek állítólag okoztak. Az episcopálius egyházköz­ség közölte a néger-csoport­tal : nem hajlandó az összeg kifizetésére. NE ALUDJ. M KERES AZ FBI! PITTSBURGH, — Az FBI itteni kirendeltségének ügy­nökei megkezdték a nyomo­zást a 39 esztendős James Ha­milton után, aki csekkeket lo­pott és csekkeket hamisított. A Federal Bureau of Inves­tigation ügynökeinek nem kel­lett messzire menniük: Ha­milton békésen aludt autójá­ban, éppen az FBI épületével szemközt. MUNKAALKALOM NŐKNEK AVON! A Jó ALKALOM KOPOGTAT! A televízión hirdetett AVON koz­metikai cikkek iránt most nagy az érdeklődés. Szabad idejét te­gye készpénzzé Avon képviselet­tel! Telefonáljon: Perth Amboy környékén Hl 2-2462, New Bruns­wick környékén 545-0990, vagy KI 5-1345. Allenlown-Bethlehem környékén pedig 432-0916 számra. Biblia és más középkori kincsek LONDON — Sotheby ár­verésre bocsátotta néhai Sir Alfred Chester Beatty régi­­könyv gyűjteményének egy i-észét. H. K. Kraus newyorki régi-könyv kereskedő 204,000 dollárt adott egy 1428-ban irt 682-oldalas Bibliáért, amelyet Észak-Olaszországban Nicco­­lo Albergati bíboros rendelé­sére készítettek el, késő-gót írással, szines illusztrációkkal. H. K. Kraus még egyebet is vásárolt az árverésen: Nagy Károly, Kegyes Lajos és Me­rész Károly 9-ik századbeli capituláriáinak, rendeletéinek gyűjteményét, 57,000 dollárt adott ezért a ritka középkori kincsért. A Capitol tájékán,, . ALBANY, N.Y. — Az álla­mi törvényhozó testület tájé­kán történt; Egyik este Fran­cis J. Boland képviselőre, ami­kor késő este hazafelé ment, két rabló rátámadt, elvették a pénzét. Következő este egy rabló, nagy késsel hadonász­va, 113 dollárt rabolt George M. Searle nyugalomba vonult államrendőrségi felügyelőtől. A rabló elszaladt, a 71 éves nyugdíjas üldözőbe vette, de nem tudta elérni. A TÖBB MINT II ÉVES IZLAND, ÜNNEPELI KÖZTÁRSASÁGI FENNÁLLÁSA EZÖSTIIIBILEIilÁT REYKJAVIK, Izland — Az elmúlt' héten ünnepelte Iz­landi köztársasági fennállásá­nak 25-ik évfordulóját, az “Iceland Independence Dayt”. A junius 17-e minden évben speciális nap, különö­sen most, ez az “Ezüstjubile­um”, amikor az ország fővá­rosában, Reykjavikban már kora reggel kezdődnek az ünnepélyes szertartások. A köztársaság elnöke, a mi­niszterelnök társaságában az “Althying”-ból az izlandi parlamenti épületből átsétál á szembenlevő Austurvollur térre és koszorút helyez el Jón Sigurdsson szobrára, aki még a 19-ik században szü­letett és évekig harcolt Iz­land függetlenségéért, mig kivívta. Izland ősrégi ragyományok országa, melynek történelme 871-ben Kr. u. kezdődött el. amikor a szigeten emberei­vel megtelepedett Ingolfur Amarson viking tengeri ka­pitány. A következő 100 év­ben több bevándorló érke­zett,, elmenekülve a magas adók elől Norvégiáiból, de a viking országokból és a gyar­matokról is Skandináviából és a Brit Szigetekről. Ezek mindannyian kemény legé­nyek voltak pogány szokások­kal, akik elsősorban függet­lenek akarták lenni. Izlandból állandóan lecsap­tak hajóikkal az ir és skót partokra, kikeresték a leg­szebb és legjobban kinéző lá­nyokat, elrabolták és felesé­gül vették őket. így választódott ki a mai speciális izlandi lány tipusa, mely kétségtelenül a világ legszebb lánya, a többnyire homogén lakosságot véve ala­pul. Úgy szám it jak, hogy a mai izlandi lakosban 20 szá­zalék kelta vér csörgedez. Izland nagy dicsőség érá­jában élt 1262-ig, amikor a norvégek elfoglalták. Ez volt a periódusa a nagy nemzeti Eddáknak és Sagaknak, me­lyek a Középkorban Európa legjobb irodalmi termékei voltak. Eddig a norvégiai időpon­tig ez volt Izlandban a kor­szaka a nagy felfedezések­nek, amikor “Vörös Erik” fel­fedezte Grőnlandot és embe­reivel letelepedett rajta, fia pedig, Leif Ericson elsőnek felfedezte az északamerikai kontinenst, azonban nem te­lepedett itt le. Több mint 650 évi norvég és dán 'uralom után, Izland először nyert bizonyos füg­getlenséget, 1918-ban, a dón korona alatt. 1944-ben azután az izlandiak kikiáltották sa­ját független köztársaságu­kat, amivel a modern Izland mindössze 25 éves és fiatal­emberek nagy szerepet ját­szanak e fiatal ország közéle­tében. A 25 évvel ezelőtt füg­getlennek: kikiáltott Izland­­nak 120,000 lakosa volt, ez ma 200,000-et tesz ki. PHILADELPHIA — Az 1969 év legkiváló pennsylva­niai tizenévese — ezt a kitün­tető cimet és rangot kapta Garai Gábor, 17 éves high school diák. Garai Gábor 1966-ban láto­­gató-vizummal jött Ameriká­ba, itt politikai menedékjogot kért és kapott, beiratkozott a George Washington iskolába, elkezdte tanulni az angol nyel­vet és már az első évvégi bi­zonyítványa csupa A, “egyes” volt. Irt az iskola újságjába, elnöke lett az osztályának és a diákszövetségnek, emellett különböző más kitüntetések­ben is részesült. Jövő tervei: Harvard egyetem, jog vagy politika. A függetlenségi napon, a szertartások után mindenki azt teszi, amit akar. Ezen a napon a lakosság bejön a vi­dékről és fővárosi rokonok­kal tölti a napot A város kö­zepétől nem messze több négyzetmérföldnyi területen egy óriási sátortábor van fel­állítva, ahol mintegy 20,000 ember néz végig egy óriás előadást, melyben (bohócok, színészek, importált és helyi rock-csoportok népdalosok és táncosok adnak elő. Izlandban az elmúlt évben körülbelül 14,000 amerikai turista volt, akik az “Icelan­dic Airlines”-el repültek ide, az egyedüli, európai repülő­­társaság, mely 100 százalékig magánkézben van. Ez az egyedüli menetrendszerű re­pülőtársaság New York és Iz­­land között, olcsóbban szállít, mint a többi repülővállalat... úgy látszik, az izlandiak ebben is ki akarják mutatni függet­lenségüket. Zuhanás a tengerbe QUONSET POINT, R. I. — Egy US Navy helicopter, fe­délzetén 4 katonával, a ten­gerbe zuhant. A mentőoszta­gok három katonát kimentet­tek, a negyedik a tengeribe fulladt. A neveket nem kö­zölik a jelentések. lány és az Alii MILWAUKEE, Wise. — Az ABM rakétahálózat elen­gedhetetlenül szükséges és Amerika létérdeke. Meg kell győznünk ellenségeinket af­féléi, hogy képesek vagyunk magunkat megvédeni — mondotta itteni beszédében Barry Goldwater szenátor. (R.-Áriz.) HÁZIMUNKÁRA keresünk nőt hétfő, kedd, csüt. és pénteki na­pokra hetenként, d.e. 9—1-ig. Két gyermek, van. Tel. 549-1246. 53 Thursday, July 3, 1969 Fiatal magyaroké ■I •.« j? a jovo

Next

/
Thumbnails
Contents